Dokumentation som var i kraft 16.4.2024

Statistikens primäruppgifter

Allmän beskrivning

Omsättningsindexet för handeln beskriver utvecklingen av handelsföretagens omsättning. Omsättningen i de största företagen inom sina näringsgrenar beskrivs utgående från omsättningen enligt försäljningsenkäten och i övriga företag utgående från de försäljningsuppgifter som fås ur Skatteförvaltningens material över skatter som betalas på eget initiativ. I omsättningen ingår inte moms. I fråga om handeln produceras dessutom ett kvantitetsindex för försäljningen, där prisernas inverkan har eliminerats. Försäljningen inom handeln används allmänt för att estimera produktionen inom handeln, dvs. volymen, eftersom Statistikcentralen inte har sådana månadsvisa uppgifter som behövs för beräkning av volymen inom handeln.

Statistikens population

Populationen i omsättningen inom handeln utgörs av alla företag som bedriver affärsverksamhet i Finland. Av rörelseidkarna tas med i beräkningen de som i Statistikcentralens företagsregister klassificeras till näringsgrenar som offentliggörs. De mest betydande flerbranschföretagen har indelats i s.k. branschenheter för att förbättra branschrenheten.

Från statistikens population utesluts sådana enheter vars omsättning i regel består av icke-marknadsmässig verksamhet. Sådan verksamhet finns till exempel inom den offentliga förvaltningen. Dessutom strävar man efter att från företagens omsättning eliminera sådan verksamhet som inte anses bestå av varor eller tjänster som producerats för marknaden. I praktiken raderas på basis av detta från statistiken sådana hjälpföretag som betjänar företagsverksamheten och vars omsättning utgörs av interna tjänster. Till statistikens population hör inte heller utländska sammanslutningar.

Från statistikens population utesluts sådana enheter vars omsättning i regel består av icke-marknadsmässig verksamhet. Sådan verksamhet finns till exempel inom den offentliga förvaltningen. Dessutom strävar man efter att från företagens omsättning eliminera sådan verksamhet som inte anses bestå av varor eller tjänster som producerats för marknaden. I praktiken raderas på basis av detta från statistiken sådana hjälpföretag som betjänar företagsverksamheten och vars omsättning utgörs av interna tjänster. Till statistikens population hör inte heller utländska sammanslutningar.

Statistisk enhet

Den statistiska enheten för omsättningen inom handeln är en branschenhet.

Måttenhet

Uppgifterna om omsättningen inom handeln publiceras som indextal. På basis av indexen beräknas också förändringsprocenter.

Basperiod

Basåret för tidsserierna är år 2021 (2021=100).

Referensperiod

Referenstidpunkten för omsättningen inom handeln är en månad. Uppgifterna för den senaste månaden som publiceras inom ramen för statistiken är preliminära och publiceras med omkring en månads eftersläpning efter utgången av den månad som statistikförs.

Referensområde

Omsättningen inom handeln publiceras på hela landets nivå. Omsättningsindexen omfattar dock också funktioner som utförts utanför Finlands gränser. Av de största företagen frågas månatligen i försäljningsenkäten om försäljning av varor och tjänster från utlandet till utlandet. Uppgiften kan innehålla t.ex. förmedlingshandel, om den har angetts i ett i Finland verksamt företags bokslut. Uppgifterna i försäljningsenkäten täcker inte helt definitionen av global produktion i nationalräkenskaperna.

Sektortäckning

Omsättningsindexen för handeln publiceras för följande näringsgrenar:

HELA HANDELN G

HANDEL SAMT REPARATION AV MOTORFORDON 45
451 Handel med motorfordon utom motorcyklar
452 Underhåll och reparation av motorfordon utom motorcyklar
453 Handel med reservdelar och tillbehör till motorfordon utom motorcyklar
454 Handel med och service av motorcyklar inklusive reservdelar och tillbehör

PARTI- OCH PROVISIONSHANDEL 46
463 Partihandel med livsmedel, drycker och tobak
464 Partihandel med hushållsvaror
465 Partihandel med IT-utrustning
466 Partihandel med övriga maskiner och utrustning
467 Annan specialiserad partihandel


DETALJHANDEL 47
471 Detaljhandel med brett sortiment
4711 Detaljhandel med brett sortiment, mest livsmedel, drycker och tobak
4719 Annan detaljhandel med brett sortiment
473 Specialiserad detaljhandel med drivmedel
474 Specialiserad butikshandel med datorer, ljud-, bild- och telekommunikationsutrustning
475 Specialiserad butikshandel med heminredningsartiklar och husgeråd
476 Specialiserad butikshandel med kultur- och fritidsartiklar
477 Övrig specialiserad butikshandel med hushållsvaror
479 Detaljhandel, ej i butik, på torg eller marknad

 

Tidstäckning

Månatliga, kvartalsvisa, halvårsvisa och årliga uppgifter i omsättnings- och volymindexet inom handeln finns tillgängliga på webbsidorna fr.o.m. år 1995 och för en del av serierna fr.o.m. år 2005, 2010 och 2015.

Distributionsfrekvens

Statistikens uppgifter publiceras månatligen på Statistikcentralens webbplats. 

Begrepp

Basår

Tidsseriens basperiod kallas för basår. Som basår används i huvudsak ett år som är delbart med fem, men också andra år kan användas undantagsvis. I offentliggörandena är beteckningen för basåret t.ex. 2015=100 eller 2021=100. Medeltalet av basårets indextal är 100. Till exempel i de månatliga indexen anger indextalen för månaderna under basåret hur den variabel som granskas fördelas på olika månader.

Enkät om försäljning

Enkäten om försäljning omfattar omkring de 2 000 största företagen inom respektive näringsgren. Av dessa företag insamlas varje månad uppgifter om omsättningen. Dessutom frågas av omkring 45 företag, som indelats i branschenheter, uppgifter om lönesumman eftersom uppgifter om lönesumman inte kan erhållas från andra källor.

Enkäten omfattar inte företag inom finansieringsverksamheten, den offentliga sektorn, utbildning eller hälsovårds- och socialtjänster eftersom uppgifter om omsättning inte produceras för dessa näringsgrenar. Kriteriet för valet är storleken på företagets omsättning i förhållande till näringsgrenens omsättning.

Handelsdagskorrigering

Med handelsdagskorrigering beaktar man den olikartade fördelningen av veckodagar och helger i de månader som jämförs. Handelsdagar inverkar till exempel på så sätt att försäljningen inom en näringsgren någon månad kan vara större än vanligt, eftersom antalet fredagar har varit fler än vanligt denna månad. Med handelsdagskorrigering strävar man alltså efter att eliminera inverkan som beror på kalendern, för att indextalen för motsvarande månader olika år ska vara så jämförbara som möjligt. Den månatliga s.k. säsongvariationen kan dock inte elimineras med handelsdagskorrigering.

Index

Indexet är ett relationstal, som beskriver den relativa förändringen av en variabel (t.ex. pris, antal eller värde) i förhållande till basperioden (t.ex. år). Varje tidpunkts indextal anger hur många procent en viss variabel är av basperiodens pris, mängd eller värde vid ifrågavarande tidpunkt. Medeltalet av basperiodens indextal är 100.

Konjunkturtjänst för kunder

Konjunkturtjänsten för kunder producerar snabbt som avgiftsbelagd informationstjänst områdesvisa uppgifter om till exempel omsättning, export, löner eller antalet anställda. Med hjälp av tillväxtöversikten erhålls dessutom exaktare uppgifter som beskriver konjunkturutvecklingens bakgrund. Uppgifter om konjunkturutvecklingen levereras till kunderna enligt överenskommelse varje månad, kvartalsvis eller årsvis.

Kvantitetsindex

Kvantitetsindexet är ett relationstal som beskriver den relativa förändringen i mängden producerade varor eller tjänster i förhållande till basperioden. Indexet fås då prisförändringen avlägsnas från värdeindexet genom att dividera värdeindexet med prisindexet och multiplicera kvoten med hundra. Det här kallas också för deflatering. Kvantitetsindexet kan också produceras direkt på basis av mängduppgifterna utan deflatering med prisindexet. Kvantitetsindex produceras för handel och byggverksamhet, medan volymindex produceras för industrin och tjänster.

Material över skatter som betalas på eget initiativ

Skatteförvaltningens material över skatter på eget initiativ innehåller månatliga, kvartalsvisa och årliga momsuppgifter. Observationsenheten är ett företag. Materialet över skatter på eget initiativ omfattar alla momsskyldiga företag som omfattas av skattekontoförfarandet, dvs. nästan hela företagsverksamheten i Finland.

Månadsgrafer över affärsverksamheten

Månadsgrafer över affärsverksamheten är månatliga och branschvisa grafer avsedda för uppföljning av konjunkturen inom företagsverksamheten. De beskriver omsättningen, exporten, lönesumman och antalet anställda. Produktionen av graferna regleras av förordningen om europeisk företagsstatistik.

Omsättning

Med omsättning avses försäljningsuppgifter som erhållits på basis av skatteförvaltningens uppgifter om skatter som betalas på eget initiativ (det totala materialet) och Statistikcentralens försäljningsförfrågan (de 2 000 största företagen i respektive näringsgren). Omsättningen i materialet över skatter som betalas på eget initiativ kan också omfatta poster som inte hör till resultaträkningens omsättning, till exempel försäljning av anläggningstillgångsposter, andra intäkter, sporadiska poster, omvänt skattskyldiga köp, egen användning av produkter samt agenturförsäljning. De största posterna som avviker från omsättningen i resultaträkningen korrigeras i kalkylen. Statistikcentralens omsättningsbegrepp för enkäten om försäljning är närmare resultaträkningens omsättning. Omsättningen inkluderar både den inhemska omsättningen och exportomsättningen. Mervärdesskatt ingår inte i omsättningen.

Panelräkning

Med panelräkning avses en kalkylmetod som används vid produktion av en del konjunkturstatistik. Ifall källmaterialets ackumulering inte är fullständig under de nyaste perioderna inkluderas i beräkningen i huvudsak de statistikföringsenheter som har jämförbar information både för den aktuella perioden och motsvarande period året innan. Utgående från denna grupp, dvs. panel, räknas en förändring. Med hjälp av förändringen kan man från föregående års index räkna ut indexet för referensperioden.

Revision

Revision avser granskning av uppgifter. Att uppgifter preciseras beror till exempel på ändringar i materialet som används vid kalkyleringen eller tillgång till nya uppgifter.

Serie korrigerad efter handelsdag

Med serie korrigerad efter handelsdag tas hänsyn till den olika fördelningen av veckodagar och helger i de månader man jämför med. Handelsdagar inverkar till exempel så att branschens försäljning någon månad kan vara större än vanligt eftersom antalet fredagar har varit fler än vanligt denna månad. Med handelsdagskorrigering strävar man alltså efter att eliminera effekter som beror på kalendern, för att indextalen för motsvarande månader andra år skall vara så jämförbara som möjligt. Den månatliga säsongvariationen kan dock inte elimineras med handelsdagskorrigering.

Säsongrensad serie

En säsongrensad serie får man när man eliminerar säsongvariationens inverkan på den ursprungliga tidsserien. Uppgifterna i en säsongrensad serie är sinsemellan jämförbara och således är det också meningsfullt att jämföra två successiva observationer. En säsongrensad serie kan användas för att upptäcka utvecklingstrender under en kortare period samt betydande konjunktursvängningar.

Säsongrensning

Med säsongrensning avses estimering av säsongvariation och eliminering av dess inverkan på tidsserien. Till följd av detta får vi en säsongrensad tidsserie. Då man eliminerar både säsongvariation och oregelbunden slumpvariation från tidsserien, får man tidsseriens trend. Handels- eller arbetsdagskorrigerade serier får man däremot när man från den ursprungliga tidsseriens observationer eliminerar de faktorer som beror på variationen i antalet handels- eller vardagar. Vid säsongrensning av tidsserier använder Statistikcentralen Tramo/Seats-metoden. I Tramo/Seats-metoden grundar sig förhandsrensningen på regressionsmodellen (som beaktar bl.a. extremvärden, söckenhelger och veckodagsstruktur) och den egentliga säsongrensningen på ARIMA-modellen, som gjorts upp för tidsserien.

Säsongvariation

Med säsongvariation avses de svängningar som i stort sett sker regelbundet inom ett år i en tidsserie. Säsongvariation kan förorsakas av bl.a. temperatur, nederbörd, helgdagar, säsonger och semestrar.

Trend

En trend beskriver tidsseriens utveckling under en längre period. Trendserien har rensats från periodisk och tillfällig variation. Detta betyder att väderleksförhållandenas och kortvariga strejkers inverkan inte syns i trenden. Däremot syns permanenta förändringar som t.ex. större efterfrågan, som beror på skatteändringar. Vid tolkningen av riktningen i trendens slutskede är det bra att följa omdömet. Trendgrafens slutskede kan förändras efter att kommande månadsuppgifter har uppdaterats.

Ursprunglig serie

En ursprunglig serie är en indexserie där man inte har raderat effekten av icke-produktiva faktorer. Icke produktiva faktorer är t.ex. variationer i antalet arbetsdagar i månaden och produktionsförändringar som beror på säsongvariation.

Värdeindex

Värdeindexet är en mätare (relationstal) som beskriver utvecklingen av det nominella värdet i förhållande till basårets motsvarande värde. Indextalet för varje period anger hur många procent ifrågavarande periods värde är av basperiodens värde. Sålunda beskriver värdeindextalet för månaden som granskas i månadsstatistiken ifrågavarande månads värde i procent i förhållande till basårets månadsmedeltal.

Årsförändring

Årsförändring är indexets relativa förändring jämfört med motsvarande period året innan (t.ex. årsförändring av totalindexet för konsumentpriset, dvs. inflation).

Översikt av tillväxten

Översikten av tillväxten är ett analyspaket som via diagram, tabeller och beskrivningar ger information om hur till exempel omsättningen, lönesumman eller ökningen av antalet anställda har fördelats mellan olika företag. Översikten hjälper till att reda ut hur mycket exempelvis småföretag eller lokala företag, som enbart verkar i sitt eget område, inverkar på branschens tillväxt eller om branschens tillväxt enbart beror på tillväxten hos några få företag med stor tillväxt. Med hjälp av översikten kan man följa med tillväxtföretagens andel av branschens företag.

Noggrannhet, tillförlitlighet och aktualitet

Noggrannhet och tillförlitlighet i allmänhet

Materialet om omsättningsindexen täcker nästan hela företagsverksamheten i Finland. De nyaste indextalen kan förändras något på grund av ackumuleringen av material och förändringar i de uppgifter företagen angivit. På grund av kompletteringen av material uppdateras uppgifterna under mer än ett år från publiceringen. Uppgifterna revideras mest under sex månader från den första publiceringen. Revideringen av uppgifter inom huvudnäringsgrenarna mellan olika publiceringstillfällen samt på lång sikt i genomsnitt presenteras i egna tabeller på statistikens ingångssida. 

Eftersom materialet om skatter på eget initiativ för en viss månad kompletteras också efter förfallodagen, uppdateras materialet för varje urvalsmånad upprepade gånger. Materialet ackumuleras för månadsuppgiftslämnarnas del under ungefär sex månaders tid samt för kvartals- och årsuppgiftslämnarnas del tills materialet är helt ackumulerat.Vid beräkningen av de preliminära uppgifterna för den senaste månaden är materialets täckning mätt med omsättning över 40 procent och vid följande beräkningsomgång redan över 99 procent.

De variabler som mäts (omsättning och näringsgren) motsvarar väl Eurostats definitioner. Omsättningsbegreppet i försäljningsenkäten följer i huvudsak bokföringslagen. Med undantag av långvariga projekt hänförs försäljningen enligt prestationsprincipen, dvs. enligt faktureringen. Omsättningen som beräknas på basis av deklarationen av skatter på eget initiativ motsvarar inte helt omsättningen enligt bokföringslagen, eftersom den kan omfatta bl.a. försäljning av anläggningstillgångsposter, andra intäkter och extraordinära poster. Det kan också förekomma fel i materialet på grund av t.ex. optisk läsning eller fel som gjorts av uppgiftslämnarna. På grund av täckningen av det material som används kan statistikföringsmetoden anses vara nästan väntevärdesriktig. Företagets näringsgren bestäms enligt den huvudsakliga verksamheten. Inverkan av biverksamheter har minskats genom att dela upp de mest betydande biverksamheterna i egna branschenheter.

Aktualitet

Omsättningen inom handeln publiceras med ungefär en månads eftersläpning från den tidpunkt som statistikförs. Uppgifterna är preliminära och preciseras vid senare publiceringstillfällen.

Punktlighet

Det finns ingen eftersläpning i offentliggörandet av uppgifterna om omsättningen inom handeln. Uppgifterna har publicerats enligt datumen i publiceringskalendern.

Rutiner för revidering av uppgiftert

Materialet om omsättningsindexen täcker nästan hela företagsverksamheten i Finland. De nyaste indextalen kan förändras något på grund av ackumuleringen av material och förändringar i de uppgifter företagen angivit. På grund av kompletteringen av material uppdateras uppgifterna under mer än ett år från publiceringen. Uppgifterna revideras mest under sex månader från den första publiceringen. Revideringen av uppgifter inom huvudnäringsgrenarna mellan olika publiceringstillfällen samt på lång sikt i genomsnitt presenteras i egna tabeller på statistikens ingångssida. 

Eftersom materialet om skatter på eget initiativ för en viss månad kompletteras också efter förfallodagen, uppdateras materialet för varje urvalsmånad upprepade gånger. Materialet ackumuleras för månadsuppgiftslämnarnas del under ungefär sex månaders tid samt för kvartals- och årsuppgiftslämnarnas del tills materialet är helt ackumulerat. Under den första urvalsomgången är materialets täckning över 40 procent och under den andra omgången över 99 procent, mätt med företagens omsättning.

Urvalsfel

I statistiken används ett totalmaterial, vilket innebär att inga urvalsfel förekommer.

Täckningsfel

När det gäller omsättningsmaterialet finns det undertäckning i materialet. Månadsuppgifterna omfattar inte små företag, men de kompletteras i och med att materialet på kvartals- och årsnivå erhålls.

Bortfallsfel

Svarsbortfallet för omsättningen inom handeln var 9 % år 2019. Svarsbortfallet har beräknats på basis av de uppgifter som samlats in då uppgifterna första gången publiceras.

Fel på grund av mall

Vid beräkningen av den senaste månadens index för omsättningen inom handeln används metodmässig tidsseriemodellering. För en del av näringsgrenarna kan de nyaste uppgifterna dock komma att revideras betydligt i senare offentliggöranden. 

Dessutom imputeras de uppgifter som saknas för de senaste månaderna i beräkningen. Detta kan medföra fel, om imputeringarna avviker mycket från den korrekta observationen som fås senare.

Jämförbarhet

Geografisk jämförbarhet

Vid produktionen av statistiken används europeiska definitioner enligt STS-förordningen, vilket innebär att uppgifterna i statistiken är internationellt jämförbara och täcker hela Finland.

Jämförbarhet över tid

Tidsserierna för omsättningen inom handeln är jämförbara över tid fr.o.m. år 1995.
I momsdeklarationen har det dock skett ändringar som har inverkat på tidsseriernas jämförbarhet över tid. Fr.o.m. uppgifterna för januari 2017 har företag, vars årliga omsättning är mindre än 500 000 euro, kunnat ange sina månatliga momsuppgifter enligt kontantprincipen i stället för enligt prestationsprincipen. Tidigare skulle momsen i huvudsak deklareras genast då fakturan har skickats åt kunden. Om företaget redovisar enligt kontantprincipen, görs deklarationen först när företaget erhållit betalning för försäljningen.

I samband med ovan nämnda ändring undersökte Statistikcentralen ackumuleringen av material över skatter på eget initiativ och inga betydande förändringar har observerats i företagens momsrapportering. Möjligheten att ange enligt kontantprincipen har inte medfört något behov av metodmässiga korrigeringar vid beräkningen av omsättningsindexen. Ackumuleringen av uppgifter om skatter på eget initiativ följs regelbundet upp.

Enhetlighet över statistikområdena

Statistikcentralens företagsstatistik kan indelas i struktur- och konjunkturstatistik. Skillnaderna mellan statistikgrenarna uppstår på grund av längden på beskrivningstiden, eftersläpningen vid publiceringen samt datainnehållets omfattning på så sätt att tiden för beskrivning av konjunkturstatistiken och eftersläpningen vid publiceringen är kortare och datainnehållet mindre omfattande än i strukturstatistiken. Statistiken över företagens strukturer omfattar bl.a. struktur- och bokslutsstatistik över företag, som beskriver företagens struktur och verksamhet på årsnivå. Konjunkturstatistik över företag omfattar bl.a. månadsgrafer över affärsverksamheten. Årsstatistiken är tvärsnitt av det aktuella årets företagsverksamhet. Däremot har konjunkturuppgifterna gjorts jämförbara över tid t.ex. när det gäller företagsarrangemang och näringsgrensöverföringar på så sätt att indikatorerna beskriver förändringar i varje näringsgren.

I struktur- och bokslutsstatistiken över företag på årsnivå publiceras årligen preliminär och slutlig statistik. De preliminära uppgifterna färdigställs i september året efter statistikåret och de slutliga uppgifterna i december.

Enhetlighet över delårs- och årsstatistiken

De månatliga, kvartalsvisa, halvårsvisa och årliga uppgifterna om omsättningen inom handeln sammanställs på samma sätt, vilket innebär att de är helt enhetliga.

Enhetlighet med nationalräkenskaperna

Uppgifterna i omsättningen inom handeln används som källmaterial för nationalräkenskaperna. Vid produktionen av statistiken strävar man dessutom efter att använda enhetliga begrepp och definitioner med nationalräkenskaperna.

Intern enhetlighet

Uppgifterna i omsättningsindexen för servicenäringarna, industrin och handeln är inbördes enhetliga. När det gäller dessa näringsgrenar beskriver begreppet omsättning utvecklingen av hela omsättningen för företagen inom näringsgrenarna. Omsättningen för näringsgrenen byggverksamhet omfattar fr.o.m. statistikåret 2021 utöver försäljningen i Finland också exporten till utlandet.

Källmaterial och datainsamlingar

Källmaterial

Som källmaterial för statistiken används Skatteförvaltningens material över skatter på eget initiativ, som kompletteras med Statistikcentralens egen datainsamling. Nedan finns närmare information om källmaterialet. För material som saknas används imputering som görs med hjälp av fem enkla regler. Imputeringarna godkänns med i beräkningen om de anses vara tillräckligt tillförlitliga. 

Skatteförvaltningens material över skatter på eget initiativ

Vid indexberäkningen används Skatteförvaltningens material över skatter på eget initiativ. Materialet innehåller momsuppgifter om företag som lämnar månads-, kvartals- och årsuppgifter. Varje månad rapporterar företag vars årliga omsättning överstiger 100 000 euro. Berättigade till kvartalsrapportering är de företag vars årliga omsättning är 30 001–100 000 euro. Företag med en årlig omsättning på högst 30 000 euro har rätt att rapportera på årsnivå.

Fr.o.m. uppgifterna för januari 2017 har företag, vars årliga omsättning är mindre än 500 000 euro, kunnat ange sina månatliga momsuppgifter enligt kontantprincipen i stället för enligt prestationsprincipen. Samtidigt ändrades periodskattedeklarationens namn till skatter som betalas på eget initiativ. Tidigare skulle momsen i huvudsak deklareras genast då fakturan har skickats åt kunden. Om företaget redovisar enligt kontantprincipen, görs deklarationen först när företaget erhållit betalning för försäljningen.
I samband med ovan nämnda ändring undersökte Statistikcentralen ackumuleringen av material över skatter på eget initiativ och inga betydande förändringar har observerats i företagens momsrapportering. Möjligheten att ange enligt kontantprincipen har inte medfört något behov av metodmässiga korrigeringar vid beräkningen av omsättningsindexen. Ackumuleringen av uppgifter om skatter på eget initiativ följs regelbundet upp.

Näringsidkare som säljer varor och tjänster är momsskyldiga oberoende av företagsform. Tillämpningsområdet för momsbeskattningen omfattar inte bl.a. näringsidkare vars verksamhet är obetydlig, bank- och finansverksamhet samt vissa religionssamfund och allmännyttiga sammanslutningar. Staten och kommunen är skattskyldiga för verksamhet som bedrivs i form av affärsverksamhet.

Statistikcentralens egen datainsamling

Momsmaterialet kompletteras genom att månatligen samla in uppgifter om försäljning direkt från omkring 2 000 av de mest betydande företagen inom sin näringsgren. I enkäten frågas efter den månadsförsäljning som motsvarar uppgiften om omsättning enligt bokföringslagen. Uppgifterna fördelas på inrikes och utrikes försäljning. Urvalets andel av antalet företag inom varje huvudnäringsgren är 0,1–5,4 procent, men mätt med omsättning täcker urvalet 19–76 procent beroende på näringsgren. Kriteriet för valet av urval är storleken på företagets omsättning i förhållande till näringsgrenens omsättning. Urvalet i enkäten uppdateras månatligen med anledning av olika företagsarrangemang. En mer omfattade uppdatering av urvalet görs årligen.

Datainsamlingsmetod

Uppgifterna i Statistikcentralens egen datainsamling samlas in med en webblankett. Dessutom har Statistikcentralen ett avtal med Skatteförvaltningen om att Skatteförvaltningen levererar materialet om skatter som betalas på eget initiativ till Statistikcentralen månatligen på överenskommen dag. 

Webblanketten för försäljningsenkäten har testats i samband med ibruktagandet och när ändringar har gjorts i den. Dessutom uppföljs bortfallet av svar varje månad. 
 

Frekvens för datainsamling

Uppgifterna för omsättningen inom handeln insamlas månatligen.
 

Kostnader och svarsbörda

År 2019 användes 193 arbetsdagar för produktionen av omsättningen inom servicebranschen. 
En enkät om uppgiftslämnarbördan i denna statistik gjordes hösten 2019. Den genomsnittliga svarstiden för enkäten var 48 minuter (medianen 25 min).

Metoder

Databehandling

Beräkningen av omsättningen inom handeln baserar sig på förändringsestimering. Uppgifterna kan inte beräknas direkt genom summering, eftersom det inte finns ett fullständigt material att tillgå för de senaste månadernas del: bara uppgifter från en del av företagen finns insamlat. Med metoden jämför man jämförbara observationer för redovisningsmånaden och motsvarande månad året innan genom att beakta t.ex. företagsarrangemang och ändringar i rapporteringspraxis i bokföringen. Indexen beräknas månatligen på nytt till dess materialet är slutligt.

Vid beräkningen av indexen för de senaste månaderna har man som hjälp använt metodmässig tidsseriemodellering. Detta minskar revideringar som beror på den långsamma ackumuleringen av material. Uppgifterna för den senaste månaden i statistiken publiceras med en eftersläpning på omkring en och en halv månad.

Vid tidsseriemodelleringen har man använt följande metoder beroende på näringsgren:
1) ARIMA-modellen, med vilken man sammanslagit faktorer som bildats genom huvudkomponentanalys på basis av uppgifter från direktinsamling eller om lönesumma,
2) Regulariseringsmallar (Ridge, Lasso, Elastic-Net), med vilka man sammanslagit faktorer som bildats genom huvudkomponentanalys på basis av uppgifter om direktinsamling eller lönesumma,
3) Den statiska regressionsmodellen som använder uppgifter från direktinsamling eller lönesummauppgifter

De senaste uppgifterna på grövre näringsgrensnivåer har aggregerats, dvs. viktats på basis av uppgifter som producerats med tidsseriemodellering av noggrannare näringsgrensnivåer. Vid viktningen används näringsgrenens omsättningssumma från året innan som fås från indexberäkningen.

Datavalidering

Materialet för omsättningen inom handeln valideras i flera skeden under statistikprocessen. 

Databasen som baserar sig på Skatteförvaltningens material och Statistikcentralens försäljningsenkät uppdateras kontinuerligt. Systematiska feltyper har observerats för vissa variabler och feltyperna korrigeras redan före beräkningen. På grund av uppdateringar av material, såsom ackumulering av material eller ändrade månadsuppgifter om företag, kan de beräknade indexen förändras något från beräkningstidpunkt till en annan. Vid beräkningen av indexen korrigeras eller elimineras observationer som visar sig vara felaktiga. Vid varje beräkningstillfälle granskas materialet på företagsnivå genom att man går igenom de mest betydande företagsarrangemangen och förändringarna i omsättningen, inledningar och nedläggningar av företagsverksamhet. 

Revideringar ses över i samband med granskningsprocessen på mikro- och makronivå. Också särdragen inom olika näringsgrenar beaktas när materialet valideras.

Säsongrensning

Säsongrensning är en statistisk metod med vilken man bearbetar tidsserier. Med hjälp av metoden raderas från materialet variationen under året, som upprepas nästan regelbundet. I statistiken används Tramo/Seats-metoden och programmet J-Demetra+. Dessutom baserar sig säsongrensningen på anvisningarna ESS Guidelines on seasonal Adjustment.

Säsongvariation orsakas ofta av något fenomen som inte beror på företagen, såsom variationer i väderleksförhållanden och årstider samt människornas sätt att verka. Mer detaljerade uppgifter om tidsseriernas säsongvariation och om den metod som använts för säsongrensningen finns i beskrivningen Säsongrensning med Tramo/Seats-metoden

Dokumentering av metoder

Metodbeskrivningen (på finska) för omsättningen inom handeln finns på statistikens ingångssida. 
På Statistikcentralens webbplats finns en metodrapport på engelska om tidsseriemodellering som används i statistiken.

Principer och riktlinjer

Organisation

Statistikcentralen

Organisationsenhet

Ekonomisk statistik

Lagstiftning och andra överenskommelser

Framställningen av statistik styrs av statistiklagen. I statistiklagen föreskrivs bl.a. om insamling av uppgifter, behandling av uppgifter och uppgiftsskyldighet. Vid statistikproduktionen tillämpas på behandlingen av uppgifter utöver statistiklagen också dataskyddslagen samt lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

Statistikföringen av omsättningen inom handeln styrs av Europaparlamentets och rådets förordning om europeisk företagsstatistik (EU) 2019/2125 och Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/1197.

Ytterligare information: Statistiklagstiftning

Principer för dataskydd

Dataskyddet för uppgifter som samlats in för statistiska ändamål garanteras i enlighet med kraven i statistiklagen (280/2004), lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), EU:s allmänna dataskyddsförordning (EU) 2016/679 och dataskyddslagen (1050/2018). Datamaterialen är skyddade med behövliga fysiska och tekniska lösningar i alla skeden av bearbetningen. Statistikcentralen har utarbetat detaljerade föreskrifter och anvisningar för den konfidentiella bearbetningen av uppgifter. Personalen har bara tillgång till de uppgifter som är nödvändiga med tanke på arbetsuppgifterna. Utomstående har inte tillträde till de lokaler där material på enhetsnivå behandlas. De anställda har undertecknat ett sekretessavtal när de trädde i tjänst. Överträdelser av datasekretessen bestraffas.

Ytterligare information: Dataskydd | Statistikcentralen (stat.fi)

Principer för offentliggörande

Statistikcentralen publicerar nya statistiska uppgifter vardagar kl. 8.00 i sin webbtjänst. Publiceringstidpunkterna för statistik uppges på förhand i den publiceringskalender som finns i webbtjänsten. Uppgifterna är offentliga efter att de har uppdaterats i webbtjänsten.
Ytterligare information: Statistikcentralens principer för offentliggörande av statistik

Datautbyte

Uppgifterna i statistiken levereras månatligen för användning inom konjunkturindikatorn för produktionen och nationalräkenskaperna. Dessutom sänds statistikens uppgifter månatligen till Eurostat på publiceringsdagen och Eurostat publicerar uppgifterna på sina egna webbsidor.

Annan datadistribution

Det omfattande uppgiftsunderlaget för omsättningsindexen möjliggör också produktion av regionala och företagsgruppsvisa omsättningsuppgifter eller omsättningsuppgifter för olika näringsgrenskombinationer som avgiftsbelagd informationstjänst. Mera information om tjänsten finns på webbplatsen Konjunkturtjänsten för kunder.

Tillgänglighet och tydlighet

Nya statistiska uppgifter publiceras som databastabeller i databasen StatFin. Databasen är det primära forumet för att publicera uppgifter och de nya uppgifterna uppdateras först i databasen. Vid publicering av statistiska uppgifter kan befintliga databastabeller uppdateras med nya uppgifter eller så kan helt nya databastabeller publiceras. 

Utöver de statistiska uppgifter som publiceras i databasen StatFin publiceras i allmänhet ett meddelande om de viktigaste uppgifterna i webbtjänsten. Om offentliggörandet innehåller uppgifter från flera referensperioder (t.ex. månads- och årsuppgifter), publiceras i webbtjänsten en översikt som sammanställer dessa uppgifter. Både i meddelandet och i översikten listas de databastabeller som uppdaterats vid publiceringstidpunkten. Statistikuppgifter kan i vissa fall också publiceras enbart som databasoffentliggöranden i databasen StatFin. I samband med dessa s.k. databasoffentliggöranden publiceras varken ett meddelande eller en översikt.

Meddelandena och databastabellerna publiceras på tre språk: finska, svenska och engelska. De svenska och engelska versionerna av meddelandena kan vara mindre omfattande än de finska. 

Om det sker ändringar i tidsplanerna för offentliggöranden och databastabeller informeras allmänheten genom ändringsmeddelanden i webbtjänsten, liksom om det görs korrigeringar.

Tillgänglighet av mikrodata

Statistikens material på enhetsnivå används bara för framställning av statistik och andra än de som framställer statistiken har inte tillgång till materialet på enhetsnivå.

Riktlinjer för revidering av uppgifter

Revidering av redan publicerade statistiska uppgifter är en del av den normala statistikproduktionen och innebär förbättrad kvalitet. Principen är att de statistiska uppgifterna bygger på bästa tillgängliga material och information om det fenomen som statistikförs. Å andra sidan strävar man efter att informera om revideringar så transparent som möjligt på förhand. Med förhandskommunikation säkerställs att användarna kan bereda sig på revideringar av uppgifter.

Bakgrunden till revideringen av uppgifter i offentliggörandena är ofta komplettering av material. I så fall grundar sig den nya, reviderade statistiksiffran på en bredare informationsgrund och beskriver fenomenet ännu mer exakt.

Revideringen av uppgifterna i statistiken kan också bero på den beräkningsmetod som använts, exempelvis årlig avstämning av siffror eller uppdatering av viktstruktur. Också ändring av basår och använda klassificeringar orsakar revidering av uppgifter.

De säsongrensade uppgifterna i konjunkturstatistiken revideras på grund av den använda beräkningsmetoden. Den tilläggsinformation som en ny observation i tidsserien medför utnyttjas i en modellbaserad beräkningsmetod, vilket återspeglas i ändringar i gamla offentliggöranden. Information om revideringen av de senaste säsongrensade siffrorna finns i offentliggörandena och kvalitetsbeskrivningarna.

I samband med den centrala konjunkturstatistiken och viss årsstatistik publiceras också en tabell om revideringarna. Av tabellen framgår hur uppgifterna för de senaste statistikperioderna förändrats mellan det första och det senaste offentliggörandet.

Användarnas behov

Statistikuppgifterna används inom Eurostat, Europeiska centralbanken, internationella organisationer (bl.a. OECD och FN) och inom den offentliga förvaltningen i Finland för uppföljning och analys av utvecklingen inom företagsekonomin. Näringslivet och forskningsinstituten använder uppgifterna för att bedöma marknadens och konkurrenternas utveckling. Vid Statistikcentralen använder konjunkturindikatorn för produktionen samt kvartalsräkenskaperna omsättningsindexen som källmaterial.

Användarnas nöjdhet

Eurostat utvärderar uppgifterna i statistiken årligen. Det senaste vitsordet för Finland var 9,7.

Kvalitetsbedömning

Kvaliteten på omsättningen inom handeln bedöms i flera olika skeden av statistikprocessen. Varje månad granskas revideringarna av statistikens enhetsmaterial och koherensgranskningar görs i jämförelse med annan konjunkturstatistik. Årligen görs jämförelser med uppgifterna i struktur- och bokslutsstatistiken.

Kvalitetssäkring

Kvalitetsledningen förutsätter helhetsinriktad styrning av verksamheten. Statistikområdets egen ram för kvalitetsledning är riktlinjerna för europeisk statistik (CoP). Också kvalitetskriterierna för Finlands officiella statistik överensstämmer med riktlinjerna för europeisk statistik.

Ytterligare information: Kvalitetsledning (på finska) | Statistikcentralen (stat.fi)

Användarnas tillgång

Uppgifterna publiceras samtidigt för alla användare. Innan statistiska uppgifter publiceras får de behandlas och lämnas ut bara av de personer vid Statistikcentralen som deltar i framställningen av statistiken eller som behöver uppgifterna i sitt eget arbete innan de publiceras.

Ytterligare information: Principer för publicering av statistik

Statistikcentralen är producent till materialet och äger upphovsrätten om inte annat anges i anslutning till produkten, uppgiften eller tjänsten. Användarvillkor för statistiska uppgifter.

Ändringar i statistiken

Ändringsmeddelande

Statistikexperter

Lauri Pullinen
överaktuarie
029 551 3043

Dokumentation som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna