Dokumentation som var i kraft 21.5.2024

Statistikens primäruppgifter

Allmän beskrivning

Statistikcentralen producerar den officiella statistiken över välfärdsområdesval. Statistiken innehåller de centrala uppgifterna om kandidaterna, de invalda, de röstberättigade, väljarna och väljarstödet för partierna. På statistiksidan Välfärdsområdesval presenteras också analyser av kandidaternas och de invaldas bakgrund samt av väljarna.

Beskrivning av statistiken

Välfärdsområdesval förrättas vart fjärde år, fr.o.m. år 2025 samtidigt som kommunalval. Statistikcentralen producerar officiell statistik över välfärdsområdesvalen. Den preliminära statistiken publiceras i tjänsten StatFin och på statistiksidan Välfärdsområdesval så snart som möjligt efter valnatten. De slutliga uppgifterna levereras till Statistikcentralen efter att valresultatet fastställts. De fastställda uppgifterna, som motsvarar uppgifterna i den preliminära statistiken, publiceras på statistiksidan efter det att valresultatet fastställts och uppdateras i StatFin-tjänstens databaser.

Statistikcentralen får valets primärmaterial från Justitieministeriets valdatasystem. Statistikcentralens valdatasystem består av följande fyra valfiler: områdesfilen, partifilen, kandidatfilen och kandidatregistret.

Statistikens population

Statistikens population är de kandidater som ställts upp i valet och de röstberättigade i valet.

Statistisk enhet

Statistiska enheter:
- kandidat (person)
- invald (person)
- parti
- röstberättigad (person).

Måttenhet

Måttenheterna i statistiken är antalet personer (kandidater, invalda och röstberättigade), antalet givna röster och antalet väljare samt procentandelarna.

Basperiod

I statistiken publiceras inga index.

Referensperiod

Statistiken beskriver år 2022 (januari).

Referensområde

Datamaterialet omfattar Fastlandsfinland, exklusive Helsingfors, på välfärdsområdes-, kommun- och röstningsområdesnivå.

Sektortäckning

Det datamaterial som produceras inom ramen för statistiken har ingen koppling till de ekonomiska näringsgrenarna och täcker därför inte alls dem.

Tidstäckning

Statistiken omfattar endast tidpunkten för valet i fråga.

De uppgifter som publiceras efter kontrollräkningen är slutliga.

Distributionsfrekvens

Hur ofta uppgifterna distribueras beror på hur ofta valet ordnas. Välfärdsområdesval förrättas vart fjärde år, varvid statistiken distribueras vart fjärde år. Om val förrättas enligt en annan tidtabell än denna, motsvarar också statistikens distributionsfrekvens tidsplanen för förrättandet av valen.

Noggrannhet, tillförlitlighet och aktualitet

Noggrannhet och tillförlitlighet i allmänhet

De viktigaste eventuella felkällorna i statistiken är fel i källmaterialet eller fel som sker vid behandlingen av materialet.

Aktualitet

I fråga om preliminära uppgifter är fördröjningen mellan den händelse som uppgifterna beskriver och tillgången till uppgifterna 1–2 dagar. Fördröjningen mellan slutgiltiga, bekräftade, uppgifter och tillgången till uppgifterna är i allmänhet mindre än en vecka.

Fördröjningen mellan uppgifterna som publiceras om kandidaterna och tillgången till uppgifterna är i allmänhet omkring två veckor och fördröjningen mellan bakgrundsuppgifterna om valdeltagandet och tillgången till uppgifterna är i allmänhet 2–4 veckor. Kompletteringen av uppgifterna om kön tar från flera veckor till några månader.

Med beaktande av statistikens exceptionella karaktär inte bara i fråga om det fenomen som den beskriver, utan också i fråga om fenomenets tidsberoende, kan till exempel lätthelgdagar under året i fråga och andra externa faktorer som påverkar de arbetsdagar som står till förfogande påverka fördröjningen mellan tillgången till information och fenomenet.

Jämförbarhet

Geografisk jämförbarhet

Inom landet är olika områden jämförbara på så sätt att lagstiftningen som påverkar fenomenet är enhetlig.

Statistiken mellan olika länder är jämförbar så att den på ett allmänt plan beskriver valet av representanter för den regionala demokratin i landet. Olika länders praxis, strukturer och lagstiftning i anslutning till tidigare nämnda fråga skiljer sig avsevärt från varandra, vilket påverkar uppgifternas jämförbarhet.

Jämförbarhet över tid

Välfärdsområdesval förrättas för första gången i januari 2022, dvs. statistiken har ingen tidsmässig jämförelsepunkt före följande välfärdsområdesval år 2025.

Enhetlighet över statistikområdena

Det finns ingen, och sammanställs ingen, annan statistik i anslutning till ämnet.

Källmaterial och datainsamlingar

Källmaterial

Materialet grundar sig på administrativa källor.

Datainsamlingsmetod

Uppgifterna fås från olika register. Den huvudsakliga källan till uppgifterna är Justitieministeriet och Rättsregistercentralen som lyder under Justitieministeriet. Rösträttsregistret fås via Justitieministeriet och dess ursprungliga källa är Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Det finns etablerad praxis för leverans av material till Statistikcentralen mellan Justitieministeriet och Rättsregistercentralen. Detaljerna i leveransen av materialet avtalas alltid i samband med varje val.

Materialet skickas till Statistikcentralen som linjeöverföring.

Frekvens för datainsamling

Basuppgifterna samlas in i samband med välfärdsområdesval, det vill säga den normala intervallen är fyra år.

Metoder

Databehandling

Materialet behandlas genom summering. Statistikföringen av det fenomen som beskrivs i statistiken förutsätter inte till exempel editering eller imputering.

Datavalidering

Uppgifterna valideras i produktionsprocessen genom jämförelse med uppgifter som publicerats av andra informationsproducenter och genom granskning av materialets interna logik.

Principer och riktlinjer

Organisation

Statistikcentralen

Organisationsenhet

Samhällsstatistik

Lagstiftning och andra överenskommelser

Framställningen av statistik styrs av statistiklagen. I statistiklagen föreskrivs bl.a. om insamling av uppgifter, behandling av uppgifter och uppgiftsskyldighet. Vid statistikproduktionen tillämpas på behandlingen av uppgifter utöver statistiklagen också dataskyddslagen samt lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet. 

Vid utarbetandet av statistik tillämpar Statistikcentralen EU:s statistikförordningar, som styr statistikbyråerna i alla EU-länder.  

Ytterligare information: Statistiklagstiftning 


Framställningen av statistik styrs av en allmän lag om statens statistikväsen, statistiklagen (280/2004, ändr. 361/2013). Från uppgiftslämnarna samlas endast sådana nödvändiga uppgifter in som inte kan fås från administrativa register. Indexserierna publiceras på ett sådant sätt att det inte går att identifiera ett enskilt företags uppgifter eller utveckling.
 

Principer för dataskydd

Dataskyddet för uppgifter som samlats in för statistiska ändamål garanteras i enlighet med kraven i statistiklagen (280/2004), lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), EU:s allmänna dataskyddsförordning (EU) 2016/679 och dataskyddslagen (1050/2018). Datamaterialen är skyddade med behövliga fysiska och tekniska lösningar i alla skeden av bearbetningen. Statistikcentralen har utarbetat detaljerade föreskrifter och anvisningar för den konfidentiella bearbetningen av uppgifter. Personalen har bara tillgång till de uppgifter som är nödvändiga med tanke på arbetsuppgifterna. Utomstående har inte tillträde till de lokaler där material på enhetsnivå behandlas. De anställda har undertecknat ett sekretessavtal när de trädde i tjänst. Överträdelser av datasekretessen bestraffas. 

Ytterligare information: Dataskydd | Statistikcentralen (stat.fi) 

Sekretess – behandling av uppgifter

I statistiken skyddas uppgifterna för sådana röstningsområden där antalet röstberättigade/väljare underskrider ett fastställt tröskelvärde. För sådana röstningsområden presenteras de röstberättigade/väljarna i samband med ett annat röstningsområde i samma kommun.

Principer för offentliggörande

Statistikcentralen publicerar nya statistiska uppgifter vardagar kl. 8.00 i sin webbtjänst. Publiceringstidpunkterna för statistik uppges på förhand i den publiceringskalender som finns i webbtjänsten. Uppgifterna är offentliga efter att de har uppdaterats i webbtjänsten. 

Datautbyte

Materialet delas inte med andra statistikmyndigheter eller enheter.

Tillgänglighet och tydlighet

Nya statistiska uppgifter publiceras som databastabeller i databasen StatFin. Databasen är det primära forumet för att publicera uppgifter och de nya uppgifterna uppdateras först i databasen. Vid publicering av statistiska uppgifter kan befintliga databastabeller uppdateras med nya uppgifter eller så kan helt nya databastabeller publiceras.   

Utöver de statistiska uppgifter som publiceras i databasen StatFin publiceras i allmänhet ett meddelande om de viktigaste uppgifterna i webbtjänsten. Om offentliggörandet innehåller uppgifter från flera referensperioder (t.ex. månads- och årsuppgifter), publiceras i webbtjänsten en översikt som sammanställer dessa uppgifter. Både i meddelandet och i översikten listas de databastabeller som uppdaterats vid publiceringstidpunkten. Statistikuppgifter kan i vissa fall också publiceras enbart som databasoffentliggöranden i databasen StatFin. I samband med dessa s.k. databasoffentliggöranden publiceras varken ett meddelande eller en översikt. 

Meddelandena och databastabellerna publiceras på tre språk: finska, svenska och engelska. De svenska och engelska versionerna av meddelandena kan vara mindre omfattande än de finska.   

Om det sker ändringar i tidsplanerna för offentliggöranden och databastabeller informeras allmänheten genom ändringsmeddelanden i webbtjänsten, liksom om det görs korrigeringar. 

Riktlinjer för revidering av uppgifter

Revidering av redan publicerade statistiska uppgifter är en del av den normala statistikproduktionen och innebär förbättrad kvalitet. Principen är att de statistiska uppgifterna bygger på bästa tillgängliga material och information om det fenomen som statistikförs. Å andra sidan strävar man efter att informera om revideringar så transparent som möjligt på förhand. Med förhandskommunikation säkerställs att användarna kan bereda sig på revideringar av uppgifter. 

Bakgrunden till revideringen av uppgifter i offentliggörandena är ofta komplettering av material. I så fall grundar sig den nya, reviderade statistiksiffran på en bredare informationsgrund och beskriver fenomenet ännu mer exakt. 

Revideringen av uppgifterna i statistiken kan också bero på den beräkningsmetod som använts, exempelvis årlig avstämning av siffror eller uppdatering av viktstruktur. Också ändring av basår och använda klassificeringar orsakar revidering av uppgifter. 

Relevans

Vid framställningen av statistiken beaktas användarnas behov i mån av möjlighet.

Användarnas behov

Centrala användare av statistiken är medborgare, medier, organisationer, politiska aktörer (kandidater, företrädare, partier) samt forskningsinstitut.

Kvalitetsbedömning

Kvaliteten på statistiken över välfärdsområdesval bedöms kontinuerligt i samband med att statistiken framställs. De uppgifter som produceras jämförs med uppgifterna från andra informationsproducenter och det görs logiska kontroller av materialen samt uppgifterna som produceras.

Kvalitetssäkring

Kvalitetsledningen förutsätter helhetsinriktad styrning av verksamheten. Statistikområdets egen ram för kvalitetsledning är riktlinjerna för europeisk statistik (CoP). Ramarna kompletterar varandra. Också kvalitetskriterierna för Finlands officiella statistik överensstämmer med riktlinjerna för europeisk statistik. 

Användarnas tillgång

Uppgifterna publiceras samtidigt för alla användare. Innan statistiska uppgifter publiceras får de behandlas och lämnas ut bara av de personer vid Statistikcentralen som deltar i framställningen av statistiken eller som behöver uppgifterna i sitt eget arbete innan de publiceras. 

Ytterligare information: Principer för publicering av statistik 

Statistikcentralen är producent till materialet och äger upphovsrätten om inte annat anges i anslutning till produkten, uppgiften eller tjänsten. Användarvillkor för statistiska uppgifter. 

Statistikexperter

Sami Fredriksson
överaktuarie
029 551 2696

Dokumentation som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna