Korrigeringen i prisindexet för el i offentliggörandet av konsumentprisindexet och det harmoniserade konsumentprisindexet i augusti 2023

Korrigeringsdatum:

Statistik: konsumentprisindex

Ändringsdatum: 14.09.2023

Information om ändringen

Bakgrund

Statistikcentralen publicerar varje månad en inflationstakt (%), som mäter förändringen i konsumentpriserna på varor och tjänster jämfört med motsvarande månad året innan. Inflationen bestäms med hjälp av konsumentprisindexet (KPI). För att sammanställa indexet samlar man varje månad in konsumentpriser på varor och tjänster på olika håll i Finland. Dessa prisobservationer omfattar alla slags konsumentvaror och -tjänster från dagligvaror till bensin, hyra och energi.

Under årtionden har energiverkets leveransskyldighetspris varit uppgiftskälla för underindexet för el och det har varit användbart för detta ändamål trots avregleringen av elmarknaden 1.7.1995. Under årtionden var elpriset på en rimlig nivå och hushållen hade inget egentligt behov av att konkurrensutsätta konsumentpriserna. I början av 2000-talet började allt fler hushåll byta elleverantör för att få ett förmånligare pris. Till exempel år 2009 bytte omkring 10,9 procent av de eluppvärmda hushållen elleverantör.

I slutet av 2021 steg grossistpriserna på el i hela Europa och Norden. Orsaken var att fyllnadsgraden i vattenmagasinerna var lägre än normalt. Till prisstegringen bidrog också topparna i partipriserna på stenkol och naturgas (dvs. fossilgas) i slutet av året. I Finland var ökningen i genomsnitt 158 procent år 2021. I februari 2022 angrep Ryssland Ukraina, vilket ledde till att EU införde sanktioner mot Ryssland som svar på angreppet. Leveransen av naturgas (fossilgas) och stenkol från Ryssland minskade, vilket ledde till att grossistpriset på el i Europa steg ytterligare.

På grund av de överraskande vändningarna på elmarknaden är leveransskyldighetspriset inte längre en tillräcklig informationskälla för att mäta prisutvecklingen på el. Därför infördes i september 2022 i konsumentprisindexet data från Statistikcentralens egen enkät om elenergipriser. Detta data omfattar uppgifter om tillsvidare gällande avtal, tidsbundna avtal och börsavtal från de största elförsäljarna.

Presentation av korrigeringen

Statistikcentralen gör en korrigering i prisindexet för el som ingår i konsumentprisindexet, eftersom prisstegring av el felaktig har beaktats två gånger i indexet. Första gången togs prisstegringen med i indexet i januari 2022 och andra gången i november 2022. Att överväga prisökningen två gånger märktes först senare, då det var möjligt att jämföra tidsserier bildade av olika material över en längre tidsperiod.

Statistikcentralen beräknar det nationella konsumentprisindexet och det harmoniserade konsumentprisindexet (HKPI) enligt samma praxis. Därför Statistikcentralen har kommit överens med EU:s statistikbyrå Eurostat om korrigeringen.

Korrigeringen har gjorts i det nu publicerade konsumentprisindexet och HKPI för augusti 2023. Korrigeringen ingick också i offentliggörandet av de preliminära uppgifterna om det harmoniserade konsumentprisindexet för augusti 31.8.2023.

Korrigeringsberäkning och resultat

Vi har jämfört tidsserien för det publicerade elprisindexet fr.o.m. december 2020 med det alternativa materialet om prisutvecklingen som baserar sig på Statistikcentralens egen datainsamling. Figuren nedan visar parallellt prisutvecklingen av el enligt det publicerade elprisindexet (2020:12 = 100) samt enligt det alternativa data som använts som referens. Figuren visar den felaktigt bokförda stegringen av leveransskyldighetspriserna i januari 2022. Månadsförändringarna är desamma fr.o.m. september 2022, eftersom man i båda serierna använt samma prismaterial, dvs. uppgifter från Statistikcentralens egen datainsamling.

Nivån på elprisindexet kommer att justeras så att den totala prisförändringen på el mellan 2021 och augusti 2023 motsvarar den prisförändring som referensindex visar. År 2021 valdes eftersom det fanns inga osäkerheter i källdata vid den tiden.

Figuren nedan också visar prisutvecklingen för det publicerade elprisindexet efter korrigering jämfört med referensindexet.

Figuren visar det publicerade elprisindexet efter korrigeringen och referensindexet parallellt. Det publicerade elprisindexet korrigeras till referensindexets nivå.

Korrigeringens inverkan på årsförändringen av konsumentprisindexet och det harmoniserade konsumentprisindexet

Inverkan på den totala inflationen i KPI är 0,60 procentenheter (HKPI 0,70). Tabellerna nedan visar vad inflationen i augusti skulle ha varit i KPI och HKPI om ingen korrigering hade gjorts nu. För jämförelsens skull har också de realiserade årsförändringarna beaktats. Utan korrigeringen, skulle den årliga förändringen i KPI ha varit 6,21 procent (HKPI 3,83), med korrigeringen är den 5,61 procent (HKPI 3,13) i augusti 2023.

Årliga förändring i det konsumentprisindexet utan och med korrigering, augusti 2023

Varor

Årlig förändring utan korrigering, %

Årlig förändring med korrigering, %

Skillnad, procentenheter

Konsumentprisindex

6,21

5,61

0,60

Bostäder, vatten, electricitet, gas och andra bräsnslen

10,43

8,14

2,29

Elektricitet, gas och andra bränslen

4,90

-7,37

12,27

Elektricitet

3,79

-14,93

18,72

Årliga förändring i det harmoniserade konsumentprisindexet utan och med korrigering, augusti 2023

Varor

Årlig förändring utan korrigering, %

Årlig förändring med korrigering, %

Skillnad, procentenheter

Konsumentprisindex

3,83

3,13

0,70

Bostäder, vatten, electricitet, gas och andra bräsnslen

4,01

0,26

3,75

Elektricitet, gas och andra bränslen

4,90

-7,37

12,27

Elektricitet

3,79

-14,93

18,72

Korrigeringen kommer att påverka den årliga förändringen av konsumentprisindex och harmoniserade konsumentprisindex fram till juli 2024, eftersom föregående års publicerade indextal används vid beräkningen av årsförändringen.

I enlighet med internationella principer korrigeras inte konsumentprisindexet (KPI) retroaktivt. Det harmoniserade konsumentprisindexet (HKPI) kommer därför inte heller att revideras med denna korrigering.