Dokumentation som var i kraft 23.2.2024

Statistikens primäruppgifter

Allmän beskrivning

Statistiken över levnadsförhållanden beskriver hushållens och personernas levnadsförhållanden efter befolkningsgrupp inom olika ämnesområden såsom risken för fattigdom eller social utestängning, upplevd hälsa och upplevt välbefinnande, ekonomisk situation och boende.

Statistiken över levnadsförhållanden sammanställs årligen utgående från ett statistikmaterial baserat på en urvalsundersökning. Utöver statistiken över levnadsförhållanden framställs uppgifter för Inkomstfördelningsstatistik och ett separat material för EU:s statistikkontors Eurostats internationellt jämförbara statistik över inkomster och levnadsförhållanden (EU-SILC, Statistics on Income and Living Conditions).

Vid framställandet av statistikmaterialet följs den ikraftvarande ramlagen för den sociala statistiken (EU) 1700/2019 (Åren 2003–2020 (EU) 1177/2003) samt verkställighetsförordningar (bl.a. (EU) 1700/2019) för EU:s statistik över inkomster och levnadsförhållanden (EU-SILC).

Beskrivning av statistiken


 

Statistikens population

Populationen i statistiken över levnadsförhållanden är privata hushåll och personer i hushållen i Finland.

Populationen i statistikens urvalsram inkluderar alla privata hushåll och personer i hushållen som bor stadigvarande i Finland i slutet av statistikåret (31.12., datainsamlingsår - 1).

Utanför urvalsramen är adresslösa, personer på anstalt (till exempel långvarigt på äldreboenden, vårdhem, fängelser eller sjukhus), personer som bor stadigvarande utomlands och tillfälligt i Finland. Beväringar räknas in i statistikens population.
 

Statistisk enhet

Statistikenheter i statistiken över levnadsförhållanden är hushåll (begreppet gemensam hushållning) och personer.

Måttenhet

Måttenheterna i statistiken över levnadsförhållanden i de publicerade datamaterialen är: euro, procent, antal hushåll, antal personer.

Basperiod

Statistikåret 2021 är basperioden för uppgifter om realvärden på penningbelopp för statistiken över levnadsförhållanden.

Referensperiod

Uppgifterna i statistiken över levnadsförhållanden beskriver uppgifterna under undersökningsåret (året för insamling av intervjuerna) och under det föregående året (hela kalenderåret och 31.12).
 

Referensområde

I statistiken över levnadsförhållanden används en regionindelning som motsvarar EU:s enhetliga NUTS-indelning av områdesenheter (NUTS2, dvs. storområdesindelningen), kommungruppering samt regionindelningen för statistiken över levnadsförhållanden.
 

Sektortäckning

 Statistiken över levnadsförhållanden omfattar privata hushåll.

Tidstäckning

Datamaterialet täcker åren 2003–2022. Största delen av uppgifterna uppdateras varje år. En del av uppgifterna uppdateras vissa år i materialet som en följd av att innehållet förändras varje år.

Distributionsfrekvens

Uppgifter i statistiken över levnadsförhållanden distribueras varje år. Eventuella revisioner görs i tidsserierna i samband med årspubliceringen.

Noggrannhet, tillförlitlighet och aktualitet

Noggrannhet och tillförlitlighet i allmänhet

Statistiken över levnadsförhållanden baseras på en representativ urvalsundersökning, där uppgifter samlas in genom att man intervjuar hushåll. En stor del av uppgifterna fås ur register. Alla subjektiva uppgifter och åsiktsuppgifter har samlats in genom intervjuer.

Felkällor är urvalsfel och övriga felkällor är täcknings-, mätnings-, bortfalls- och behandlingsfel. De viktigaste felkällorna i statistiken över levnadsförhållanden gäller svarsbortfall. Dessa är enhetsbortfall och partiellt bortfall. Enhetsbortfall korrigeras med viktning. På grund av urvalsdesignen för statistiken över levnadsförhållanden (stratifierat urval i två faser) korrigeras svarsbortfallet i uppsättningsviktningen först per stratum med det inverterade talet för urvalspersonerna. Därefter skalas de svarskorrigerade vikterna till hushållsantalet och vikterna kalibreras för att motsvara de centrala kända fördelningarna i populationen och summorna av helhetsmaterialet. Partiellt bortfall gäller uppgifter som insamlas vid intervjuer med urvalspersonerna där en ersättande uppgiftslämnare för urvalspersonen inte tillåts. Partiellt bortfall korrigeras med separata vikter. När de bildas skalas de svarsbortfallskorrigerade vikterna till skillnad från standardviktningen till antalet personer (som fyllt 16 år). Likaså skiljer sig de uppgifter som använts vid kalibrering från de uppgifter som används vid beräkning av standardvikter.

Till följd av felkällor kan resultatuppgifterna innehålla systematiska fel (det uppmätta värdet av resultatvariabeln avviker från dess korrekta värde). Det är svårt att uppskatta skevhetens omfattning i fråga om subjektiva uppgifter. Estimatens skevhet och exakthet bedöms med hjälp av uppgifternas medelfel.

Aktualitet

Uppgifterna i statistiken över levnadsförhållanden publiceras ungefär 15–16 månader efter statistikåret och ungefär 10–11 månader efter slutet av insamlingen av uppgifter genom intervjuer.

Det publiceras inte preliminära uppgifter av statistiken över levnadsförhållanden.
 

Punktlighet

Uppgifterna i statistiken över levnadsförhållanden levereras till användarna exakt vid publiceringstidpunkten i publiceringskalendern ungefär 15–16 månader efter statistikåret och 10–11 månader efter slutet av insamlingen av uppgifter genom intervjuer.

Jämförbarhet

Geografisk jämförbarhet

Statistiken över levnadsförhållanden grundas på ett nationellt representativt urval. Uppgifterna är regionalt jämförbara med de regionklassificeringar (NUTS2 det vill säga storområdesklassificering, statistisk kommungruppering) som används i statistiken och internationellt mellan länder i statistiken ESS EU-SILC (EU-SILC, Statistics on Income and Living Conditions).                             

Jämförbarhet över tid

Om statistiken över levnadsförhållanden finns det tidsmässigt jämförbara tidsserieuppgifter för åren 2003–2022. Längden på tidsserierna varierar i statistiken. En del av uppgifterna samlas in och statistikförs bara under bestämda år.

Beräkningen av indikatorn för risk för fattigdom eller social utestängning har reviderats för statistikåret 2020. Beräkningen baserar sig på nya definitioner när det gäller låg arbetsintensitet och allvarlig materiell och social fattigdom, i enlighet med Europeiska unionens statistikbyrås statistikföring. Jämförbara tidsserieuppgifter om risken för fattigdom eller social utestängning finns tillgängliga fr.o.m. år 2018. Den föregående jämförbara tidsserien är för åren 2008–2019.

Datainsamlingssättet för undersökningen ändrades år 2022. Då infördes en webblankett som datainsamlingssätt vid sidan av telefonintervjun. Webblanketten erbjöds de hushåll som vid tidpunkten för urvalet hade endast en medlem. Omkring 10 procent av svaren samlades in med webblanketten. De uppgiftslämnare som svarade via webben representerar omkring 550 000 hushåll i hela befolkningen, dvs. omkring 19 procent av alla hushåll. 

På grund av ändringen av datainsamlingssättet kan det finnas osäkerheter i jämförbarheten mellan uppgifterna för år 2022 och uppgifterna för tidigare år. Den eventuella osäkerheten gäller framför allt frågor som är känsliga för datainsamlingsmetoden, t.ex. uppgifter som handlar om personens egna uppskattningar eller känslor. Osäkerheterna betonas i de befolkningsgrupper som omfattades av webbenkäten, särskilt bland ensamboende. De uppgifter som publiceras i tabellerna kan dock i regel anses jämförbara med tidigare år. 

När uppgifter som beskriver personens sysselsättning och övriga ekonomiska verksamhet bildades år 2022 användes delvis som ersättning för de tidigare intervjuuppgifterna uppgifter som baserade sig på inkomstregistret. Dessutom samlades uppgifter om verksamheten in från uppgiftslämnarna med en förnyad datainsamlingsblankett. På grund av ändringar i datakällan och datainsamlingsblanketten har de källuppgifter som används vid klassificeringen av socioekonomisk ställning ändrats. Tidsserien för socioekonomisk ställning kan dock anses jämförbar med tidigare år om man beaktar de sedvanliga osäkerhetsfaktorerna kopplade till urvalsstatistik.
 

Enhetlighet över statistikområdena

Elinolotilasto on yhtenäinen tulonjakotilaston ja kotitalouksien varallisuustutkimuksen kanssa. Ne laaditaan integroidusti samasta otosaineistosta.

Tulonjakotilasto, kulutustutkimus ja kotitalouksien varallisuustilasto muodostavat koherentin tilastokokonaisuuden.

Intern enhetlighet

Statistiken över levnadsförhållanden är inbördes nästan enhetlig med undantag för viktningen. Utöver de vikter (standardvikter) som beräknats enhetligt med statistiken ESS EU-SILC används i nationell statistik separata vikter för personer som fyllt 16 år, för att korrigera partiellt bortfall i uppgifter som beskriver urvalspersoner. Beräkningsmetoden för separata vikter skiljer sig från viktberäkningen i standardformat.

Källmaterial och datainsamlingar

Källmaterial

Källmaterial

Källmaterial för statistiken över levnadsförhållanden är de uppgifter som insamlas vid intervjuer samt register.

Centrala registerkällor är:

 • Befolkningsdatasystemet som tillhandahålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata samt Statistikcentralens person- och bostadsdatalager.
 • Skatteförvaltningens skattedatabas
 • Folkpensionsanstaltens databas över pensioner och förmåner (sjukförsäkringsersättnings- och rehabiliteringsregistret, underhållsstödsregistret, studiestödsregistret och registret över bostadsbidrag.)
 • Material som gäller förebyggande och kompletterande utkomststöd, vilket Institutet för hälsa och välfärd (THL) insamlat från kommunerna
 • Pensionsskyddscentralens register över pensionsfall
 • Statistikcentralens examensregister
 • Statskontorets databas för systemet för ersättning av militärskadeärenden
 • Finansinspektionens uppgifter (inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning)
 • Statistikcentralens företagsregister
 • Sysselsättningsfondens (tidigare Utbildningsfonden) uppgifter
Urvalsram

Urvalsramen är ett totalmaterial som grundar sig på befolkningsdatasystemet som tillhandahålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata och på Statistikcentralens person- och bostadsdatalager. Referenstidpunkten för urvalsmaterialets population är 31.12. Urvalsramen bildas före statistikårets slut, och detta leder till att urvalsramen innehåller en del fel. Urvalet granskas före datainsamlingen från det uppdaterade totalmaterialet och fel till följd av övertäckning korrigeras innan urvalet väljs.

Urvalsramen används till olika ändamål i urvalet, i inkomstfördelningsstatistikens urvalsmaterial för att skapa bostadshushåll och urvalsklasser.

Det befolkningsdatasystem som tillhandahålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata är i allmänhet uttömmande och uppdaterad i fråga om personer. Uppgifter om befolkningsförändringar uppdateras i realtid. Statistikcentralen använder uppgifterna varje vecka för sina person- och bostadsdatalager, som används för statistiska ändamål, bl.a. månatligen för publicering av preliminär statistik om den kommunvisa befolkningen efter kön. 

Urvalsmaterial

I urvalsundersökning följs en fyra års roterande paneldesign. Varje panel omfattar fyra undersökningsomgångar.

Typen av urvalsdesign är fram till statistikåret 2021 stratifierad urvalsdesign i två faser. I urvalets första fas väljs masterurvalet bland personer (50 000, undantagsvis 100 000 åren 2016, 2019 och 2020) genom ett systematiskt urval ur urvalsramen. I den andra fasen väljs ett slumpmässigt urval av personer (5 000) inklusive bostadshushåll från masterurvalets stratum med icke-relativ kvotering. Personernas urvalssannolikhet varierar mellan olika stratum. Stratumen är de 12 grupperna av socioekonomisk ställning. De socioekonomiska uppgifterna bildas utgående från beskattningsbara inkomster enligt inkomsttypen och inkomstnivån hos den i hushållet (bostadshushållet) med de högsta inkomsterna (förutom i fråga om företagare). Fr.o.m. statistikåret 2022 har urvalet tagits direkt ur totalmaterialet, som täcker populationen.

År 2020 inkluderades i urvalet under första undersökningsomgången ett tilläggsurval med 500 personer. Fr.o.m. år 2021 har urvalsstorleken för den första undersökningsomgången varit 5 500 personer och deras bostadshushåll.

Som en följd av paneldesignen väljs för undersökningens 2–4 undersökningsomgång ett tilläggsurval av 16-åringar och man iakttar urvalsdragning under andra fasen.

Urvalspersonerna (och deras bostadshushåll) syftar på den befolkning som är registrerad som stadigvarande bosatt i Finland den 31 december. Urvalsenheten är person som fyllt 16 år.  

Datainsamlingsmetod

Den huvudsakliga datainsamlingsmetoden för uppgifter som insamlas genom intervjuer för statistiken över levnadsförhållanden är fram till statistikåret 2021 datorstödd telefonintervju (CATI, computer assisted telephone interview). Endast en liten del av intervjuerna (omkring 1–2 procent) insamlas med datorstödd besöksintervju (CAPI, computer assisted personal interview). Nästan alla uppgifter om levnadsförhållanden som gäller personer begärs genom att intervjua en person som fyllt 16 år i hushållet. Personen kan vara urvalspersonen eller en ersättande uppgiftslämnare i hushållet. 

Datainsamlingssättet för undersökningen ändrades år 2022. Då infördes en webblankett som datainsamlingssätt vid sidan av telefonintervjun. Webblanketten erbjöds de hushåll som vid tidpunkten för urvalet hade endast en medlem. Omkring 10 procent av svaren samlades in med webblanketten. De uppgiftslämnare som svarade via webben representerar omkring 550 000 hushåll i hela befolkningen, dvs. omkring 19 procent av alla hushåll. 

Frekvens för datainsamling

Grunduppgifterna för statistiken över levnadsförhållanden insamlas varje år.

Metoder

Databehandling

Editering och imputering av uppgifter

I subjektiva och åsiktsuppgifter som statistikförs ur statistiken över levnadsförhållanden ingår partiellt bortfall. Uppgifter som saknas imputeras inte. I stället för imputering korrigeras partiellt bortfall med separata vikter (se nedan).

Viktkoefficienter

De hushåll och personer som deltagit på ett godkänt sätt får viktkoefficienter, med vilka uppgifterna om dem höjs för att representera uppgifterna i populationen. Undersökningsmaterialet har tre slags viktning, som används beroende på uppgifternas population, datainsamlingsenheten, det vill säga om vem eller vilka hushållsmedlemmar uppgifterna har insamlats, och om det varit möjligt att använda en ersättande uppgiftslämnare eller inte. Datainsamlingsenheter är alla medlemmar i hushållet och en urvalsperson i hushållet som fyllt 16 år. En del uppgifter som gäller urvalspersonen har kunnat insamlas av en ersättande uppgiftslämnare det vill säga en person som svarar i stället för urvalspersonen och är en person i hushållet som fyllt 16 år. En del av uppgifterna har inte kunnat samlas in från en ersättande uppgiftslämnare (t.ex. uppgifter om upplevt välbefinnande och hälsa), vilket innebär att man vid bildandet av viktkoefficienterna har beaktat det partiella bortfallet som hänför sig till dessa uppgifter.

För hushåll bildas först designvikter med hjälp av sannolikheten för att hushållet ska ingå i urvalet. För designvikter i ett godkänt urval görs en svarsbortfallskorrigering genom att multiplicera dem per stratum med det inverterade talet av andelen urvalspersoner i hushåll som svarat på ett godkänt sätt. Dessa vikter som korrigerats med svarsbortfallet utifrån uppgifter per urval kalibreras med CALMAR-makron för att motsvara centrala kända fördelningar och summor i populationen. Genom förfarandet strävar man efter att minska den skevhet som kan uppstå på grund av bortfallet och generera så exakta estimat som möjligt för de viktigaste resultatvariablerna. Vid kalibrering av vikterna i materialet för år 2022 användes följande uppgifter:

 • <v:group coordsize="457,6598" id="Group_x0020_12464" o:gfxdata="UEsDBBQABgAIAAAAIQC75UiUBQEAAB4CAAATAAAAW0NvbnRlbnRfVHlwZXNdLnhtbKSRvU7DMBSF dyTewfKKEqcMCKEmHfgZgaE8wMW+SSwc27JvS/v23KTJgkoXFsu+P+c7Ol5vDoMTe0zZBl/LVVlJ " path="m22860,c36576,,45720,10668,45720,24384v,12192,-9144,22860,-22860,22860c10668,47244,,36576,,24384,,10668,10668,,22860,xe" stroked="f" strokeweight="0"> <v:stroke join="" miterlimit="83231f"> <v:path arrowok="t" textboxrect="0,0,45720,47244"> </v:path></v:stroke><w:wrap type="square"> </w:wrap></v:group>område (landskapsindelning, där Helsingfors och övriga huvudstadsregionen separat; statistisk kommungruppering)
 • bostadshushållets storlek
 • medlemmarnas ålders- och könsgrupper
 • totalsummor på centrala inkomstposter: löne-, företagar- och kapitalinkomster, arbetslöshetsdagpenning (grunddagpenning och arbetsmarknadsstöd, inkomstrelaterad andel), pensioner, ränta på bostads- och studielån, antal inkomsttagare
  (Inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning, löneinkomster, pensionsinkomster) <v:group coordsize="45720,45720" id="Group_x0020_12465" kte0yk0moc2s8gnqnk="" o:gfx=""><v:stroke join="" miterlimit="83231f"><v:path arrowok="t" textboxrect="0,0,45720,45720"></v:path></v:stroke><w:wrap type="none"><w:anchorlock></w:anchorlock></w:wrap></v:group>
 • låga inkomster enligt register
 
Med den här viktkoefficienten genereras uppgifter som gäller hela hushållet eller alla medlemmar i hushållet och representerar motsvarande grupper i populationen. I fråga om uppgifter som gäller urvalspersonerna, och där det varit tillåtet med en ersättande uppgiftslämnare, beräknas personvikter som letts ur den här viktkoefficienten, och uppgifterna representerar personer som fyllt 16 år som hör till hushåll i populationen. Vikterna har skalats helt enkelt med antalet personer i populationen.

Summan av viktkoefficienterna för de hushåll i urvalet vars svar godkänts, är ett estimat av det totala antalet hushåll i populationen i slutet av statistikåret. Vid estimeringen av det totala antalet hushåll används fr.o.m. statistikåret 2022 registerkällor som baserar sig på totalmaterial och som uppskattas beskriva antalet hushåll och deras struktur noggrannare än tidigare. Tidigare användes i första hand ett så kallat masterurval av befolkningen i slutet av statistikåret. På grund av den nya metoden avviker det totala antalet hushåll i slutet av året något mer från antalet bostadshushåll.

Dessutom används vid publicering av subjektiva uppgifter som gäller en urvalsperson (hälsa, upplevt välbefinnande) separata personvikter, med vilka uppgifterna generaliseras till hela hushållsbefolkningen som fyllt 16 år. Vid insamling av dessa uppgifter har ersättande uppgiftslämnare inte kunnat användas, varför separata vikter bildat för publicering av uppgifterna. De separata vikterna beaktar utöver enhetsbortfallet även det partiella bortfallet som är kopplat till personliga frågor. Designvikterna som är grunden för dessa viktkoefficienter har korrigerats med beaktande av det partiella bortfallet och skalats till hela hushållsbefolkningen som fyllt 16 år. Bortfallskorrigerade designvikter har därefter kalibrerats med olika centrala marginella fördelningar. I kalibreringen år 2022 var dessa uppgifter:

 • <v:group coordsize="457,9662" id="Group_x0020_12466" o:gfxdata="UEsDBBQABgAIAAAAIQC75UiUBQEAAB4CAAATAAAAW0NvbnRlbnRfVHlwZXNdLnhtbKSRvU7DMBSF dyTewfKKEqcMCKEmHfgZgaE8wMW+SSwc27JvS/v23KTJgkoXFsu+P+c7Ol5vDoMTe0zZBl/LVVlJ gV4HY31Xy4/tS3EvRSbwBlzwWMsjZrlprq/W22PELHjb51r2RPFBqax7HCCXIaLnThvSAMTP1KkI +gs6VLdVdad08ISeCho1ZLN+whZ2jsTzgcsnJwldluLxNDiyagkxOquB2Knae/OLUsyEkjenmdzb mG/YhlRnCWPnb8C898bRJGtQvEOiVxjYhtLOxs8AySiT4JuDystlVV4WPeM6tK3VaILeDZxIOSsu ti/jidNGNZ3/J08yC1dNv9v8AAAA//8DAFBLAwQUAAYACAAAACEArTA/8cEAAAAyAQAACwAAAF9y ZWxzLy5yZWxzhI/NCsIwEITvgu8Q9m7TehCRpr2I4FX0AdZk2wbbJGTj39ubi6AgeJtl2G9m6vYx jeJGka13CqqiBEFOe2Ndr+B03C3WIDihMzh6RwqexNA281l9oBFTfuLBBhaZ4ljBkFLYSMl6oAm5 8IFcdjofJ0z5jL0MqC/Yk1yW5UrGTwY0X0yxNwri3lQgjs+Qk/+zfddZTVuvrxO59CNCmoj3vCwj MfaUFOjRhrPHaN4Wv0VV5OYgm1p+LW1eAAAA//8DAFBLAwQUAAYACAAAACEAIn+PrmoEAACIJQAA HwAAAGNsaXBib2FyZC9kcmF3aW5ncy9kcmF3aW5nMS54bWzsWm1v2zYQ/j5g/0HQ99Z6syQbdQq0 W4MBwxrE3Q9gaMoSSlGCRLtOf/2Ob6YsO0Hs1gsK0B9kiuQd747Hh3ek3r3f1dTbkq6vGrbww7eB 7xGGm1XF1gv/3y+f3uS+13PEVog2jCz8R9L7729+/+0dmq871JYV9oAD6+do4Zect/PJpMclqVH/ tmkJg7ai6WrE4bVbT1Yd+gacazqJgiCd1Khi/o1l9QfiyNt01QWsaIO/ktVHxLaoB5YUz4c1WkaK f5wzmrPtbdcu27tOSI7/2d51XrVa+GA5hmowkT/RDbobvE5GVGvLYFd0tejfFIW3W/hZnE+Dqe89 QjHKs3w2VezIjnsY2pNpFsFIGNpn6TSPdTMuPz9Pj8s/n+MAAipBoDAQThaFdE/oHEZJmhq9b7tm 03qq6jVNAOYB6wR6Gk7rnUahtNwTevetUvp4lvMMJkfN87JELfFEhdFWdDezbUh77SijeT4Q8sTk qnlWzAwp3vT8ljTSXdD2757LcdcrU0KlKeEdM8WOYO5R6Z5cPjv5fNhbqEVc0AmFRdH7tney0pRE W91syZdG9uLCUaMoTwdKgCFtD7x5qPAH8n3YP06nGbiKnZlWstH+DNVhkKa5MuW4SY2ljHHI+/Bt TBfDUoqGLK0Qe/uC1iN99k2g0yH/wzdFp8QWeu3pDEtlniMhVPV5OimaIxPZwbW7j3WR1cd60KYn ypxiyiU+7d1A9raORpnwCBgfo3bhFxRxidh1xUnn0aqGiYuyIDADUSa5Ga/nu6VcSnz3oVk9Cu95 gH9ATNhy+Gd4FLQB9phWre+VTfd9VCc9nPZ8yR+pkBhMKx6Ere5Qh+6BEUVipyqqN5/+EjMN0kMP eNoRNz1ZtvewDFSzEakXLAUzyu5JARAOTh1I3fpu/fCRgoxIrBv5k/WItiXStXos3VWOKPkIhkVF 6Z5l+CRLJY7uLLUqCpByT6mFwVoatW5BV5gLs3pBT2KI5MgNs/QMNmwjptIVuitkew7fsjG+ZWoF wU53Nr6F03gWxYregRxgxCxMEmWOMVadhwcWNo/g5RfHuLGFHMQ5iPvZEDcbQ9zscoiLgzR2EGfy kivFcTJ2VNu/DNZeBePGQqiY7DzcVjQujnNx3LXjuDwcgRxUyBV0SRyXpEGU6DjQxXFXAjmXrAoH hRzlMM3GLlmFtM0lqzL7FEmuPXLN83gMcjrZvATk0jAJM31c5EDOgZw9wTwEJJW5u0jOncjJGO7q J3L5+MYBKi6O5LIU0phnQC6L1AEVbMOvee0gxRBgby8Vnjratj1OLVObKR6ckNvzs6NczDZFSZzL 07rjmOTEBYelU2OeTleNfc0dgUof5fWBaXrRaPZYLDF0hqVCpiMhdLp6lk4O5BzI/U8gN752yH/g 2mEWBcksVSDpIrkrRXLj4zCLtAoJB/g3ADn5+cLJNO8EpA5AztC9DOTk3fRLR3Eg50Dup4EcbN76 o5nJ6BskebShv5kSHzoN32/+AwAA//8DAFBLAwQUAAYACAAAACEAkn2H4B0HAABJIAAAGgAAAGNs aXBib2FyZC90aGVtZS90aGVtZTEueG1s7FlLbxs3EL4X6H9Y7L2xZL1iI3JgyXLcxC9ESoocKYna ZcxdLkjKjm5FcuqlQIG06KEBeuuhKBqgARr00h9jwEGb/ogOuS9SouIHXCAobAHG7uw3w+HM7Mzs 8M7dZxH1jjEXhMVtv3qr4ns4HrExiYO2/2iw/dlt3xMSxWNEWYzb/gwL/+7Gp5/cQesjSpIhQ3w8 CHGEPRAUi3XU9kMpk/WVFTECMhK3WIJjeDZhPEISbnmwMuboBBaI6MpqpdJciRCJ/Q2QKJWgHoV/ sRSKMKK8r8RgL0YRrH4wmZAR1tjxUVUhxEx0KfeOEW37IHPMTgb4mfQ9ioSEB22/ov/8lY07K2g9 Y6JyCa/Bt63/Mr6MYXy0qtfkwbBYtF5v1JubhXwNoHIR12v1mr1mIU8D0GgEO011sWW2Vrv1DGuA 0kuH7K3WVq1q4Q35tQWdNxvqZ+E1KJVfX8Bvb3fBihZeg1J8YwHf6Kx1tmz5GpTimwv4VmVzq96y 5GtQSEl8tICuNJq1br7bAjJhdMcJX2vUt1urmfASBdFQRJdaYsJiuSzWIvSU8W0AKCBFksSenCV4 gkYQk11EyZATb5cEIQRegmImgFxZrWxXavBf/er6SnsUrWNkcCu9QBOxQFL6eGLESSLb/n2Q6huQ s7dvT5+/OX3+++mLF6fPf83W1qIsvh0UBybf+5+++efVl97fv/34/uW36dLzeGHi3/3y1bs//vyQ eNhxaYqz716/e/P67Puv//r5pUP6JkdDEz4gERbePj7xHrIINujQHw/55TgGISImx2YcCBQjtYpD fk+GFnp/hihy4DrYtuNjDqnGBbw3fWop3A/5VBKHxAdhZAH3GKMdxp1WeKDWMsw8mMaBe3E+NXEP ETp2rd1FseXl3jSBHEtcIrshttQ8pCiWKMAxlp56xo4wduzuCSGWXffIiDPBJtJ7QrwOIk6TDMjQ iqaSaYdE4JeZS0Hwt2Wbvcdeh1HXrrfwsY2EdwNRh/IDTC0z3kNTiSKXyAGKqGnwXSRDl5L9GR+Z uJ6Q4OkAU+b1xlgIF88Bh/0aTn8Aacbt9j06i2wkl+TIJXMXMWYit9hRN0RR4sL2SRya2M/FEYQo 8g6ZdMH3mP2GqHvwA4qXuvsxwZa7z88GjyDDmiqVAaKeTLnDl/cws+K3P6MThF2pZpNHVord5MQZ HZ1pYIX2LsYUnaAxxt6jzx0adFhi2bxU+n4IWWUHuwLrPrJjVd3HWGBPNzeLeXKXCCtk+zhgS/TZ m80lnhmKI8SXSd4Hr5s270Gpi1wBcEBHRyZwn0C/B/HiNMqBABlGcC+Vehgiq4Cpe+GO1xm3/HeR dwzey6eWGhd4L4EHX5oHErvJ80HbDBC1FigDZoCgy3ClW2Cx3F+yqOKq2aZOvon90pZugO7Ianoi Ep/bAc31Po3/rveBDuPsh1eOl+16+h23YCtZXbLTWZZMdub6m2W4+a6my/iYfPxNzRaaxocY6shi xrrpaW56Gv9/39Mse59vOpll/cZNJ+NDh3HTyWTDlevpZMrmBfoaNfBIBz167BMtnfpMCKV9OaN4 V+jBj4DvmfE2EBWfnm7iYgqYhHCpyhwsYOECjjSPx5n8gsiwH6IEpkNVXwkJRCY6EF7CBAyNNNkp W+HpNNpj43TYWa2qwWZaWQWSJb3SKOgwqJIputkqB3iFeK1toAetuQKK9zJKGIvZStQcSrRyojKS HuuC0RxK6J1dixZrDi1uK/G5qxa0ANUKr8AHtwef6W2/UQcWYIJ5HDTnY+Wn1NW5d7Uzr9PTy4xp RQA02HkElJ5eU7ou3Z7aXRpqF/C0pYQRbrYS2jK6wRMhfAZn0amoF1Hjsr5eK11qqadModeD0CrV aN3+kBZX9TXwzecGGpuZgsbeSdtv1hoQMiOUtP0JDI3hMkogdoT65kI0gOOWkeTpC3+VzJJwIbeQ CFOD66STZoOISMw9SqK2r7ZfuIHGOodo3aqrkBA+WuXWIK18bMqB020n48kEj6TpdoOiLJ3eQoZP c4XzqWa/Olhxsim4ux+OT7whnfKHCEKs0aoqA46JgLODamrNMYHDsCKRlfE3V5iytGueRukYSumI JiHKKoqZzFO4TuWFOvqusIFxl+0ZDGqYJCuEw0AVWNOoVjUtqkaqw9Kqez6TspyRNMuaaWUVVTXd WcxaIS8Dc7a8WpE3tMpNDDnNrPBp6p5PuWt5rpvrE4oqAQYv7OeouhcoCIZq5WKWakrjxTSscnZG tWtHvsFzVLtIkTCyfjMXO2e3okY4lwPilSo/8M1HLZAmeV+pLe062N5DiTcMqm0fDpdhOPgMruB4 2gfaqqKtKhpcwZkzlIv0oLjtZxc5BZ6nlAJTyym1HFPPKfWc0sgpjZzSzClN39MnqnCKrw5TfS8/ MIUalh2wZr2Fffq/8S8AAAD//wMAUEsDBBQABgAIAAAAIQCcZkZBuwAAACQBAAAqAAAAY2xpcGJv YXJkL2RyYXdpbmdzL19yZWxzL2RyYXdpbmcxLnhtbC5yZWxzhI/NCsIwEITvgu8Q9m7SehCRJr2I 0KvUBwjJNi02PyRR7Nsb6EVB8LIws+w3s037sjN5YkyTdxxqWgFBp7yenOFw6y+7I5CUpdNy9g45 LJigFdtNc8VZ5nKUxikkUigucRhzDifGkhrRykR9QFc2g49W5iKjYUGquzTI9lV1YPGTAeKLSTrN IXa6BtIvoST/Z/thmBSevXpYdPlHBMulFxagjAYzB0pXZ501LV2BiYZ9/SbeAAAA//8DAFBLAQIt ABQABgAIAAAAIQC75UiUBQEAAB4CAAATAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABbQ29udGVudF9UeXBlc10u eG1sUEsBAi0AFAAGAAgAAAAhAK0wP/HBAAAAMgEAAAsAAAAAAAAAAAAAAAAANgEAAF9yZWxzLy5y ZWxzUEsBAi0AFAAGAAgAAAAhACJ/j65qBAAAiCUAAB8AAAAAAAAAAAAAAAAAIAIAAGNsaXBib2Fy ZC9kcmF3aW5ncy9kcmF3aW5nMS54bWxQSwECLQAUAAYACAAAACEAkn2H4B0HAABJIAAAGgAAAAAA AAAAAAAAAADHBgAAY2xpcGJvYXJkL3RoZW1lL3RoZW1lMS54bWxQSwECLQAUAAYACAAAACEAnGZG QbsAAAAkAQAAKgAAAAAAAAAAAAAAAAAcDgAAY2xpcGJvYXJkL2RyYXdpbmdzL19yZWxzL2RyYXdp bmcxLnhtbC5yZWxzUEsFBgAAAAAFAAUAZwEAAB8PAAAAAA== "> <v:shape coordsize="45720,45720" fillcolor="black" id="Shape_x0020_875" o:gfxdata="UEsDBBQABgAIAAAAIQDb4fbL7gAAAIUBAAATAAAAW0NvbnRlbnRfVHlwZXNdLnhtbHyQz07DMAyH 70i8Q+QralM4IITa7kDhCAiNB7ASt43WOlEcyvb2pNu4IODoPz9/n1xv9vOkForiPDdwXVagiI23 jocG3rdPxR0oScgWJ8/UwIEENu3lRb09BBKV0ywNjCmFe63FjDSjlD4Q50nv44wpl3HQAc0OB9I3 VXWrjedEnIq03oC27qjHjympx31un0wiTQLq4bS4shrAECZnMGVTvbD9QSnOhDInjzsyuiBXWQP0 r4R18jfgnHvJr4nOknrFmJ5xzhraRtHWf3Kkpfz/yGo5S+H73hkquyhdjr3R8m2lj09svwAAAP// AwBQSwMEFAAGAAgAAAAhAFr0LFu/AAAAFQEAAAsAAABfcmVscy8ucmVsc2zPwWrDMAwG4Ptg72B0 X5TuUMaI01uh19I+gLGVxCy2jGSy9e1nemrHjpL4P0nD4SetZiPRyNnCruvBUPYcYp4tXC/Htw8w Wl0ObuVMFm6kcBhfX4Yzra62kC6xqGlKVgtLreUTUf1CyWnHhXKbTCzJ1VbKjMX5LzcTvvf9HuXR gPHJNKdgQU5hB+ZyK23zHztFL6w81c5zQp6m6P9TMfB3PtPWFCczVQtB9N4U2rp2HOA44NMz4y8A AAD//wMAUEsDBBQABgAIAAAAIQCEaMI3wgAAANwAAAAPAAAAZHJzL2Rvd25yZXYueG1sRI9Ra8JA EITfC/6HY4W+1YtFq0RPaStK6ZvRH7Dk1iSa2wu5Nab/3isIPg4z8w2zXPeuVh21ofJsYDxKQBHn 3lZcGDgetm9zUEGQLdaeycAfBVivBi9LTK2/8Z66TAoVIRxSNFCKNKnWIS/JYRj5hjh6J986lCjb QtsWbxHuav2eJB/aYcVxocSGvkvKL9nVGajz7itkk1/ZhOP0vN8mct2hNeZ12H8uQAn18gw/2j/W wHw2hf8z8Qjo1R0AAP//AwBQSwECLQAUAAYACAAAACEA2+H2y+4AAACFAQAAEwAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAW0NvbnRlbnRfVHlwZXNdLnhtbFBLAQItABQABgAIAAAAIQBa9CxbvwAAABUBAAALAAAA AAAAAAAAAAAAAB8BAABfcmVscy8ucmVsc1BLAQItABQABgAIAAAAIQCEaMI3wgAAANwAAAAPAAAA AAAAAAAAAAAAAAcCAABkcnMvZG93bnJldi54bWxQSwUGAAAAAAMAAwC3AAAA9gIAAAAA " path="m22860,c36576,,45720,10668,45720,22860v,12192,-9144,22860,-22860,22860c10668,45720,,35052,,22860,,10668,10668,,22860,xe" stroked="f" strokeweight="0"> <v:stroke join="" miterlimit="83231f"> <v:path arrowok="t" textboxrect="0,0,45720,45720"> </v:path></v:stroke></v:shape><v:shape coordsize="45720,45720" fillcolor="black" id="Shape_x0020_877" o:gfxdata="UEsDBBQABgAIAAAAIQDb4fbL7gAAAIUBAAATAAAAW0NvbnRlbnRfVHlwZXNdLnhtbHyQz07DMAyH 70i8Q+QralM4IITa7kDhCAiNB7ASt43WOlEcyvb2pNu4IODoPz9/n1xv9vOkForiPDdwXVagiI23 jocG3rdPxR0oScgWJ8/UwIEENu3lRb09BBKV0ywNjCmFe63FjDSjlD4Q50nv44wpl3HQAc0OB9I3 VXWrjedEnIq03oC27qjHjympx31un0wiTQLq4bS4shrAECZnMGVTvbD9QSnOhDInjzsyuiBXWQP0 r4R18jfgnHvJr4nOknrFmJ5xzhraRtHWf3Kkpfz/yGo5S+H73hkquyhdjr3R8m2lj09svwAAAP// AwBQSwMEFAAGAAgAAAAhAFr0LFu/AAAAFQEAAAsAAABfcmVscy8ucmVsc2zPwWrDMAwG4Ptg72B0 X5TuUMaI01uh19I+gLGVxCy2jGSy9e1nemrHjpL4P0nD4SetZiPRyNnCruvBUPYcYp4tXC/Htw8w Wl0ObuVMFm6kcBhfX4Yzra62kC6xqGlKVgtLreUTUf1CyWnHhXKbTCzJ1VbKjMX5LzcTvvf9HuXR gPHJNKdgQU5hB+ZyK23zHztFL6w81c5zQp6m6P9TMfB3PtPWFCczVQtB9N4U2rp2HOA44NMz4y8A AAD//wMAUEsDBBQABgAIAAAAIQAb9vnbwgAAANwAAAAPAAAAZHJzL2Rvd25yZXYueG1sRI9Ra8JA EITfC/6HY4W+1YulVomeYluU0jejP2DJrUk0txdya4z/3isIPg4z8w2zWPWuVh21ofJsYDxKQBHn 3lZcGDjsN28zUEGQLdaeycCNAqyWg5cFptZfeUddJoWKEA4pGihFmlTrkJfkMIx8Qxy9o28dSpRt oW2L1wh3tX5Pkk/tsOK4UGJD3yXl5+ziDNR59xWyjz/5CYfJabdJ5LJFa8zrsF/PQQn18gw/2r/W wGw6hf8z8Qjo5R0AAP//AwBQSwECLQAUAAYACAAAACEA2+H2y+4AAACFAQAAEwAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAW0NvbnRlbnRfVHlwZXNdLnhtbFBLAQItABQABgAIAAAAIQBa9CxbvwAAABUBAAALAAAA AAAAAAAAAAAAAB8BAABfcmVscy8ucmVsc1BLAQItABQABgAIAAAAIQAb9vnbwgAAANwAAAAPAAAA AAAAAAAAAAAAAAcCAABkcnMvZG93bnJldi54bWxQSwUGAAAAAAMAAwC3AAAA9gIAAAAA " path="m22860,c36576,,45720,9144,45720,22860v,12192,-9144,22860,-22860,22860c10668,45720,,35052,,22860,,9144,10668,,22860,xe" stroked="f" strokeweight="0"> <v:stroke