Dokumentation som var i kraft 1.3.2024

Statistikens primäruppgifter

Allmän beskrivning

Statistiken Reparationsbyggande består av tre separata offentliggöranden. Dessa är Renovering av bostäder och byggnader, Reparationer av lokalbyggnader samt Byggföretagens reparationsbyggande. 

Statistiken Renovering av bostäder och byggnader beskriver reparationsåtgärder på bostäder och på bostadsbyggnadsbeståndet och orsakerna till åtgärderna. Statistiken Renovering av bostäder och byggnader är indelad enligt hustyp. Hustyperna är egnahemshus och parhus, radhus och flervåningshus. Uppgifterna i statistiken grundas på en årlig direkt enkät. 

Statistiken Reparationer av lokalbyggnader beskriver på årsnivå värdet av de reparationsåtgärder som utförs på byggnadsbeståndet. Kategorierna av användningsändamål i statistikpubliceringen är affärs- och kontorsbyggnader, industri- och lagerbyggnader samt servicebyggnader, som består av undervisningsbyggnader, hälsocentrals- och sjukhusbyggnader samt vårdanstaltsbyggnader. 

Statistiken Byggföretagens reparationsbyggande beskriver det årliga värdet av renoveringsentreprenader hos husbyggnadsföretag som sysselsätter minst 5 personer. Byggnadsentreprenaderna indelas i byggande av nya objekt och i renovering av gamla objekt. Entreprenaderna för reparationsbygganden indelas dessutom i renovering av bostadsbyggnader och övriga byggnader. 

Statistikens population

Populationen i statistiken Renovering av bostäder och bostadsbyggnader består av bostäder och bostadssamfund. Populationen av bostäder är ägar- och bostadsrättsbostäder i Finland. Byggnader som är nyare än två år avgränsas från populationen. Till populationen av bostadssamfund hör bostadsaktiebolag. Till populationen av bostadsaktiebolag hör endast bostadsaktiebolag med minst ett flervåningshus eller radhus. 

Populationen i statistiken Reparationer av lokalbyggnader är i Finland belägna affärs- och kontorsbyggnader, industri- och lagerbyggnader samt servicebyggnader som utgörs av undervisningsbyggnader, hälsocentrals- och sjukhusbyggnader samt vårdanstaltsbyggnader. 

Populationen i statistiken Byggföretagens reparationsbyggande utgörs av byggföretag med minst 5 anställda i Statistikcentralens företags- och arbetsställeregister. Urvalet bildas enligt punkt 3.3. Statistikens population innehåller totalt över 5000 företag. Till populationen hör inte byggherreföretag, som inte utför egentliga byggentreprenader. 

Statistisk enhet

Statistikenheterna i statistiken Renovering av bostäder och byggnader är en bostad, ett bostadsaktiebolag och en byggnad. 

Statistikenheten i statistiken Reparationer av lokalbyggnader är en byggnad.

I statistiken över byggföretagens reparationsbyggande är statistikenheten ett byggföretag.

Måttenhet

Uppgifterna i statistiken publiceras antingen i euro, i euro i förhållande till ytan, i procentuella fördelningar eller i arbetsdagar. 

Referensperiod

Statistikens referensperiod är ett år. Värdeuppgifterna som gäller byggföretagens reparationer gäller för företagens räkenskapsperiod, som avslutades under statistikåret. 

Referensområde

Statistiken över reparationsbyggande publiceras för hela landet.

Sektortäckning

Renovering av bostäder och bostadsbyggnader omfattar bostadsaktiebolag med minst ett flervåningshus eller radhus. Egnahemshus och parhus, bostäder i flervåningshus och radhusbostäder, där ägaren själv bor, ingår i statistiken. Dessutom ingår i statistiken bostadsrättsbostäder. Övriga bostäder och bostadsbyggnader ingår inte i statistiken. 

Statistiken Reparationer av lokalbyggnader omfattar affärs- och kontorsbyggnader, industri- och lagerbyggnader samt servicebyggnader som utgörs av undervisningsbyggnader, hälsocentrals- och sjukhusbyggnader samt vårdanstaltsbyggnader. Övriga byggnader ingår inte i statistiken. 

I urvalet för statistiken Byggföretagens reparationsbyggande ingår alla företag med minst 60 anställda (år 2020 antalet från 50 personer till 60) samt företag som omsätter mer än 40 miljoner eller har ett balansräkningsvärde på mer än 300 miljoner euro. I fråga om stora byggföretag är täckningen god. Företag som underskrider tröskelvärdet, men sysselsätter över 5 personer har valts genom ett stratifierat slumpmässigt urval. För att bilda stratum används företagets storlek och näringsgrensindelningen. Små företag med färre än 5 anställda ingår inte i statistiken. Små företag i byggbranschen har ofta koncentrerat sin verksamhet på reparationsbyggande, till exempel på installationer och slutbehandling av byggnader.

Tidstäckning

Statistikens årsuppgifter är tillgängliga på webbplatsen från år 2003. Det nuvarande uppgiftsinnehållet är huvudsakligen tillgängligt fr.o.m. år 2013. 

Vad gäller Byggföretagens reparationsbyggande börjar de tidsserier som framställts med den nya beräkningsmetoden fr.o.m. år 2012.
 

Distributionsfrekvens

Statistikens statistikpubliceringar utkommer årligen.

Begrepp

Aktiverade reparationskostnader

Med aktiverade reparationskostnader avses kostnader som förorsakas av grundläggande renovering eller ombyggnad och som inte bokförs i resultaträkningen som kostnader under räkenskapsperioden. Aktiverade reparationskostnader ingår i anläggningstillgångarna och höjer deras värde.

Bostadsaktiebolag

En bostadsaktiebolag är ett aktiebolag som har till syfte att äga och besitta en eller flera byggnader i vilka mer än hälften (inte nödvändigtvis) av lägenheternas sammanlagda golvyta enligt bolagsordningen upptas av bostadslägenheter i aktieägarnas besittning och i vilket varje aktie ensam för sig eller tillsammans med andra aktier medför rätt att besitta en i bolagsordningen angiven lägenhet eller någon annan del av en byggnad som bolaget äger eller av en fastighet som det besitter.

Grundläggande renovering

Grundläggande renovering innebär att byggnaden eller byggnadens skick renoveras till ett lika gott skick som när det var nytt. Exempel på grundläggande renovering är delning av lägenheter, tätning av väggar, förnyande av golvkonstruktioner och sanering av kök och badrum.

Ombyggnad

Ombyggnad är en åtgärd, med vilken byggnadens tidigare kvalitet och värde vanligen förhöjs.

Reparationsbyggande

Med reparationsbyggande avses i stor omfattning all den verksamhet som eftersträvar att förbättra eller upprätthålla en existerande byggnads eller dess delars skick.

I Statistikcentralens olika statistik indelas reparationsbyggande i ombyggnad och renovering. Termen som används för renovering varierar i olika statistik. T.ex. i konsumtionsundersökningen används här begreppet underhållsreparationer.

Inom nationalräkenskaperna räknas ombyggnad till fast investering och avser förbättring av byggnadens grundläggande kvalitet. Efter ombyggnad stiger byggnadens värde och motsvarar värdet hos en ny byggnad.

Renovering är en mindre åtgärd än ombyggnad. Renovering är regelbunden reparation och underhåll (bl.a. kallad årlig reparation) av hus eller delar till hus.

Tillbyggnader räknas till nybyggande.

Reparationsåtgärd

Med reparationsåtgärd avses en åtgärd som ändrar eller totalt byter ut en enskild konstruktion, byggnadsdel eller ett system.

Underhåll

Verksamhet som hör till fastighetsunderhåll där objektets egenskaper bibehålls genom att förnya eller reparera felaktiga och slitna delar utan att den relativa kvalitetsnivån på objektet väsentligt ändras.

Årlig reparation

Med årlig reparation avses kostnader som bokförts som utgifter i bostadsaktiebolagets resultaträkning.

Noggrannhet, tillförlitlighet och aktualitet

Noggrannhet och tillförlitlighet i allmänhet

I enkäten som gäller ägarbostäder görs en separat bortfallsintervju. Till intervjun väljs slumpmässigt 500 bostäder bland de som inte svarat. Bortfallsintervjun görs, eftersom man kan anta att reparationsaktiviteten bland de som inte svarat avviker från de som svarat. Utifrån bortfallsintervjun korrigeras skevheten som beror på svarsbortfallet. 

De separata urvalsundersökningarna görs separat. Summauppgifterna beskriver det penningbelopp som årligen används för reparationsbyggande. Statistikmetoden innehåller inte beräkning av den årliga förändringsprocenten. 

Materialet för byggföretagens reparationsbyggande granskas och de bakgrundsuppgifter som behövs (bakgrundsvariabler) om byggföretagen fås ur bokslutsstatistiken över företag. I fråga om stora byggföretag är täckningen god. Svarsbortfallet är större bland mindre företag. Samma slags bortfallsintervjuer som när det gäller ägarbostäder görs inte. 
 

Aktualitet

Statistiken över reparationsbyggande publiceras inom ett år efter referenstidens slut.

Punktlighet

Uppgifterna har publicerats enligt publiceringskalenderns datum.

Jämförbarhet

Geografisk jämförbarhet

När statistiken framställs används de europeiska definitionerna i enlighet med förordningen om konjunkturstatistik. De statistiska uppgifterna är därför internationellt jämförbara och täcker hela Finland.

Jämförbarhet över tid

Statistikföringen av servicebyggnader ändrades år 2017. Uppgifterna för år 2016 om renovering av servicebyggnader är inte jämförbara med tidigare publicerade uppgifter. 

År 2014 ändrades statistikföringen av reparationsbyggande som gäller bostadsaktiebolag, vad gäller metod, datainsamling och behandlingen av uppgifter. Uppgifterna är inte jämförbara med uppgifter som publicerats under tidigare år. 

År 2013 ändrades statistikföringen av reparationsbyggande som gäller bostadsaktiebolag, vad gäller metod och behandling av uppgifter. I samband med ändringen beräknades uppgifterna med den nya metoden från och med år 2009 och de tidigare publicerade uppgifterna för åren 2009–2011 har ändrats. De databastabeller som beräknats med den gamla metoden uppdateras inte längre. 

Värdeuppgifterna för byggföretagens reparationsbyggande är jämförbara från år 1996 fram till år 2008. Enkätens undersökningspopulation har utökats och uppgifterna för år 2009 baserar sig på ett förnyat urval, vilket innebär att de inte är jämförbara med tidigare år. Den nya näringsgrensindelningen TOL 2008 medförde ändringar i innehållet i näringsgrenen byggverksamhet från och med år 2008. Uppgifterna för år 2012 är inte jämförbara med tidigare års uppgifter, eftersom undersökningspopulationen har utökats och enkätblanketten modifierats. De uppgifter som publicerats från och med år 2012 är jämförbara sinsemellan.

Enhetlighet över statistikområdena

Statistikcentralen publicerar varje månad ett omsättningsindex för byggverksamhet. I det ser man dock inte uppgifter separat för reparationsbyggande och nybyggande. Dessutom publicerar Statistikcentralen statistiken över byggnads- och bostadsproduktionen som beskriver tillståndskrävande nybyggande. I den ingår inga uppgifter om tillståndskrävande reparationsbyggande.

Intern enhetlighet

Byggföretagens reparationsbyggande är inte enhetligt med övrig statistik över reparationsbyggande.

Statistikpubliceringen över byggföretagens reparationsbyggande omfattar reparationsbyggande som utförs av byggföretag med minst 5 anställda. Reparationsbyggande av bostäder och byggnader omfattar reparationsbyggande oavsett om utföraren är ett byggföretag med minst fem anställda eller en annan aktör. För renovering av bostäder och byggnader räknas inget värde på eget arbete eller talkoarbete. I det här avseendet är inte byggföretagens reparationsbyggande enhetligt med övriga statistikpubliceringar över reparationsbyggande.

Källmaterial och datainsamlingar

Källmaterial

Statistikcentralens egna datainsamlingar: 

1. Reparationer av bostäder och egnahemshus

Enkäten Reparationer av bostäder och egnahemshus riktas till dem som bor i egnahemshus, parhus, radhus och flervåningshus. Hus som är nyare än två år avgränsas. Av hyresgäster insamlas inte uppgifter med årliga enkätundersökningar.  

Enkäten om reparationer av bostäder är en individbaserad enkät som riktas till 5 000 personer som bor i ägarbostäder. Urvalet tas som ett systematiskt slumpmässigt urval utgående från byggnads- och lägenhetsuppgifterna i befolkningsregistrets befolkningsdatasystem. Ramen stratifieras enligt bostadstypen i tre stratum, dvs. separata småhus, radhus (inkl. kedjehus) och flervåningsbostadshus. I alla stratum ordnas bostäderna enligt hemorten och ett systematiskt slumpmässigt urval tas, varvid man får ett implicit regionstratum. Uppgifterna insamlas på post- och webblanketter. 

2. Bostadssamfundens reparationsbyggande

Vid datainsamling som gäller bostadsaktiebolagens reparationsbyggande ställs frågor om bostadsaktiebolagens reparationsbyggande. Uppgifterna insamlas från disponenterna för de bostadsaktiebolag som ingår i urvalet. 
Datainsamlingens urval tas ur Skatteförvaltningens fastighetsregister. Det årliga urvalet består av omkring 4 000 bostadsaktiebolag, varav 3200 bostadsaktiebolag även svarar på frågor om bostadsaktiebolagets ekonomi. 3. Reparationer av offentliga servicebyggnader

När det gäller servicebyggnader grundar sig statistiken, när det gäller andra än kommunägare, på ett urval ur Skatteförvaltningens fastighetsdata. När det gäller kommuner har uppgifterna samlats in med ett separat urval. Enkäten riktas till byggnadernas ägare. Enkäten är ägarspecifik på så vis att en servicebyggnads ägare som ingår i urvalet i svaret anger reparationskostnaderna totalt för alla de servicebyggnader som ägaren i fråga äger. Således finns det ingen regional, byggnadsspecifik eller åldersgruppsspecifik indelning att tillgå när det gäller servicebyggnader. 

4. Reparationsbyggande av affärs- och kontorsbyggnader 

Urvalet med affärs- och kontorsbyggnader har tagits ur Skatteförvaltningens fastighetsdata. Enkäten är ägarspecifik på så vis att en ägare till en affärs- och/eller kontorsbyggnad som ingår i urvalet i svaret anger reparationskostnaderna totalt för alla de affärs- och kontorsbyggnader som ägaren i fråga äger. Således finns ingen regional, byggnadsspecifik eller åldersgruppsspecifik indelning att tillgå när det gäller affärs- och kontorsbyggnader. 

5. Reparationsbyggande av industri- och lagerbyggnader

Urvalet har tagits ur Skatteförvaltningens fastighetsdata. Enkäten är ägarspecifik på så vis att ägaren till en industri- och/eller lagerbyggnad som ingår i urvalet i svaret anger reparationskostnaderna totalt för alla de industri- och lagerbyggnader som ägaren i fråga äger. Således finns det ingen regional, byggnadsdelsspecifik eller åldersgruppsspecifik indelning att tillgå när det gäller industri- och lagerbyggnader. 

6. Kompletterande datainsamling om bygglov

När det gäller reparations- och utbyggnadstillstånd frågas efter värdet av reparationsarbeten som kräver tillstånd. Enkäten gäller endast tillstånd som beviljats för servicebyggnader, affärs- och kontorsbyggnader eller för industri- och lagerbyggnader. Enkäten görs för varje byggnadstyp året efter den egentliga enkäten om reparationsbyggande. 

7. Byggföretagens renoveringsbyggande 

Statistiken grundas från och med uppgifterna för statistikåret 2012 på en enkät som på basis av urvalet sänds till byggföretag med minst 5 anställda. I urvalet ingår alla företag som sysselsätter minst 60 personer (fr.o.m. år 2020 höjdes gränsen från 50) samt företag som omsätter över 40 miljoner eller har balansräkning vars värde överstiger 300 miljoner euro. Företag som underskrider tröskelgränsen, men sysselsätter över 5 personer har tagits ur med ett slumpmässigt urval. 

Statistikens urvalsram bildas av uppgifter i Statistikcentralens företags- och arbetsställeregister. Enkäten görs i samband med att företagens bokslutsstatistik framställs och dess bokslutsdatabas används vid analysering av företagens bakgrundsuppgifter. Bokslutsstatistiken innehåller även uppgifter ur Skatteförvaltningens näringsskattematerial.
 

Datainsamlingsmetod

Datainsamlingarna 1 och 2 görs på webb- och pappersblanketter. För datainsamling 1 görs bortfallsintervjuer per telefon.

Insamlingarna 3–6 görs per telefon, och efter en kontakt kan man även svara digitalt på dem.

Datainsamling 7 görs endast med webblankett.

Frekvens för datainsamling

Datainsamlingarna 1, 2 och 7 görs årligen. 

Datainsamlingarna 3–5 görs vartannat år, på så vis att var och en görs vart tredje år.

Datainsamling 6 görs varje år, men populationen byts ut varje år enligt byggnadens användningsändamål, på så vis att varje användningsändamålsklass är föremål för datainsamlingen vart tredje år.
 

Metoder

Databehandling

Det insamlade materialet om bostäder och byggnader granskas med några logiska regler och felaktiga uppgifter korrigeras eller förkastas. Dessutom görs en outlier-granskning för materialet och avvikande observationer beaktas vid beräkningen. Utgående från det granskade och korrigerade materialet beräknas önskade summauppgifter med olika klassificeringar. Uppgifterna höjs till populationsnivå och vid estimering av summauppgifter viktas variabelns värden genom att multiplicera variabelns värde med viktkoefficienten och summera de tal som man fått. Svarsbortfall och övertäckning beaktas vid beräkning av viktkoefficienter. 

I materialet för datainsamling 3–5 finns en uppgift om varför inget svar erhållits av datainsamlingsobjektet. Den här uppgiften används vid beräkning av viktkoefficienter. 

I byggföretagens beräkningsmaterial tas med de företag som uppfyller kraven och resten flyttas till övertäckningen. I det material som godkänts åtgärdas bristfälliga svar med logiska behandlingsregler. Ur det granskade materialet beräknas valda summauppgifter med olika klassificeringar. Uppgifterna höjs till populationsnivå och bortfallets inverkan korrigeras. Estimeringen görs genom att vikta svaren med kalibrerade viktkoefficienter. Kalibrerade viktkoefficienter bildas på så vis att basvikten det vill säga det inverterade talet för inkluderingssannolikheten kalibreras med hjälp av omsättningsuppgiften. Kalibreringen görs för att skevheten på grund av svarsbortfallet ska minimeras. Skevheten orsakas av att större företag svarar mera sannolikt än små företag.
 

Datavalidering

Allt material som fås vid datainsamlingarna granskas och felaktiga uppgifter korrigeras eller tas bort efter datainsamlingen.

Principer och riktlinjer

Organisation

Statistikcentralen

Organisationsenhet

Samhällsstatistik

Lagstiftning och andra överenskommelser

Framställningen av statistik styrs av statistiklagen. I statistiklagen föreskrivs bl.a. om insamling av uppgifter, behandling av uppgifter och uppgiftsskyldighet. Vid statistikproduktionen tillämpas på behandlingen av uppgifter utöver statistiklagen också dataskyddslagen samt lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet. 

Vid utarbetandet av statistik tillämpar Statistikcentralen EU:s statistikförordningar, som styr statistikbyråerna i alla EU-länder.  

Ytterligare information: Statistiklagstiftning

Principer för dataskydd

Dataskyddet för uppgifter som samlats in för statistiska ändamål garanteras i enlighet med kraven i statistiklagen (280/2004), lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), EU:s allmänna dataskyddsförordning (EU) 2016/679 och dataskyddslagen (1050/2018). Datamaterialen är skyddade med behövliga fysiska och tekniska lösningar i alla skeden av bearbetningen. Statistikcentralen har utarbetat detaljerade föreskrifter och anvisningar för den konfidentiella bearbetningen av uppgifter. Personalen har bara tillgång till de uppgifter som är nödvändiga med tanke på arbetsuppgifterna. Utomstående har inte tillträde till de lokaler där material på enhetsnivå behandlas. De anställda har undertecknat ett sekretessavtal när de trädde i tjänst. Överträdelser av datasekretessen bestraffas. 

Ytterligare information: Dataskydd | Statistikcentralen (stat.fi)

Sekretess – behandling av uppgifter

Datamaterialen är skyddade med behövliga fysiska och tekniska lösningar i alla skeden av bearbetningen. Enhetsspecifika uppgifter i beräkningsmaterialet är sekretessbelagda. Uppgifterna behandlas endast av de personer som behöver dem i sitt arbete. Användningen av uppgifter är avgränsad med hjälp av behörighet. Faserna i statistikproduktionsprocessen genererar ett slutresultat som inte möjliggör identifiering av enskilda uppgiftsproducenter. Alla anställda har undertecknat ett sekretessavtal, där de förbinder sig att hemlighålla de uppgifter som är sekretessbelagda med stöd av statistiklagen eller lagen om offentlighet i myndigheters verksamhet. Uppgifterna i statistiken publiceras på en så grov nivå så att enskilda uppgiftslämnares dataskydd inte ska äventyras.

Principer för offentliggörande

Statistikcentralen publicerar nya statistiska uppgifter vardagar kl. 8.00 i sin webbtjänst. Publiceringstidpunkterna för statistik uppges på förhand i den publiceringskalender som finns i webbtjänsten. Uppgifterna är offentliga efter att de har uppdaterats i webbtjänsten. 

Ytterligare information: Statistikcentralens principer för offentliggörande av statistik

Datautbyte

Statistikens uppgifter publiceras på Statistikens webbsida.

Tillgänglighet och tydlighet

Nya statistiska uppgifter publiceras som databastabeller i databasen StatFin. Databasen är det primära forumet för att publicera uppgifter och de nya uppgifterna uppdateras först i databasen. Vid publicering av statistiska uppgifter kan befintliga databastabeller uppdateras med nya uppgifter eller så kan helt nya databastabeller publiceras.   

Utöver de statistiska uppgifter som publiceras i databasen StatFin publiceras i allmänhet ett meddelande om de viktigaste uppgifterna i webbtjänsten. Om offentliggörandet innehåller uppgifter från flera referensperioder (t.ex. månads- och årsuppgifter), publiceras i webbtjänsten en översikt som sammanställer dessa uppgifter. Både i meddelandet och i översikten listas de databastabeller som uppdaterats vid publiceringstidpunkten. Statistikuppgifter kan i vissa fall också publiceras enbart som databasoffentliggöranden i databasen StatFin. I samband med dessa s.k. databasoffentliggöranden publiceras varken ett meddelande eller en översikt. 

Meddelandena och databastabellerna publiceras på tre språk: finska, svenska och engelska. De svenska och engelska versionerna av meddelandena kan vara mindre omfattande än de finska.   

Om det sker ändringar i tidsplanerna för offentliggöranden och databastabeller informeras allmänheten genom ändringsmeddelanden i webbtjänsten, liksom om det görs korrigeringar.

Riktlinjer för revidering av uppgifter

Revidering av redan publicerade statistiska uppgifter är en del av den normala statistikproduktionen och innebär förbättrad kvalitet. Principen är att de statistiska uppgifterna bygger på bästa tillgängliga material och information om det fenomen som statistikförs. Å andra sidan strävar man efter att informera om revideringar så transparent som möjligt på förhand. Med förhandskommunikation säkerställs att användarna kan bereda sig på revideringar av uppgifter. 

Bakgrunden till revideringen av uppgifter i offentliggörandena är ofta komplettering av material. I så fall grundar sig den nya, reviderade statistiksiffran på en bredare informationsgrund och beskriver fenomenet ännu mer exakt. 

Revideringen av uppgifterna i statistiken kan också bero på den beräkningsmetod som använts, exempelvis årlig avstämning av siffror eller uppdatering av viktstruktur. Också ändring av basår och använda klassificeringar orsakar revidering av uppgifter.

Kvalitetsbedömning

Statistiken över reparationsbyggande jämförs varje år med övriga informationskällor över byggande och reparationsbyggande.

Kvalitetssäkring

Kvalitetsledningen förutsätter helhetsinriktad styrning av verksamheten. Statistikområdets egen ram för kvalitetsledning är riktlinjerna för europeisk statistik (CoP). Också kvalitetskriterierna för Finlands officiella statistik överensstämmer med riktlinjerna för europeisk statistik. 

Ytterligare information: Kvalitetsledning (på finska) | Statistikcentralen (stat.fi)

Användarnas tillgång

Uppgifterna publiceras samtidigt för alla användare. Innan statistiska uppgifter publiceras får de behandlas och lämnas ut bara av de personer vid Statistikcentralen som deltar i framställningen av statistiken eller som behöver uppgifterna i sitt eget arbete innan de publiceras. 

Ytterligare information: Principer för publicering av statistik 

Statistikcentralen är producent till materialet och äger upphovsrätten om inte annat anges i anslutning till produkten, uppgiften eller tjänsten. Användarvillkor för statistiska uppgifter.

Statistikexperter

Eetu Toivanen
överaktuarie
029 551 3331

Dokumentation som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna