Toiminta

Tilastokeskus on itsenäisesti toimiva valtion virasto valtiovarainministeriön hallinnonalalla. Tehtävänämme on julkaista luotettavia tilastoja kaikkien käyttöön. Suurin osa tuottamistamme tilastotiedoista on verkossa vapaasti käytettävissä.

Tilastojen lisäksi tuotamme tutkimuksessa hyödynnettäviä aineistoja tutkijoille, teemme tilauksesta erilaisia selvityksiä aineistojen pohjalta, osallistumme yhteiskunnalliseen keskusteluun, edistämme tilastojen lukutaitoa yhteiskunnassa ja autamme tiedon tarvitsijoita löytämään etsimänsä tilastotiedon.

Rahoitus

Tilastokeskuksen toiminta rahoitetaan valtion budjetista, maksullisella palvelutoiminnalla sekä muilta valtion viranomaisilta ja EU:lta saatavalla rahoituksella. Vuonna 2023 rahoituksesta 67 prosenttia tuli toimintamenomäärärahana eli valtion budjetista.

Rahoituksen rakenne

Rahoituksen eri osuudet piirakkakuviona. Toimintamenomääräraha 67 %. Maksullisen toiminnan tuotot 14 %. Edellisvuosilta siirtyneet määrärahat 15 %. Ulkopuolinen rahoitus 4 %.

Henkilöstö

Tilastokeskuksen palveluksessa työskenteli vuoden 2023 lopussa 777 asiantuntijaa, joista tilastohaastattelijoita oli 130. Henkilöstöstä 58 prosenttia oli naisia. Noin 76 prosenttia henkilöstöstä oli suorittanut vähintään alemman korkea-asteen tutkinnon.

Henkilöstön sukupuolijakauma vuonna 2023

Pylväskaavio sukupuolijakaumasta. Naisia 454 ja miehiä 323.

Henkilöstön ikäjakauma vuonna 2023

Vaakapalkkikuvio. Eniten on 55–64-vuotiaita työntekijöitä, 261. 45–54-vuotiaita 178. 35–44-vuotiaita 176. 25–34-vuotiaita 137. Alle 25-vuotiaita oli 8 ja yli 65-vuotiaita 17.

 

Tietoa valtion henkilöstöstä on koottu Tutkihallintoa.fi-palveluun.

Yhteistyö

Tuotamme valtaosan Suomen virallisista tilastoista, joita kehitämme yhdessä muiden tilastontuottajien kanssa. Toimimme aktiivisesti myös kansainvälisissä verkostoissa, joissa tilastointia suunnitellaan ja ohjataan. 

Tilastotuotannon kannalta tärkeitä kumppaneita ovat rekisteriviranomaiset, muut kotimaiset tilastontuottajat sekä Euroopan yhteisöjen tilastotoimisto Eurostat ja eri maiden tilastovirastot.

Tilastollisten menetelmien laadun takaamiseksi Tilastokeskus on solminut yhteistyösopimuksia yliopistojen kanssa. Tilastokeskus tekee yhteistyötä myös Suomen Tilastoseura ry:n kanssa.

Sidosryhmät

Keskeisiä yhteiskunnallisia sidosryhmiämme ovat toimintaa tulosohjaava valtiovarainministeriö sekä muut ministeriöt. Meille tärkeä sidosryhmä ovat myös tiedonantajat eli yritykset, kunnat, muut yhteisöt ja kansalaiset, joilta kerätään tietoja tilastoja varten.