Dokumentation som var i kraft 29.3.2023

Statistikens primäruppgifter

Allmän beskrivning

Inkvarteringsstatistiken är Statistikcentralens månatliga statistik som beskriver utbudet och användningen av inkvarteringstjänster samt prisnivån på inkvarteringstjänster i Finland.

Utbudet av inkvarteringstjänster beskrivs med inkvarteringsanläggningarnas kapacitetsuppgifter, dvs. med antalet anläggningar (arbetsställen), rum och bäddplatser.

Användningen av inkvarteringstjänster beskrivs med utnyttjande av inkvarteringsanläggningarnas kapacitet, som mäts med kapacitetsutnyttjande av rum och bäddplatser. Dessutom mäts användningen av inkvarteringstjänster med antalet kunder, dvs. anlända gäster och övernattningar, specificerade enligt kundens bosättningsland.

Prisnivån på inkvarteringstjänster beskrivs med medelpriset för rummet (eller stugan) (= genomsnittligt pris för rummet) och medelpriset för övernattning.

Statistikens population

Målpopulationen för statistiken är inkvarteringsanläggningar i Finland med minst 20 bäddplatser (företagens arbetsställen), som erbjuder kortvarig inkvartering som avgiftsbelagd tjänst också i det fall att priset helt eller delvis stöds.

Statistisk enhet

Statistikenheten är ett arbetsställe (inkvarteringsanläggning) som tillhandahåller kunder kortvarig avgiftsbelagd inkvarteringstjänst.

Måttenhet

Utbudet av inkvarteringstjänster beskrivs med inkvarteringsanläggningarnas kapacitetsuppgifter, dvs. med antalet anläggningar (arbetsställen), rum och bäddplatser.

Användningen av inkvarteringstjänster beskrivs med utnyttjande av inkvarteringsanläggningarnas kapacitet, som mäts med kapacitetsutnyttjande av rum och bäddplatser. Dessutom mäts användningen av inkvarteringstjänster med antalet kunder, dvs. antalet anlända gäster och övernattningar. Prisnivån för inkvarteringstjänster beskrivs med medelpriset för ett rum (eller stuga) (= genomsnittligt pris för ett rum) och medelpriset för övernattning. Priset innehåller 10 % moms. men inte andra tjänster.

Referensperiod

Referenstidpunkt för statistiken är kalenderår och -månad

Referensområde

Referensområdena för statistiken är hela Finland, Fastlandsfinland, landskap och kommuner.

Sektortäckning

Uppgifterna samlas månatligen in av inkvarteringsanläggningar med minst 20 bäddplatser eller husvagns-/bilplatser med eluttag som tillhandahåller inkvarteringstjänster. Inkvarteringsanläggningarna är arbetsställen i företag som verkar huvudsakligen inom näringsgrenarna 551, 552 och 553.

Tidstäckning

Statistikcentralen har framställt inkvarteringsstatistik sedan år 1971. Uppgifterna finns tillgängliga i databasformat fr.o.m. år 1995. De preliminära uppgifterna publiceras månatligen och de kan revideras till dess att de slutliga årsuppgifterna publiceras.

Distributionsfrekvens

De månatliga preliminära uppgifterna i inkvarteringsstatistiken publiceras inom ungefär fyra veckor efter utgången av referensmånaden. Den slutliga årsstatistiken publiceras vanligen i april.

Begrepp

Anlända gäster

I turiststatistiken är ankomst (arrival) en statistisk enhet med vilken man mäter volymen av turistflödet (tourist/visitor flows). I inkvarteringsstatistiken avses med ankomst en gäst som anlänt till en inkvarteringsanläggning och som checkar in för att övernatta en eller flera nätter. I inkvarteringsstatistiken visar ankomst också användningen av inkvarteringstjänster mätt med antalet gäster.

I gränintervjuundersökningen och i gränsbevakningsväsendets statistik, som produceras vid statsgränserna, avses med ankomst den person som anlänt till landet genom att korsa en gräns.

Besökare

Besökare (visitor) är en person som reser till en plats utanför sin vanliga omgivning och vistas där utan avbrott i högst ett år. Syftet med resan är inte att på den plats som är målet för resan utöva sådan verksamhet för vilket ersättning betalas.

Ersättning avser här lön eller annan därmed jämförbar ersättning, som inte innefattar ersättning av resekostnader, betald dagpenning eller något annat mindre arvode. Den allmänna beteckningen för turister "besökare" omfattar både övernattande turister (tourist, overnight visitor) och dagsbesökare (same-day visitor). I Finland används allmänt begreppet "turist" som synonym för "besökare", även om "turist" (tourist) i den engelskspråkiga terminologin uttryckligen hänvisar till övernattande turister.

Bosättningsland

Bosättningsland (country of residence) definieras som det land där en person varit bosatt under den största delen av föregående 12 månader. Turisterna definieras som utländska turister (non-residents) efter bosättningsland, inte efter medborgarskap (nationality).

Bädd

Med bädd (bed-place) i en inkvarteringsanläggning avses en övernattningsplats för en person. Antalet bäddar anger hur många personer kan övernatta samtidigt i inkvarteringsanläggningen. I antalet bäddar inräknas inte de tilläggsbäddar som kan ställas i ordning på kundens önskan. Bädd avser en enda bädd, vilket innebär att en dubbelsäng räknas som två bäddar. Med antalet bäddar kan man mäta inkvarteringskapaciteten för alla inkvarteringsanläggningar (man räknar t.ex. med fyra bäddar per husvagnsplats enligt internationella rekommendationer.

I den finländska inkvarteringsstatistiken ingår tilläggsbäddar ofta i rummets inkvarteringskapacitet, särskilt då inkvarteringsenheten är en stuga, då antalet logigäster ofta anges såsom 4+2 personer.

Fritidsresa

Fritidsresa (leisure trip) hänför sig till syftet med och motivet för resan.

En fritidsresa är en resa utanför en persons vanliga omgivning och vars huvudsyfte är fritid, semester, rekreation, hobbyer o.d. Resenären betalar vanligen själv de kostnader som förorsakas av resan.

I den finländska reseundersökningen klassificeras alla de resor som inte är tjänste- eller konferensresor som fritidsresor. Sådana resor är resor till stugan, besök hos släkt och vänner samt fritidskryssningar och dagsresor.

Genomsnittligt rumspris

I Statistikcentralens inkvarteringsstatistik avses med genomsnittligt rumspris det genomsnittliga rumspriset per dygn (inkl. moms), dvs. det pris som inkvarteringsanläggningens gäst har betalat för rummet. Det genomsnittliga priset räknas genom att dividera den angivna försäljningsintäkten (inkl. moms) av inkvarteringen med antalet disponibla rum.

Hotellrum

Ett rum på ett hotell eller någon annan inkvarteringsanläggning är en inkvarteringsenhet bestående av ett eller flera rum (lägenhet/svit), som utgör en odelbar helhet. Rummen kan vara enkel- eller dubbelrum eller flerpersonsrum, beroende på om de är permanent utrustade för inkvartering av en eller flera personer. Också lägenheter motsvarar rum som inkvarteringsenhet. De består av ett eller flera rum och har i allmänhet ett kök/en kokvrå samt eget badrum. I inkvarteringsstatistiken är stugor, torp, bungalower, fritidshus och semesterandelar en inkvarteringsenhet (ett rum).

Husvagnsplats

Med husvagnsplats avses platser som är avsedda för husvagnsturister eller campare och som turisterna kan hyra antingen för dagar, veckor eller en längre tid, antingen för hela säsongen eller för ett år (säsongsplats).

I Finlands inkvarteringsstatistik ingår bara husvagnsplatser försedda med eluttag i inkvarteringskapaciteten, där de motsvarar en inkvarteringsenhet. En husvagnsplats motsvarar fyra bäddar enligt de internationella rekommendationerna.

Utöver campingplatser kan hotellen och övriga inkvarteringsanläggningar tillhandahålla husvagnsplatser med eluttag, som räknas med i anläggningens inkvarteringskapacitet.

Hyrd stuga

I turiststatistiken är en hyrd stuga en stuga som hyrs privat. Som logiform motsvarar den en egen fritidsbostad/semesterstuga. Privata, hyrda stugor hyrs vanligen för en vecka, två veckor eller en månad antingen direkt av ägaren eller via en förmedlare. Den stuginkvartering som hotell, campingplatser och stugbyar erbjuder hör till inkvarteringsanläggningens tjänster (kollektivt logi).

Antalet hyrstugor i närheten av turistcentra har under de senaste åren snabbt ökat i Finland. Stugor som finns nära varandra och i närheten av turistcentra bildar ett byaktigt samhälle, där kunderna, vid sidan av logi, också har tillgång till andra tjänster, såsom städnings-, avfallshanterings- och tvätteritjänster. Hyrstugornas kunder kan också använda alla de tjänster som tillhanda hålls av turistcentra, såsom restaurang- och cateringtjänster samt tjänster inom handeln. Dessutom finns det skidhissar, slalombackar och skidspår samt ofta en badinrättning.

Inhemsk turism

Inhemsk turism (domestic tourism) innefattar aktiviteter då människor som är bosatta i ett givet land reser till en plats inom det landet, men utanför sin vanliga omgivning, och vistas där oavbrutet i högst ett år (12 månader) på grund av fritid, affärer eller annat.

Inkommande turism

Inkommande turism (inbound tourism) är verksamhet, där ett annat lands invånare kommer till det givna landet och vistas där utan avbrott i högst ett år (12 månader) för fritid, affärsresa eller annat syfte.

Inkvarteringsanläggning

Inkvarteringsanläggningar (Accommodation establishment) är anläggningar som bedriver inkvarteringsverksamhet och som erbjuder kortvarig logi till turister, semesterfirare o.d.

I inkvarteringsstatistiken har anläggningarna indelats i följande kategorier enligt näringsgrensindelningen (TOL 2008): hotell (inkl. motell), resandehem, vandrarhem, stugbyar och campingplatser.

I EU:s och övrig internationell statistik används ofta den sammanslagna klassen "Hotell och motsvarande anläggningar" (Hotels and similar establishments), som utöver hotell i Statistikcentralens inkvarteringsstatistik också omfattar vandrarhem och pensionat.

Inkvarteringsanläggning

I inkvarteringsstatistiken har inkvarteringsanläggningarna (hotell, resandehem, campingplatser, semesterbyar, vandrarhem) indelats efter typ i omkring 20 kategorier som är mer detaljerade än näringsgrensindelningen. T.ex. hotellen är indelade i följande kategorier: konferens-/affärshotell, badhotell, sommarhotell, semesterhotell, herrgårdshotell, tätortshotell, motell.

Inkvarteringskapacitet

Med inkvarteringskapacitet avses inkvarteringsanläggningarnas rum, stugor och andra inkvarteringsutrymmen samt bäddplatserna i dessa.

Ett rum är en inkvarteringsenhet som består av ett eller flera rum, som bildar en odelbar helhet. En husvagnsplats (försedd med eluttag) motsvarar en inkvarteringsenhet.

Med begreppet bädd avses bäddplats för en persons övernattning. En dubbelsäng räknas som två bäddar. Antalet bäddar anger hur många personer kan övernatta samtidigt i inkvarteringsanläggningen. En husvagnsplats motsvarar fyra bäddar enligt de internationella rekommendationerna.

Inkvarteringssätt

Inkvarteringssätt (inkvarteringsform) hänvisar till inkvarteringslokalen. I inkvarteringsstatistiken har övernattningarna indelats enligt inkvarteringssätt i följande tre grupper: 1)rum, stuga 2) husvagn och 3) tält eller annat inkvarteringssätt.

Inkvarteringen på hotell, campingplatser, stugbyar o.d. stuginkvartering jämställs som inkvarteringssätt med rumsinkvartering.

Internationell turism

Den internationella turismen (international tourism) omfattar turism från ett givet land till utlandet, dvs. utgående turism (outbound tourism), och turism från utlandet till landet ifråga, dvs. inkommande turism (inbound tourism).

Internationella turistintäkter

Med internationella turistintäkter (international tourism receipts) avses utländska turisters konsumtion i ett givet land när de besöker landet ifråga.

Enligt Världsturistorganisationens (World Tourism Organization, WTO) definition omfattar de internationella turistutgifterna alla intäkter som de utländska turisterna ger det land de besöker, inklusive de utgifter som betalats före eller efter resan. Begreppet är mer omfattande än resebalansens turistintäkter, eftersom det innefattar intäkterna för den internationella persontrafiken.

Internationella turistutgifter

Med internationella turistutgifter (international tourism expenditure) avses konsumtionen för ett givet lands invånare på utrikesresor, när de internationella utgifterna för persontrafiken ingår.

Enligt Världsturistorganisationens (World Tourism Organization, WTO) definition omfattar de internationella turistutgifterna den totala konsumtionen utomlands inklusive de utgifter som betalats före eller efter resan. Begreppet är mer omfattande än turistutgifterna i betalningsbalansen, som inte innefattar utgifterna för den internationella persontrafiken.

Kapacitetsutnyttjande av bäddar

Det månatliga nettoutnyttjandet av bäddar i inkvarteringsanläggningar för anläggningar inom samma grupp fås genom att dividera det totala antalet övernattningar under en månad med antalet dagligen disponibla bäddar. I nettoutnyttjandet beaktas inte de bäddar som tillfälligt varit ur bruk.

Det månatliga bruttoutnyttjandet av bäddar i anläggningar inom samma grupp erhålls genom att dividera det totala antalet övernattningar med det totala antalet bäddar i anläggningarna oberoende av om de har varit disponibla under månaden ifråga eller inte (maximiantal bäddar).

Kapacitetsutnyttjande av rum

Kapacitetsutnyttjande av rum (Room occupancy rate) mäts som förhållandet mellan belagda och disponibla rum. I tursiststatistiken används två mätare för kapacitetsutnyttjande av rum: Nettoutnyttjande av rum och bruttoutnyttjande av rum. Nettoutnyttjandet av rum räknas genom att dividera det antal rum som använts under en månad med antalet disponibla rum. Vid beräkningen av nettoutnyttjandet beaktas inte de rum som på grund av reparationer eller någon annan orsak tillfälligt varit ur bruk. Bruttoutnyttjandet räknas genom att dividera det antal rum som använts under en månad med inkvarteringsanläggningens hela rumskapacitet, oberoende av om rummen stått till förfogande eller inte.

Logi

Med "logi" (tourist accomodation) avses i turiststatistiken vilka inkvarteringslokaler som helst, som erbjuds turisterna regelbundet (eller sporadiskt). Logitjänsterna kan vara avgiftsbelagda eller avgiftsfria.

Medelpris för övernattning

I Statistikcentralens inkvarteringsstatistik anger medelpriset för övernattning, hur mycket den övernattande kunden i genomsnitt har betalat för en övernattning (övernattningsdygn) inklusive moms. Medelpriset för övernattning erhålls genom att dividera den försäljningsintäkt (inkl. moms) för inkvarteringen som anläggningen angett med det totala antalet övernattningar.

Resa

En resa (trip) beskriver turism utgående från ursprungsorten eller ursprungslandet (originbased perspektive). Resan omfattar hela den tid som personen är borta hemifrån.

Resa med övernattning

En resa med övernattning (overnight trip) är en resa utanför den vanliga omgivningen, under vilken åtminstone en övernattning görs i någon avgiftsbelagd eller gratis inkvartering. Resans längd är högst ett år (12 månader).

I den finländska reseundersökningen omfattar övernattningarna också resande under natten med offentliga kommunikationsmedel (flygplan, buss o.d.), även om några andra övernattningar inte förekommer under resan.

Resans längd

Resans längd (duration of trip) hänvisar till den tid turisten är borta hemifrån. Resan inleds när personen lämnar hemmet och avslutas när personen kommer hem igen. Resorna indelas i två huvudgrupper efter resans längd: dagsresor och resor med övernattning. Längden på en resa med övernattning är högst ett år (12 månader). Längden på en dagsresa är under 24 timmar, så att resan inleds och avslutas under samma dygn utan övernattning.

Resans syfte

Resans syfte (purpose of visit) syftar på avsikten med resan. Om det finns flera orsaker (t.ex. kombinerad tjänste- och semesterresa), är resans huvudorsak den orsak utan vilken resan inte hade gjorts eller ett visst mål inte hade valts.

Resebalans

I betalningsbalansen (balance of payments) omfattar turismen i första hand de varor och tjänster som turisten skaffar på sina resor till ett annat land, då han/hon stannar där högst ett år (12 månader). I turistkonsumtionen ingår de varor och tjänster som turisten själv betalar eller som någon annan betalar för hans/hennes del, eller som han/hon får utan vederlag för eget bruk eller för att ge till någon annan. Betalningar som erlagts före eller efter resan ingår. Däremot ingår inte turisternas internationella transporter. De ingår i persontransporterna i betalningsbalansens transporttjänster (transportation services) (jfr turistkonsumtionen).

Resebalansen (travel accounts), som ingår i betalningsbalansen, beskriver förhållandet mellan de internationella turistintäkterna och -utgifterna i det givna landet. Balansen är positiv, om de intäkter som de utländska turisterna ger det land de besöker är större än vad landets invånare konsumerar på utrikesresor. Balansen är negativ, om utgifterna är större än intäkterna.

Tjänsteresa

Enligt den internationella turistorganisationens (World Tourism Organisation, WTO) definition hänför sig tjänsteresa som grupp till alla sådana resor som har anknytning till arbetet eller den yrkesmässiga verksamheten och som sker utanför den vanliga omgivningen. Tjänsteresor görs på grund av förpliktelser som gäller yrkesställning eller den ekonomiska verksamheten i den enhet där personen arbetar. Till denna grupp hör bl.a. köp- och försäljningsresor, deltagande i möten, konferenser och kongresser, deltagande i försäljningsmässor och -utställningar, tjänsteresor för arbetstagare inom den offentliga förvaltningen och internationella organisationer, studier i anslutning till yrket (kurser) samt arbetstagarnas belöningsresor, dvs. incentive resor. Vanligen betalar arbetsgivaren de kostnader som förorsakas av resan. I den finländska reseundersökningen används benämningen arbets- eller konferensresa om resor i denna grupp.

Turism

Turism (tourism) innefattar aktiviteter då människor reser till platser utanför sin vanliga omgivning och vistas där oavbrutet i högst ett år (12 månader) på grund av fritid, affärer eller annat.

Turism inom landet

Turism inom landet (internal tourism) omfattar inhemsk turism (domestic tourism) bland invånarna i ett givet land och inkommande turism (inbound tourism).

Turist

Med turist (tourist, overnight visitor) avses en övernattande turist, som tillbringar minst en natt på resmålet, antingen i avgiftsbelagd eller i avgiftsfri inkvartering. En internationell turist är en turist som tillbringar minst en natt i det land som är målet för resan. Med inhemsk turist avses en turist som tillbringar minst en natt på den plats som är målet för resan.

En turist som inte övernattar en enda gång under sin resa är en dagsturist (dagsbesökare).

Turistkonsumtion

Med turistkonsumtion (tourism expenditure) avses de totala kostnaderna av resan, som turisten själv betalar eller någon annan betalar för honom/henne. Turistkonsumtionen omfattar utgifter för varor och tjänster både under resan och på resmålet. Betalningar som erlagts före eller efter resan ingår i turistkonsumtionen. Också persontrafiktjänster (inhemska eller internationella) ingår (jfr resebalansen).

Utgående turism

Utgående turism (outbound tourism) innefattar aktiviteter då personer som är bosatta i ett givet land reser till ett annat land, till en plats utanför sin vanliga omgivning, och vistas där oavbrutet i högst ett år (12 månader) på grund av fritid, affärer eller annat.

Utnyttjande av inkvarteringskapacitet

Utnyttjandet av inkvarteringsanläggningarnas kapacitet mäts med utnyttjande av rum och bäddar. Kapacitetsutnyttjande av rum (room occupancy rate) erhålls genom att dividera summan av rum i daglig användning under en månad med summan av rum som dagligen stått till förfogande. Månadsutnyttjandet av bäddar räknas genom att dividera det totala antalet övernattningar med antalet disponibla bäddar under månaden ifråga.

Utrikesresa

Utrikesresa hänvisar till en resa invånaren i ett givet land gör till ett annat land, till en plats utanför sin vanliga omgivning, när resans syfte är fritid, affärsresa eller annat. Resans längd är högst ett år (12 månader).

Definitionen har härletts ur Världsturistorganisationens (World Tourism Organisation, WTO) definitioner för "utgående turism" (outbound tourism) och "internationell besökare" (international visitor).

Vanlig omgivning

Den vanliga omgivningen (the usual environment) består av en persons närmiljö. Dit hör hemmet och de platser som personen arbetar eller studerar på samt andra platser som han/hon ofta besöker (t.ex. dagligvaruaffär, bank o.d.).

Begreppet vanlig omgivning, och därmed också turismen, har två dimensioner: frekvens och avstånd. De platser som man besöker regelbundet och ofta hör till den vanliga omgivningen, även om de är belägna på ett långt avstånd från den fasta bostaden (t.ex. resor varje vecka till fritidsbostaden). Å andra sidan hör platserna nära den fasta bostaden till den vanliga omgivningen, även om man besöker dem mer sällan.

Övernattning

I turiststatistiken används övernattningsbegreppet för att mäta å ena sidan användningen av inkvarteringsanläggningens tjänster och å andra sidan längden på turisternas resor.

Med tanke på användningen av inkvarteringsanläggningens tjänster är övernattning en central mätare, som beskriver resevolymen. Vid beräkningen av kapacitetsutnyttjandet av bäddar används övernattningar. I Finland använder man som synonym för övernattningar i inkvarteringsanläggningar termen övernattningsdygn.

I reseundersökningen mäter man resans längd med hjälp av övernattning. Längden har klassificerats enligt antalet övernattningar. Huvudgrupperna är korta resor med övernattningar 1-3 gånger samt långa resor med övernattningar minst 4 gånger. Resans längd omfattar alla övernattningar under resan både i avgiftsfri och avgiftsbelagd logi. Också resande som pågår över natten i kommunikationsmedlen räknas med i resans längd.

Noggrannhet, tillförlitlighet och aktualitet

Noggrannhet och tillförlitlighet i allmänhet

Uppgiftsskyldigheten gäller inkvarteringsanläggningar med minst 20 bäddplatser eller husvagnsplatser med eluttag. Inkvarteringar under denna gräns ingår inte i statistiken.

Aktualitet

Månadsuppgifterna publiceras omkring en månad efter utgången av statistikmånaden.

Punktlighet

Uppgifterna har publicerats i tid.

Fullständighet

Statistiken producerar i sin helhet de uppgifter som krävs enligt EU:s förordning om turismstatistik.

Revidering av uppgifter

De månatliga uppgifterna är preliminära och de slutliga uppgifterna för statistikåret publiceras en gång om året i samband med årspublikationen. Därför kan de preliminära uppgifterna för statistikåret uppdateras ända fram till årspublikationen. Revideringarna beror huvudsakligen på försenade svar eller på korrigeringar av fel som upptäckts i uppgifterna. Vanligen är revideringarna mycket små, mindre än 0,5 procent av antalet övernattningar.

Övriga felkällor (non-sampling errors)

Man strävar efter att minimera svarsbortfallet genom att månatligen i påminnelserna först använda e-post och därefter telefonpåminnelse, som skickas av Statistikcentralens intervjuare.
De uppgifter som saknas kompletteras med imputeringsmetoder, där man i första hand använder anläggningens egna uppgifter och i andra hand uppgifter från en motsvarande typ av anläggning på basis av storlek, område och näringsgren.

Bortfallsfel

Enkätbortfallet varierar efter anläggningens näringsgren och storlek. Bortfallet är större än genomsnittet i små anläggningar samt på campingplatser och i semesterbyar. Störst är bortfallet under sommaren, då campingplatser, stugbyar och andra sommaranläggningar är med i enkäten. Räknat på årsnivå är bortfallet omkring 10–15 procent.

Jämförbarhet

Geografisk jämförbarhet

Uppgifterna i inkvarteringsstatistiken är i huvudsak jämförbara med motsvarande statistik i andra EU-länder.

Jämförbarhet över tid

Statistikcentralen har framställt inkvarteringsstatistik sedan år 1971. Statistiken har reviderats flera gånger när det gäller populationen och statistikföringssättet. Den senaste revideringen av populationen genomfördes i början av år 2012, då Europaparlamentets och rådets förordning om turismstatistik (692/2011) trädde i kraft. Den nya minimistorleken på anläggningar är 20 bäddplatser eller husvagns -/husbilsplatser med eluttag. Före år 2012 omfattade statistiken inkvarteringsanläggningar med minst 10 rum, stugor eller campingvagnsplatser med eluttag samt vandrarhem. Utvidgningen av målpopulationen ökade antalet övernattningsdygn med omkring en procent på årsnivå. År 2017 har inkvarteringsstatistikens målpopulation reviderats och fr.o.m. uppgifterna för januari 2017 kompletterats med några inkvarteringsanläggningar som verkar inom hotell- och hostelnäringsgrenarna. Ändringens inverkan är omkring 2,5 procent av det totala antalet övernattningar. På grund av ändringen är uppgifterna fr.o.m. år 2017 inte helt jämförbara med uppgifterna för tidigare år.

Enhetlighet över statistikområdena

Inkvarteringsstatistiken överlappar delvis statistiken över finländarnas resor när det gäller avgiftsbelagd inkvartering. Det finns dock skillnader i målpopulationer och metoder. Inkvarteringsstatistiken omfattar bara inkvarteringsanläggningar med minst 20 bäddplatser, medan statistiken över finländarnas resor omfattar all avgiftsbelagd inkvartering som finländarna använder. Inkvarteringsstatistiken omfattar övernattningar av finländare i alla åldrar medan bara 15–84-åringar ingår i statistiken över finländarnas resor. Dessutom är statistiken över finländarnas resor urvalsstatistik och inkvarteringsstatistiken samlas in från alla anläggningar som uppfyller kriterierna.
Statistikcentralens inkvarteringsstatistik är den enda regelbundna statistiken som beskriver utbudet och användningen av inkvarteringsanläggningarnas tjänster med fysiska mätare. Uppgifter på månadsnivå om storleken på inkvarteringsanläggningarnas omsättning och lönesumma erhålls i Statistikcentralens månadsgrafer över tjänster (”Övriga tjänster”), där inkvarteringsverksamheten ingår i huvudgrupp I i näringsgrensindelningen tillsammans med restaurangverksamhet. På näringsgrensindelningens 2-siffernivå kan inkvarteringsverksamheten särskiljas till en egen näringsgren. De månatliga uppgifterna om hotellövernattningar och kapacitetsutnyttjandet av hotellrum i inkvarteringsstatistiken korrelerar kraftigt med uppgifterna om omsättning inom inkvarteringsverksamheten.

Enhetlighet över delårs- och årsstatistiken

De preliminära uppgifterna publiceras månatligen och de slutliga siffrorna publiceras en gång om året i samband med årspublikationen. De preliminära uppgifterna för statistikåret kan därför revideras fram till årspublikationen.

Intern enhetlighet

Datainnehållet är internt enhetligt. Aggregaten på högre nivå härleds från material på enhetsnivå. Begreppen är enhetliga mellan näringsgrenar och regioner.

Källmaterial och datainsamlingar

Källmaterial

Statistikcentralen upprätthåller ett register över inkvarteringsanläggningar som hör till statistikens population. Anläggningarna kan sammanslås med Statistikcentralens företagsregister med hjälp av FO-numret och arbetsställesignumet. Största delen av de inkvarteringsanläggningar som finns i registret är arbetsställen hos företag i företagsregistrets näringsgren 55 (hotell- och logiverksamhet).
Statistikcentralen samlar in månadsuppgifterna om inkvarteringsanläggningarna i Fastlandsfinland i inkvarteringsstatistikens månadsenkät, som är en direkt datainsamling från företag.
Från Åland fås uppgifterna via landskapets statistikbyrå Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB). På grund av olika statistikföringsmetoder kan uppgifterna om Åland avvika från de uppgifter som ÅSUB publicerar.

Datainsamlingsmetod

Statistikföringsmetoden är totalstatistikföring av de anläggningar som finns i registret, då små anläggningar med mindre än 20 bäddplatser eller husvagns -/husbilsplatser med eluttag har uteslutits ur populationen. Statistiken omfattar omkring 1 400 anläggningar (arbetsställen). Statistikföringen är som störst på sommaren, då campingplatserna, sommarhotellen och andra sommaranläggningar är i drift.
Uppgifterna i statistiken samlas månatligen in från inkvarteringsanläggningarna med en webblankett. Följande uppgifter efterfrågas: antalet öppetdagar i anläggningen, disponibel inkvarteringskapacitet (rum och bäddplatser), summan av de rum som dagligen använts under månaden samt försäljningsinkomsten av inkvarteringen inkl. moms. Dessutom ber vi om uppgifter om användarna av tjänsterna (anlända till anläggningen) och antalet övernattningar specificerade enligt bosättningsland.
I vissa bokningssystem i inkvarteringsanläggningarna är det dessutom möjligt att leverera månadsuppgifterna automatiskt till Statistikcentralen som xml-dataöverföring. Denna egenskap används i omkring 200 inkvarteringsanläggningar.
Dessutom uppdateras inkvarteringsanläggningarnas grund- och kapacitetsuppgifter kontinuerligt med uppgifter från anläggningar och andra källor. Andra källor är webbsidor och administrativa register, t.ex. företagsregistret.

Frekvens för datainsamling

Uppgifterna samlas in månatligen.

Metoder

Databehandling

Fr.o.m. januari 2004 har uppgifterna om anläggningar som inte besvarat månadsenkäten estimerats med statistiska metoder (imputering av uppgifter som saknas). Som ersättande uppgifter används anläggningens egna uppgifter för samma statistikmånad året innan, om dessa uppgifter är tillgängliga. I annat fall används uppgifter om en anläggning som är så likadan som möjligt (näringsgren, kapacitet, landskap där anläggningen är belägen). Fr.o.m. mars 2020 används i statistiken bara uppgifter om en liknande anläggning, eftersom anläggningens uppgifter från året innan inte är representativa på grund av coronaviruspandemin. Metoden för ersättning av bortfall förbättrar statistikens jämförbarhet över tid och mellan regioner.

På årsnivå är de imputerade månadsuppgifternas andel nationellt 10–15 procent. Den imputerade andelen av statistikens övernattningar är 3-4 procent på årsnivå.

Datavalidering

Det görs logiska kontroller av materialet och efter det letar man efter avvikelser som eventuellt är fel. Felen kan t.ex. vara ett klart lägre eller högre pris än det typiska priset för motsvarande anläggningar. Vid behov kontaktas uppgiftslämnaren för att korrigera felet.

Principer och riktlinjer

Organisation

Statistikcentralen

Organisationsenhet

Samhällsstatistik

Lagstiftning och andra överenskommelser

Framställningen av statistik styrs av statistiklagen. I statistiklagen föreskrivs bl.a.om insamling av uppgifter, behandling av uppgifter och uppgiftsskyldighet. Vid statistikproduktionen tillämpas på behandlingen av uppgifter utöver statistiklagen också dataskyddslagensamt lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

Vid utarbetandet av statistik tillämpar Statistikcentralen EU:s statistikförordningar, som styr statistikbyråerna i alla EU-länder.

Ytterligare information: Statistiklagstiftning

Principer för dataskydd

Dataskyddet för uppgifter som samlats in för statistiska ändamål garanteras i enlighet med kraven i statistiklagen (280/2004), lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), EU:s allmänna dataskyddsförordning (EU) 2016/679 och dataskyddslagen (1050/2018). Datamaterialen är skyddade med behövliga fysiska och tekniska lösningar i alla skeden av bearbetningen. Statistikcentralen har utarbetat detaljerade föreskrifter och anvisningar för den konfidentiella bearbetningen av uppgifter. Personalen har bara tillgång till de uppgifter som är nödvändiga med tanke på arbetsuppgifterna. Utomstående har inte tillträde till de lokaler där material på enhetsnivå behandlas. De anställda har undertecknat ett sekretessavtal när de trädde i tjänst. Överträdelserav datasekretessen bestraffas.

Ytterligare information: Dataskydd | Statistikcentralen (stat.fi)

Sekretess – behandling av uppgifter

Förutsättningen för att uppgifterna presenteras i statistiken är ett tillräckligt antal inkvarteringsanläggningar, av vilka ingen har en dominerande ställning

Principer för offentliggörande

Statistikcentralen publicerar nya statistiska uppgifter vardagar kl. 8.00 i sin webbtjänst. Publiceringstidpunkterna för statistik uppges på förhand i den publiceringskalender som finns i webbtjänsten. Uppgifterna är offentliga efter att de har uppdaterats i webbtjänsten.

Ytterligare information: Statistikcentralens principer för offentliggörande av statistik

Datautbyte

Uppgifterna enligt förordningen om turismstatistik levereras till Eurostat.

Tillgänglighet och tydlighet

Nya statistiska uppgifter publiceras som databastabeller i databasen StatFin. Databasen är det primära forumet för att publicera uppgifter och de nya uppgifterna uppdateras först i databasen. Vid publicering av statistiska uppgifter kan befintliga databastabeller uppdateras med nya uppgifter eller så kan helt nya databastabeller publiceras.

Utöver de statistiska uppgifter som publiceras i databasen StatFin publiceras i allmänhet ett meddelande om de viktigaste uppgifterna i webbtjänsten. Om offentliggörandet innehåller uppgifter från flera referensperioder (t.ex. månads- och årsuppgifter), publiceras i webbtjänsten en översikt som sammanställer dessa uppgifter. Både i meddelandet och i översikten listas de databastabeller som uppdaterats vid publiceringstidpunkten. Statistikuppgifter kan i vissa fall också publiceras enbart som databasoffentliggöranden i databasen StatFin. I samband med dessa s.k. databasoffentliggöranden publiceras varken ett meddelande eller en översikt.

Meddelandena och databastabellerna publiceras på tre språk: finska, svenska och engelska. De svenska och engelska versionerna av meddelandena kan vara mindre omfattande än de finska.

Om det sker ändringar i tidsplanerna för offentliggöranden och databastabeller informeras allmänheten genom ändringsmeddelanden i webbtjänsten, liksom om det görs korrigeringar.

Mer detaljerade uppgifter efter bosättningsland och region publiceras dessutom i Visit Finlands statistiktjänst Rudolf.

Tillgänglighet av mikrodata

Material på enhetsnivå kan fås för vetenskaplig forskning genom tillståndsförfarande.

Riktlinjer för revidering av uppgifter

Revidering av redan publicerade statistiska uppgifter är en del av den normala statistikproduktionen och innebär förbättrad kvalitet. Principen är att de statistiska uppgifterna bygger på bästa tillgängliga material och information om det fenomen som statistikförs. Å andra sidan strävar man efter att informera om revideringar så transparent som möjligt på förhand. Med förhandskommunikation säkerställs att användarna kan bereda sig på revideringar av uppgifter.

Bakgrunden till revideringen av uppgifter i offentliggörandena är ofta komplettering av material. I så fall grundar sig den nya, reviderade statistiksiffran på en bredare informationsgrund och beskriver fenomenet ännu mer exakt.

Revideringen av uppgifterna i statistiken kan också bero på den beräkningsmetod som använts, exempelvis årlig avstämning av siffror eller uppdatering av viktstruktur. Också ändring av basår och använda klassificeringar orsakar revidering av uppgifter.

Användarnas behov

Uppgifterna behövs för att följa upp och främja turism inom landet och turism från utlandet till Finland samt för att planera turisminvesteringar på riksomfattande och regional nivå. Uppgifterna används inom statsförvaltningen, kommunerna, företag och organisationer inom turistbranschen samt forskningsinstitut. Uppgifterna i inkvarteringsstatistiken publiceras förutom av Finland också av EU och Världsturistorganisationen (World Tourism Organization, WTO). Inkvarteringsstatistiken används också som referensmaterial vid utarbetandet av resebalansen och turismräkenskaperna.

Kvalitetsbedömning


Styrkan i statistiken är ett totalurval av nästan 1 400 inkvarteringsanläggningar, vilket möjliggör regionalt och tidsmässigt noggranna uppgifter. Andra styrkor är tidsseriens längd och god jämförbarhet över tid.
Bristerna i statistiken gäller små inkvarteringsenheter med färre än 20 bäddplatser. Till dessa hör särskilt enskilda stugor och lägenheter som hyrs ut för kortvarigt bruk.

Kvalitetssäkring

Kvalitetsledningen förutsätter helhetsinriktad styrning av verksamheten. Statistikområdets egen ram för kvalitetsledning är riktlinjerna för europeisk statistik (CoP). Ramarna kompletterar varandra. Också kvalitetskriterierna för Finlands officiella statistik överensstämmer med riktlinjerna för europeisk statistik.

Ytterligare information: Kvalitetsledning (på finska) | Statistikcentralen (stat.fi)

Användarnas tillgång

Uppgifterna publiceras samtidigt för alla användare. Innan statistiska uppgifter publiceras får de behandlas och lämnas ut bara av de personer vid Statistikcentralen som deltar i framställningen av statistiken eller som behöver uppgifterna i sitt eget arbete innan de publiceras.

Principer för publicering av statistik

Statistikcentralen är producent till materialet och äger upphovsrätten om inte annat anges i anslutning till produkten, uppgiften eller tjänsten. Användarvillkor för statistiska uppgifter.

Statistikexperter

Heidi Pukkila
överaktuarie
029 551 3478

Dokumentation som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna