Dokumentation som var i kraft 25.4.2024

Statistikens primäruppgifter

Allmän beskrivning

I avfallsstatistiken följs mängderna ansamlat och hanterat avfall och ändringar i dessa. Statistiken täcker alla avfallsklasser och avfallsfraktioner allokerade till huvudnäringsgrenarna i samhällsekonomin och hushållen. Statistiken är avsedd att möta kunskapsbehov inom samhälleligt beslutsfattande, företag, övriga intressentgrupper och forskning.  Avfallsmängderna och avfallshanteringen statistikförs separat. Avfallsmängderna redogör för den mängd avfall som uppkommit inom rikets gränser under ett år i ton. Hanteringssiffrorna redogör för utnyttjandet och förstöring av avfall indelat enligt hanteringssättet.
 

Statistikens population

Populationen för avfallsstatistiken utgörs av hela den finska ekonomin, inklusive hushållen. Det huvudsakliga datamaterialet i avfallsstatistiken är miljöförvaltningens tillsynsregister YLVA, som utöver avfallsuppgifter om miljötillståndspliktiga anläggningar inom de största produktionsnäringsgrenarna täcker andra tillhandahållare av avfallshantering på ett väldigt brett sätt. Uppgifterna om avfallsuppkomsten i de produktionsnäringsgrenar som YLVA-registret täcker höjs för att motsvara hela ekonomin. Datainsamlingen kompletteras med TUKES gruvregisteruppgifter, de fordonsregisteruppgifter från Trafi som är tillgängliga via Statistikcentralens trafikstatistik och de producentansvarsuppgifter som NTM-centralen i Birkaland sammanställt och som omfattas av miljöförvaltningens producentansvarsrapportering.

Statistisk enhet

Uppgifter om avfallsuppkomsten framställs enligt de näringsgrensaggregat som definieras i rapporteringskraven i EU:s förordning om avfallsstatistik (EU 2150/2002), indelade enligt avfallsslagsaggregaten i förordningen. Uppgifter om avfallshantering produceras vad gäller motsvarande avfallsslagsaggregat indelade i klasser som beskriver avfallshanteringssätten. Vad gäller de uppgifter som baserar sig på uppgifterna i miljöförvaltningens YLVA-tillsynsregister, som använts som datakälla, samlas uppgifterna in indelade enligt avfallsslagen i EU:s avfallsförteckning och hanteringskoderna (R/D) för hanteringsmetoderna i avfallsdirektivet.
 

Måttenhet

Den storhet som använts för avfallsmängden i statistiken är massan. Måttenheten för massan är ett ton. I avfallsstatistiken uppges avfallsmassan som färskvikt, förutom i fråga om det slamaktiga avfall som avses i rapporteringskraven i EU:s förordning om avfallsstatistik, vars massa uttrycks i torrvikt.
 

Basperiod

I statistiken publiceras inga index.
 

Referensperiod

Statistikens referensperiod är ett kalenderår. I vissa enskilda fall har det varit nödvändigt att komplettera bristfälliga uppgifter genom att ta hjälp av nyare tillgängliga uppgifter, i allmänhet från föregående referensår.
 

Referensområde

Statistiken sammanställs på hela Finlands nivå.
 

Sektortäckning

Material samlas in på enhetligt sätt från hela rikets område, med undantag för Åland, vars uppgifter överlämnas av Ålands statistik- och utredningsbyrå ÅSUB. Avfallsmängderna och avfallshanteringen statistikförs separat. Statistiken täcker alla näringsgrenar samt hushållen.

Tidstäckning

Uppgifter om mängderna ansamlat och hanterat avfall är tillgängliga i tabeller från och med år 2004.
 

Distributionsfrekvens

Statistiken är en årsstatistik, som publiceras årligen.
 

Noggrannhet, tillförlitlighet och aktualitet

Noggrannhet och tillförlitlighet i allmänhet

Statistiken grundar sig till stor del på administrativt registermaterial och Statistikcentralen strävar efter att korrigera eventuella fel i materialet. Den viktigaste felkällan är mängd- och klassificeringsfel som gjorts vid den ursprungliga lagringen av registermaterialet, men vars inverkan är ringa för den slutliga statistiken, eftersom materialet granskas och korrigeras vid Statistikcentralen.
 

Aktualitet

Statistiken beskriver det avfall som ansamlats och hanterats under kalenderåret. Uppgifter om respektive statistikår fås för Statistikcentralens sammanställning av statistiken i huvudsak omkring tio månader efter utgången av statistikföringsperioden och uppgifter om kommunalt avfall publiceras efter omkring en och en halv månad, publikationen om produktions- och konsumtionsavfall, som gäller hela materialet, omkring ett och ett halvt år efter utgången av statistikföringsperioden. Uppgifterna kompletteras hela tiden, fram till statistikpubliceringen.

Punktlighet

Statistiken drabbas kontinuerligt av sen tillgång till de uppgifter som ligger till grund för statistiken och brister i kvaliteten på uppgifterna. Detta har ofta lett till att publiceringsdatumet för statistiken flyttats fram med veckor. Miljöförvaltningens registermaterial, som statistiken till stora delar baserar sig på, har upprepade gånger varit över ett halvt år försenat och också då finns det brister och fel i det. En del av det administrativa delmaterialet som fås i aggregerad form färdigställs efter publiceringen eller kort före den och i sammanställningen av statistiken är det nödvändigt att använda inofficiella preliminära uppgifter. Om ovan nämnda administrativa material ficks tidigare, vore det möjligt att tidigarelägga publiceringen. Statistiken baserar sig på statistikförordningen och en del av de rapporteringsuppgifter som statistikförordningen förutsätter är inte tillgängliga från det administrativa materialet och Statistikcentralen har inte själv samlat in uppgifterna. Härledning av uppgifter ur existerande registeruppgifter och andra olika datakällor kräver i stället för automation sakkunnigarbete, som är tidskrävande. Om de uppgifter som nu saknas i registermaterialet, men som behövs för EU-rapportering i anslutning till statistiken, kunde samlas in från ett administrativt registermaterial, skulle publiceringen av dessa uppgifter påskyndas eller överhuvudtaget bli möjlig.
 

Jämförbarhet

Geografisk jämförbarhet

Statistiken iakttar avgränsningarna och definitionerna i EU:s förordning om avfallsstatistik och EU:s avfallsdirektiv och uppgifterna är följaktligen jämförbara mellan EU-länderna.
 

Jämförbarhet över tid

Uppgifter om ansamlat och hanterat avfall är tillgängliga som sinsemellan jämförbara tabeller från och med år 2004.
Statistikföringen av träavfall han ändrats från och med uppgifterna för år 2013 för att bättre överensstämma med definitionerna i avfallsdirektivet. Avverkningsrester statistikförs inte längre som skogsbruksavfall och statistikföringen av träavfall från industrin baserar sig i sin helhet på företagens anmälningar om uppkomst och hantering av träavfall till miljöförvaltningens datasystem VAHTI.
Vad gäller sådant avfall från parti- och detaljhandeln som ska ses som kommunalt avfall har statistikföringen preciserats från och med uppgifterna för år 2015, vilket ökar den totala mängd avfall som klassificeras som kommunalt avfall och påverkar förhållandena mellan olika hanteringsformer.
 

Enhetlighet över statistikområdena

Statistiken beskriver hela ekonomin över näringsgrens- och hushållsgränserna, och motsvarande statistik sammanställs inte annanstans. Statistikcentralens uppgifter används i stor utsträckning för att upprätta miljöförvaltningens internationella rapporter om avfall och avfallshanteringen. Vad gäller avfall som omfattas av producentansvaret täcker miljöförvaltningens producentansvarsrapporteringar av olika materialflöden i vissa fall mindre avfall än Statistikcentralens statistik, som täcker allt avfall.
 

Källmaterial och datainsamlingar

Källmaterial

Statistikcentralen har inte någon egen datainsamling om avfall. Statistiken baserar sig i huvudsak på miljöförvaltningens YLVA-registermaterial, som täcker alla största avfallshanterare och alla anläggningar och aktörer som är miljötillståndspliktiga på regionförvaltningsnivå. Ovan nämnda uppgiftslämnare rapporterar sina årliga uppgifter så gott som exklusivt elektroniskt till ovan nämnda register, som täcker största delen av volymerna inom näringsgrenarna för tillverkning och energiproduktion. I de viktigaste näringsgrenarna täcker registermaterialet så gott som hundra procent av produktionsvärdet. Materialet har den lägsta täckningsgraden inom livsmedelsindustrin och den mekaniska skogsindustrin. Vad gäller mängden uppkommet avfall täcker materialet i största delen av näringsgrenarna över 80 procent, vad gäller professionell hantering av avfall täcker materialet i praktiken 100 procent, vad gäller gruvindustrin täcker gruvregistret, som är det viktigaste registermaterial som används, alla aktörer inom branschen.
 

Datainsamlingsmetod

Ett samarbetsavtal har ingåtts med miljöförvaltningen i fråga om överlämnande av uppgifter i det huvudsakliga registermaterialet YLVA för Statistikcentralens bruk. YLVA-materialet överförs automatiserat i elektroniskt format till Statistikcentralen i databasform.
 

Frekvens för datainsamling

De registeruppgifter som ska användas samlas in en gång per år och överlämnas i takt med att YLVA-material flyter in till Statistikcentralen med två veckors mellanrum.

Metoder

Databehandling

Analysen av uppgifter i YEIS-systemet omfattar inte annat än korrigering av uppgifterna. Höjningen av den uppkomna mängden avfall från olika näringsgrenar inom tillverkning görs i SAS med relativt gamla höjningskoefficienter, eftersom höjningskoefficienterna inte har kunnat uppdateras på flera år på grund av bristerna i det gamla systemet och det ändrade administrativa materialet (VAHTI-YLVA-materialändringen inom miljöförvaltningen). Den uppkomna avfallsmängden höjs, medan den hanterade avfallsmängden fås ur materialet i praktiken utan höjning, eftersom materialet i denna utsträckning är ett så kallat totalmaterial. Delningen av den totala mängden kommunalt avfall mellan hushåll och service görs med en modellering. Metoden baserar sig på närmare uppgifter om ovan nämnda fördelning som fås från HRM:s område. Metoden har ursprungligen utvecklats av Ilmo Mäenpää och de bakgrundsvariabeluppgifter som används i den uppdateras med de nyaste tillgängliga uppgifterna.

Datavalidering

I Statistikcentralens eget YEIS-system granskas och valideras primärdata delvis automatiserat med tillämpning av olika valideringsregler. På detta sätt strävar man efter att hitta och rätta betydelsefulla fel. Uppgifterna jämförs med tidigare års uppgifter och samma års övriga uppgifter. Därtill jämförs de aggregerade uppgifterna med tidigare års uppgifter i tabelleringsskedet. En del av materialet gås igenom på enhetsnivå med YEIS-systemet och vid behov korrigeras felen av en sakkunnig.
 

Principer och riktlinjer

Organisation

Statistikcentralen

Organisationsenhet

Ekonomisk statistik

Lagstiftning och andra överenskommelser

Framställningen av statistik styrs av en allmän lag om statens statistikväsen, statistiklagen (280/2004, ändr. 361/2013). Från uppgiftslämnarna samlas endast sådana nödvändiga uppgifter in som inte kan fås från administrativa register. Indexserierna publiceras på ett sådant sätt att det inte går att identifiera ett enskilt företags uppgifter eller utveckling.
 

Principer för dataskydd

Dataskyddet för uppgifter som samlats in för statistiska ändamål garanteras ovillkorligen i enlighet med kraven i statistiklagen (280/2004), personuppgiftslagen (532/1999) och lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) samt EU:s dataskyddsförordning (2016/679). Datamaterialen är skyddade med behövliga fysiska och tekniska lösningar i alla skeden av bearbetningen. Statistikcentralen har utarbetat detaljerade föreskrifter och anvisningar för den konfidentiella bearbetningen av uppgifter. Personalen har bara tillgång till de uppgifter som är nödvändiga med tanke på arbetsuppgifterna. Utomstående har inte tillträde till de lokaler där material på enhetsnivå behandlas. De anställda har undertecknat ett sekretessavtal när de trädde i tjänst. Avsiktliga överträdelser av datasekretessen bestraffas.
 

Sekretess – behandling av uppgifter

Statistikcentralens dataskyddspraxis för att hemlighålla enhetsspecifika företagsdata är i användning.
 

Principer för offentliggörande

I Statistikcentralens publiceringskalender anges på förhand vilka statistikuppgifter och publikationer som kommer att publiceras under året. Offentliggörandena är tillgängliga under statistikvisa publikationer. Statistikuppgifterna offentliggörs på internet kl. 8, om inte annat anges. Kalendern uppdateras på vardagar.  Publiceringskalendern för följande år publiceras för användarna årligen i december.
 

Datautbyte

Inga separata arrangemang för att dela datamaterialet, eftersom Statistikcentralen inte medverkar i datainsamlingen eller i dess kostnader. Normala intressentgruppsmöten efter behov innehåller koordinering, om det behövs vid något tillfälle.
 

Tillgänglighet och tydlighet

Distributionskanalen för statistiken är Statistikcentralens publiceringssystem, som producerar publikationer i HTML-, pdf- och databastabellformat.

Riktlinjer för revidering av uppgifter

Revidering av redan publicerade statistiska uppgifter är en del av den normala statistikproduktionen och innebär förbättrad kvalitet. Principen är att de statistiska uppgifterna bygger på bästa tillgängliga material och information om det fenomen som statistikförs. Å andra sidan strävar man efter att informera om revideringar så transparent som möjligt på förhand. Med förhandskommunikation säkerställs att användarna kan bereda sig på revideringar av uppgifter.

Bakgrunden till revideringen av uppgifter i offentliggörandena är ofta komplettering av material. I så fall grundar sig den nya, reviderade statistiksiffran på en bredare informationsgrund och beskriver fenomenet ännu mer exakt.

Revideringen av uppgifterna i statistiken kan också bero på den beräkningsmetod som använts, exempelvis årlig avstämning av siffror eller uppdatering av viktstruktur. Också ändring av basår och använda klassificeringar orsakar revidering av uppgifter.

Kvalitetsbedömning

Statistiken ingår i Finlands officiella statistik. Finlands officiella statistik är en täckande statistiksamling som beskriver utvecklingen och läget i samhället. Den omfattar nästan 300 statistikgrenar inom 26 ämnesområden. Producenterna av Finlands officiella statistik har godkänt ett gemensamt kvalitetslöfte där de förbinder sig till gemensamma kvalitetsmål och gemensamma kvalitetssäkringsåtgärder. Kvalitetskriterierna för Finlands officiella statistik är förenliga med riktlinjerna för europeisk statistik. I handboken Laatua tilastoissa (ung. Kvalitet inom statistiken) beskrivs den goda praxis som följs i statistiken.

Kvalitetsbeskrivningen för avfallsstatistiken finns på internet (på finska): http://stat.fi/til/jate/2018/jate_2018_2020-06-17_laa_001_fi.html

Kvalitetssäkring

Kvalitetsledningen förutsätter helhetsinriktad styrning av verksamheten. Statistikområdets egen ram för kvalitetsledning är riktlinjerna för europeisk statistik (CoP). Kvalitetskriterierna för Finlands officiella statistik överensstämmer med riktlinjerna för europeisk statistik. 

Användarnas tillgång

Publiceringen av statistik meddelas i Statistikcentralens publiceringskalender och statistiken publiceras på samma gång för alla användare via Statistikcentralens publiceringssystem.
 

Ytterligare information: Principer för publicering av statistik

Statistikcentralen är producent till materialet och äger upphovsrätten om inte annat anges i anslutning till produkten, uppgiften eller tjänsten. Användarvillkor för statistiska uppgifter.

Ändringar i statistiken

Statistikexperter

Juha Espo
överaktuarie
029 551 3463

Dokumentation som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna