Dokumentation som var i kraft 28.9.2023

Statistikens primäruppgifter

Allmän beskrivning

Producentprisindexet för tjänster beskriver tjänsternas prisutveckling ur företagens synvinkel. Producentprisindexet för tjänster tillhör konjunkturstatistik som beskriver utvecklingen för olika delfaktorer eller delområden inom ekonomin på kort sikt.

Indexet följer prisutvecklingen hos tjänster som företag erbjuder andra företag och offentliga samfund (Business to Business, BtoB), hushåll (Business to Consumers, BtoC) samt alla slutanvändare (Business to All, BtoAll). 

Statistikens population

Populationen i producentprisindexet för tjänster utgörs av alla företag med verksamhet i Finland som erbjuder tjänsteprodukter i huvudklasserna H–S (exkl. K och O) i produktklassificeringen CPA 2015. 

Beräkningen av producentprisindexet för tjänster baserar sig på produkter. Indexet beskriver prisutvecklingen för en viss tjänsteprodukt oberoende av företagets huvudnäringsgren. Om ett serviceföretag också producerar varor, hör företaget för varuproduktionens del inte till beskrivningsområdet för producentprisindexet för tjänster. Å andra sidan kan ett företag som huvudsakligen producerar industriella varor också producera tjänster. Då hör företaget för tjänsteproduktionens del till beskrivningsområdet för producentprisindexet för tjänster.

Statistisk enhet

Den statistiska enheten för producentprisindexet för tjänster är branschenhet.

Måttenhet

Uppgifterna i producentprisindexet för tjänster publiceras som indextal. Dessutom publiceras förändringsprocent som beräknats utifrån indexen. 

Basperiod

Basperioden för producentprisindexet för tjänster är året 2015 (2015 = 100). 

Referensperiod

Referensperioden för producentprisindexet för tjänster är ett kvartal. I vissa fall hänvisar de insamlade prisuppgifterna till den första, andra eller tredje månaden i kvartalet. I samband med publiceringen av kvartalsvisa index publiceras även de månadsvisa indextalen för kvartalet i fråga. Statistiken publiceras den 24 dagen under den månad som följer på statistikkvartalet, eller därpå följande vardag.

Referensområde

Det geografiska referensområdet för producentprisindexet för tjänster är hela Finland. 

Sektortäckning

Producentprisindexet för tjänster täcker följande huvudklasser i produktklassificeringen CPA 2015:
 • H Transport- och magasineringstjänster
 • I Hotell- och restaurangtjänster
 • J Informations- och kommunikationstjänster
 • L Fastighetstjänster
 • M Tjänster inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik
 • N Uthyrnings-, fastighetsservice-, resetjänster och andra stödtjänster
 • P Tjänster avseende utbildning
 • Q Vård och omsorg; sociala tjänster
 • R Tjänster avseende kultur, nöje och fritid
 • S Andra tjänster
Underindex publiceras från fall till fall även på två-, tre- eller fyrsiffernivå.

Tidstäckning

För de nya 2015 = 100-indexen finns tidsserier från och med indexuppgifterna för januari 2015. I fråga om de äldre indexen produceras serierna 2010 = 100 och 2005 = 100 tills vidare. Månadsvisa indextal för producentprisindexet för tjänster finns från och med januari 2017. 

Distributionsfrekvens

Statistiken publiceras varje kvartal på Statistikcentralens webbplats. Producentprisindexet för tjänster revideras inte.

Begrepp

Index

Indexet är ett relationstal, som beskriver den relativa förändringen av en variabel (t.ex. pris, antal eller värde) i förhållande till basperioden (t.ex. år). Varje tidpunkts indextal anger hur många procent en viss variabel är av basperiodens pris, mängd eller värde vid ifrågavarande tidpunkt. Medeltalet av basperiodens indextal är 100.

Producentprisindex för tjänster

Producentprisindex för tjänster beskriver utvecklingen av priserna på de tjänster som företag erbjuder andra företag eller den offentliga sektorn (BtoB), hushåll (BtoC) samt alla slutanvändare (BtoAll).

Noggrannhet, tillförlitlighet och aktualitet

Noggrannhet och tillförlitlighet i allmänhet

Det finns flera möjliga källor till bias i producentprisindexet för tjänster. Sådana källor är bland annat
 • urvalsfel
 • bristfälliga produkt- och företagsramar
 • svarsbortfall
 • kvalitetsförändringar i tjänsteprodukter som ingår i prisinsamlingen
 • substitutionsbias

Aktualitet

Producentprisindexen för tjänster publiceras den 24 dagen under den månad som följer på statistikkvartalet, eller därpå följande vardag.

Punktlighet

Uppgifterna har publicerats i enlighet med de datum som angetts i publiceringskalendern.

Jämförbarhet

Geografisk jämförbarhet

Vid produktionen av statistiken används de europeiska definitionerna i enlighet med förordningen om konjunkturstatistik om företag. De statistiska uppgifterna är därmed internationellt jämförbara och täcker hela Finland.

Jämförbarhet över tid

Tidsserierna över producentpriser för tjänster är i huvudsak jämförbara över tid.

Basåret för indexet är 2015. Den klassificering som används för offentliggörandena är sedan 2015 produktklassificeringen CPA 2015 istället för näringsgrensindelningen som tidigare använts. Indexen för basåren 2010 = 100 och 2005 = 100 publiceras fortsättningsvis. Indexen för basåren 2010 = 100 och 2005 = 100 beräknas framåt genom kedjning med indexet för det senaste basåret, vilket betyder att de från och med 2018 utvecklas på samma sätt som indexet för basåret 2015 = 100.

I samband med övergången till basåret 2015 förnyades även beräkningsmetoden för indexen. Från och med 2019 är producentprisindexet för tjänster ett årligt kedjeindex. I praktiken betyder övergången till metoden med kedjeindex att viktstrukturen för producentprisindexet för tjänster uppdateras årligen. Den nya viktstrukturen börjar gälla från och med indexet för det första kvartalet under repektive år. Utöver viktstrukturen kan även produktkategorierna och företagsurvalet uppdateras årligen. Basåret för indexet är oförändrat (2015 = 100). Ändringarna förbättrar indexkvaliteten eftersom de gör att man i fortsättningen snabbare kan beakta strukturella förändringar som sker i produktionen, exporten och importen.

Kedjningskoefficienterna för totalindexen för de tidigare basåren finns i användarhandboken (på finska).
 

Indexens viktstrukturer har uppdaterats 2023

Under första kvartalet 2023 uppdaterades viktstrukturen för producentprisindexen för att återspegla strukturen för 2022 års ekonomi. Vid utarbetande av viktstrukturerna används de nyaste tillgängliga uppgifterna om nationalräkenskaperna. De senaste uppgifterna i räkenskapernas tillgångs- och användningstabeller gällde år 2020. Ytterligare justeringar av vikterna gjordes separat för de näringsgrenar som drabbats mest av coronaviruspandemin. Dessa näringsgrenar omfattade sjötransporter, lufttransporter, inkvarteringstjänster, restaurangtjänster samt resebyråers och researrangörers tjänster. Utöver viktstrukturen har också produktgrupper och företagsurvalet uppdaterats.

Vikttabellerna finns i statistikens dokumentation.

Enhetlighet över statistikområdena

Statistikcentralens prisindex för varor kan beskrivas som ett system vars syfte är att mäta prisutvecklingen i olika skeden av produktion och distribution. Producentprisindexen för lantbruk, industri och tjänster beskriver prisutvecklingen i början av kedjan för prisbildning, när produkterna lämnar producenten eller anländer till landet. Ett prisindex för partivaror skulle placera sig i det andra skedet av distributionen. Statistikcentralen utarbetar inte prisindex för partivaror. Marginalerna i parti- och detaljhandeln ingår i det område som beskrivs av producentprisindexen för tjänster: I produktklassificeringen hör de huvudsakligen till klasserna 46 Parti- och provisionshandel utom med motorfordon och 47 Detaljhandel utom med motorfordon. Handel samt reparation av motorfordon har en egen klass, klass 45. Statistikcentralen utarbetar inte prisindex för handelns marginaler.

Prisutvecklingen för slutanvändning av konsumtionsvaror och konsumtionstjänster mäts i konsumentprisindexet. Prisindex för marginalerna för partivaror och handel produceras inte tills vidare.

Intern enhetlighet

Producentpriserna för industri och tjänster är enhetliga.

Källmaterial och datainsamlingar

Källmaterial

Producentprisindexet för tjänster baserar sig på ett urval. De data som används för beräkning av indexet samlas in genom en särskild datainsamling bland företag som ingår i urvalet. Som urvalsram för producentprisindexet för tjänster används uppgifterna i Statistikcentralens företagsregister och servicebranschens varustatistik. Urvalsmetoderna kan variera mellan de olika näringsgrenarna. De huvudsakliga urvalsmetoderna som tillämpas är PPS-urval (Probability Proportional to Size) och urval enligt prövning eller en kombination av dessa. De tjänster vars prisutveckling följs har valts ut i samarbete med företagen som lämnar uppgifterna. 

Datainsamlingsmetod

Det prisunderlag som används för beräkning av producentprisindexet för tjänster samlas huvudsakligen in från företag. Materialet samlas in med en webbenkät och e-postenkäter. Utöver de uppgifter som samlas in direkt från företagen används även Konsumentprisindexets indextal och prisunderlag. 

När webbenkäter planeras beaktas användarvänligheten för att reducera uppgiftslämnarbördan. Svarsbortfallet följs upp varje månad. 

Frekvens för datainsamling

I huvudsak samlas prisuppgifterna beroende på tjänsteprodukt in varje månad eller varje kvartal. I vissa fall kan uppgifterna också samlas in mer sällan.

Metoder

Databehandling

Producentprisindexet för tjänster är ett så kallat årligt kedjeindex. Detta betyder i praktiken bland annat att indexens viktstruktur uppdateras varje år, även om basåret förblir detsamma i fem år. 

Totalindexet för producentprisindexet beskriver den genomsnittliga prisutvecklingen för de produktkategorier som ingår i indexet. De enskilda uppföljda produkterna som företaget uppgett (varianter) har inga egna vikter, utan de företagsspecifika indexen för CPA-produktkategorier (mikroindexen) beräknas som ett geometriskt medelvärde på prisförhållandena (=nuvarande pris/priset under jämförelseperioden) mellan de produkter som ingår i kategorin. Mikroindexen aggregeras till totalindex och för de högre nivåerna i CPA-produktklassificeringen enligt Laspeyres indexformel, med den viktkoefficient som motsvarar respektive produktkategori och företag. Med andra ord har förändringar i prisförhållandena mellan enskilda produkter olika stor inverkan på totalindexet.

Datavalidering

Prisunderlaget för producentprisindexet för tjänster undersöks noggrannare om
 1. månads- eller årsförändringen i priset är anmärkningsvärt stor
 2. tjänsteproduktens egenskaper har förändrats 
 3. priset har förblivit oförändrat exceptionellt länge.
Vid behov kontaktas de företag som är uppgiftslämnare för mer information. 

Principer och riktlinjer

Organisation

Statistikcentralen

Organisationsenhet

Ekonomisk statistik

Lagstiftning och andra överenskommelser

Framställningen av statistik styrs av statistiklagen. I statistiklagen föreskrivs bl.a. om insamling av uppgifter, behandling av uppgifter och uppgiftsskyldighet. Vid statistikproduktionen tillämpas på behandlingen av uppgifter utöver statistiklagen också dataskyddslagensamt lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

Vid utarbetandet av statistik tillämpar Statistikcentralen EU:s statistikförordningar, som styr statistikbyråerna i alla EU-länder.
I fråga om denna statistik tillämpas följande förordningar:
 • Europaparlamentets och rådets förordning om europeisk företagsstatistik (nr 2019/2152)
 • EU-kommissionens genomförandeförordning (nr 2020/1197)
Ytterligare information: Statistiklagstiftning

Principer för dataskydd

Dataskyddet för uppgifter som samlats in för statistiska ändamål garanteras i enlighet med kraven i statistiklagen (280/2004), lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), EU:s allmänna dataskyddsförordning (EU) 2016/679 och dataskyddslagen (1050/2018). Datamaterialen är skyddade med behövliga fysiska och tekniska lösningar i alla skeden av bearbetningen. Statistikcentralen har utarbetat detaljerade föreskrifter och anvisningar för den konfidentiella bearbetningen av uppgifter. Personalen har bara tillgång till de uppgifter som är nödvändiga med tanke på arbetsuppgifterna. Utomstående har inte tillträde till de lokaler där material på enhetsnivå behandlas. De anställda har undertecknat ett sekretessavtal när de trädde i tjänst. Överträdelserav datasekretessen bestraffas.


Ytterligare information: Dataskydd | Statistikcentralen (stat.fi)

Sekretess – behandling av uppgifter

I den statistik som publiceras anges uppgifterna på en sådan nivå att uppgifterna om ett enskilt företag inte kan urskiljas. I material som lämnas in till Eurostat markeras sådana uppgifter som konfidentiella. 

Principer för offentliggörande

Statistikcentralen publicerar nya statistiska uppgifter vardagar kl. 8.00 i sin webbtjänst. Publiceringstidpunkterna för statistik uppges på förhand i den publiceringskalender som finns i webbtjänsten. Uppgifterna är offentliga efter att de har uppdaterats i webbtjänsten.

Ytterligare information: Statistikcentralens principer för offentliggörande av statistik

Datautbyte

De producentprisindex för tjänster som publiceras lämnas varje kvartal in till Eurostat, som publicerar dem på sin egen webbplats. 

Tillgänglighet och tydlighet

Nya statistiska uppgifter publiceras som databastabeller i databasen StatFin. Databasen är det primära forumet för att publicera uppgifter och de nya uppgifterna uppdateras först i databasen. Vid publicering av statistiska uppgifter kan befintliga databastabeller uppdateras med nya uppgifter eller så kan helt nya databastabeller publiceras.

Utöver de statistiska uppgifter som publiceras i databasen StatFin publiceras i allmänhet ett meddelande om de viktigaste uppgifterna i webbtjänsten. Om offentliggörandet innehåller uppgifter från flera referensperioder (t.ex. månads-och årsuppgifter), publiceras i webbtjänsten en översikt som sammanställer dessa uppgifter. Både i meddelandet och i översikten listas de databastabeller som uppdaterats vid publiceringstidpunkten. Statistikuppgifter kan i vissa fall också publiceras enbart som databasoffentliggöranden i databasen StatFin. I samband med dessa s.k. databasoffentliggöranden publiceras varken ett meddelande eller en översikt.

Meddelandena och databastabellerna publiceras på tre språk: finska, svenska och engelska. De svenska och engelska versionerna av meddelandena kan vara mindre omfattande än de finska.

Om det sker ändringar i tidsplanerna för offentliggöranden och databastabeller informeras allmänheten genom ändringsmeddelanden i webbtjänsten, liksom om det görs korrigeringar.

Riktlinjer för revidering av uppgifter

Revidering av redan publicerade statistiska uppgifter är en del av den normala statistikproduktionen och innebär förbättrad kvalitet. Principen är att de statistiska uppgifterna bygger på bästa tillgängliga material och information om det fenomen som statistikförs. Å andra sidan strävar man efter att informera om revideringarså transparent som möjligt på förhand. Med förhandskommunikation säkerställs att användarna kan bereda sig på revideringar av uppgifter.

Bakgrunden till revideringen av uppgifter i offentliggörandena är ofta komplettering av material. I så fall grundar sig den nya, reviderade statistiksiffran på en bredare informationsgrund och beskriver fenomenet ännu mer exakt.

Revideringen av uppgifterna i statistiken kan också bero på den beräkningsmetod som använts, exempelvis årlig avstämning av siffror eller uppdatering av viktstruktur. Också ändring av basår och använda klassificeringar orsakar revidering av uppgifter.

Kvalitetsbedömning

Kvaliteten i producentprisindexet för tjänster bedöms i flera olika skeden av statistikprocessen. Varje månad granskas förändringar i det statistiska materialet på enhetsnivå, och avvikande uppgifters riktighet undersöks. Också uppgifterna på aggregatnivå granskas.

Kvalitetssäkring

Kvalitetsledningen förutsätter helhetsinriktad styrning av verksamheten. Statistikområdets egen ram för kvalitetsledning är riktlinjerna för europeisk statistik (CoP). Ramarna kompletterar varandra. Också kvalitetskriterierna för Finlands officiella statistik överensstämmer med riktlinjerna för europeisk statistik.

Ytterligare information: Kvalitetsledning (på finska) | Statistikcentralen (stat.fi)

Användarnas tillgång

Uppgifterna publiceras samtidigt för alla användare. Innan statistiska uppgifter publiceras får de behandlas och lämnas ut bara av de personer vid Statistikcentralen som deltar i framställningen av statistiken eller som behöver uppgifterna i sitt eget arbete innan de publiceras.

Principer för publicering av statistik

Statistikcentralen är producent till materialet och äger upphovsrätten om inte annat anges i anslutning till produkten, uppgiften eller tjänsten. Användarvillkorför statistiska uppgifter.

Statistikexperter

Siiri Pesonen
överaktuarie
029 551 3819

Dokumentation som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna