Lainsäädäntö

Tilastokeskuksen toiminta perustuu Tilastokeskuksesta annettuun lakiin sekä asetukseen. Tilastokeskuksen maksullista toimintaa ohjaa maksuperustelainsäädäntö.

Edellisten lisäksi Tilastokeskuksen toimintaa ohjaa viranomaisten toimintaa koskeva yleinen lainsäädäntö. Näistä keskeisimpiä ovat tietosuojalainsäädäntö, tiedonhallintalaki, hallintolaki ja julkisuuslaki.

Laki Tilastokeskuksesta

Tilastokeskuksen tehtävät on määritelty laissa Tilastokeskuksesta. Sen mukaan Tilastokeskuksen tehtävänä on laatia yhteiskuntaoloja koskevia tilastoja ja selvityksiä. Lisäksi Tilastokeskuksen tulee huolehtia valtion tilastotoimen yleisestä kehittämisestä yhteistyössä muiden valtion viranomaisten kanssa. Tilastokeskuksen tehtävänä on myös ylläpitää, kehittää ja parantaa tilastojen ja tietoaineistojen tuottamiseen ja jakeluun liittyviä palveluja (tutkija- ja aineistopalvelu).

Asetus Tilastokeskuksesta

Asetuksessa Tilastokeskuksesta säädetään muun muassa Tilastokeskuksen organisaatiosta, asioiden käsittelystä, pääjohtajalle ja johtajille asetetuista kelpoisuusvaatimuksista sekä henkilöstön ottamisesta palvelussuhteeseen.

Asetuksen mukaan Tilastokeskusta johtaa pääjohtaja. Tilastokeskuksen pääjohtajan nimittää valtioneuvosto. Tilastokeskuksen organisaatio ja tehtäväjako kuvataan Tilastokeskuksen pääjohtajan vahvistamassa työjärjestyksessä (pdf). Pääjohtajan päätettäviksi kuuluvat asiat on lueteltu tilastokeskuksesta annetussa asetuksessa. Tilastokeskuksen työjärjestyksessä ja taloussäännössä on lueteltu asiat, jotka on siirretty muun virkamiehen ratkaistavaksi.

Lisätietoja

Henkilöstö- ja lakipalvelut
Puhelin: 029 551 2730