Dokumentation som var i kraft 23.2.2024

Statistikens primäruppgifter

Allmän beskrivning

Statistiken över handelsflottan omfattar uppgifter om antalet fartyg, fartygens brutto- och nettodräktighet samt dödvikt, som finns införda i trafik- och transportregistret och fartygsregistret. Statistiken innehåller också uppgifter om fartygen i förteckningen över handelsfartyg i utrikesfart.

Syftet med statistiken över Finlands handelsflotta är att på bästa möjliga sätt betjäna beslutsfattarna i sjöfartspolitiska frågor genom att ta fram information för planering, uppföljning, övervakning och beslutsfattande. Även industrin, handeln, forskningen och sjöfartsnäringen har behov av statistiska uppgifter om handelsflottan.

Statistikens population

Statistiken över handelsflottan grundar sig på registermaterial och i dessa register finns uppgifter om alla fartyg som är registrerade i Finland.

Statistisk enhet

Med Finlands registrerade handelsflotta avses alla fartyg som är införda i det finska trafik- och trans-portregistret eller i det finska fartygsregistret, oavsett fartygets storlek och typ. Med den egentliga handelsflottan avses registreringspliktiga fartyg, dvs. fartyg med en längd på minst 15 meter. Den egentliga handelsflottan inkluderar dock varken pråmar eller övriga fartyg utan framdrivningsmaskineri. Den egentliga handelsflottan är indelad i fyra huvudgrupper enligt fartygstyp: passagerarfartyg, torrlastfartyg, tankfartyg och övriga fartyg.

Måttenhet

De måttenheter som används är fartygens antal, ålder i år och dödvikt i ton. I statistiken används också de enhetslösa storheterna bruttodräktighet och nettodräktighet.

Referensperiod

Månadsstatistiken över handelsflottan publiceras omkring en vecka efter utgången av statistikmånaden. Årsstatistiken över handelsflottan publiceras i slutet av februari efter utgången av statistikåret och den inbegriper fartygsregistrets situation i slutet av statistikåret.

Referensområde

Statistiken över handelsflottan beskriver fartyg registrerade i Finland.

Sektortäckning

I statistiken över handelsflottan finns uppgifter om alla fartyg som är registrerade i Finland. I förteckningen över handelsfartyg anges på begäran sådana fartyg i trafik- och transportregistret eller i fartygsregistret som av statens medel kan beviljas stöd för handelssjöfart för förbättrande av konkurrenskraften.

Tidstäckning

Uppgifter om handelsflottan finns på webbplatsen sedan år 2000. Statistik över handelsflottan har förts sedan 1918.

Distributionsfrekvens

Den månatliga statistiken över handelsflottan publiceras ungefär en vecka efter utgången av statistikmånaden. Årsstatistiken över handelsflottan publiceras i slutet av februari efter statistikårets slut och beskriver situationen enligt fartygsregistret i slutet av statistikåret.

Begrepp

Andra fartyg

Till handelsflottan hör andra fartyg än passagerar-, torrlast-, och tankfartyg, dvs. bland annat bogserbåtar, isbrytare, skjutpråmar, fiskefartyg samt administrativa fartyg.

Den egentliga handelsflottan

Registreringspliktiga fartyg, dvs. fartyg som är minst 15 meter långa. Den egentliga handelsflottan inkluderar dock varken pråmar eller andra fartyg utan framdrivningsmaskineri. Den egentliga handelsflottan indelas enligt fartygstyp i fyra huvudgrupper: passagerarfartyg, torrlastfartyg, tankfartyg och övriga fartyg.

Fartygets bruttodräktighet (brutto)

Jämförelsetal som baserar sig på fartygets totala inneslutna volym.

Fartygets dödvikt (dwt)

Den totala vikten av fartygets last, bränsle, vattenförråd, förnödenheter och personer enligt lastmärke, dvs. fartygets bärkraft.

Fartygets nettodräktighet (netto)

Fartygets nyttiga volym.

Handelsfartygsförteckning

I handelsfartygsförteckningen inskrivs på ansökan sådana fartyg i det finska fartygsregistret som av statens medel kan beviljas stöd för handelssjöfart för förbättrande av konkurrenskraften.

Passagerarfartyg

Passagerarfartyg som hör till handelsflottan samt ro-ro-passagerarfartyg.

Pråm

Med pråmar avses fartyg av pråmtyp, oavsett storlek, med undantag av skjutpråmenheterna, som ingår i den egentliga handelsflottan.

Registrerad handelsflotta

Alla fartyg som är införda i det finska trafik- och transportregistret eller i det finska fartygsregistret, oavsett fartygets storlek och typ.

Ro-ro-fartyg

Roro-fartyg är fartyg som lastas och lossas via akter- eller bogrampen eller sidoportarna enligt roll on/roll off-principen. Om fartyget kan ta minst 120 passagerare utöver lasten, klassas det som ett ro-ro-passagerarfartyg.

Småfartyg

Med småfartyg avses fartyg som är mindre än 15 meter men minst 10 meter långa och som frivilligt införts i fartygsregistret.

Tankfartyg

Till handelsflottan hör olje-, gas- och kemikalietankfartyg.

Torrlastfartyg

Till handelsflottan hör ro-ro-lastfartyg, bulkfartyg, containerfartyg och övriga torrlastfartyg.

Övriga fartyg utan framdrivningsmaskineri

Alla fartyg, oavsett storlek, som saknar egen maskin (exkl. pråmar).

Noggrannhet, tillförlitlighet och aktualitet

Noggrannhet och tillförlitlighet i allmänhet

Statistiken över handelsflottan kan anses vara täckande och tillförlitlig. Statistiken grundar sig på trafik- och transportregistret och fartygsregistret. Upprätthållandet av dessa register grundar sig på lagen om transportservice och fartygsregisterlagen.

Aktualitet

Den månatliga statistiken över handelsflottan publiceras på Statistikcentralens webbplats ungefär en vecka efter utgången av statistikmånaden. Årsstatistiken över handelsflottan publiceras i slutet av februari efter statistikårets slut och beskriver situationen enligt fartygsregistret i slutet av statistikåret.

Jämförbarhet

Geografisk jämförbarhet

Statistiken är internationellt jämförbar.

Jämförbarhet över tid

Fram till 1993 omfattade Finlands egentliga handelsflotta fartyg enligt den gamla fartygsregisterlagen (211/1927), det vill säga fartyg med en nettodräktighet på minst 19. När man jämför den egentliga handelsflottan enligt den nya fartygsregisterlagen (512/1993) (längd minst 15 m) med den enligt den gamla fartygsregisterlagen, var ökningen år 1993 94 fartyg och motsvarande ökning av bruttodräktigheten endast 8 065.

Källmaterial och datainsamlingar

Källmaterial

I statistiken över handelsflottan finns uppgifter om alla fartyg som är registrerade i Finland. De statistiska uppgifterna fås med stöd av lagen om transportservice (320/2017) ur fartygsuppgifterna i Transport- och kommunikationsverket Traficoms trafik- och transportregister och uppgifterna i fartygsregister som Statens ämbetsverk på Åland upprätthåller med stöd av fartygsregisterlagen (512/1993). Varje finskt fartyg som används i handelssjöfart och vars längd är minst 15 meter ska registreras i trafik- och transportregistret eller fartygsregistret. I ovan nämnda register kan dessutom fartyg som används i handelssjöfart och vars längd är minst 10 meter införas på ägarens begäran.

I förteckningen över handelsfartyg anges på begäran sådana fartyg i trafik- och transportregistret eller i fartygsregistret som av statens medel kan beviljas stöd för handelssjöfart för förbättrande av konkurrenskraften.

Datainsamlingsmetod

Alla statistiska uppgifter om Finlands handelsflotta fås med stöd av lagen om transportservice (320/2017) ur fartygsuppgifterna i Transport- och kommunikationsverket Traficoms trafik- och transportregister och uppgifterna i fartygsregistret som Statens ämbetsverk på Åland upprätthåller med stöd av fartygsregisterlagen (512/1993). I ovan nämnda register finns uppgifter om alla fartyg som är registrerade i Finland. Fartygets registreringsort bestämns enligt den hemort som fartygets ägare har uppgett. Registeransvarig för fartygsregistret är Transport- och kommunikationsverket Traficom för Fastlandsfinlands del och Statens ämbetsverk på Åland för Ålands del.

Frekvens för datainsamling

Uppgifterna hämtas månatligen ur trafik- och transportregistret och fartygsregistret.

Metoder

Databehandling

Statistiken baserar sig på registermaterial och därför görs inga redigeringar i statistikproduktionsprocessen. Från materialet härleds dock nya datavariabler.

Datavalidering

Materialets interna enhetlighet kontrolleras med hjälp av registeranteckningar.

Principer och riktlinjer

Organisation

Statistikcentralen

Organisationsenhet

Samhällsstatistik

Lagstiftning och andra överenskommelser

Framställningen av statistik styrs av statistiklagen. I statistiklagen föreskrivs bl.a. om insamling av uppgifter, behandling av uppgifter och uppgiftsskyldighet. Vid statistikproduktionen tillämpas på behandlingen av uppgifter utöver statistiklagen också dataskyddslagen samt lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet. 

Vid utarbetandet av statistik tillämpar Statistikcentralen EU:s statistikförordningar, som styr statistikbyråerna i alla EU-länder.  

Ytterligare information: Statistiklagstiftning 

Principer för dataskydd

Dataskyddet för uppgifter som samlats in för statistiska ändamål garanteras i enlighet med kraven i statistiklagen (280/2004), lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), EU:s allmänna dataskyddsförordning (EU) 2016/679 och dataskyddslagen (1050/2018). Datamaterialen är skyddade med behövliga fysiska och tekniska lösningar i alla skeden av bearbetningen. Statistikcentralen har utarbetat detaljerade föreskrifter och anvisningar för den konfidentiella bearbetningen av uppgifter. Personalen har bara tillgång till de uppgifter som är nödvändiga med tanke på arbetsuppgifterna. Utomstående har inte tillträde till de lokaler där material på enhetsnivå behandlas. De anställda har undertecknat ett sekretessavtal när de trädde i tjänst. Överträdelser av datasekretessen bestraffas. 

Ytterligare information: Dataskydd | Statistikcentralen (stat.fi) 

Sekretess – behandling av uppgifter

Uppgifterna i statistiken skyddas genom omsorgsfull tabellplanering.

Principer för offentliggörande

Statistikcentralen publicerar nya statistiska uppgifter vardagar kl. 8.00 i sin webbtjänst. Publiceringstidpunkterna för statistik uppges på förhand i den publiceringskalender som finns i webbtjänsten. Uppgifterna är offentliga efter att de har uppdaterats i webbtjänsten. 

Ytterligare information: Statistikcentralens principer för offentliggörande av statistik 

Datautbyte

De senaste månatliga uppgifterna om handelsflottan och uppgifterna i årspublikationen finns på statistikens webbplats på publiceringsdagen. Statistikuppgifterna finns också i Statistikcentralens databastjänst StatFin.

Tillgänglighet och tydlighet

Nya statistiska uppgifter publiceras som databastabeller i databasen StatFin. Databasen är det primära forumet för att publicera uppgifter och de nya uppgifterna uppdateras först i databasen. Vid publicering av statistiska uppgifter kan befintliga databastabeller uppdateras med nya uppgifter eller så kan helt nya databastabeller publiceras.   

Utöver de statistiska uppgifter som publiceras i databasen StatFin publiceras i allmänhet ett meddelande om de viktigaste uppgifterna i webbtjänsten. Om offentliggörandet innehåller uppgifter från flera referensperioder (t.ex. månads- och årsuppgifter), publiceras i webbtjänsten en översikt som sammanställer dessa uppgifter. Både i meddelandet och i översikten listas de databastabeller som uppdaterats vid publiceringstidpunkten. Statistikuppgifter kan i vissa fall också publiceras enbart som databasoffentliggöranden i databasen StatFin. I samband med dessa s.k. databasoffentliggöranden publiceras varken ett meddelande eller en översikt. 

Meddelandena och databastabellerna publiceras på tre språk: finska, svenska och engelska. De svenska och engelska versionerna av meddelandena kan vara mindre omfattande än de finska.   

Om det sker ändringar i tidsplanerna för offentliggöranden och databastabeller informeras allmänheten genom ändringsmeddelanden i webbtjänsten, liksom om det görs korrigeringar. 

Riktlinjer för revidering av uppgifter

Revidering av redan publicerade statistiska uppgifter är en del av den normala statistikproduktionen och innebär förbättrad kvalitet. Principen är att de statistiska uppgifterna bygger på bästa tillgängliga material och information om det fenomen som statistikförs. Å andra sidan strävar man efter att informera om revideringar så transparent som möjligt på förhand. Med förhandskommunikation säkerställs att användarna kan bereda sig på revideringar av uppgifter. 

Bakgrunden till revideringen av uppgifter i offentliggörandena är ofta komplettering av material. I så fall grundar sig den nya, reviderade statistiksiffran på en bredare informationsgrund och beskriver fenomenet ännu mer exakt. 

Revideringen av uppgifterna i statistiken kan också bero på den beräkningsmetod som använts, exempelvis årlig avstämning av siffror eller uppdatering av viktstruktur. Också ändring av basår och använda klassificeringar orsakar revidering av uppgifter. 

Kvalitetsbedömning

Statistiken baseras på trafik- och transportregistret och fartygsregistret. Upprätthållandet av dessa register grundar sig på lagen om transportservice och fartygsregisterlagen.

Kvalitetssäkring

Kvalitetsledningen förutsätter helhetsinriktad styrning av verksamheten. Statistikområdets egen ram för kvalitetsledning är riktlinjerna för europeisk statistik (CoP). Kvalitetskriterierna för Finlands officiella statistik överensstämmer med riktlinjerna för europeisk statistik. 

Ytterligare information: Kvalitetsledning (på finska) | Statistikcentralen (stat.fi) 

Användarnas tillgång

Uppgifterna publiceras samtidigt för alla användare. Innan statistiska uppgifter publiceras får de behandlas och lämnas ut bara av de personer vid Statistikcentralen som deltar i framställningen av statistiken eller som behöver uppgifterna i sitt eget arbete innan de publiceras. 

Ytterligare information: Principer för publicering av statistik 

Statistikcentralen är producent till materialet och äger upphovsrätten om inte annat anges i anslutning till produkten, uppgiften eller tjänsten. Användarvillkor för statistiska uppgifter. 

Statistikexperter

Henna Ylimaa
överaktuarie
029 551 3832

Dokumentation som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna