Dokumentation som var i kraft 26.5.2024

Statistikens primäruppgifter

Allmän beskrivning

Statistikcentralens statistik över motorfordon bygger på Transport- och kommunikationsverkets (Traficom) trafik- och transportregister, som innehåller uppgifter om alla registreringspliktiga trafikfordon i fasta Finland. Ålands Fordonsmyndigheten skickar årligen statistik över Ålands fordonsbestånd till Statistikcentralen och uppgifterna läggs till de långa tidsserierna över motorfordonsbeståndet. Fordonen i försvarsmaktens register ingår inte i Statistikcentralens fordonsstatistik.
 
Uppgifterna om första registreringar sänds varje månad till Statistikcentralen. Ålands Fordonsmyndigheten skickar årligen statistik till Statistikcentralen över Ålands första registreringar och uppgifterna läggs till de långa förstaregistreringsserierna. Fordonen i försvarsmaktens register ingår inte i Statistikcentralens fordonsstatistik.

Statistikens population

Fordon i registret (bilar, motorcyklar, mopeder, snöskotrar, traktorer, motordrivna arbetsmaskiner och släpvagnar) i slutet av varje kvartal. Första registreringar av nya fordon månatligen. Ur Ålands separata register fås uppgifter för hela året. Fordonen i försvarsmaktens register ingår inte i Statistikcentralens fordonsstatistik.

Statistisk enhet

Fordon som omfattas av registreringsskyldighet för vägtrafik.

Måttenhet

Antalet fordon. Egenskaper hos fordonens tekniska data, till exempel kilogram, centimeter, g/km.

Basperiod

Relevant för statistiken är den senaste statistikperioden och jämförelsen med motsvarande tidpunkt ett år tidigare.

Referensperiod

Kvartalsvis den 31 mars, 30 juni, 30 september och 31 december. Första registeringar månatligen.

Referensområde

Summorna av de långa tidsserierna per fordonskategori är på riksnivå. Närmare uppgifter om fordonen publiceras för Fastlandsfinlands del och en del av uppgifterna på kommunnivå. Specialutredningar kan göras från fall till fall per postnummerområde.

Sektortäckning

Fordon i registret (bilar, motorcyklar, mopeder, snöskotrar, traktorer, motordrivna arbetsmaskiner och släpvagnar) i slutet av varje kvartal. Ur Ålands separata register uppgifter bara vid årets slut.

Tidstäckning

Fordonsstatistikens längsta tabellspecifika tidsserier är de fordon som registerförts åren 1922–2021. De mer detaljerade datamaterialen omfattar åren 2001–2021.

Distributionsfrekvens

Statistiken över fordonsbeståndet vid årsskiftet finns på Statistikcentralens webbplats i februari.
Statistiken över första registrering av motorfordon publiceras på Statistikcentralens webbplats den fjärde vardagen varje månad. Den statistik som publiceras innehåller uppgifter om nya fordon som registrerats under föregående månad. I månadsstatistiken ingår inte fordon från Åland. Uppgifterna i statistiken är slutliga.

Begrepp

Alternativt bränsle/drivmedel

Drivmedel av annan typ än konventionella bränslen, bensin och diesel.

Bil

En bil är ett motordrivet fordon som har minst fyra hjul eller band och som tillverkats för person- eller godstransport eller för en bestämd specialuppgift och vars största konstruktiva hastighet är högre än 25 km/h.

Buss

Ett fordon tillverkat för persontransport med plats för fler än 8 personer utöver föraren.

Cykel

Ett vägfordon som har två eller flera hjul och som i allmänhet drivs uteslutande med muskelkraften från personerna på fordonet, särskilt genom trampanordning, spak eller vev (t.ex. cyklar, trehjulingar, fyrhjulingar och invalidfordon).
Cyklar med stödjande kraftenhet ingår.

Datum för den första registreringen av motorfordonet

Datumet för den första registreringen av ett motorfordon är första gången fordonet registreras som nytt i ett vägtrafikregister, oavsett registrets nationalitet.

Drivmedel

Den huvudsakliga typen av drivmedel som används av fordonet enligt intyg från den behöriga myndigheten i det land där fordonet är registrerat.

Fordonsbestånd

Antal vägfordon som är registrerade vid ett visst datum i ett land och godkända för användning på allmänna vägar. Detta omfattar vägfordon som är undantagna från årliga skatter eller licensavgifter. Det omfattar också importerade begagnade fordon och andra vägfordon i enlighet med nationell praxis. Statistiken ska inte omfatta militärfordon.

Fordonskilometer

Måttenhet som motsvarar förflyttningen av ett vägmotorfordon en kilometer.

Fyrhjuling

En fyrhjuling (L7e) är ett fyrhjuligt motordrivet fordon vars olastade massa är högst 400 kg, eller i fråga om fordon för godstransport högst 550 kg, ifråga om elfordon i bådan fallen utan massan hos drivbatterier, och vars motor har en största nettoeffekt om högst 15 kW.

Första registrering

Med första registrering avses fordonets första registrering i Finland.

Husbil

En husbil är en personbil eller buss som tillverkats för ett särskilt ändamål och där boendemöjligheterna inbegriper minst följande ordentligt fastsatta utrustning:
- sittplatser och bord (bordet kan vara lätt att avlägsna);
- sovplatser, som kan göras om av sittplatser (sovplatserna skall vara dimensionerade för vuxna)
- kokmöjligheter (inne i bilen, tillåten fast inredning);
- förvaringsutrymmen (tillräckliga förvaringsutrymmen för förvaring av reseutrustning, kärl o.d.).

Husvagn

Släpfordon som konstruerats för turism.

(OBS! Fr.o.m. år 1990 ingår inte landskapet Ålands uppgifter.)

Lastbil

Oledat vägfordon som uteslutande eller huvudsakligen är avsett för varutransport med en totalmassa som är större än 3,5 ton.

Ledat fordon

Dragfordon till vilken en släpvagn eller släpvagnar är kopplad.

Lätt fyrhjuling

En lätt fyrhjuling (L6e) är ett fyrhjuligt motordrivet fordon vars olastade massa är högst 350 kg utan massan hos drivbatterier till elfordon och vars största konstruktiva hastighet är högst 45 km/h. En fordon i kategori L6e har en motor vars slagvolym om högst 50 cm3, när det är fråga om en ottomotor, eller vars största nettoeffekt är högst 4 kW, när det är fråga om en annan förbränningsmotor eller en elmotor.

Moped

En moped är ett två- eller trehjuligt motordrivet fordon, vars största konstruktiva hastighet är högst 45 km/h.

En tvåhjulig moped har en motor med en slagvolym om högst 50 cm3, om det är fråga om en förbränningsmotor, eller en största nettoeffekt om högst 4 kW, om det är fråga om en elmotor. En moped med låg effekt är en tvåhjulig moped försedd med pedaler, vars största konstruktiva hastighet är högst 25 km/h och vars motor har en största nettoeffekt om högst 1 kW. En trehjulig moped har en motor med en slagvolym om högst 50 cm3, om det är fråga om en ottomotor, eller en största nettoeffekt om högst 4 kW, när det är fråga om en annan förbränningsmotor eller en elmotor.

Motorcykel

Ett tvåhjuligt motordrivet fordon med eller utan sidovagn. Dess motor har en slagvolym som är större än 50 cm3 eller vars största konstruktiva hastighet är högre än 45 km/h.

Motorredskap

Ett motorredskap är ett fordon som tillverkats som arbetsmaskin. Motorredskap är till exempel skoplastare, lastbom och sopmaskiner. Den största tillåtna hastigheten för motorredskap är högst 40 km/h. Motorredskap som används för väghållningsarbete får dock ha en hastighet på över 40 km/h. Ett annat undantag gäller dragtruckar som används i hamnar och vars största tillåtna hastighet är 50 km/h.

Motorsläde/Snöskoter

En motorsläde är ett terrängfordon som har medar eller band. En snöskoter är en banddriven motorsläde med plats för högst två personer utöver föraren och med en egenmassa av högst 500 kg.

