Dokumentation som var i kraft 14.4.2022

Statistikens primäruppgifter

Allmän beskrivning

I statistiken över energianskaffning och -förbrukning presenteras uppgifter om totalförbrukningen av energi, produktionen och förbrukningen av elektricitet samt importen och exporten av energi.

Statistikens population

Statistikens population består av alla enheter som producerar och förbrukar energiprodukter i Finland samt aktörer som bedriver utrikeshandel med energiprodukter. Vid utarbetandet av statistiken över energianskaffning och -förbrukning används material från andra statistikgrenar inom energi som källor. Uppgifterna från olika källor upphöjs vid behov så att de omfattar hela populationen. Upphöjningarna grundar sig på uppgifter som omfattar ett eller flera föregående år.

Statistisk enhet

Grundenheterna i statistiken är alla enheter som producerar och förbrukar energiprodukter i Finland samt aktörer som bedriver utrikeshandel med energiprodukter.

Måttenhet

Måttenheter som används är joule (J), wattimme (Wh), ton oljeekvivalent (ktoe), ton (t), kubik (m3), procent (%) och värmevärde (J/kg eller J/m3).

Storleksenheterna som används är kilo (k, 103), mega (M, 106), giga (G, 109), tera (T, 1012) och peta (P, 1015).

Referensperiod

Statistiken publiceras som månads-, kvartals- och årsuppgifter. De preliminära kvartalsuppgifterna publiceras med omkring tre månaders eftersläpning efter statistikperiodens slut. De preliminära kvartalsuppgifterna uppdateras så att de blir slutliga i december det år som statistikförs, i samband med årspublikationen. Uppgifterna på månads-, kvartals- och årsnivå är alltid enhetliga. Uppgifterna på månadsnivå publiceras i samband med kvartals- och årspublikationerna.

Referensområde

Uppgifterna täcker geografiskt hela Finland.

Sektortäckning

Statistiken omfattar på nationell nivå uppgifter om totalförbrukning av energi per energikälla, slutförbrukning av energi per sektor, elanskaffning och elproduktion per energikälla, elförbrukning per sektor, import och export av energiprodukter per land, förbrukning av fossila och förnybara bränslen, produktion och förbrukning av fjärrvärme samt energiförbrukning inom trafiken.

Tidstäckning

Uppgifternas tidsmässiga täckning per ämnesområde:
 • Totalförbrukning av energi: årsuppgifter 1970– och kvartalsuppgifter 2010–
 • Elanskaffning och elförbrukning: årsuppgifter 1960– och kvartalsuppgifter 1990–
 • Energiimport och -export: års- och kvartalsuppgifter 2010–
 • Energiförbrukning inom trafiken: årsuppgifter 1990–
 • Produktion och förbrukning av fjärrvärme: årsuppgifter 1970–
 • Slutförbrukning av energi per sektor: årsuppgifter 1970–
 • Produktion och förbrukning av biogas efter anläggningstyp: årsuppgifter 2017–
 • CO2-utsläpp från energianvändning: årsuppgifter 1970– och kvartalsuppgifter 2010–

Distributionsfrekvens

Uppgifter om försäljningen av olja publiceras varje månad. Preliminära uppgifter om totalförbrukningen publiceras kvartalsvis och de slutliga uppgifterna publiceras en gång per år. I samband med kvartals- och årspublikationer revideras tidsserieuppgifterna vid behov.

Begrepp

12 månaders glidande summa

12 månaders glidande summa anger summan för de tolv senaste månaderna. T.ex. mars månads 12 månaders glidande summa utgör summan av alla uppgifter från början av april förra året fram till slutet av mars i år. April månads 12 månaders glidande summa omfattar uppgifterna från början av maj förra året fram till slutet av april i år. Differensen mellan april månads och mars månads 12 månaders glidande summa anger skillnaden mellan situationen i april i fjol och april i år.

Energiintensitet

Energiintensiteten definieras som den totala energianvändningen i relation till bruttonationalprodukten.

Olja

Innehåller följande bränsleklassificeringens klasser:
- Raffinerigas (1111)
- Gasol, flytgas (1112)
- Industribensin (1121)
- Flygbensin (1123)
- Flygfotogen (1131)-
- Annat fotogen, petroleum (1132)
- Lätt brännolja, tunn eldningsolja (1134)
- Motorbrännolja (1135)
- Andra mellantjocka oljor (1139)
- Tung brännolja, tjockolja, svavelhalt < 1 % (1141)
- Tung brännolja, tjockolja, svavelhalt > 1 % (1142)
- Andra tjocka oljor (1143)
- Petroleumkoks (1150)
- Retur- och spilloljor (1160)
- Andra oljeprodukter (1190)

Petajoule

Petajoule (PJ) är en energienhet som används för att ange energiinnehållet i bränslen och andra energikällor. 1 PJ = 1000 TJ; 1 TJ = 0,278 GWh

Slutanvändning av energi

Slutanvändningen av energi anger användningen av el och värme, bränslen för uppvärmning av byggnader, trafikbränslen och processbränslen för industrin. Slutanvändningen av energi är den totala användningen av energi efter avräkning av det svinn som uppstår vid överföring och omvandling av energi, och anger således den energimängd som återstår för företagens, hushållens och övriga konsumenters användning.

Torv

Innehåller följande bränsleklassificeringens klasser:
- Frästorv (2110)
- Stycketorv (2120)
- Torvpelletar och -briketter (2130).

Total energianvändning

Den totala energianvändningen utgör den totala användningen av inhemsk energi (energi från inhemska energikällor) och importenergi i Finland, uttryckt i enhetliga måttenheter. Den totala energianvändningen omfattar bränslen som använts för produktion och förädling av energi samt energi som använts direkt inom slutanvändningen (t.ex. fordonsbränslen och bränslen för uppvärmning av byggnader).

Träbaserade bränslen

Innehåller följande bränsleklassificeringens klasser:
- Vedträn, långved och småved (3111)
- Helträds- eller slanflis (3112)
- Flis eller kross av hyggesrester (3113)
- Bark (3121)
- Sågspån, kutterspån o.a. spån (3122)
- Flis eller kross av trärester (3123)
- Trärestprodukter från industrin, ospecificerade (3128)
- Övriga restprodukter av trä (3129)
- Avlutar från träförädlingsindustrin (3130)
- Övriga bi- och avfallsprodukter från träförädlingsindustrin (3140)
- Återvinningsträ (3150)
- Träpelletar och -briketter (3160).

Uppvärmningsbehovstal / graddagstal

Uppvärmningsbehovstalen, som beskriver olika orters årliga uppvärmningsbehov, har beräknats för rumstemperaturen 17°C med antagelsen att man slutar värma upp byggnaderna på våren då utomhustemperaturen stiger över 10°C och börjar värma upp dem på hösten då temperaturen sjunker under 12°C. Uppvärmningsbehovstalen produceras av Meteorologiska institutet. Vid sammanställningen av denna statistik har man använt uppvärmningsbehovstalet för Jyväskylä för att beskriva hela Finlands genomsnittliga uppvärmningsbehov.

Övriga energikällor

Innehåller följande bränsleklassificeringens klasser
- Vegetabiliska produkter (3170)
- Animaliska produkter (3180)
- Biogas från avstjälpningsplats (3211)
- Biogas i avloppsrening (3212)
- Biogas från industrin (3213)
- Övrig biogas (3219)
- Flytande biobränslen (3220)
- Återvinningsbränslen (3231)
- Rivningsträ (3232)
- Impregnerat trä (3233)
- Övriga blandbränslen (3239),
- Produktgas (3240)
- Plastavfall (4911)
- Gummiavfall (4912)
- Problemavfall (4913)
- Övrigt avfall (4919)
- Industriell reaktionsvärme (4920)
- Elektricitet, som använts i elpannor och värmepumpar (4940)
- Väte (4980)
- Övriga energikällor, ospecificerade (4990)

Noggrannhet, tillförlitlighet och aktualitet

Noggrannhet och tillförlitlighet i allmänhet

De uppgifter som publiceras i statistiken grundar sig på Statistikcentralens datainsamlingar och uppgifter eller estimat (preliminära uppgifter) som samlats in från flera olika informationskällor. Uppgifterna som publiceras kvartalsvis är preliminära och uppdateras till slutgiltiga uppgifter när årsstatistiken färdigställs i december det år som statistikförs. Kvartalsuppgifterna stäms av mot förbrukningen i de slutliga årsuppgifterna när den slutliga årsstatistiken färdigställs. De viktigaste orsakerna till att uppgifter preciseras är att de estimat som användes vid tidpunkten för publiceringen ersätts med verkliga källdata. Publicerade uppgifter kan också korrigeras retroaktivt om det konstateras att det skett betydande förändringar i informationskällorna eller beräkningsmodellerna. Vid enhetsomvandling av uppgifterna om bränslemängder används koefficienterna i bränsleklassificeringen.

Vid sammanställandet av statistiken över energianskaffning och -förbrukning används som källor även uppgifter som beräknats inom ramen för annan energistatistik. Därmed är noggrannheten hos de uppgifter som publiceras också beroende av källstatistiken.

Aktualitet

De preliminära uppgifterna publiceras kvartalsvis omkring tre månader efter utgången av statistikkvartalet. De slutliga uppgifterna publiceras en gång per år med omkring 11 månaders eftersläpning efter utgången av statistikåret. De preliminära kvartalsuppgifterna uppdateras så att de blir slutliga i samband med årspublikationen.

Punktlighet

Det förekommer ingen eftersläpning i publiceringen av uppgifterna i statistiken över energianskaffning och -förbrukning. Uppgifterna publiceras enligt de datum som anges i publiceringskalendern.

Jämförbarhet

Geografisk jämförbarhet

Uppgifterna i statistiken över energianskaffning och -förbrukning används i Eurostats och IEA:s internationella rapporter. Fördelningsgrunderna i de internationella rapporterna skiljer sig dock ställvis från fördelningsgrunderna i de nationella uppgifterna, och därför kan siffrorna i den nationella statistiken inte direkt jämföras till exempel med siffrorna för Finland i Eurostats rapporter.

Jämförbarhet över tid

De presenterade tidsserierna är sinsemellan jämförbara, med några undantag, varav de viktigaste har antecknats separat i figurerna och i tabellernas fotnoter. Uppgifterna är jämförbara med annan statistik om energi.

Enhetlighet över statistikområdena

Uppgifterna är enhetliga med de uppgifter som Statistikcentralens enhet för inventering av växthusgaser publicerar. Koherensgranskningar av uppgifterna görs på företags- och enhetsnivå tillsammans med enheten för inventering av växthusgaser för att säkerställa jämförbarheten.

Intern enhetlighet

Siffrorna i statistiken över energianskaffning och -förbrukning är internt enhetliga. Siffrorna i statistiken är enhetliga med den övriga energistatistiken, med undantag för statistiken över industrins energianvändning, vars siffror avviker något från de siffror för industrin som rapporterats i den övriga energistatistiken. En del av siffrorna i statistiken över industrins energianvändning stäms av mot siffrorna i den övriga statistiken, en del baserar sig på material som samlats in genom en urvalsundersökning. Därför uppstår skillnader på grund av både i källmaterial som avviker från varandra och på grund av i olika beräkningsmetoder.

Källmaterial och datainsamlingar

Källmaterial

Som källmaterial för statistiken används energistatistikens egna datainsamlingar samt flera registermaterial. En del av datainsamlingarna genomförs i samarbete med branschorganisationerna.

De viktigaste materialen som används vid framställningen av statistiken är följande:

Statistikcentralens egna datainsamlingar:
 • Enkäten om försäljning och produktion av torv. Datainsamlingen riktar sig till de största torvproducenterna, som omfattar cirka 85 procent av all produktion och försäljning av torv. Enkäten samlar in uppgifter om försäljningen av fräs- och stycketorv och produktionsvolymen.
 • Datainsamlingen om bränsleförsäljning och bränslelager. Enkäten omfattar de viktigaste företagen inom olje- och biobränslebranschen. Enkäten samlar in uppgifter om försäljningen av olja och biobränslen enligt produktkategori samt lagervolymerna.
 • Enkäten Bränslen inom industrin. Enkäten omfattar alla koncerner inom skogsindustrin som har betydande bränsleanvändning. Enkäten samlar in uppgifter om koncernernas månatliga bränsleanvändning.
 • Enkäten om produktion och förbrukning av biogas. Med enkäten samlar man in uppgifter om produktionsvolymerna, användningen och försäljningen av biogas samt om råvarorna i biogasproduktionen. Distributörerna av trafikbiogas tillfrågas om anskaffningen av biogas och om inköpskällorna samt försäljningen av biogas enligt gastyp och gaskvalitet. Enkäten omfattar produktionsanläggningar för biogas (avstjälpningsplatser, avloppsreningsverk inom industrin och kommunerna, samrötningsanläggningar samt gårdar) och distributörer av trafikbiogas.
 • Enkäten om stenkolsanvändning och stenkolslager. Enkäten omfattar företag som i betydande utsträckning förbrukar stenkol som bränsle i energiproduktionen och lagrar stenkol. Enkäten samlar in uppgifter om stenkolsförbrukningen och storleken på stenkolslagren.
 • Enkäten om värmeproduktion. Enkäten om värmeproduktion samlar in uppgifter om produktionen, anskaffningen och förbrukningen av industri- och fjärrvärme på anläggningsområdet samt om bränslen som använts i produktionen. Enkäten omfattar värmeproducenter vars årliga produktion är sammanlagt 10 000 megawattimmar (MWh) eller vars värmeproduktionskapacitet är minst 5 megawatt (MW).
Energimyndighetens material:
 • Material om utsläppshandeln. Materialet innehåller uppgifter om koldioxidutsläpp från förbränningsanläggningar med en effekt på över 20 MW och vissa anläggningar och processer inom stål-, mineral- och skogsindustrin samt om bränsleförbrukningen.
Finsk Energiindustri rf:s material:
 • Enkäten om elproduktion och elanvändning. Enkäten samlar årligen in uppgifter per anläggningstyp om elproduktion och värme som producerats i samband med el samt om bränslen som förbrukats vid produktionen. Materialet omfattar i praktiken alla elnät och den el som sålts via dem.
 • Fjärrvärmestatistik. Statistiken innehåller uppgifter om produktionen av fjärrvärme, de bränslen som förbrukas vid produktionen samt användningsändamålen för värme indelade enligt sektor. Statistik har dessutom samlats in från de värmeleverantörer som säljer den producerade värmen vidare för leverans till slutkunderna till de fjärrvärmeföretag som omfattas av statistiken.
Tullens material:
 • Tullens utrikeshandelsstatistik. Statistiken innehåller uppgifter om Finlands utrikeshandel indelade enligt KN-nomenklaturen. Utrikeshandelsstatistiken ger information om storleken på importen och exporten av energiprodukter.
Naturresursinstitutets material:
 • Statistik över energianvändningen av trä. Statistiken hör till Finlands officiella statistik (FOS). Statistiken innehåller årliga uppgifter om användningen av fasta träbränslen i värme- och kraftverk.
Andra material:
 • Skatteförvaltningen. Skatteförvaltningen ger information om storleken på de skatter och avgifter av skattenatur som samlats in för flytande bränslen, torv och naturgas och om bränslemängderna som de baseras på i form av energi.
 • Gasföreningen i Finland. Gasföreningen i Finland lämnar årligen in uppgifter om mängden naturgas som matats in i det nationella nätet samt om naturgasförbrukningens storlek inom industrin, trafiken och uppvärmningen av byggnader.
 • Statistikcentralens enhet för inventering av växthusgaser. Enheten för inventering av växthusgaser beräknar årligen ut uppgifter om koldioxidutsläppen från energianvändningen av bränslen.

Datainsamlingsmetod

Datainsamlingen för energistatistiken sker med en webb- eller Excelblankett. Registermaterial som samlas in av andra myndigheter skickas till Statistikcentralen enligt överenskommen tidtabell.

Frekvens för datainsamling

Nedan listas frekvensen för Statistikcentralens egna datainsamlingar.
 • Enkäten om försäljning och produktion av torv: försäljningsuppgifter kvartalsvis, produktionsuppgifter årligen
 • Enkäten om oljeförsäljning och oljelager: månatligen
 • Enkäten Bränslen inom industrin: kvartalsvis
 • Enkäten om produktion och förbrukning av biogas: årligen
 • Enkäten om stenkolsförbrukning: kvartalsvis
 • Värmeproduktionsenkäten (LATU): årligen

Metoder

Databehandling

I materialet korrigeras manuellt observerade fel, uppgifter som saknas om de viktigaste uppgiftslämnarna imputeras och svarsuppgifterna i det slumpmässiga urvalet upphöjs till hela populationens nivå med höjningskoefficienter enligt urvalsdesignen. I första hand försöker man utreda fel som observerats i materialet direkt hos den som skickat uppgifterna.

Datavalidering

Vid valideringen av materialet används jämförelser med andra material, tidigare perioder samt andra observationer av materialet. Uppgifterna från de viktigaste uppgiftslämnarna gås igenom i detalj.

Principer och riktlinjer

Organisation

Statistikcentralen

Organisationsenhet

Ekonomisk statistik/Energi, miljö och växthusgaser

Lagstiftning och andra överenskommelser

Framställningen av statistik styrs av statistiklagen. I statistiklagen föreskrivs bl.a.om insamling av uppgifter, behandling av uppgifter och uppgiftsskyldighet. Vid statistikproduktionen tillämpas på behandlingen av uppgifter utöver statistiklagen också dataskyddslagensamt lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

Vid utarbetandet av statistik tillämpar Statistikcentralen EU:s statistikförordningar, som styr statistikbyråerna i alla EU-länder.

Ytterligare information: Statistiklagstiftning

Principer för dataskydd

Dataskyddet för uppgifter som samlats in för statistiska ändamål garanteras i enlighet med kraven i statistiklagen (280/2004), lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), EU:s allmänna dataskyddsförordning (EU) 2016/679 och dataskyddslagen (1050/2018). Datamaterialen är skyddade med behövliga fysiska och tekniska lösningar i alla skeden av bearbetningen. Statistikcentralen har utarbetat detaljerade föreskrifter och anvisningar för den konfidentiella bearbetningen av uppgifter. Personalen har bara tillgång till de uppgifter som är nödvändiga med tanke på arbetsuppgifterna. Utomstående har inte tillträde till de lokaler där material på enhetsnivå behandlas. De anställda har undertecknat ett sekretessavtal när de trädde i tjänst. Överträdelserav datasekretessen bestraffas.

Ytterligare information: Dataskydd | Statistikcentralen (stat.fi)

Sekretess – behandling av uppgifter

Vid publiceringen av uppgifter beaktas uppgifternas sekretess och säkerställs att det inte går att identifiera ett enskilt företags uppgifter eller uppgifternas utveckling.

Det är möjligt att använda materialet för vetenskaplig forskning och statistiska utredningar endast på basis av ett separat beslut om användningstillstånd och i icke-identifierbar form. Mer information om tillstånd att använda uppgifter.

Principer för offentliggörande

Statistikcentralen publicerar nya statistiska uppgifter vardagar kl. 8.00 i sin webbtjänst. Publiceringstidpunkterna för statistik uppges på förhand i den publiceringskalender som finns i webbtjänsten. Uppgifterna är offentliga efter att de har uppdaterats i webbtjänsten.

Ytterligare information: Statistikcentralens principer för offentliggörande av statistik

Datautbyte

Preliminära uppgifter om statistiken över energianskaffning och -förbrukning publiceras kvartalsvis som meddelanden med tre månaders eftersläpning. De slutliga uppgifterna publiceras en gång per år med 11 månaders eftersläpning. Uppgifterna om energianskaffning och -förbrukning är enhetliga med uppgifterna i annan statistik om energi.

Uppgifterna i statistiken skickas till Eurostat varje månad och i samband med de årliga rapporterna och Eurostat publicerar uppgifterna på sin webbplats. Finland rapporterar energistatistik till den internationella energiorganisationen IEA.

Tillgänglighet och tydlighet

Nya statistiska uppgifter publiceras som databastabeller i databasen StatFin. Databasen är det primära forumet för att publicera uppgifter och de nya uppgifterna uppdateras först i databasen. Vid publicering av statistiska uppgifter kan befintliga databastabeller uppdateras med nya uppgifter eller så kan helt nya databastabeller publiceras.

Utöver de statistiska uppgifter som publiceras i databasen StatFin publiceras i allmänhet ett meddelande om de viktigaste uppgifterna i webbtjänsten. Om offentliggörandet innehåller uppgifter från flera referensperioder (t.ex. månads-och årsuppgifter), publiceras i webbtjänsten en översikt som sammanställer dessa uppgifter. Både i meddelandet och i översikten listas de databastabeller som uppdaterats vid publiceringstidpunkten. Statistikuppgifter kan i vissa fall också publiceras enbart som databasoffentliggöranden i databasen StatFin. I samband med dessa s.k. databasoffentliggöranden publiceras varken ett meddelande eller en översikt.

Meddelandena och databastabellerna publiceras på tre språk: finska, svenska och engelska. De svenska och engelska versionerna av meddelandena kan vara mindre omfattande än de finska.

Om det sker ändringar i tidsplanerna för offentliggöranden och databastabeller informeras allmänheten genom ändringsmeddelanden i webbtjänsten, liksom om det görs korrigeringar

Tillgänglighet av mikrodata

Data på enhetsnivå i statistiken används endast för framställning av statistik och icke-statistiska författare har inte tillgång till mikrodata.

Riktlinjer för revidering av uppgifter

Revidering av redan publicerade statistiska uppgifter är en del av den normala statistikproduktionen och innebär förbättrad kvalitet. Principen är att de statistiska uppgifterna bygger på bästa tillgängliga material och information om det fenomen som statistikförs. Å andra sidan strävar man efter att informera om revideringarså transparent som möjligt på förhand. Med förhandskommunikation säkerställs att användarna kan bereda sig på revideringar av uppgifter.

Bakgrunden till revideringen av uppgifter i offentliggörandena är ofta komplettering av material. I så fall grundar sig den nya, reviderade statistiksiffran på en bredare informationsgrund och beskriver fenomenet ännu mer exakt.

Revideringen av uppgifterna i statistiken kan också bero på den beräkningsmetod som använts, exempelvis årlig avstämning av siffror eller uppdatering av viktstruktur. Också ändring av basår och använda klassificeringar orsakar revidering av uppgifter.

Kvalitetsbedömning

Kvaliteten på statistiken över energianskaffning och -förbrukning utvärderas i flera olika skeden av den statistiska processen. Processen för framställning av statistiken är kopplad till annan energistatistik för att säkerställa en enhetlig helhet. Uppgifterna i statistiken revideras vid behov i samband med årspublikationen.

Kvalitetssäkring

Kvalitetsledningen förutsätter helhetsinriktad styrning av verksamheten. Statistikområdets egen ram för kvalitetsledning är riktlinjerna för europeisk statistik (CoP). Ramarna kompletterar varandra. Också kvalitetskriterierna för Finlands officiella statistik överensstämmer med riktlinjerna för europeisk statistik.

Ytterligare information: Kvalitetsledning (på finska) | Statistikcentralen (stat.fi)

Användarnas tillgång

Uppgifterna publiceras samtidigt för alla användare. Innan statistiska uppgifter publiceras får de behandlas och lämnas ut bara av de personer vid Statistikcentralen som deltar i framställningen av statistiken eller som behöver uppgifterna i sitt eget arbete innan de publiceras.

Principer för publicering av statistik

Statistikcentralen är producent till materialet och äger upphovsrätten om inte annat anges i anslutning till produkten, uppgiften eller tjänsten. Användarvillkorför statistiska uppgifter.

Statistikexperter

Aleksi Sandberg
överaktuarie
029 551 3326

Dokumentation som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna