Tillgänglighetsutlåtande för Statistikcentralens webbplats

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller Statistikcentralens webbtjänst på adressen stat.fi. Separata utlåtanden har gjorts för Statistikcentralens övriga webbtjänster.

Detta utlåtande har uppdaterats den 6 juni 2024.

Statistikcentralen strävar efter att garantera sina webbtjänsters tillgänglighet i enlighet med lagen om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019).

Vi har själva utvärderat tjänstens tillgänglighet. I fråga om de nyaste delarna av webbplatsen har vi som stöd för utvärderingen använt en tidigare bedömning som gjorts av en utomstående expertorganisation. I utvärderingen har vi gått igenom de viktigaste och mest använda sidorna.

Fullgörandestatus

Statistikcentralens webbplats uppfyller delvis kraven på nivå AA i Riktlinjerna för tillgängligt webbinnehåll (WCAG) 2.1.

Vi håller på att revidera vår webbplats och en del av innehållet publiceras redan på reviderade webbsidor. Nu finns reviderade webbsidor i webbplatsens avsnitt Statistiska uppgifter och Enkäter och datainsamlingar. Vi strävar efter att göra alla webbsidor som revideras tillgängliga. Brister i tillgängligheten förekommer särskilt på de äldre webbsidorna.

Om du behöver sådant innehåll som du på grund av brister i tillgängligheten inte kan använda, kontakta Statistikcentralens informationstjänst. E-postadressen till informationstjänsten är info@stat.fi och telefonnumret 029 551 2220.

Icke tillgängligt innehåll

 • Alla bilder har inte textalternativ eller det finns brister i dem. Det finns brister särskilt i diagrammen för de statistiska offentliggöranden som publicerats före 5.4.2022. Strukturen på och innehållet i nyare tabeller som används som textalternativ till statistikdiagrammen är i vissa fall svårbegripliga (WCAG 1.1.1).
 • På webbplatsen finns sådana videor som inte har textning och som saknar syntolkning eller manus. Videor som publicerades före 23.9.2020 berörs inte av lagen. Också senare publicerade videor saknar syntolkning. (WCAG 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.5)
 • Det finns brister i rubriceringen av sidor. På en del av sidorna har rubrikstrukturer inte använts eller också har de inte använts hierarkiskt rätt. Särskilt i tabellerna saknas markering av kolumn- och radrubriker. Filerna på sidorna har bristande markeringar av innehållets strukturer. Filer som publicerats före 23.9.2018 berörs inte av lagen. Också i nyare filer finns det brister. (WCAG 1.3.1)
 • Innehållsordningen på webbsidan Kommande publikationer beskriver inte fullständigt innehållets inbördes relationer. I vissa pdf-filer finns det med tanke på innebörden brister i den ordning som innehållet läses upp i, särskilt i diagrammen. Filer som publicerats före 23.9.2018 berörs inte av lagen. Också i nyare filer finns det brister. (WCAG 1.3.2)
 • I statistikdiagram har man använt bara färg för att presentera information, så det kan vara svårt att uppfatta diagrammets innehåll. I de offentliggöranden av statistik som publicerats före 5.4.2022 har korrigeringarna angetts med enbart röd färg. (WCAG 1.4.1)
 • I vissa bilder från internationella organisationer har text illustrerats som bilder och färgkontrasten mellan text och bakgrund är inte tillräckliga. Sådant innehåll från tredje part berörs inte av lagen. (WCAG 1.4.3, 1.4.5)
 • I statistikdiagrammen är kontrasterna mellan alla angränsande färger inte tillräckliga. (WCAG 1.4.11)
 • I vissa interaktiva visualiseringar blir mer innehåll synligt när man för markören på ett element och det går inte att gömma eller peka på. (WCAG 1.4.13)
 • Sidorubrikerna (titles) är i sin ordning på en stor del av webbsidorna, men på vissa ställen beskriver sidorubrikerna inte innehållet tillräckligt väl. (WCAG 2.4.2)
 • Följebreven till datainsamlingarna finns tillgängliga som pdf-filer på webbplatsen. Filerna på svenska och engelska har markerats som finskspråkiga. Också andra filer har bristfälliga språkmarkeringar. (WCAG 3.1.1)
 • På webbplatsen finns sidor som innehåller delar på olika språk men de är inte markerade på ett sätt som hjälpmedlen förstår. Till exempel länkar som hänvisar till internationella material är ofta på engelska och på de svenskspråkiga sidorna finns vissa uttryck på finska. (WCAG 3.1.2)
 • Element på webbplatsen vilka utför samma funktion har inte angetts på ett konsekvent sätt. (WCAG 3.2.4)
 • Det finns brister och fel i webbplatsens kod. En del av felen är sådana att de kan försvåra eller hindra användningen av vissa webbsidor med hjälpmedel. (WCAG 4.1.1, 4.1.2)

På grund av webbplatsens omfattning har inte alla sidor utvärderats och det kan finnas även andra tillgänglighetsbrister på webbplatsen.

Vi kommer inte att kunna korrigera alla brister på vår gamla webbplats på grund av den stora mängden material och på grund av att det saknas kostnadseffektiva och automatiska metoder för ändamålet, utan en korrigering skulle utgöra en oproportionell börda. Vid bedömningen av oproportionell börda har vi beaktat det behov som personer med funktionsnedsättning har av att använda våra webbtjänster. (Lag om tillhandahållande av digitala tjänster 8 §). Vi reviderar vår webbtjänst bit för bit och strävar efter att göra de nya webbsidorna tillgängliga.

Vår webbplats har innehåll som inte berörs av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster på grund av tidsgränser för publiceringen eller begränsningar av innehållet (Lag om tillhandahållande av digitala tjänster 3 § och 17 §). Dylika är

 • videor som publicerats före 23.9.2020
 • innehåll som arkiverats före 23.9.2019
 • filer som publicerats före 23.9.2018
 • karttjänster som inte är avsedda för navigering
 • innehåll som producerats av utomstående och som Statistikcentralen inte har producerat eller finansierat och vars produktion Statistikcentralen inte har övervakat.

Återkoppling och kontaktuppgifter

Om du märker sådana brister i tillgängligheten i webbtjänsten stat.fi som inte finns uppräknade på den här sidan, tala om dem för oss. Vi gör vårt bästa för att rätta till bristerna.

Du kan ge dina synpunkter på vår responsblankett eller per e-post på adressen saavutettavuus@stat.fi. Om du vill ge respons per telefon, ring Statistikcentralens informationstjänst, tfn 029 551 2220.

Vi besvarar din respons så snart som möjligt eller senast inom två veckor.

Tillsynsmyndighet

Om du märker problem med tillgängligheten på webbplatsen, ge först respons till oss som är webbplatsens webbansvariga. Du får vårt svar inom högst 14 dagar.

Om du inte är nöjd med svaret eller om du inte alls får något svar inom två veckor, kan du göra en anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På webbsidan för Regionförvaltningsverket i Södra Finland finns detaljerad information om hur anmälan kan göras och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktinformation

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
Webbtjänsten Tillgänglighetskrav
saavutettavuus@avi.fi
telefonnummer (växel) 0295 016 00