Jordbyggnadskostnadsindexet har reviderats

Jordbyggnadskostnadsindexet har reviderats och det nya basåret är 2020. Dessutom tillades grundlig förbättring av bana som ett nytt separat index. Som benämning används i fortsättningen underhåll. Bitumenindexet 2020 = 100 har reviderats genom att utvidga antalet observationer med nya uppgiftslämnare fr.o.m. januari 2020.

I revideringen förblev indexstrukturen oförändrad, medan viktförhållandena mellan delindexen ändrades något. Vikterna för grund- och betongkonstruktioner minskade båda med en procentenhet, medan vikten för de kommunaltekniska systemen ökade med två procentenheter.

Delindexens och de separata indexens interna viktfördelning justerades till att motsvara nivån för år 2020. Indexens viktstrukturer har beräknats med hjälp av typentreprenader och delvis genom att utnyttja kostnadsfördelningar som företagen uppger. Indexen för basåren 2015 = 100, 2010 = 100, 2005 = 100, 2000 = 100 och 1990 = 100 förlängs genom kedjning.

Den nya viktstrukturen för jordbyggnadskostnadsindexet samt metodbeskrivningen finns i dokumentationen för statistiken.

Mera information

Aaro Laakkonen
överaktuarie
029 551 3868