Dokumentation som var i kraft 27.5.2024

Statistikens primäruppgifter

Allmän beskrivning

Statistiken över byggnads- och bostadsproduktion beskriver antalet nybyggen som kräver bygglov och byggproduktionens volym. Måttenheterna för bygglov samt påbörjade och färdigställda byggprojekt är antalet byggprojekt, kubikvolymen och antalet bostäder. Volymindexet för nybyggnad beskriver värdet till fasta priser av det pågående nybyggandet jämfört med jämförelsetidpunkten, indexets basår.

Med nybyggnad avses byggande som kräver bygglov och som resulterar i en ny byggnad, ett nytt utrymme i anslutning till en befintlig byggnad eller en förändring som kan jämföras med en ombyggnad.

Statistikens population

Populationen för statistiken över byggnads- och bostadsproduktion utgörs av bygglovspliktiga nya byggnader, utbyggnader och ändringar som kan jämföras med ombyggnad, uppgifter om deras byggnadsskede samt nya bostadslägenheter som placeras i dem. Statistiken baserar sig på totalmaterial som successivt kompletteras när kommunernas byggnadstillsynsmyndigheter för in uppgifter i registret.

Statistisk enhet

Statistikenheterna för statistiken över byggnads- och bostadsproduktion är byggnader och bostäder.

Måttenhet

Måttenheter för beviljade bygglov samt påbörjade och färdigställda byggnadsprojekt är antalet byggprojekt, kubikvolymen, våningsytan samt antalet bostäder. Måttenheten för volymindexet för nybyggnad är indextalet och årsförändringen.

Basperiod

I statistiken över byggnads- och bostadsproduktion finns det ingen bastidpunkt för uppgifter om beviljade bygglov och påbörjade och färdigställda byggnadsprojekt. Basåret för volymindexet för nybyggnad som ingår i statistiken är 2015=100.

Referensperiod

Referensperioden för statistiken över byggnads- och bostadsproduktion är en månad. Statistiken publiceras med cirka åtta veckors fördröjning från slutet av den månad som statistikförs.

Referensområde

Statistiken över byggnads- och bostadsproduktion publiceras på riksnivå och landskapnivå.

Sektortäckning

Statistiken över byggnads- och bostadsproduktion omfattar alla klasser enligt Byggnadsklassificering 2018:
01 Bostadsbyggnader
02 Fritidsbostadshus
03 Affärsbyggnader
04 Kontorsbyggnader
05 Trafikbyggnader
06 Vårdbyggnader
07 Byggnader för samlingslokaler
08 Undervisningsbyggnader
09 Byggnader inom industrin och gruvindustrin
10 Byggnad för energiförsörjning
11 Byggnader för samhällsteknik
12 Lagerbyggnader
13 Byggnader för räddningsväsendet
14 Lantbruksbyggnader och djurstall
19 Övriga byggnader

Tidstäckning

Tidsserien uppdateras från år 1995 för bygglov och från år 2000 för volymindexet för nybyggnad. Uppdateringar görs varje månad enligt hur byggnads- och lägenhetsuppgifterna i befolkningsdatasystemet uppdateras.

Distributionsfrekvens

Statistiken publiceras månatligen på Statistikcentralens webbplats.

Begrepp

Bostad

Med bostad, dvs. bostadslägenhet avses en helhet som är avsedd för åretruntboende och som består av ett eller flera bostadsrum och som är utrustad med kök, kokvrå eller kokutrymme. En bostad bör ha en lägenhetsyta på minst 7 m2. Varje bostad skall ha en egen direkt ingång. Som ingång räknas också en separat ytterveranda (farstu) i t.ex. ett egnahemshus. Om inträde till bostaden förutsätter passage via utrymmen som egentligen hör till en annan bostadslägenhet, anses den förstnämnda inte utgöra en separat bostadslägenhet, utan de två helheterna bildar en enda bostadslägenhet.

Byggnad

Med byggnad avses en fast, fristående konstruktion med egen ingång som är uppförd på den plats där den är belägen, och som innefattar ett för olika funktioner avsett övertäckt utrymme som i allmänhet avgränsas av ytterväggar eller andra väggar som avskiljer det från andra konstruktioner (byggnader).

Bergrum eller andra underjordiska utrymmen, vars inneryta huvudsakligen består av bergvägg eller motsvarande och/eller utrymmen som inte omfattar konstruktioner som är jämförbara med innerkonstruktionerna i egentliga husbyggnader - t.ex. underjordiska oljecisterner - räknas inte som byggnader.

Skjul av lätt konstruktion, kiosker o.d. som inte innefattar utrymmen som avgränsas av slutna väggar, samt husvagnar, fartyg o.d. anses inte heller utgöra byggnader.

Statistiken över byggnadsbeståndet omfattar inte
- fritidshus
- byggnader för vätskeupplag
- byggnader som enbart används inom lantbruksproduktion
- bastubyggnader i anslutning till bostadsbyggnader
- ekonomibyggnader i anslutning till bostadsbyggnader
- byggnader som i sin helhet är i andra länders ambassaders bruk
- försvarsmaktens byggnader
- skyddsrum
utom då byggnaderna är bebodda eller då de omfattar verksamhetslokaler.

Uppgifterna om byggnadsbeståndet har erhållits ur Befolkningsregistercentralens befolkningsdatasystem.

Byggnadens användningssyfte

Byggnadens användningssyfte bestäms i enlighet med det ändamål för vilket största delen av byggnadens våningsyta används. Huvudgrupperna i byggnadsklassificeringen är
- bostadsbyggnader
- fritidsbostadshus
- affärsbyggnader
- kontorsbyggnader
- trafikbyggnader
- vårdbyggnader
- byggnader för samlingslokaler
- undervisningsbyggnader
- byggnader inom industrin och gruvindustrin
- byggnader för energiförsörjning
- byggnader för samhällsteknik
- lagerbyggnader
- byggnader för räddningsväsendet
- lantbruksbyggnader och djurstall
- övriga byggnader.

Byggnadsklassificeringen presenteras i Statistikcentralens handbok Byggnadsklassificering 2018.
Alla klasser i byggnadsklassificeringen har inte tagits med i Statistikcentralens byggnadsbestånd.

Byggnadens volym

Byggnadens volym beräknas enligt Finlands standardiseringsförbunds standard SFS 2460, RT 120.12.

Byggnadsmaterial

Med byggnadsmaterial avses det material som byggnadens bärande konstruktion i huvudsak är gjorda av. Klassificeringen är följande:
- betong, lättbetong
- tegel
- stål
- trä
- annat, okänt

Hustyp

Bostäder indelas enligt hustyp på följande sätt:
- fristående småhus: bostadshus med 1-2 bostäder, parhus samt med småhus jämförbara fristående bostadsbyggnader (t.ex. fritidsbostäder med stadigvarande boende).
- rad- och kedjehus: bostadsbyggnader som består av minst tre sammanbyggda småhus
- flervåningsbostadshus: hus med minst tre bostäder, där minst två bostäder finns ovanpå varandra i det fall att huset inte kan föras till någon av de föregående klasserna
- annan byggnad: också byggnader av okänd hustyp.

Noggrannhet, tillförlitlighet och aktualitet

Noggrannhet och tillförlitlighet i allmänhet

Uppgifterna om byggnadsprojekt i statistiken över byggnads- och bostadsproduktion fås varje vecka från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. I dessa uppgifter ingår beviljade bygglov samt påbörjade och slutförda byggnadsprojekt. Kommunernas uppgifter om påbörjade byggnadsprojekt samlas in med fördröjning till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. På grund av fördröjningen grundar sig statistiken för den senaste månaden alltid på ofullständigt material vid produktionstidpunkten. Uppgifterna i volymindexet för nybyggnad är aldrig slutliga, eftersom informationen om påbörjade tillståndspliktiga byggnadsprojekt uppdateras kontinuerligt. I början av 2015 tog Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata i bruk en permanent byggnadsbeteckning i hela befolkningsdatasystemet. Uppgifter som publicerats före 2015 är inte direkt jämförbara med uppgifter som publicerats efter 2015.

På grund av den långsamma insamlingen av anmälningar om påbörjade byggnadsprojekt estimeras det verkliga antalet påbörjade byggnadsprojekt genom att man utnyttjar antalet kända påbörjade projekt. Detta sker med en statistisk regressionsmodell som syftar till att komma närmare det verkliga antalet påbörjade byggnadsprojekt. De höjningskoefficienter som används i modellen uppdateras årligen.

I metoden jämförs den uppskattning av det verkliga antalet påbörjade projekt som modellen har estimerat med den aktuella informationen om påbörjade byggnadsprojekt. Skillnaden mellan dessa är en uppskattning av antalet byggnadsprojekt som ännu inte har anmälts till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Bland de bygglov som inte har påbörjats utses genom lottning lika många projekt som motsvarar skillnaden och dessa räknas som påbörjade. Den månatliga höjningsprocessen för påbörjade projekt är helt automatiserad.

Estimeringen görs varje månad för de senaste 24 månaderna. Uppgifter äldre än så estimeras inte. De bygglov som inte påbörjats och som tas med i lottningen avgränsas så att byggnadsprojekt på över 50 000 kubikmeter utelämnas. Vid bestämning av parametrar för estimeringsmodellen används uppgifterna om kända påbörjade projekt. Estimeringens precision påverkas endast av hur snabbt uppgifterna om påbörjade projekt samlas in och av den årliga slumpmässiga variationen. Vid beräkningen av volymindexet för nybyggnad används estimerade uppgifter om påbörjade byggnadsprojekt. För att förbättra uppgifterna om färdigställda byggnadsprojekt utnyttjas flyttanmälningar i statistiken. Byggnadsprojekten kopplas med hjälp av byggnadsbeteckningen till Befolkningsregistercentralens flyttmaterial och byggnaden klassificeras som färdigbyggd om någon bor där.

Aktualitet

Uppgifterna i statistiken över byggnads- och bostadsproduktion publiceras med cirka åtta veckors fördröjning.

Punktlighet

Det finns ingen fördröjning i publiceringen av uppgifterna i statistiken över byggnads- och bostadsproduktion. Uppgifterna publiceras på de dagar som på förhand fastställts i Statistikcentralens publiceringskalender.

Jämförbarhet

Geografisk jämförbarhet

Materialet i statistiken över byggnads- och bostadsproduktion består av kommunernas uppgifter om byggnadsprojekt, som anmäls till registret. Uppgifterna fås från alla kommuner i Finland, så materialet är också geografiskt jämförbart.

Jämförbarhet över tid

Tidsserierna i statistiken över byggnads- och bostadsproduktion är tidsmässigt jämförbara från 1995 till 2015. I början av 2015 tog Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata i bruk en permanent byggnadsbeteckning i hela befolkningsdatasystemet. Uppgifter som publicerats före 2015 är inte direkt jämförbara med uppgifter som publicerats efter 2015.

Enhetlighet över statistikområdena

Uppgifterna i statistiken över byggnads- och bostadsproduktion skiljer sig delvis från byggnads- och bostadsbeståndet. Från byggnads- och bostadsbeståndet stryks årligen byggnader och bostäder som inte längre räknas ingå i det befintliga byggnads- och bostadsbeståndet. Dessa är bland annat rivna och förstörda byggnader samt bostäder som länge varit obebodda. Utbyggnader och ändringar som kan jämföras med ombyggnad registreras dessutom vid den tidpunkt då projektet påbörjas i statistiken över byggnads- och bostadsproduktion, men för det ursprungliga byggnadsåret i statistiken över byggnads- och bostadsbeståndet.

Källmaterial och datainsamlingar

Källmaterial

Som källmaterial för statistiken över byggnads- och bostadsproduktion används det ändringsmaterial för byggnader som Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata levererar varje vecka och som innehåller uppgifter om alla ändringar som skett i byggnadsbeståndet under veckan. Dessa är bland annat nya byggnader och tillstånd samt ändringar i enheternas egenskapsuppgifter samt komplettering av dessa uppgifter.

Varje vecka skickar Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata två separata filer, TKRMAX- och BDS-filer, där slutet av namnet är ett ordningsnummer. TKRMAX är ett så kallat maximalt material som omfattar alla ändringar i byggnaden. BDS är ändringsdatatjänstens material. Till Statistikcentralen förmedlas uppgifter om bygglov och alla ändringar i datagrupper som finns tillgängliga i befolkningsdatasystemet.

Flyttmaterialet används för att ange de byggnader som färdiga som personer har flyttat till men som ännu inte har färdigställts i materialet. Om byggandet inte har påbörjats kan startdatumet också estimeras.
Haahtela-bolagen klassificerar kommunerna i Finland i sex (6) olika dyrhetsklasser. Alla kommuner hör till någon av klasserna 1–6. Haahtelas regionindex räknas med i materialet och utnyttjas vid beräkningen av den regionala volymen av nybyggande.

Datainsamlingsmetod

Statistiken över byggnads- och bostadsproduktion har ingen egen datainsamling.

Frekvens för datainsamling

Uppgifterna i statistiken över byggnads- och bostadsproduktion uppdateras enligt det veckomaterial som Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata levererar.

Metoder

Databehandling

Populationen för statistiken över byggnads- och bostadsproduktion utgörs av bygglovspliktiga nya byggnader, utbyggnader och ändringar som kan jämföras med ombyggnad, uppgifter om deras byggnadsskede samt nya bostadslägenheter som placeras i dem. Statistiken baserar sig på totalmaterial som successivt kompletteras när kommunernas byggnadstillsynsmyndigheter för in uppgifter i registret.

Utgångspunkten för beräkningen av volymindexet för nybyggnad är att estimera värdet på den byggnad som ska påbörjas till basårets priser med hjälp av byggnadens egenskapsuppgifter samt att fördela det estimerade värdet under den förväntade byggtiden. Estimeringen av den förväntade byggtiden grundar sig på en modell som utvecklats för detta ändamål. Byggtiden och tidpunkten för färdigställandet bestäms enligt den estimerade, kalkylerade byggtiden och inte enligt den registerbaserade tidpunkten för färdigställandet. Detta förfarande förbättrar väsentligt volymindexets förmåga att följa upp konjunkturer. Nybyggnadsvolymen under den period som granskas får man genom att räkna ihop värdeandelarna för alla byggnader under uppförande, som hänför sig till denna period, till basårets priser. När detta värde ställs i proportion till motsvarande värde för motsvarande period under basåret blir resultatet ett volymindex.

Datavalidering

Materialet i statistiken över byggnads- och bostadsproduktion valideras i många skeden under statistikprocessen. Varje nytt veckomaterial kontrolleras för korrigering av felaktiga uppgifter. Materialet jämförs med redan publicerade uppgifter, varvid de största ändringarna i de redan publicerade uppgifterna kontrolleras. Materialet behandlas varje månad separat både på landskapsnivå och användningsändamålsnivå innan det publiceras.

Principer och riktlinjer

Organisation

Statistikcentralen

Organisationsenhet

Samhällsstatistik

Lagstiftning och andra överenskommelser

Framställningen av statistik styrs av statistiklagen. I statistiklagen föreskrivs bl.a. om insamling av uppgifter, behandling av uppgifter och uppgiftsskyldighet. Vid statistikproduktionen tillämpas på behandlingen av uppgifter utöver statistiklagen också dataskyddslagen samt lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet. 

Vid utarbetandet av statistik tillämpar Statistikcentralen EU:s statistikförordningar, som styr statistikbyråerna i alla EU-länder.  

Produktionen av statistiken över byggnads- och bostadsproduktion och dess informationsinnehåll styrs av EU-kommissionens förordning om konjunkturstatistik nr 1165/98 och om tillämpade variabler nr 588/01.

Ytterligare information: Statistiklagstiftning 

Principer för dataskydd

Dataskyddet för uppgifter som samlats in för statistiska ändamål garanteras i enlighet med kraven i statistiklagen (280/2004), lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), EU:s allmänna dataskyddsförordning (EU) 2016/679 och dataskyddslagen (1050/2018). Datamaterialen är skyddade med behövliga fysiska och tekniska lösningar i alla skeden av bearbetningen. Statistikcentralen har utarbetat detaljerade föreskrifter och anvisningar för den konfidentiella bearbetningen av uppgifter. Personalen har bara tillgång till de uppgifter som är nödvändiga med tanke på arbetsuppgifterna. Utomstående har inte tillträde till de lokaler där material på enhetsnivå behandlas. De anställda har undertecknat ett sekretessavtal när de trädde i tjänst. Överträdelser av datasekretessen bestraffas. 

Ytterligare information: Dataskydd | Statistikcentralen (stat.fi) 

Sekretess – behandling av uppgifter

Statistiken över byggnads- och bostadsproduktion publiceras på riksnivå och landskapnivå.

Principer för offentliggörande

Statistikcentralen publicerar nya statistiska uppgifter vardagar kl. 8.00 i sin webbtjänst. Publiceringstidpunkterna för statistik uppges på förhand i den publiceringskalender som finns i webbtjänsten. Uppgifterna är offentliga efter att de har uppdaterats i webbtjänsten. 

Ytterligare information: Statistikcentralens principer för offentliggörande av statistik 

Datautbyte

Uppgifterna i statistiken över byggnads- och bostadsproduktion lämnas månatligen till nationalräkenskaperna. Statistikuppgifterna skickas månatligen till Eurostat på publiceringsdagen och Eurostat publicerar uppgifterna på sin webbplats.

Tillgänglighet och tydlighet

Nya statistiska uppgifter publiceras som databastabeller i databasen StatFin. Databasen är det primära forumet för att publicera uppgifter och de nya uppgifterna uppdateras först i databasen. Vid publicering av statistiska uppgifter kan befintliga databastabeller uppdateras med nya uppgifter eller så kan helt nya databastabeller publiceras.   

Utöver de statistiska uppgifter som publiceras i databasen StatFin publiceras i allmänhet ett meddelande om de viktigaste uppgifterna i webbtjänsten. Om offentliggörandet innehåller uppgifter från flera referensperioder (t.ex. månads- och årsuppgifter), publiceras i webbtjänsten en översikt som sammanställer dessa uppgifter. Både i meddelandet och i översikten listas de databastabeller som uppdaterats vid publiceringstidpunkten. Statistikuppgifter kan i vissa fall också publiceras enbart som databasoffentliggöranden i databasen StatFin. I samband med dessa s.k. databasoffentliggöranden publiceras varken ett meddelande eller en översikt. 

Meddelandena och databastabellerna publiceras på tre språk: finska, svenska och engelska. De svenska och engelska versionerna av meddelandena kan vara mindre omfattande än de finska.   

Om det sker ändringar i tidsplanerna för offentliggöranden och databastabeller informeras allmänheten genom ändringsmeddelanden i webbtjänsten, liksom om det görs korrigeringar. 

Riktlinjer för revidering av uppgifter

Revidering av redan publicerade statistiska uppgifter är en del av den normala statistikproduktionen och innebär förbättrad kvalitet. Principen är att de statistiska uppgifterna bygger på bästa tillgängliga material och information om det fenomen som statistikförs. Å andra sidan strävar man efter att informera om revideringar så transparent som möjligt på förhand. Med förhandskommunikation säkerställs att användarna kan bereda sig på revideringar av uppgifter. 

Bakgrunden till revideringen av uppgifter i offentliggörandena är ofta komplettering av material. I så fall grundar sig den nya, reviderade statistiksiffran på en bredare informationsgrund och beskriver fenomenet ännu mer exakt. 

Revideringen av uppgifterna i statistiken kan också bero på den beräkningsmetod som använts, exempelvis årlig avstämning av siffror eller uppdatering av viktstruktur. Också ändring av basår och använda klassificeringar orsakar revidering av uppgifter. 

De säsongrensade uppgifterna i konjunkturstatistiken revideras på grund av den använda beräkningsmetoden. Den tilläggsinformation som en ny observation i tidsserien medför utnyttjas i en modellbaserad beräkningsmetod, vilket återspeglas i ändringar i gamla offentliggöranden. Information om revideringen av de senaste säsongrensade siffrorna finns i offentliggörandena och kvalitetsbeskrivningarna. 

I samband med den centrala konjunkturstatistiken och viss årsstatistik publiceras också en tabell om revideringarna. Av tabellen framgår hur uppgifterna för de senaste statistikperioderna förändrats mellan det första och det senaste offentliggörandet. 

Kvalitetsbedömning

Kvaliteten på statistiken över byggnads- och bostadsproduktion utvärderas i flera olika granskningsskeden i statistikprocessen. Varje månad granskas statistikens enhetsmaterial och revisioner av materialet.

Kvalitetssäkring

Kvalitetsledningen förutsätter helhetsinriktad styrning av verksamheten. Statistikområdets egen ram för kvalitetsledning är riktlinjerna för europeisk statistik (CoP). Kvalitetskriterierna för Finlands officiella statistik överensstämmer med riktlinjerna för europeisk statistik. 

Ytterligare information: Kvalitetsledning (på finska) | Statistikcentralen (stat.fi) 

Statistiken över byggnads- och bostadsproduktion är officiell statistik. Finlands officiella statistik (FOS) är en heltäckande statistiksamling som beskriver samhällets utveckling och tillstånd. Den omfattar nästan 300 statistiskgrenar inom 26 ämnesområden. Producenterna av Finlands officiella statistik har godkänt ett gemensamt kvalitetslöfte där man förbinder sig till gemensamma kvalitetsmål och gemensamma kvalitetssäkringsåtgärder. God praxis som ska följas i statistiken presenteras i Statistikcentralens finskspråkiga handbok Laatua tilastoissa.

Användarnas tillgång

Uppgifterna publiceras samtidigt för alla användare. Innan statistiska uppgifter publiceras får de behandlas och lämnas ut bara av de personer vid Statistikcentralen som deltar i framställningen av statistiken eller som behöver uppgifterna i sitt eget arbete innan de publiceras. 

Ytterligare information: Principer för publicering av statistik 

Statistikcentralen är producent till materialet och äger upphovsrätten om inte annat anges i anslutning till produkten, uppgiften eller tjänsten. Användarvillkor för statistiska uppgifter.

Statistikexperter

Tiia Wallin
överaktuarie
029 551 3875

Dokumentation som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna