Dokumentation som var i kraft 7.6.2024

Statistikens primäruppgifter

Allmän beskrivning

Statistiken över inrikes sjötrafik innehåller uppgifter om fartygstransport av gods och passagerare till och från hamnar belägna inom landet. Statistiken beskriver också råvirkesflottning. I statistiken presenteras också trafik- och transportmängder för inrikesfarten för kanaltrafikens del.

Statistikens population

Statistiken beskriver gods-, passagerar- och fartygstrafiken mellan hamnarna i Finland. Statistiken grundar sig på uppgifter som samlats in om fartygsbesök och separata enkäter.

Statistisk enhet

Uppgifterna produceras utifrån inrikesfartens varuton. Dessutom statistikförs antalet fartygsbesök och passagerare.

Måttenhet

Godstrafikens basenhet är ton, passagerartrafiken beskrivs med antalet passagerare, transportarbetet med tonkilometer och fartygsbesöken med antalet fartygsbesök.

Referensperiod

Statistiken beskriver trafiken under referenstidperioden, vilket innebär att gods-, eller fartygstrafiken under statistikmånaden statistikförs. Passagerartrafiken statistikförs på årsnivå.

Referensområde

Statistiken över inrikes sjötrafik består av uppgifter om gods-, passagerar- och fartygstrafiken i Finlands hamnar.

Sektortäckning

Uppgifter om passagerartrafiken fås förutom från företagsenkäten även från de behöriga myndigheterna inom kollektivtrafiken och från Portnet.

Tidstäckning

Information om både gods- och passagerartrafiken finns sedan 1980.

Distributionsfrekvens

Den månatliga statistiken över inrikes sjötrafik publiceras ungefär fem veckor efter utgången av statistikmånaden. Den årliga statistiken över inrikes sjötrafik publiceras i juni efter utgången av statistikåret.

Begrepp

Passagerarfartyg

Passagerarfartyg som hör till handelsflottan samt ro-ro-passagerarfartyg.

Personkilometer

Personkilometer (passenger-kilometre) är en måttenhet som beskriver personers transportarbete med något kommunikationsmedel. Det kan röra sig om personbil, buss, tåg, fartyg, flygplan eller vilket kommunikationsmedel som helst som är lämpat för persontransport. Om två personer färdas fem kilometer med ett kommunikationsmedel är antalet personkilometer tio. Transportarbetet multiplicerat med det genomsnittliga passagerartalet.

Persontrafikarbete

Antalet kilometer som ett personantal totalt inom en viss tidsenhet, vanligen ett år, färdas. Enhet personkilometer.

Ro-ro-fartyg

Roro-fartyg är fartyg som lastas och lossas via akter- eller bogrampen eller sidoportarna enligt roll on/roll off-principen. Om fartyget kan ta minst 120 passagerare utöver lasten, klassas det som ett ro-ro-passagerarfartyg.

Tankfartyg

Till handelsflottan hör olje-, gas- och kemikalietankfartyg.

Tonkilometer

Transportsträcka i kilometer för ett godston.

Torrlastfartyg

Till handelsflottan hör ro-ro-lastfartyg, bulkfartyg, containerfartyg och övriga torrlastfartyg.

Transportarbete

Transportarbetet (tonkilometer) beskriver transportarbetsvolymen, som erhålls genom att multiplicera transporterad mängd gods (ton) med transportsträckan(kilometer).

Noggrannhet, tillförlitlighet och aktualitet

Noggrannhet och tillförlitlighet i allmänhet

I fråga om godstrafiken och inrikestrafiken i Saima kanal kan statistiken anses vara täckande och tillförlitlig.

När det gäller uppgifterna om rundvirke finns det fördröjningar i statistikens månadsuppgifter. Uppgifterna som publiceras månadsvis är preliminära. De preliminära uppgifterna uppdateras månatligen och sista gången några månader efter utgången av statistikåret. På basis av årliga uppgifter om den totala volymen av rundvirkestransporterna på de inre vattenvägarna räknas till klassen ”Saimen andra” sådana transporter för vilka närmare uppgifter om avgångshamnarna inte har erhållits separat. Uppgifterna läggs till i statistiken i slutet av statistikåret, vilket höjer transportmängderna för nästan alla månader.

Undertäckning förekommer i passagerartrafiken. Inom inrikes passagerartrafiken finns också små företag som ofta äger bara ett fartyg och en del av dem kan trafikera några säsonger och därefter sluta, eller så övergår fartyget till en ny ägare och man får inte alltid information om ändringarna. Därför kan målgruppen för statistikenkäten delvis ändras årligen. Det är inte heller alltid möjligt att genast få uppgifter om alla nya företagare, även om man strävar efter att årligen kontrollera målgruppen för enkäten från olika källor. Endast större etablerade företag som bedriver passagerartrafik representerar kontinuiteten i statistiken.

Täckningen för statistiken över de övriga slusskanalerna har försämrats till följd av automatiseringen av kanalerna. Från självbetjäningsslussarna fås endast antalet slussningar samt uppgifter om flottning och godstrafik via trafikidkarna. Dessa uppgifter kan anses vara tillförlitliga.

Aktualitet

Preliminära uppgifter om statistiken över inrikes sjötrafik publiceras månatligen ungefär fem veckor efter utgången av statistikmånaden. Årsstatistiken publiceras en gång per år i juni året efter statistikåret.

Punktlighet

Det förekommer ingen fördröjning mellan publiceringskalendern och den faktiska publikationsdagen.

Jämförbarhet

Jämförbarhet över tid

En jämförbar tidsserie om utvecklingen av både gods- och passagerartrafiken finns tillgänglig sedan 1980. Sedan 2020 har statistiken producerats av Statistikcentralen. År 2019 ansvarade Transport- och kommunikationsverket för framställningen av statistiken, från 2010 till 2018 Trafikverket och före det Sjöfartsverket från och med 1990, då den började publiceras i serien Finlands officiella statistik. Tidigare producerades statistiken vid Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen. Från och med statistikåret 2020 har uppgifterna om kanaltrafiken publicerats i statistiken över inrikes sjötrafik.

Trafiken i Saima kanal statistikfördes redan under den gamla kanalens tid 1856–1939 och under den nuvarande kanalens tid finns statistik sedan 1968. Statistiken över trafiken i den nuvarande Saima kanal är i stora drag jämförbar från och med 1971. Statistik över de övriga slusskanalerna har sammanställts sedan respektive kanal färdigställdes. Automatiseringen av slusskanalerna för självbetjäningsstyrning som inleddes på 1990-talet har lett till att trafikmängderna inte längre är jämförbara. Före automatiseringen sköttes slussningarna på kanalen av en slussvakt och då kunde man under den livligaste båtsäsongen fylla slussen med båtar vid en slussning. Numera kan endast ett fåtal båtar delta i självbetjäningsslussningen samtidigt även under den livligaste tiden. Uppgifterna om flottning och godstrafik är däremot jämförbara över en längre tid.

Källmaterial och datainsamlingar

Källmaterial

Statistikcentralen får de basuppgifter om godstrafiken som behövs för statistikföringen av inrikes sjötrafik och som sparats i systemet Portnet samt de trafikeringsuppgifter som Trafikledsverkets enhet för inre vattenvägar samlat in via Transport- och kommunikationsverket Traficom. Uppgifterna granskas och kompletteras med de månadsrapporter som hamnmyndigheterna skickar till Traficom. Uppgifterna om passagerartrafik och flottning samlas in separat av Statistikcentralen genom direkta datainsamlingar.

När finska och utländska fartyg i godstrafik inom kustfarten anländer till en finsk hamn eller avgår från en finsk hamn matar fartygets rederi eller oftast fartygets representant in uppgifter om fartyget, dess last och dess lastnings- och lossningshamn i det riksomfattande Portnet-systemet för sjöfart och hamnverksamhet. Uppgifterna om godstrafik i insjöfart kommer från trafikanmälningar som fraktfartygen lämnat till Trafikledsverkets enhet för inre vattenvägar. Uppgifter om flottning erhålls från aktörer som bedriver flottning.

Uppgifterna om passagerartrafik grundar sig på en enkät som skickats till företag och trafikidkare som bedriver passagerartrafik. I företagsenkäten deltar företag som har fartyg som besiktats för passagerartrafik och går i inrikestrafik.
Uppgifterna om inrikes kanaltrafik kommer från fartygens trafikanmälningar. Uppgifterna sparas i systemet för sjötrafikstatistik. Uppgifter om antalet passagerare fås genom fartygens anmälningar till VTS-centralen i Saimens område, Saimaa VTS.

Antalet fartyg i Pälli och Mälkiä slussar framgår av Trafikledsverkets system Locknet enligt fartygstyp. Slussmästarna vid Saima kanals fjärrstyrningscentral uppdaterar journalen för de enskilda slussarna i Locknet. Antalet slussningar vid självbetjäningsslussar i övriga slusskanaler registreras med mätare och siffrorna för de enskilda slussarna införs i Locknet en gång i månaden. Självbetjäningsslussarna inom Vuoksens vattendrag är Ahkiolahti, Nerkoo, Lastukoski, Juankoski, Karjalankoski, Pilppa, Vihovuonne, Kerma, Karvio och Konnus. I Taivallahti och Joensuu förekommer också delvis självbetjäning. Självbetjäningsslussarna i Kymmene älvs vattendrag är Kalkkinen, Neituri, Kiesimä, Kerkonkoski och Kolu. De fyra slussarna i Keitele kanal fungerar också delvis genom självbetjäningsstyrning. I Kumo älvs vattendrag finns självbetjäningsslussarna Herraskoski, Murole, Valkeakoski och Lempäälä.

Datainsamlingsmetod

Uppgifterna hämtas månatligen till Statistikcentralen från Transport- och kommunikationsverket Traficoms system den sista dagen i månaden. Uppgifterna fås från Trafikledsverkets slussningssystem. Leveransen av uppgifterna grundar sig på ett ömsesidigt materialavtal. Separata enkäter om passagerartrafik och flottning genomförs årligen.

Frekvens för datainsamling

Uppgifterna hämtas månatligen till Statistikcentralen från Transport- och kommunikationsverket Traficoms system den sista dagen i månaden. Uppgifter om passagerartrafik och flottning och uppgifter om slussning i andra kanaler än Saima kanal samlas in årligen.

Metoder

Databehandling

Statistiken om godstrafik baserar sig på registermaterial och därför görs inga redigeringar i statistikproduktionsprocessen. Från materialet härleds dock nya datavariabler. Uppgifterna om passagerartrafik och flottning som samlats in genom separata enkäter behandlas vid Statistikcentralen.

Datavalidering

De uppgifter som rederierna eller deras representanter matar in granskas och kompletteras med de månadsrapporter som hamnmyndigheterna skickar till Transport- och kommunikationsverket Traficom. Uppgifterna om passagerartrafik och flottning kontrolleras och valideras av Statistikcentralen.

Principer och riktlinjer

Organisation

Statistikcentralen

Organisationsenhet

Samhällsstatistik

Lagstiftning och andra överenskommelser

Framställningen av statistik styrs av statistiklagen. I statistiklagen föreskrivs bl.a. om insamling av uppgifter, behandling av uppgifter och uppgiftsskyldighet. Vid statistikproduktionen tillämpas på behandlingen av uppgifter utöver statistiklagen också dataskyddslagen samt lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet. 

Vid utarbetandet av statistik tillämpar Statistikcentralen EU:s statistikförordningar, som styr statistikbyråerna i alla EU-länder.  

Ytterligare information: Statistiklagstiftning 

Statistiken produceras i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/974 och statistikuppgifterna som krävs enligt förordningen lämnas till Eurostat.

Principer för dataskydd

Dataskyddet för uppgifter som samlats in för statistiska ändamål garanteras i enlighet med kraven i statistiklagen (280/2004), lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), EU:s allmänna dataskyddsförordning (EU) 2016/679 och dataskyddslagen (1050/2018). Datamaterialen är skyddade med behövliga fysiska och tekniska lösningar i alla skeden av bearbetningen. Statistikcentralen har utarbetat detaljerade föreskrifter och anvisningar för den konfidentiella bearbetningen av uppgifter. Personalen har bara tillgång till de uppgifter som är nödvändiga med tanke på arbetsuppgifterna. Utomstående har inte tillträde till de lokaler där material på enhetsnivå behandlas. De anställda har undertecknat ett sekretessavtal när de trädde i tjänst. Överträdelser av datasekretessen bestraffas. 

Ytterligare information: Dataskydd | Statistikcentralen (stat.fi) 

Sekretess – behandling av uppgifter

Uppgifterna i statistiken skyddas genom omsorgsfull tabellplanering.

Principer för offentliggörande

Statistikcentralen publicerar nya statistiska uppgifter vardagar kl. 8.00 i sin webbtjänst. Publiceringstidpunkterna för statistik uppges på förhand i den publiceringskalender som finns i webbtjänsten. Uppgifterna är offentliga efter att de har uppdaterats i webbtjänsten. 

Ytterligare information: Statistikcentralens principer för offentliggörande av statistik 

Datautbyte

Statistiken som baseras på de preliminära uppgifterna om godstrafiken inom inrikesfarten finns på Statistikcentralens webbplats månatligen när den senaste publikationen har publicerats och de slutliga uppgifterna om gods-, passagerar- och flottningstrafiken årligen när årspublikationen offentliggörs i maj. Samtidigt publiceras och uppdateras tidsserierna för inrikes sjötrafik i Statistikcentralens databas StatFin. Utifrån uppgifterna om inrikes sjötrafik kan man på uppdrag framställa statistik enligt kundens önskemål. Material kan överlåtas för forskningsändamål eller för statistiska specialutredningar utan identifikationsuppgifter via ett tillståndsförfarande.

Tillgänglighet och tydlighet

Nya statistiska uppgifter publiceras som databastabeller i databasen StatFin. Databasen är det primära forumet för att publicera uppgifter och de nya uppgifterna uppdateras först i databasen. Vid publicering av statistiska uppgifter kan befintliga databastabeller uppdateras med nya uppgifter eller så kan helt nya databastabeller publiceras.   

Utöver de statistiska uppgifter som publiceras i databasen StatFin publiceras i allmänhet ett meddelande om de viktigaste uppgifterna i webbtjänsten. Om offentliggörandet innehåller uppgifter från flera referensperioder (t.ex. månads- och årsuppgifter), publiceras i webbtjänsten en översikt som sammanställer dessa uppgifter. Både i meddelandet och i översikten listas de databastabeller som uppdaterats vid publiceringstidpunkten. Statistikuppgifter kan i vissa fall också publiceras enbart som databasoffentliggöranden i databasen StatFin. I samband med dessa s.k. databasoffentliggöranden publiceras varken ett meddelande eller en översikt. 

Meddelandena och databastabellerna publiceras på tre språk: finska, svenska och engelska. De svenska och engelska versionerna av meddelandena kan vara mindre omfattande än de finska.   

Om det sker ändringar i tidsplanerna för offentliggöranden och databastabeller informeras allmänheten genom ändringsmeddelanden i webbtjänsten, liksom om det görs korrigeringar. 

Riktlinjer för revidering av uppgifter

Revidering av redan publicerade statistiska uppgifter är en del av den normala statistikproduktionen och innebär förbättrad kvalitet. Principen är att de statistiska uppgifterna bygger på bästa tillgängliga material och information om det fenomen som statistikförs. Å andra sidan strävar man efter att informera om revideringar så transparent som möjligt på förhand. Med förhandskommunikation säkerställs att användarna kan bereda sig på revideringar av uppgifter. 

Bakgrunden till revideringen av uppgifter i offentliggörandena är ofta komplettering av material. I så fall grundar sig den nya, reviderade statistiksiffran på en bredare informationsgrund och beskriver fenomenet ännu mer exakt. 

Revideringen av uppgifterna i statistiken kan också bero på den beräkningsmetod som använts, exempelvis årlig avstämning av siffror eller uppdatering av viktstruktur. Också ändring av basår och använda klassificeringar orsakar revidering av uppgifter.

Kvalitetsbedömning

Uppgifterna i systemet Portnet granskas och kompletteras med de månadsrapporter som hamnmyndigheterna skickar till Transport- och kommunikationsverket Traficom.

Kvalitetssäkring

Kvalitetsledningen förutsätter helhetsinriktad styrning av verksamheten. Statistikområdets egen ram för kvalitetsledning är riktlinjerna för europeisk statistik (CoP). Ramarna kompletterar varandra. Också kvalitetskriterierna för Finlands officiella statistik överensstämmer med riktlinjerna för europeisk statistik. 

Ytterligare information: Kvalitetsledning (på finska) | Statistikcentralen (stat.fi) 

Användarnas tillgång

Uppgifterna publiceras samtidigt för alla användare. Innan statistiska uppgifter publiceras får de behandlas och lämnas ut bara av de personer vid Statistikcentralen som deltar i framställningen av statistiken eller som behöver uppgifterna i sitt eget arbete innan de publiceras. 

Ytterligare information: Principer för publicering av statistik 

Statistikcentralen är producent till materialet och äger upphovsrätten om inte annat anges i anslutning till produkten, uppgiften eller tjänsten. Användarvillkor för statistiska uppgifter. 

Statistikexperter

Henna Ylimaa
överaktuarie
029 551 3832

Dokumentation som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna