Dokumentation som var i kraft 15.5.2024

Statistikens primäruppgifter

Allmän beskrivning

Producentprisindexet för lantbruk mäter utvecklingen av producentpriser på vegetabiliska och animaliska produkter ur odlarens synvinkel. Indexet anger hur mycket lantbrukets producentpriser förändrats i förhållande till bastidpunkten. Indexets vikter beräknas i huvudsak på basis av uppgifterna i nationalräkenskaperna som gäller lantbruket. Basåret byts ut vart femte år, då också viktstrukturen och produkt- och uppgiftslämnarurvalen revideras. Indexserien 2020=100 infördes från början av 2024.

Statistikens population

Populationen för producentprisindex för lantbruk utgörs av alla gårdar i Finland vilka producerar lantbruksprodukter för marknaden.

Statistisk enhet

Statistikenheten för producentprisindexet för lantbruk är en gård. Rapporteringsenheterna utgörs av slakterier, mejerier, förpackningsanläggningar, producentorganisationer, företag inom livsmedelsindustrin och enskilda lantbrukare. 

Måttenhet

Uppgifterna i producentprisindexet för lantbruk publiceras som indextal. Därtill publiceras månads-, kvartals- och årsförändringsprocenter som räknats utifrån indexen.

Basperiod

Bastidpunkten för producentprisindexet för lantbruk är året 2020 (2020=100).

Referensperiod

Referensperioden för producentprisindexet för lantbruk är en månad. 

Referensområde

Det geografiska referensområdet för producentprisindexet för lantbruk är hela Finland.

Sektortäckning

Producentprisindexet för lantbruk täcker hela Finland, utan att någon regional fördelning förekommer. Statistikens beskrivningsmål utgörs av vegetabiliska produkter som producerats av lantbrukare i Finland, djur och animaliska produkter som säljs till andra gårdar eller utanför lantbrukssektorn (exkl. försäljning till hushåll). De tillgångar som ingår i indexet täcker hela populationen, dock omfattas inte produkter med lägre ekonomiskt värde av en egen prisuppföljningen och deras försäljningsvärden i indexets viktstruktur har övervältrats till övriga lantbrukstillgångar. Följaktligen är produkterna i indexet via viktstrukturen också representativa för produkter som inte är med i indexet.

Tidstäckning

För de nya 2020=100-indexen finns tidsserier från och med indexuppgifterna för januari 2020. 2015=100, 2010=100, 2005=100 och 2000=100-serierna produceras tillsvidare. 2000=100-serien är tillgänglig på huvudgruppsnivå från och med januari år 1995.

Uppgifterna uppdateras en gång per år i samband med publiceringen i maj, då storleken på efterkottslikvidpriserna för mjölk uppdateras i indexen. Revisionen påverkar totalindexet och underindexen animaliska produkter och mjölk. Revisioner kan också göras vad gäller övriga produkter, om bland annat källuppgifterna retroaktivt ändras avsevärt.

Distributionsfrekvens

Statistiken publiceras varje månad. Producentprisindexen för lantbruk revideras i samband med publiceringen i maj månad efter statistikåret. Också retroaktiva förändringar i källuppgifterna kan leda till revidering av uppgifterna.

Begrepp

Basindex

I basindexet jämförs priset vid beräkningstidpunkten alltid med bastidpunkten. I basindexet byts vikterna ut vanligen mera sällan än varje år, t.ex. med fem års mellanrum.

Index

Indexet är ett relationstal, som beskriver den relativa förändringen av en variabel (t.ex. pris, antal eller värde) i förhållande till basperioden (t.ex. år). Varje tidpunkts indextal anger hur många procent en viss variabel är av basperiodens pris, mängd eller värde vid ifrågavarande tidpunkt. Medeltalet av basperiodens indextal är 100.

Indexformel

Indexformeln är en matematisk funktion och med hjälp av den räknar man från observationsvärden ut ett enskilt nyckeltal som beskriver förändring (t.ex. Fischers, Laspeyres' och Paasches indexformler).

Indextal

Indextalet är en storhet som används inom prisindexen och som anger priset, medelpriset eller indexet under jämförelsetidpunkten i förhållande till priset, medelpriset eller indexet under bastidpunkten. Indextalet för bastidpunkten anges vanligen med talet hundra. T.ex. om indextalet för en vara under en viss tidpunkt är 105,3 betyder det att priset på varan har stigit med 5,3 procent från bastidpunkten.

Kedjeindex

I kedjeindexet sker jämförelsen alltid mellan efter varandra följande beräkningstidpunkter. I kedjeindexet förs indextalen för en viss bastidpunkt framåt med förändringen av två beräkningstidpunkter. I kedjeindexet byts vikten i princip under varje beräkningstidpunkt.

Ibland talar man om kedjeindex också i det fall att jämförelseperioden hålls fast i jämförelsen under året, men jämförelseperiod och indexets viktstruktur ändras alltid när ett nytt år börjar.

Kvartalsförändring

Med kvartalsförändring avses den relativa förändringen av kvartalsindexet jämfört med indexet för det föregående kvartalet. Förändringen anges i allmänhet i procent.

Månadsförändring

Månadsförändring är den relativa förändringen av indexet från tidpunkten månaden innan. Förändringen anges vanligen i procent.

Producentpris

Det pris som företaget får för sin produkt eller tjänst.

Producentpris för odlare

Det pris utan moms och produktsubventioner som odlaren får för sina lantbruksprodukter på gården eller i det första skedet av marknadsföringskedjan.

Producentprisindex för lantbruk

Producentprisindex för lantbruk mäter utvecklingen av producentpriser på vegetabiliska och animaliska produkter. Indexet anger hur mycket lantbrukets producentpriser har förändrats i förhållande till bastidpunkten.

Viktstruktur

Viktstrukturen beskriver vilken betydelse respektive underindex (vara, löntagargrupp o.d.) har med tanke på totalindexet.

Årsförändring

Årsförändring är indexets relativa förändring jämfört med motsvarande period året innan (t.ex. årsförändring av totalindexet för konsumentpriset, dvs. inflation).

Noggrannhet, tillförlitlighet och aktualitet

Noggrannhet och tillförlitlighet i allmänhet

Felkällor och omständigheter som kan påverka statistikens exakthet kan utgöras av att prisuppgifter saknas för en del av året (t.ex. frukt och färskpotatis), bristfällig behandling av kvalitetsförändringar i produkterna i indexberäkningen, urvalsfel, inexakthet i viktstrukturen i indexet vid avsevärda strukturförändringar i jordbruksproduktionen, täckningsgraden för de prisuppgifter som samlas in av uppgiftslämnarna, felaktiga uppgifter och eventuella behandlingsfel.

Aktualitet

Preliminär månadsdata för producentprisindexet för lantbruk offentliggörs med 35 dagars eftersläpning efter utgången av varje månad. Preliminär års- och kvartalsdata publiceras med en fördröjning på 45 dagar efter slutet av den statistiska perioden. Revisionsmeddelande och därmed slutlig statistik publiceras med en försening på 135 dagar.

Jämförbarhet

Geografisk jämförbarhet

Sammanställningen av producentprisindex inom jordbruket grundar sig på den handbok som upprättats tillsammans av medlemsländerna och Eurostat, samt i tillämpliga delar på EU-förordningarna (EU) 2022/2379 och (EU) 2023/1579. Syftet med dessa förordningar är att säkerställa enhetliga metoder och jämförbara resultat mellan olika länder. De nämnda förordningarna blir obligatoriska endast när basåret ändras till år 2025 (2025=100).

Jämförbarhet över tid

Gamla indexserier är inte till alla delar jämförbara med de indexserier som är i användning för tillfället, eftersom prisdefinitionerna ändrats vad gäller bland annat prisstöd och beskattning.

I och med att Finland gick med i Europeiska unionen år 1995 ändrades beräkningsgrunderna för producentprisindexet för lantbruk. Från och med år 1990 fram till februari år 2000 har producentprisindexet för lantbruk räknats exklusive stöd och inklusive prisstöd. För denna tid omfattar index två indexserier. Från och med början av år 1995 har lantbruk omfattats av momsbeskattning. Prisstöd för lantbruksprodukter avlägsnades till största del från och med början av år 2000 och de beaktas inte i nuvarande index.

Tidsserier för jordbruksproducentpriser från år 2000 är mestadels jämförbara över tiden.

Referensperioden för indexen, dvs. basåret, är 2020. Publicering av index med basåren 2015=100, 2010=100, 2005=100 och 2000=100 fortsätter. Endast indexet för det senaste basåret beräknas verkligt, och tidsserierna för äldre basår kedjas framåt med förändringarna av det nyaste basåret.

 

Enhetlighet över statistikområdena

Ekonomikonton för jordbruket i nationalräkenskaperna och viktstrukturen i prisindexen för jordbruket är harmoniserade, med undantag för egen användning av gårdar och lagerförändringar. Detta beror på metodmässiga skillnader i statistikgrenarna.

Källmaterial och datainsamlingar

Källmaterial

De produktprisuppgifter som behövs för att sammanställa statistiken fås i huvudsak från statistiken Producentpriser på jordbruksprodukter, som uppgjorts av Naturresursinstitutet Luke. De prisuppgifter som fås från Luke täcker omkring 72 procent av producentprisindexet för lantbruk, då täckningen mäts enligt indexets viktvärden. Lukes statistik omfattar produkter som sålts från gårdarna i oförädlad form till industrin, packerierna och förmedlingsrörelserna och produkter som sålts i opackad form; handel mellan gårdarna faller utanför statistiken. I Producentprisindexet för lantbruk uppskattas marknadsprisnivån i handel mellan gårdarna, såsom i fodersädhandel. Lukes statistik täcker i regel över 80 procent av de produktflöden som ska granskas när det gäller kött, mjölk, spannmål, rybs och raps, matpotatis faller under denna.

I Producentprisindex för lantbruk utnyttjas därtill Kasvistieto Ab:s prisstatistik i uppföljning av grönsakspriserna. Dessa uppgifters andel är ungefär 16 procent av indexet. Kasvistieto Ab uppskattar att dess prisstatistik vad gäller huvudprodukter täcker 10–40 procent av volymen på den inhemska färskproduktionen.
Den återstående delen av de prisuppgifter som behövs för att sammanställa indexet fås från annan statistik eller så begär Statistikcentralen dessa av uppgiftslämnarna (foderväxter, sockerbeta, stärkelsepotatis, vissa blommor, honung och pälsar). En del av prisuppgifterna rörande blommor, plantor och grönsaker fås från Handelsträdgårdsförbundet ry:s prisstatistik. Förbundets medlemsföretag täcker hälften av Finlands växthusareal. De produkter som följs med Handelsträdgårdsförbundet ry:s prisuppgifter har en vikt på fem procent i indexet. De prisuppgifter som Statistikcentralen samlat in står för en andel på knappt 7 procent av indexet, av vilken merparten utgörs av pälsskinn. Statistikcentralen samlar in prisuppgifter om pälsar från pälsauktioner, som är den viktigaste försäljningsplatsen för pälsskinn.

Datainsamlingsmetod

Primärdata för producentprisindexen för lantbruk samlas i huvudsak in från Naturresursinstitutets webbplats. Kasvistieto Oy levererar prisinformation om trädgårdsväxter till Luke, som sedan levererar den till Statistikcentralen månadsvis. Därtill samlas uppgifter in direkt från uppgiftslämnarna med Statistikcentralens webbenkät eller från andra index.

Frekvens för datainsamling

Uppgifterna i prisindexen för lantbruk samlas i regel månatligen. Prisuppgifter om produkter vars prisvariation är ringa samlas in kvartalsvis, halvårsvis eller en gång per år.

Metoder

Databehandling

De granskade observationsvärdena bildar statistikmaterialet. Prisobservationer som saknas tillfälligt imputeras med prisändringarna för andra motsvarande produkter eller så används priset för föregående månad. För prisobservationer som ständigt saknas väljer man en aktör i samma storleksklass som ny uppgiftsleverantör. I statistiken utnyttjas i huvudsak färdig statistik, varför problemet med bristande observationer inte är betydande.
Indextalen beräknas med hjälp av en basstrategi med hjälp av Laspeyres indexformel. Observationsvärdena aggregeras med viktkoefficienter för produkter och uppgiftslämnare på de högre produktgruppsnivåerna och slutligen som ett totalindex. Med hjälp av viktkoefficienterna kan de indextal och prisändringar som beskriver populationen estimeras.
 

Datavalidering

När det gäller uppgifter som saknas skickas aktivt påminnelser. Material granskas då statistik sammanställs såväl på observations- som på aggregatnivå. Stora och avvikande prisförändringar och förändringar i produkterna granskas och vid behov begärs närmare information av uppgiftslämnaren. Det bedöms om de beräknade indextalen är korrekta genom att jämföra dem med källuppgifterna och den allmänna informationen på marknaden.

Principer och riktlinjer

Organisation

Statistikcentralen

Organisationsenhet

Ekonomistatistik

Lagstiftning och andra överenskommelser

Framställningen av statistik styrs av statistiklagen. I statistiklagen föreskrivs bl.a. om insamling av uppgifter, behandling av uppgifter och uppgiftsskyldighet. Vid statistikproduktionen tillämpas på behandlingen av uppgifter utöver statistiklagen också dataskyddslagen samt lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

Vid utarbetandet av statistik tillämpar Statistikcentralen EU:s statistikförordningar, som styr statistikbyråerna i alla EU-länder.  

Ytterligare information: Statistiklagstiftning

Sammanställningen av statistiken grundar sig på en långvarig gentlemannaöverenskommelse med Europeiska kommissionens statistikbyrå Eurostat. Sammanställningen av statistiken baserar sig indirekt också på följande lagar: EP:s och rådets förordning om räkenskaper för jordbruket i gemenskapen (EG) nr 138/2004, lagen om livsmedels- och naturresursstatistik 27.6.2014/562. 

EU:s förordning om jordbruksstatistik (EU) 2022/2379 och dess genomförandeförordning (EU) 2023/1579 som kompletterar jordbruksprisstatistiken styr i tillämpliga delar sammanställningen av jordbruksprisindex. Dock gäller de obligatoriska bestämmelserna i förordningen endast sammanställningen av index för basåret 2025 (2025=100).

Från uppgiftslämnarna samlas endast sådana nödvändiga uppgifter in som inte kan fås från administrativa register.

Principer för dataskydd

Dataskyddet för uppgifter som samlats in för statistiska ändamål garanteras i enlighet med kraven i statistiklagen (280/2004), lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), EU:s allmänna dataskyddsförordning (EU) 2016/679 och dataskyddslagen (1050/2018). Datamaterialen är skyddade med behövliga fysiska och tekniska lösningar i alla skeden av bearbetningen. Statistikcentralen har utarbetat detaljerade föreskrifter och anvisningar för den konfidentiella bearbetningen av uppgifter. Personalen har bara tillgång till de uppgifter som är nödvändiga med tanke på arbetsuppgifterna. Utomstående har inte tillträde till de lokaler där material på enhetsnivå behandlas. De anställda har undertecknat ett sekretessavtal när de trädde i tjänst. Överträdelser av datasekretessen bestraffas.

Ytterligare information: Dataskydd | Statistikcentralen (stat.fi)

Sekretess – behandling av uppgifter

I statistik som publiceras anges uppgifterna på en nivå där uppgifterna om enskilda uppgiftslämnare inte kan identifieras. I material som lämnas in till Eurostat markeras sådana uppgifter som konfidentiella.

Principer för offentliggörande

Statistikcentralen publicerar nya statistiska uppgifter vardagar kl. 8.00 i sin webbtjänst. Publiceringstidpunkterna för statistik uppges på förhand i den publiceringskalender som finns i webbtjänsten. Uppgifterna är offentliga efter att de har uppdaterats i webbtjänsten.

Ytterligare information: Statistikcentralens principer för offentliggörande av statistik

Datautbyte

De producentprisindex som publiceras lämnas varje månad in till Eurostat, som publicerar dem på sin egen webbplats. De indextal som överlämnas till Eurostat avviker vad gäller grönsaker, frukt och potatis, och följaktligen också aggregatserierna, från de tal som publiceras nationellt. Den information som överlämnas till Eurostat baserar sig på periodvikter vad gäller ovan nämnda produkter, det vill säga att de har olika viktandelar i totalindexet under olika kvartal. Under åren hålls viktstrukturen för varje kvartal oförändrad. De nationella talen räknas enligt vikt, då andelarna i totalindexet är de samma för produkten under varje kvartal.

Annan datadistribution

Beslut om publicering av aktuella nyheter, såsom nyhetshöjdpunkter, fattas fall för fall.
Kanaler för aktuella nyheter inkluderar
www.tilastokeskus.fi 
www.facebook.com/Tilastotohtori 
https://twitter.com/tilastokeskus.

Tillgänglighet och tydlighet

Nya statistiska uppgifter publiceras som databastabeller i databasen StatFin. Databasen är det primära forumet för att publicera uppgifter och de nya uppgifterna uppdateras först i databasen. Vid publicering av statistiska uppgifter kan befintliga databastabeller uppdateras med nya uppgifter eller så kan helt nya databastabeller publiceras. 

Utöver de statistiska uppgifter som publiceras i databasen StatFin publiceras i allmänhet ett meddelande om de viktigaste uppgifterna i webbtjänsten. Om offentliggörandet innehåller uppgifter från flera referensperioder (t.ex. månads- och årsuppgifter), publiceras i webbtjänsten en översikt som sammanställer dessa uppgifter. Både i meddelandet och i översikten listas de databastabeller som uppdaterats vid publiceringstidpunkten. Statistikuppgifter kan i vissa fall också publiceras enbart som databasoffentliggöranden i databasen StatFin. I samband med dessa s.k. databasoffentliggöranden publiceras varken ett meddelande eller en översikt.

Meddelandena och databastabellerna publiceras på tre språk: finska, svenska och engelska. De svenska och engelska versionerna av meddelandena kan vara mindre omfattande än de finska.   

Om det sker ändringar i tidsplanerna för offentliggöranden och databastabeller informeras allmänheten genom ändringsmeddelanden i webbtjänsten, liksom om det görs korrigeringar.

Tillgänglighet av mikrodata

Mikrodata på enhetsnivå av statistiken används endast för produktion av statistiken, och personer som inte är involverade i statistikproduktionen har inte tillgång till mikrodata.

Riktlinjer för revidering av uppgifter

Revidering av redan publicerade statistiska uppgifter är en del av den normala statistikproduktionen och innebär förbättrad kvalitet. Principen är att de statistiska uppgifterna bygger på bästa tillgängliga material och information om det fenomen som statistikförs. Å andra sidan strävar man efter att informera om revideringar så transparent som möjligt på förhand. Med förhandskommunikation säkerställs att användarna kan bereda sig på revideringar av uppgifter.

Bakgrunden till revideringen av uppgifter i offentliggörandena är ofta komplettering av material. I så fall grundar sig den nya, reviderade statistiksiffran på en bredare informationsgrund och beskriver fenomenet ännu mer exakt.

Revideringen av uppgifterna i statistiken kan också bero på den beräkningsmetod som använts, exempelvis årlig avstämning av siffror eller uppdatering av viktstruktur. Också ändring av basår och använda klassificeringar orsakar revidering av uppgifter.

Kvalitetsbedömning

Kvaliteten i Producentprisindexet för lantbruk bedöms i flera olika skeden av processen. Varje månad granskas förändringar i det statistiska materialet på enhetsnivå, och avvikande uppgifters riktighet utreds. Också uppgifterna på aggregerad nivå granskas.

Kvalitetssäkring

Kvalitetsledningen förutsätter helhetsinriktad styrning av verksamheten. Statistikområdets egen ram för kvalitetsledning är riktlinjerna för europeisk statistik (CoP). Också kvalitetskriterierna för Finlands officiella statistik överensstämmer med riktlinjerna för europeisk statistik.

Ytterligare information: Kvalitetsledning (på finska) | Statistikcentralen (stat.fi)

Användarnas tillgång

Uppgifterna publiceras samtidigt för alla användare. Innan statistiska uppgifter publiceras får de behandlas och lämnas ut bara av de personer vid Statistikcentralen som deltar i framställningen av statistiken eller som behöver uppgifterna i sitt eget arbete innan de publiceras.

Ytterligare information: Principer för publicering av statistik

Statistikcentralen är producent till materialet och äger upphovsrätten om inte annat anges i anslutning till produkten, uppgiften eller tjänsten. Användarvillkor för statistiska uppgifter.

Statistikexperter

Marianne Rautelin
överaktuarie
029 551 3421

Dokumentation som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna