Områdes- och näringsgrensstatistik över industrin

Producent: Statistikcentralen
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/atoi/index_sv.html
Ämnesområdet: Industri
Tangerande ämnesområde: ByggandeFöretag
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Ja

Beskrivning

Statistiken beskriver industristrukturer och förändringar i strukturerna efter näringsgren och område. Grundvariabler är personaluppgifter, produktionens brutto- och förädlingsvärde samt investeringar i materiella anläggningstillgångar. Industrin omfattar utvinning av mineral, fabriksindustri, dvs. tillverkning, försörjning av el, gas och värme samt vattenförsörjning och avloppsrening.

Uppgiftsinnehåll

Materialet omfattar uppgifter om antalet anställda vid arbetsstället, arbetade timmar, löner och socialförsäkringsavgifter, omsättningstillgångar, ökningar och minskningar av anläggningstillgångar samt produktionens brutto- och förädlingsvärde. Materialet omfattar dessutom klassificeringsuppgifter med anknytning till arbetsställets läge och verksamhet. Identifierande kod är arbetsställesignum.

Materialet omfattar näringsgrenarna utvinning av mineral B, tillverkning C, försörjning av el, gas värme och kyla D samt vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering E.

För användning och utlämning av material gäller de allmänna sekretessbestämmelserna, eftersom materialet på enhetsnivå innehåller uppgifter som beskriver affärsverksamheten. Den statistik som uppgjorts på basis av materialet är offentlig, dock med den begränsningen att det inte går att identifiera uppgifter om enskilda arbetsställen.

Klassificeringar

Näringsgrensindelningarna TOL 2002 och TOL 2008. Den institutionella sektorindelningen. Juridisk form för det företag som äger arbetsstället. Ägartyp för det företag som äger arbetsstället. Statistik produceras med alla regionindelningar som baserar sig på kommunindelningen, t.ex. hela landet, landskap, ekonomisk region, TE-central och kommun.

Insamlingsmetoder och uppgiftskälla

Uppgifterna samlas in med en blankettenkät. Enkäten omfattar alla industriföretag med ett arbetsställe och minst 20 anställda. Därtill omfattar urvalet alla industriella arbetsställen för företag med flera arbetsställen och minst 20 anställda. I enkäten ingår också en grupp företag, där verksamhetens omfattning motsvarar verksamheten hos företag med minst 20 anställda. Företag med mindre än 20 anställda handläggs som företag med ett arbetsställe. Uppgifterna om de arbetsställen som inte ingår i den direkta insamlingen av uppgifter eller vars uppgifter inte fås, imputeras med hjälp av skattemyndigheternas material om näringsbeskattningen och uppgifterna i företagsregistret.

Datainsamling

Uppdateringsfrekvens

Årligen.

Färdigställs eller offentliggörs

De preliminära uppgifterna färdigställs i september året efter statistikåret. Den slutliga näringsgrensstatistiken färdigställs 15 månader efter utgången av statistikåret.

Tidsserie

Uppgifterna är avgiftsfritt tillgängliga på Statistikcentralens webbplats ur Företagsstrukturernas Px-Web-tjänst för åren 2006–2008 enligt näringsgrensindelningen TOL2008. Statistik enligt näringsgrensindelningen TOL 2002 finns att tillgå för åren 1995–2008. Historiskt material om industrin finns fr.o.m. år 1884.

Nyckelord

anläggningstillgångar, arbetsställen, arbetstimmar, bruttovärde, energi, energiförsörjning, export, företag, förädlingsvärde, gruvdrift, investeringar, miljöhygien, näringsgrenar, personal, produktion, tillverkning, vattenförsörjning

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/atoi/yht_sv.html


Senast uppdaterad 22.08.2014