Nationellt vägfordon

Ett vägfordon som är registrerat i det rapporterande landet och som är försett med landets registreringsskyltar eller har registrerats separat (spårvagnar, trådbussar osv.).

Då registrering av ett vägfordon inte är tillämpligt i ett särskilt land är ett nationellt vägfordon ett fordon som ägs eller leasas av en person eller ett företag som betalar skatt i det landet.

Paketbil

Ett fordon tillverkat för godstransport med en totalmassa av högst 3,5 ton.

Personbil

Vägmotorfordon, annat än moped eller motorcykel, som är avsett för persontransport och avsett för högst nio personer (inklusive föraren).

Påhängsvagn

Vägfordon för varutransport som saknar främre hjulaxlar och som är konstruerat så att en del av fordonet och en betydande del av dess last vilar på ett dragfordon.

Släpvagn

En bilsläpvagn är ett släpfordon tillverkat för person- eller godstransport eller turism.

Taxbil

Registrerad personbil som hyrs med förare utan någon fastställd färdrutt.

Tjänstevikt

Vikten av fordonet (eller fordonskombinationen) utan last vid stillastående i körklart läge som
tillåts av den behöriga myndigheten i det land där fordonet är registrerat.

Totalvikt på fordon

Den sammanlagda vikten av fordonet (eller fordonskombinationen) inklusive dess last vid stillastående i körklart läge och av lasten som tillåts av den behöriga myndigheten i det land där fordonet är registrerat.

I denna ingår förarens vikt och vikten av det största antalet personer som får transporteras.

Traktor

En traktor är ett motordrivet fordon som konstruerats särskilt för att driva jord- eller skogsbruksmaskiner som kopplas till den samt för att dra släpvagnar.

Till traktorer räknas inte maskiner som konstruerats särskilt för skogsbruk, såsom lunnare och skotare eller skogsmaskiner som är baserade på schaktningsmaskinschassier. Dessa fordon är motorredskap.

Trehjuling

En trehjuling (L5e) är ett motordrivet fordon med tre symmetriskt placerade hjul vilket har en motor med en slagvolym som är större än 50 cm3 , när det är fråga om en förbränningsmotor, eller vars största konstruktiva hastighet är högre än 45 km/h.

Utländskt vägfordon

Ett vägfordon som är registrerat i ett annat land än det rapporterande landet och som är försett med det landets registreringsskyltar.

Vägfordon

Ett fordon försett med hjul som är avsett för användning på vägar.

Vägfordon för persontransport

Ett vägfordon som uteslutande eller huvudsakligen är avsett för att transportera en eller flera personer.

Vägfordon för varutransport

Ett vägfordon som uteslutande eller huvudsakligen är avsett för varutransport.

Följande ingår:
a)   Lätta lastbilar med en totalvikt på högst 3 500 kg, som uteslutande eller huvudsakligen är avsedda för varutransport, t.ex. skåpbilar och pickupbilar
b)    Tunga lastbilar med en totalvikt över 3 500 kg, som uteslutande eller huvudsakligen är avsedda för varutransport
c)   Dragfordon  
d)   Jordbrukstraktorer som är godkända för användning på allmänna vägar.

Vägfordonets ålder

Tidrymden efter den första registreringen av vägfordonet, oavsett i vilket land registreringen har skett.

Vägmotorfordon

Vägfordon försett med en motor som utgör det enda medlet för framdrivning och som normalt används för person- eller varutransport på väg eller för att på väg dra fordon som används för person- eller varutransport.

Vägmotorfordon för persontransport

Ett vägmotorfordon som uteslutande eller huvudsakligen är avsett för att transportera en eller flera personer.

Vägtrafik

Varje förflyttning av ett vägfordon i ett visst vägnät.

Noggrannhet, tillförlitlighet och aktualitet

Noggrannhet och tillförlitlighet i allmänhet

Statistikens kvalitet är bunden till datakvaliteten i trafik- och transportregistret. Datakvaliteten ligger på en god nivå beträffande huvudklassificeringen. På en noggrannare nivå kan registerdata saknas eller innehålla bristfälliga uppgifter.

Aktualitet

Statistiken över motorfordonsbeståndet vid årsskiftet finns på Statistikcentralens webbplats i februari.
Statistiken över första registrering av motorfordon publiceras på Statistikcentralens webbplats den fjärde vardagen varje månad. Den statistik som publiceras innehåller uppgifter om nya fordon som registrerats under föregående månad.
 

Punktlighet

Ingen dröjsmål, uppgifterna levereras på utsatt datum.

Jämförbarhet

Geografisk jämförbarhet

Det är fråga om ett omfattande registermaterial, så när det gäller de viktigaste klassificerande uppgifterna är fordonsstatistiken jämförbar i Fastlandsfinland och på landskaps- och kommunnivå. När landskaps- och kommunspecifika uppgifter jämförs ska de kommunsammanslagningar som skett beaktas, eftersom kommunstatistiken alltid görs enligt den kommunindelning som gäller under statistikåret. Åren 2000–2006 härleddes fordonets kommun utifrån innehavarens postnummer. I övrigt har man som fordonets kommunkod använt kommunkoden enligt fordonsinnehavarens hemkommun.

Jämförbarhet över tid

Det totala antalet fordon per fordonsklass är jämförbart med tidigare år. Fordonsbeståndet omfattar fordon som ställts av tillfälligt från och med 2007. När landskaps- och kommunspecifika uppgifter jämförs ska de kommunsammanslagningar som skett beaktas, eftersom kommunstatistiken alltid görs enligt den kommunindelning som gäller under statistikåret. Åren 2000–2006 härleddes fordonets kommun utifrån innehavarens postnummer. I övrigt har man som fordonets kommunkod använt kommunkoden enligt fordonsinnehavarens hemkommun.

Enhetlighet över statistikområdena

Statistikcentralens fordonsstatistik är ganska enhetlig på helhetsnivå jämfört med statistiken inom övriga statistikområden.

Källmaterial och datainsamlingar

Källmaterial

Transport- och kommunikationsverket (Traficom) lämnar kvartalsvis ut uppgifter om fordon i trafik- och transportregistret till Statistikcentralen. På Åland förs fordonsregistret av Fordonsmyndigheten, som årligen ger Statistikcentralen summauppgifter om registerförda fordon. Transport- och kommunikationsverket (Traficom) lämnar månatligen ut uppgifter om nya fordon till Statistikcentralen för statistikföring. På Åland förs fordonsregistret av Fordonsmyndigheten, som årligen ger Statistikcentralen summauppgifter om förstaregistreringar.

Datainsamlingsmetod

Uppgifterna fås från den registeransvarige.

Frekvens för datainsamling

Transport- och kommunikationsverket (Traficom) lämnar kvartalsvis ut uppgifter om fordon i trafik- och transportregistret till Statistikcentralen. På Åland förs fordonsregistret av Fordonsmyndigheten, som årligen ger Statistikcentralen summauppgifter om registerförda fordon. Transport- och kommunikationsverket (Traficom) lämnar månatligen ut uppgifter om nya fordon till Statistikcentralen för statistikföring. På Åland förs fordonsregistret av Fordonsmyndigheten, som årligen ger Statistikcentralen summauppgifter om förstaregistreringar.

Metoder

Databehandling

I produktionsprocessen editeras källdata enligt behandlingsreglerna och nya datavariabler härleds.

Datavalidering

Källdata granskas i produktionsprocessen med avseende på de viktigaste datavariablerna och resultaten jämförs med tidigare material. Om skillnader upptäcks ska orsakerna till dessa utredas med hjälp av materialet eller genom att den registeransvariga kontaktas.

Principer och riktlinjer

Organisation

Statistikcentralen

Organisationsenhet

Informations- och statistiktjänst

Lagstiftning och andra överenskommelser

Framställningen av statistik styrs av statistiklagen. I statistiklagen föreskrivs bl.a.om insamling av uppgifter, behandling av uppgifter och uppgiftsskyldighet. Vid statistikproduktionen tillämpas på behandlingen av uppgifter utöver statistiklagen också dataskyddslagensamt lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

Vid utarbetandet av statistik tillämpar Statistikcentralen EU:s statistikförordningar, som styr statistikbyråerna i alla EU-länder.

Ytterligare information: Statistiklagstiftning

Principer för dataskydd

Dataskyddet för uppgifter som samlats in för statistiska ändamål garanteras i enlighet med kraven i statistiklagen (280/2004), lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), EU:s allmänna dataskyddsförordning (EU) 2016/679 och dataskyddslagen (1050/2018). Datamaterialen är skyddade med behövliga fysiska och tekniska lösningar i alla skeden av bearbetningen. Statistikcentralen har utarbetat detaljerade föreskrifter och anvisningar för den konfidentiella bearbetningen av uppgifter. Personalen har bara tillgång till de uppgifter som är nödvändiga med tanke på arbetsuppgifterna. Utomstående har inte tillträde till de lokaler där material på enhetsnivå behandlas. De anställda har undertecknat ett sekretessavtal när de trädde i tjänst. Överträdelserav datasekretessen bestraffas.

Ytterligare information: Dataskydd | Statistikcentralen (stat.fi)

Sekretess – behandling av uppgifter

Det viktigaste syftet med att skydda uppgifterna är att undvika att publicera statistiska uppgifter i en form där enskilda personer eller företag kan identifieras. Statistikenheten i statistiken över motorfordon är fordon och i de tabeller som publiceras ska det från fall till fall bedömas att uppgifterna om ett enskilt fordon inte är på en för detaljerad nivå. Statistiken över motorfordon innehåller inte uppgifter på enhetsnivå som enligt lag är offentliga, så röjanderisken måste beaktas när tabellerna sammanställs. De känsligaste uppgifterna i statistiken är uppgifter om fordonets innehavare och/eller ägare.

Primärmaterialet i statistiken över motorfordon innehåller mycket känsliga uppgifter om personer och företag, men de egentliga uppgifterna som publiceras i statistiken gäller fordonen och deras tekniska egenskaper. Tekniska uppgifter om fordon kan publiceras enligt fordonsinnehavarens och/eller ägarens hemkommun. Företagen har egna postnummerområden enligt deras namn, så statistiken kan inte alltid klassificeras enligt alla postnummerområden.
Rent tekniska uppgifter om fordon kan också publiceras på enhetsnivå. För många datavariabler med anknytning till fordonets innehavare och/eller ägare kan tröskelvärdet inte användas, för även om tröskelvärdet överskrids så är observationerna kopplade till samma företag till exempel i fråga om företagens egna postnummerområden. Då offentliggörs uppgifterna inte alls med denna noggrannhet. I annat fall används tre statistikenheter som tröskelvärde. Tröskelvärdesregeln tillämpas vid primär och sekundär täckning. Vid primärt skydd täcks uppgifterna om cellen i tabellen grundar sig på endast en eller två observationer. Vid sekundär täckning ska uppgifterna i antingen över- eller undergruppen täckas om undergruppen eller skillnaden mellan över- och undergruppen består av en eller två observationer.

Vid kundspecifika uppdrag som grundas på statistiken över motorfordon tillämpas de ovan beskrivna skyddsprinciperna i uppdragets definierings- och planeringsskeden. Statistikcentralen är skyldig att i det skede då uppdraget definieras informera om hur dataskyddsbestämmelserna påverkar den statistik som framställs. I definieringsskedet planerar Statistikcentralen tillsammans med kunden sådan statistik som syftar till att uppfylla kundens informationsbehov inom dataskyddets ramvillkor. Efter ansökan om användningstillstånd beslutar avdelningen för samhällsstatistik från fall till fall om överlåtelse av motorfordonsmaterial på enhetsnivå för forskningsändamål.

Principer för offentliggörande

Statistikcentralen publicerar nya statistiska uppgifter vardagar kl. 8.00 i sin webbtjänst. Publiceringstidpunkterna för statistik uppges på förhand i den publiceringskalender som finns i webbtjänsten. Uppgifterna är offentliga efter att de har uppdaterats i webbtjänsten.

Ytterligare information: Statistikcentralens principer för offentliggörande av statistik

Datautbyte

Uppgifterna i fordonsstatistiken finns i Statistikcentralens databas StatFin och på statistikens webbplats från och med publiceringsdagen.

Tillgänglighet och tydlighet

Nya statistiska uppgifter publiceras som databastabeller i databasen StatFin. Databasen är det primära forumet för att publicera uppgifter och de nya uppgifterna uppdateras först i databasen. Vid publicering av statistiska uppgifter kan befintliga databastabeller uppdateras med nya uppgifter eller så kan helt nya databastabeller publiceras.   

Utöver de statistiska uppgifter som publiceras i databasen StatFin publiceras i allmänhet ett meddelande om de viktigaste uppgifterna i webbtjänsten. Om offentliggörandet innehåller uppgifter från flera referensperioder (t.ex. månads- och årsuppgifter), publiceras i webbtjänsten en översikt som sammanställer dessa uppgifter. Både i meddelandet och i översikten listas de databastabeller som uppdaterats vid publiceringstidpunkten. Statistikuppgifter kan i vissa fall också publiceras enbart som databasoffentliggöranden i databasen StatFin. I samband med dessa s.k. databasoffentliggöranden publiceras varken ett meddelande eller en översikt. 

Meddelandena och databastabellerna publiceras på tre språk: finska, svenska och engelska. De svenska och engelska versionerna av meddelandena kan vara mindre omfattande än de finska.   

Om det sker ändringar i tidsplanerna för offentliggöranden och databastabeller informeras allmänheten genom ändringsmeddelanden i webbtjänsten, liksom om det görs korrigeringar.

Riktlinjer för revidering av uppgifter

Revidering av redan publicerade statistiska uppgifter är en del av den normala statistikproduktionen och innebär förbättrad kvalitet. Principen är att de statistiska uppgifterna bygger på bästa tillgängliga material och information om det fenomen som statistikförs. Å andra sidan strävar man efter att informera om revideringarså transparent som möjligt på förhand. Med förhandskommunikation säkerställs att användarna kan bereda sig på revideringar av uppgifter.

Bakgrunden till revideringen av uppgifter i offentliggörandena är ofta komplettering av material. I så fall grundar sig den nya, reviderade statistiksiffran på en bredare informationsgrund och beskriver fenomenet ännu mer exakt.

Revideringen av uppgifterna i statistiken kan också bero på den beräkningsmetod som använts, exempelvis årlig avstämning av siffror eller uppdatering av viktstruktur. Också ändring av basår och använda klassificeringar orsakar revidering av uppgifter.

Kvalitetsbedömning

Statistikens kvalitet är bunden till datakvaliteten i trafik- och transportregistret och datakvaliteten gås igenom regelbundet tillsammans med den registeransvarige.

Kvalitetssäkring

Kvalitetsledningen förutsätter helhetsinriktad styrning av verksamheten. Statistikområdets egen ram för kvalitetsledning är riktlinjerna för europeisk statistik (CoP). Ramarna kompletterar varandra. Också kvalitetskriterierna för Finlands officiella statistik överensstämmer med riktlinjerna för europeisk statistik. 

Ytterligare information: Kvalitetsledning (på finska) | Statistikcentralen (stat.fi)

Användarnas tillgång

Uppgifterna publiceras samtidigt för alla användare. Innan statistiska uppgifter publiceras får de behandlas och lämnas ut bara av de personer vid Statistikcentralen som deltar i framställningen av statistiken eller som behöver uppgifterna i sitt eget arbete innan de publiceras.

Ytterligare information: Principer för publicering av statistik

Statistikcentralen är producent till materialet och äger upphovsrätten om inte annat anges i anslutning till produkten, uppgiften eller tjänsten. Användarvillkor statistiska uppgifter.
 

Statistikexperter

Nico Maunula
överaktuarie
029 551 3526

Dokumentation som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna