Tilastokeskuksen toimintaperiaatteet

Tilastokeskus noudattaa toiminnassaan kansainvälisiä tilastoalan periaatteita. Toimintaa ohjaavat niiden lisäksi myös muun muassa tietosuoja-asetus ja hyviin palvelukäytäntöihin pohjautuvat periaatteet ja ohjeet.

Virallisen tilaston periaatteet

YK:n tilastokomission hyväksymät periaatteet määrittelevät virallisen tilaston tuottajien oikeudet ja velvollisuudet yhteiskunnassa sekä tärkeimmät tilastoja laadittaessa ja julkaistaessa noudatettavat periaatteet kuten esimerkiksi luotettavuus ja tilastollinen tietosuoja.

Ammattietiikka

Tilastokeskuksen ammattieettiset periaatteet noudattavat Kansainvälisen tilastoinstituutin (International Statistical Institute, ISI) ammattietiikkajulistusta, joka sisältää jokaista tilastoalalla toimivaa henkilöä velvoittavat eettiset periaatteet yhteiskuntaa, asiakkaita ja kumppaneita kohtaan. Tilastokeskuksen ammattieettinen opas perustuu ISI:n julistukseen.

Tilastojen julkistamisperiaatteet

Tilastokeskuksen tilastojen julkistamisperiaatteet koskevat muun muassa tilastojen julkistamistapaa ja ajankohtaa sekä tietojen salassapitoa ennen julkistamista.

Julkistetun tilastotiedon muutostilanteet

Euroopan tilastoyhteisössä on sovittu käytännöistä, jotka ohjaavat muutosten tekemistä tilastoihin sekä näistä muutoksista tiedottamista.

Näiden pohjalta Tilastokeskus on laatinut yksityiskohtaiset ohjeet tilastotietojen muutostilanteita varten.

Tilastoinnin yleinen prosessimalli

Tilastokeskus soveltaa toiminnassaan tilastoinnin yleistä prosessimallia (Generic Statistical Business Process Model, GSBPM). Malli on YK:n Euroopan talouskomission UNECE:n ja eurooppalaisten tilastovirastojen ylläpitämä tilastojen tuotantoprosessin (tilastointiprosessin) kuvaus.

Tietosuojaperiaatteet

Tilastokeskuksen tietosuojaperiaatteet varmistavat sen, että yksittäisen tiedonantajan tiedot ovat luottamuksellisia. Tietosuojalainsäädännön uudistumisen myötä on Tilastokeskus päivittänyt ohjeistusta ja laatinut Tilastokeskuksen tietosuojapolitiikan.

Riskienhallinnan periaatteet

Tilastokeskuksen riskienhallinnassa noudatetaan valtion riskienhallinnan ohjeistusta (VAHTI 22/2017). Riskienhallinnan periaatteita noudattamalla varmistetaan tiedon tuotannon jatkuvuus, ajantasaisuus ja laadukkuus sekä tietoaineistojen pitkäaikaissäilytys ja toissijainen käyttö. Tiedonhallintalain ja tietosuojalainsäädännön myötä on Tilastokeskus päivittänyt riskienhallinnan ohjeistustaan ja laatinut riskienhallinnan politiikan.

Palveluperiaatteet

  • Palvelemme monipuolisesti ja asiantuntevasti
  • Olemme helposti tavoitettavissa
  • Toimimme nopeasti ja täsmällisesti
  • Pidämme tiedonkäyttäjät ajan tasalla
  • Opimme vuorovaikutuksen kautta

 

Päivitetty 17.4.2023