join="" miterlimit="83231f"> <v:path arrowok="t" textboxrect="0,0,45720,45720"> </v:path></v:stroke></v:shape><v:shape coordsize="45720,45720" fillcolor="black" id="Shape_x0020_879" o:gfxdata="UEsDBBQABgAIAAAAIQDb4fbL7gAAAIUBAAATAAAAW0NvbnRlbnRfVHlwZXNdLnhtbHyQz07DMAyH 70i8Q+QralM4IITa7kDhCAiNB7ASt43WOlEcyvb2pNu4IODoPz9/n1xv9vOkForiPDdwXVagiI23 jocG3rdPxR0oScgWJ8/UwIEENu3lRb09BBKV0ywNjCmFe63FjDSjlD4Q50nv44wpl3HQAc0OB9I3 VXWrjedEnIq03oC27qjHjympx31un0wiTQLq4bS4shrAECZnMGVTvbD9QSnOhDInjzsyuiBXWQP0 r4R18jfgnHvJr4nOknrFmJ5xzhraRtHWf3Kkpfz/yGo5S+H73hkquyhdjr3R8m2lj09svwAAAP// AwBQSwMEFAAGAAgAAAAhAFr0LFu/AAAAFQEAAAsAAABfcmVscy8ucmVsc2zPwWrDMAwG4Ptg72B0 X5TuUMaI01uh19I+gLGVxCy2jGSy9e1nemrHjpL4P0nD4SetZiPRyNnCruvBUPYcYp4tXC/Htw8w Wl0ObuVMFm6kcBhfX4Yzra62kC6xqGlKVgtLreUTUf1CyWnHhXKbTCzJ1VbKjMX5LzcTvvf9HuXR gPHJNKdgQU5hB+ZyK23zHztFL6w81c5zQp6m6P9TMfB3PtPWFCczVQtB9N4U2rp2HOA44NMz4y8A AAD//wMAUEsDBBQABgAIAAAAIQAFJcgywwAAANwAAAAPAAAAZHJzL2Rvd25yZXYueG1sRI9Ra8JA EITfC/6HY4W+1YvSVo2eYluU4pvRH7Dk1iSa2wu5Nab/vicU+jjMzDfMct27WnXUhsqzgfEoAUWc e1txYeB03L7MQAVBtlh7JgM/FGC9GjwtMbX+zgfqMilUhHBI0UAp0qRah7wkh2HkG+LonX3rUKJs C21bvEe4q/UkSd61w4rjQokNfZaUX7ObM1Dn3UfIXvfyFU5vl8M2kdsOrTHPw36zACXUy3/4r/1t Dcymc3iciUdAr34BAAD//wMAUEsBAi0AFAAGAAgAAAAhANvh9svuAAAAhQEAABMAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAFtDb250ZW50X1R5cGVzXS54bWxQSwECLQAUAAYACAAAACEAWvQsW78AAAAVAQAACwAA AAAAAAAAAAAAAAAfAQAAX3JlbHMvLnJlbHNQSwECLQAUAAYACAAAACEABSXIMsMAAADcAAAADwAA AAAAAAAAAAAAAAAHAgAAZHJzL2Rvd25yZXYueG1sUEsFBgAAAAADAAMAtwAAAPcCAAAAAA== " path="m22860,c36576,,45720,10668,45720,22860v,13716,-9144,22860,-22860,22860c10668,45720,,36576,,22860,,10668,10668,,22860,xe" stroked="f" strokeweight="0"> <v:stroke join="" miterlimit="83231f"> <v:path arrowok="t" textboxrect="0,0,45720,45720"> </v:path></v:stroke></v:shape><v:shape coordsize="45720,45720" fillcolor="black" id="Shape_x0020_881" o:gfxdata="UEsDBBQABgAIAAAAIQDb4fbL7gAAAIUBAAATAAAAW0NvbnRlbnRfVHlwZXNdLnhtbHyQz07DMAyH 70i8Q+QralM4IITa7kDhCAiNB7ASt43WOlEcyvb2pNu4IODoPz9/n1xv9vOkForiPDdwXVagiI23 jocG3rdPxR0oScgWJ8/UwIEENu3lRb09BBKV0ywNjCmFe63FjDSjlD4Q50nv44wpl3HQAc0OB9I3 VXWrjedEnIq03oC27qjHjympx31un0wiTQLq4bS4shrAECZnMGVTvbD9QSnOhDInjzsyuiBXWQP0 r4R18jfgnHvJr4nOknrFmJ5xzhraRtHWf3Kkpfz/yGo5S+H73hkquyhdjr3R8m2lj09svwAAAP// AwBQSwMEFAAGAAgAAAAhAFr0LFu/AAAAFQEAAAsAAABfcmVscy8ucmVsc2zPwWrDMAwG4Ptg72B0 X5TuUMaI01uh19I+gLGVxCy2jGSy9e1nemrHjpL4P0nD4SetZiPRyNnCruvBUPYcYp4tXC/Htw8w Wl0ObuVMFm6kcBhfX4Yzra62kC6xqGlKVgtLreUTUf1CyWnHhXKbTCzJ1VbKjMX5LzcTvvf9HuXR gPHJNKdgQU5hB+ZyK23zHztFL6w81c5zQp6m6P9TMfB3PtPWFCczVQtB9N4U2rp2HOA44NMz4y8A AAD//wMAUEsDBBQABgAIAAAAIQDOhrQTwwAAANwAAAAPAAAAZHJzL2Rvd25yZXYueG1sRI/dasJA FITvC77DcgTv6kbRElJX8QdL6Z2pD3DIHpNo9mzIHmP69l2h0MthZr5hVpvBNaqnLtSeDcymCSji wtuaSwPn7+NrCioIssXGMxn4oQCb9ehlhZn1Dz5Rn0upIoRDhgYqkTbTOhQVOQxT3xJH7+I7hxJl V2rb4SPCXaPnSfKmHdYcFypsaV9RccvvzkBT9LuQL77kEM7L6+mYyP0DrTGT8bB9ByU0yH/4r/1p DaTpDJ5n4hHQ618AAAD//wMAUEsBAi0AFAAGAAgAAAAhANvh9svuAAAAhQEAABMAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAFtDb250ZW50X1R5cGVzXS54bWxQSwECLQAUAAYACAAAACEAWvQsW78AAAAVAQAACwAA AAAAAAAAAAAAAAAfAQAAX3JlbHMvLnJlbHNQSwECLQAUAAYACAAAACEAzoa0E8MAAADcAAAADwAA AAAAAAAAAAAAAAAHAgAAZHJzL2Rvd25yZXYueG1sUEsFBgAAAAADAAMAtwAAAPcCAAAAAA== " path="m22860,c36576,,45720,10668,45720,22860v,12192,-9144,22860,-22860,22860c10668,45720,,35052,,22860,,10668,10668,,22860,xe" stroked="f" strokeweight="0"> <v:stroke join="" miterlimit="83231f"> <v:path arrowok="t" textboxrect="0,0,45720,45720"> </v:path></v:stroke></v:shape><v:shape coordsize="45720,45720" fillcolor="black" id="Shape_x0020_883" o:gfxdata="UEsDBBQABgAIAAAAIQDb4fbL7gAAAIUBAAATAAAAW0NvbnRlbnRfVHlwZXNdLnhtbHyQz07DMAyH 70i8Q+QralM4IITa7kDhCAiNB7ASt43WOlEcyvb2pNu4IODoPz9/n1xv9vOkForiPDdwXVagiI23 jocG3rdPxR0oScgWJ8/UwIEENu3lRb09BBKV0ywNjCmFe63FjDSjlD4Q50nv44wpl3HQAc0OB9I3 VXWrjedEnIq03oC27qjHjympx31un0wiTQLq4bS4shrAECZnMGVTvbD9QSnOhDInjzsyuiBXWQP0 r4R18jfgnHvJr4nOknrFmJ5xzhraRtHWf3Kkpfz/yGo5S+H73hkquyhdjr3R8m2lj09svwAAAP// AwBQSwMEFAAGAAgAAAAhAFr0LFu/AAAAFQEAAAsAAABfcmVscy8ucmVsc2zPwWrDMAwG4Ptg72B0 X5TuUMaI01uh19I+gLGVxCy2jGSy9e1nemrHjpL4P0nD4SetZiPRyNnCruvBUPYcYp4tXC/Htw8w Wl0ObuVMFm6kcBhfX4Yzra62kC6xqGlKVgtLreUTUf1CyWnHhXKbTCzJ1VbKjMX5LzcTvvf9HuXR gPHJNKdgQU5hB+ZyK23zHztFL6w81c5zQp6m6P9TMfB3PtPWFCczVQtB9N4U2rp2HOA44NMz4y8A AAD//wMAUEsDBBQABgAIAAAAIQBRGI//wwAAANwAAAAPAAAAZHJzL2Rvd25yZXYueG1sRI9Ra8JA EITfC/6HY4W+1YutLSF6im1RSt9M/QFLbk2iub2QW2P8915B8HGYmW+YxWpwjeqpC7VnA9NJAoq4 8Lbm0sD+b/OSggqCbLHxTAauFGC1HD0tMLP+wjvqcylVhHDI0EAl0mZah6Iih2HiW+LoHXznUKLs Sm07vES4a/RrknxohzXHhQpb+qqoOOVnZ6Ap+s+Qz37lO+zfj7tNIuctWmOex8N6DkpokEf43v6x BtL0Df7PxCOglzcAAAD//wMAUEsBAi0AFAAGAAgAAAAhANvh9svuAAAAhQEAABMAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAFtDb250ZW50X1R5cGVzXS54bWxQSwECLQAUAAYACAAAACEAWvQsW78AAAAVAQAACwAA AAAAAAAAAAAAAAAfAQAAX3JlbHMvLnJlbHNQSwECLQAUAAYACAAAACEAURiP/8MAAADcAAAADwAA AAAAAAAAAAAAAAAHAgAAZHJzL2Rvd25yZXYueG1sUEsFBgAAAAADAAMAtwAAAPcCAAAAAA== " path="m22860,c36576,,45720,10668,45720,22860v,12192,-9144,22860,-22860,22860c10668,45720,,35052,,22860,,10668,10668,,22860,xe" stroked="f" strokeweight="0"> <v:stroke join="" miterlimit="83231f"> <v:path arrowok="t" textboxrect="0,0,45720,45720"> </v:path></v:stroke></v:shape><v:shape coordsize="45720,47244" fillcolor="black" id="Shape_x0020_885" o:gfxdata="UEsDBBQABgAIAAAAIQDb4fbL7gAAAIUBAAATAAAAW0NvbnRlbnRfVHlwZXNdLnhtbHyQz07DMAyH 70i8Q+QralM4IITa7kDhCAiNB7ASt43WOlEcyvb2pNu4IODoPz9/n1xv9vOkForiPDdwXVagiI23 jocG3rdPxR0oScgWJ8/UwIEENu3lRb09BBKV0ywNjCmFe63FjDSjlD4Q50nv44wpl3HQAc0OB9I3 VXWrjedEnIq03oC27qjHjympx31un0wiTQLq4bS4shrAECZnMGVTvbD9QSnOhDInjzsyuiBXWQP0 r4R18jfgnHvJr4nOknrFmJ5xzhraRtHWf3Kkpfz/yGo5S+H73hkquyhdjr3R8m2lj09svwAAAP// AwBQSwMEFAAGAAgAAAAhAFr0LFu/AAAAFQEAAAsAAABfcmVscy8ucmVsc2zPwWrDMAwG4Ptg72B0 X5TuUMaI01uh19I+gLGVxCy2jGSy9e1nemrHjpL4P0nD4SetZiPRyNnCruvBUPYcYp4tXC/Htw8w Wl0ObuVMFm6kcBhfX4Yzra62kC6xqGlKVgtLreUTUf1CyWnHhXKbTCzJ1VbKjMX5LzcTvvf9HuXR gPHJNKdgQU5hB+ZyK23zHztFL6w81c5zQp6m6P9TMfB3PtPWFCczVQtB9N4U2rp2HOA44NMz4y8A AAD//wMAUEsDBBQABgAIAAAAIQCbGQe5xAAAANwAAAAPAAAAZHJzL2Rvd25yZXYueG1sRI/BasMw EETvhfyD2EBvtexAi3GjmCYhkKuTJr1urI1taq2Epdru31eFQo/DzLxh1uVsejHS4DvLCrIkBUFc W91xo+D9fHjKQfiArLG3TAq+yUO5WTyssdB24orGU2hEhLAvUEEbgiuk9HVLBn1iHXH07nYwGKIc GqkHnCLc9HKVpi/SYMdxoUVHu5bqz9OXUeC2fp+6j2s2TrtzfrxN1WV1qJR6XM5vryACzeE//Nc+ agV5/gy/Z+IRkJsfAAAA//8DAFBLAQItABQABgAIAAAAIQDb4fbL7gAAAIUBAAATAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAABbQ29udGVudF9UeXBlc10ueG1sUEsBAi0AFAAGAAgAAAAhAFr0LFu/AAAAFQEAAAsA AAAAAAAAAAAAAAAAHwEAAF9yZWxzLy5yZWxzUEsBAi0AFAAGAAgAAAAhAJsZB7nEAAAA3AAAAA8A AAAAAAAAAAAAAAAABwIAAGRycy9kb3ducmV2LnhtbFBLBQYAAAAAAwADALcAAAD4AgAAAAA= " path="m22860,c36576,,45720,10668,45720,24384v,12192,-9144,22860,-22860,22860c10668,47244,,36576,,24384,,10668,10668,,22860,xe" stroked="f" strokeweight="0"> <v:stroke join="" miterlimit="83231f"> <v:path arrowok="t" textboxrect="0,0,45720,47244"> </v:path></v:stroke></v:shape><v:shape coordsize="45720,45720" fillcolor="black" id="Shape_x0020_887" o:gfxdata="UEsDBBQABgAIAAAAIQDb4fbL7gAAAIUBAAATAAAAW0NvbnRlbnRfVHlwZXNdLnhtbHyQz07DMAyH 70i8Q+QralM4IITa7kDhCAiNB7ASt43WOlEcyvb2pNu4IODoPz9/n1xv9vOkForiPDdwXVagiI23 jocG3rdPxR0oScgWJ8/UwIEENu3lRb09BBKV0ywNjCmFe63FjDSjlD4Q50nv44wpl3HQAc0OB9I3 VXWrjedEnIq03oC27qjHjympx31un0wiTQLq4bS4shrAECZnMGVTvbD9QSnOhDInjzsyuiBXWQP0 r4R18jfgnHvJr4nOknrFmJ5xzhraRtHWf3Kkpfz/yGo5S+H73hkquyhdjr3R8m2lj09svwAAAP// AwBQSwMEFAAGAAgAAAAhAFr0LFu/AAAAFQEAAAsAAABfcmVscy8ucmVsc2zPwWrDMAwG4Ptg72B0 X5TuUMaI01uh19I+gLGVxCy2jGSy9e1nemrHjpL4P0nD4SetZiPRyNnCruvBUPYcYp4tXC/Htw8w Wl0ObuVMFm6kcBhfX4Yzra62kC6xqGlKVgtLreUTUf1CyWnHhXKbTCzJ1VbKjMX5LzcTvvf9HuXR gPHJNKdgQU5hB+ZyK23zHztFL6w81c5zQp6m6P9TMfB3PtPWFCczVQtB9N4U2rp2HOA44NMz4y8A AAD//wMAUEsDBBQABgAIAAAAIQAuI4n8wwAAANwAAAAPAAAAZHJzL2Rvd25yZXYueG1sRI9Ra8JA EITfC/6HY4W+1YultiF6im1RSt9M/QFLbk2iub2QW2P8915B8HGYmW+YxWpwjeqpC7VnA9NJAoq4 8Lbm0sD+b/OSggqCbLHxTAauFGC1HD0tMLP+wjvqcylVhHDI0EAl0mZah6Iih2HiW+LoHXznUKLs Sm07vES4a/RrkrxrhzXHhQpb+qqoOOVnZ6Ap+s+Qv/3Kd9jPjrtNIuctWmOex8N6DkpokEf43v6x BtL0A/7PxCOglzcAAAD//wMAUEsBAi0AFAAGAAgAAAAhANvh9svuAAAAhQEAABMAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAFtDb250ZW50X1R5cGVzXS54bWxQSwECLQAUAAYACAAAACEAWvQsW78AAAAVAQAACwAA AAAAAAAAAAAAAAAfAQAAX3JlbHMvLnJlbHNQSwECLQAUAAYACAAAACEALiOJ/MMAAADcAAAADwAA AAAAAAAAAAAAAAAHAgAAZHJzL2Rvd25yZXYueG1sUEsFBgAAAAADAAMAtwAAAPcCAAAAAA== " path="m22860,c36576,,45720,10668,45720,22860v,13716,-9144,22860,-22860,22860c10668,45720,,36576,,22860,,10668,10668,,22860,xe" stroked="f" strokeweight="0"> <v:stroke join="" miterlimit="83231f"> <v:path arrowok="t" textboxrect="0,0,45720,45720"> </v:path></v:stroke></v:shape><w:wrap type="square"> </w:wrap></v:group>område (landskapsindelning, där Helsingfors och övriga huvudstadsregionen separat; statistik kommungruppering)
 • hushållets storlek, medlemmarnas ålders- och könsgrupper
 • utbildningsnivå
 • lägsta inkomstkvintil
 • socioekonomisk ställning
 • antal låginkomsttagare (enligt inkomstfördelningstatistik)
 • medlemmarnas utbildningsniv

Datavalidering

Elinolotilaston aineisto on kerätty tilastollisista ja hallinnollisista rekistereistä ja haastatteluin.

Tilastolliset ja hallinnolliset rekisterit ovat tyhjentäviä ja korkealaatuisia. Muutokset tietosisällöissä validoidaan erityisellä huolellisuudella tietojen vastaanotto- ja prosessointivaiheissa.

Elinolotilaston tiedonkeruun sähköiselle lomakkeelle on sisällytetty tietojen uskottavuus- ja loogisuustarkastuksia. Lomake suunnitellaan ja testataan vuosittain muutosten implementoimiseksi, mm. vaihtuvien sisältömoduulien osalta, ja vastausrasitteen pienentämiseksi. Tietoja prosessoidaan tiedonkeruun jälkeen tarpeellisin tarkistuksin ja editoinnein yksikkötasolla pääasiassa automaattisilla proseduureilla noudattaen vakiosääntöjä.

Muodostetun tilastoaineiston systemaattisia virhelähteitä arvioidaan vertaamalla estimaatteja Tulonjakotilaston kokonaisaineistosta ja rekistereistä saataviin, koko väestöä koskeviin tietoihin. Vertailuja tehdään vuosittain ja niitä voi tiedustella Tilastokeskuksesta.

Tulotietojen validointia on kuvattu tarkemmin Tilastokeskuksen tulonjakotilaston laatuselosteessa.

Principer och riktlinjer

Organisation

Statistikcentralen

Organisationsenhet

Befolknings- och välfärdsstatistik<o:p></o:p>

Lagstiftning och andra överenskommelser

Framställningen av statistik styrs av statistiklagen. I statistiklagen föreskrivs bl.a. om insamling av uppgifter, behandling av uppgifter och uppgiftsskyldighet. Vid statistikproduktionen tillämpas på behandlingen av uppgifter utöver statistiklagen också dataskyddslagen samt lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

Vid utarbetandet av statistik tillämpar Statistikcentralen EU:s statistikförordningar, som styr statistikbyråerna i alla EU-länder.

Ytterligare information: Statistiklagstiftning

Datainnehållet i urvalsmaterialet för statistiken över levnadsförhållanden grundas på ramförordning (EU) 1700/2019 (Åren 2003–2020 (EU) 1177/2003) som gäller EU's statistiken över inkomster och levnadsförhållanden (EU-SILC, Statistics on Income and Living Conditions).  Datainnehållet, som insamlas vissa bestämda år, bekräftas med EU-kommissionens förordningar som implementerar ramförordningen (till exempel statistikåret 2018: (EU) 2018/174).

 

Principer för dataskydd

Dataskyddet för uppgifter som samlats in för statistiska ändamål garanteras i enlighet med kraven i statistiklagen (280/2004), lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), EU:s allmänna dataskyddsförordning (EU) 2016/679 och dataskyddslagen (1050/2018). Datamaterialen är skyddade med behövliga fysiska och tekniska lösningar i alla skeden av bearbetningen. Statistikcentralen har utarbetat detaljerade föreskrifter och anvisningar för den konfidentiella bearbetningen av uppgifter. Personalen har bara tillgång till de uppgifter som är nödvändiga med tanke på arbetsuppgifterna. Utomstående har inte tillträde till de lokaler där material på enhetsnivå behandlas. De anställda har undertecknat ett sekretessavtal när de trädde i tjänst. Överträdelser av datasekretessen bestraffas

Ytterligare information: Dataskydd | Statistikcentralen (stat.fi)
 

Sekretess – behandling av uppgifter

Uppgifterna behandlas endast av de som upprättar statistiken och har behörighet att använda uppgifterna. Alla som hör till Statistikcentralens personal har undertecknat ett sekretessavtal där de förbinder sig att hemlighålla uppgifter som enligt statistiklagen eller lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet föreskrivs som sekretessbelagda.

Statistiklagen styr sammanställandet av statistik (280/2004). Vid behandlingen av personuppgifter tillämpas utöver statistiklagen även EU:s allmänna dataskyddsförordning EU 2016/679 och den nationella dataskyddslagen. Om sekretess beträffande uppgifter som insamlats för statistiska ändamål föreskrivs i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) dvs. i offentlighetslagen.

Upprättandet av statistiken styrs dessutom av Europeiska unionens förordning som gäller Europeiska sociala statistiker och EU-SILC (EU-SILC, Statistics on Income and Living Conditions). 

Statistikmaterialet som är grunden för statistiken överlämnas till EU:s statistikbyrå Eurostat för statistiken EU-SILC. Statistikmaterialet innehåller inte direkta identifikationsuppgifter. För materialet vidtas dessutom skyddsåtgärder som är gemensamma för alla länder och vid behov nationella åtgärder. Eurostat överlåter material för statistiken EU-SILC för forskning efter en ansökan. De forskare som behandlar material undertecknar ett sekretessavtal.

Uppgifterna i statistiken fogas till servicematerialet för Statistikcentralens inkomstfördelningsstatistik.

Statistiska skyddsmetoder beskrivs bland annat i publikationen the Handbook on Statistical Disclosure Control (2010).

Principer för offentliggörande

Statistikcentralen publicerar nya statistiska uppgifter vardagar kl. 8.00 i sin webbtjänst. Publiceringstidpunkterna för statistik uppges på förhand i den publiceringskalender som finns i webbtjänsten. Uppgifterna är offentliga efter att de har uppdaterats i webbtjänsten.

Ytterligare information: Statistikcentralens principer för offentliggörande av statistik

Datautbyte

Statistikmaterialet som är grunden för statistiken över levnadsförhållanden används för den internationella statistiken EU-SILC (EU-SILC, Statistics on Income and Living Conditions). EU:s statistikbyrå Eurostat ansvarar för statistikföringen av EU-SILC och för överlåtelse av dess statistikmaterial för forskningsändamål. Att använda uppgifterna för forskningsändamål förutsätter en ansökan om användningstillstånd.

Tillgänglighet och tydlighet

Nya statistiska uppgifter publiceras som databastabeller i databasen StatFin. Databasen är det primära forumet för att publicera uppgifter och de nya uppgifterna uppdateras först i databasen. Vid publicering av statistiska uppgifter kan befintliga databastabeller uppdateras med nya uppgifter eller så kan helt nya databastabeller publiceras.

Utöver de statistiska uppgifter som publiceras i databasen StatFin publiceras i allmänhet ett meddelande om de viktigaste uppgifterna i webbtjänsten. Om offentliggörandet innehåller uppgifter från flera referensperioder (t.ex. månads- och årsuppgifter), publiceras i webbtjänsten en översikt som sammanställer dessa uppgifter. Både i meddelandet och i översikten listas de databastabeller som uppdaterats vid publiceringstidpunkten. Statistikuppgifter kan i vissa fall också publiceras enbart som databasoffentliggöranden i databasen StatFin. I samband med dessa s.k. databasoffentliggöranden publiceras varken ett meddelande eller en översikt.

Meddelandena och databastabellerna publiceras på tre språk: finska, svenska och engelska. De svenska och engelska versionerna av meddelandena kan vara mindre omfattande än de finska.

Om det sker ändringar i tidsplanerna för offentliggöranden och databastabeller informeras allmänheten genom ändringsmeddelanden i webbtjänsten, liksom om det görs korrigeringar.

EU:s statistikbyrå Eurostat publicerar uppgifter i statistiken EU-SILC (EU-SILC, Statistics on Income and Living Conditions) på sin egen webbplats
 

Riktlinjer för revidering av uppgifter

Revidering av redan publicerade statistiska uppgifter är en del av den normala statistikproduktionen och innebär förbättrad kvalitet. Principen är att de statistiska uppgifterna bygger på bästa tillgängliga material och information om det fenomen som statistikförs. Å andra sidan strävar man efter att informera om revideringar så transparent som möjligt på förhand. Med förhandskommunikation säkerställs att användarna kan bereda sig på revideringar av uppgifter.

Bakgrunden till revideringen av uppgifter i offentliggörandena är ofta komplettering av material. I så fall grundar sig den nya, reviderade statistiksiffran på en bredare informationsgrund och beskriver fenomenet ännu mer exakt.

Revideringen av uppgifterna i statistiken kan också bero på den beräkningsmetod som använts, exempelvis årlig avstämning av siffror eller uppdatering av viktstruktur. Också ändring av basår och använda klassificeringar orsakar revidering av uppgifter.

Kvalitetsbedömning

Kvalitetssäkring

Kvalitetsledningen förutsätter helhetsinriktad styrning av verksamheten. Statistikområdets egen ram för kvalitetsledning är riktlinjerna för europeisk statistik (CoP). Kvalitetskriterierna för Finlands officiella statistik överensstämmer med riktlinjerna för europeisk statistik

Ytterligare information: Kvalitetsledning (på finska) | Statistikcentralen (stat.fi)

Användarnas tillgång

Uppgifterna publiceras samtidigt för alla användare. Innan statistiska uppgifter publiceras får de behandlas och lämnas ut bara av de personer vid Statistikcentralen som deltar i framställningen av statistiken eller som behöver uppgifterna i sitt eget arbete innan de publiceras.

Ytterligare information: Principer för publicering av statistik

Statistikcentralen är producent till materialet och äger upphovsrätten om inte annat anges i anslutning till produkten, uppgiften eller tjänsten. Användarvillkor för statistiska uppgifter.

Statistikexperter

Kaisa-Mari Okkonen
överaktuarie
029 551 3408

Dokumentation som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna