Dokumentation som var i kraft 31.3.2023

Statistikens primäruppgifter

Allmän beskrivning

Statistiken beskriver befolkningens användning av informations- och kommunikationsteknik samt internet. Uppgifterna om internetanvändning beskriver hur allmän användningen är, hur ofta internet används och olika användningssyften såsom nätbutiker, kommunikation och för att följa medier. Statistiken innehåller även uppgifter om hushållens internetförbindelser och om utrustningsbeståndet. Informationsinnehållet i statistiken består av nationella uppgifter och EU-harmoniserade uppgifter som insamlas i alla EU-länder och i vissa andra länder i Europa.
 

Statistikens population

Statistiken har två populationer: permanent i landet bosatt befolkning mellan 16 och 89 år samt hushåll med minst en person mellan 16 och 89 år.
 

Statistisk enhet

De statistiska enheterna i statistiken över befolkningens användning av informations- och kommunikationsteknik är en person och ett hushåll.
 

Basperiod

I statistiken används inga index.
 

Referensperiod

Den vanligaste referensperioden för uppgifterna i statistiken är de 3 månader som infaller före datainsamlingen. Referenstiden för en del variabler är de 12 månader som infaller före datainsamlingen.
 

Referensområde

Hela Finland är referensområde för statistiken över befolkningens användning av informations- och kommunikationsteknik.
 

Sektortäckning

Statistiken omfattar hela Finlands befolkning mellan 16 och 89 år.
 

Tidstäckning

Om befolkningens användning av informations- och kommunikationsteknik samt internet har insamlats uppgifter med en separat undersökningen sedan år 1996. Undersökningen har utförts sedan år 2004. Möjligheten att upprätta tidsserier varierar mellan olika frågor på grund av ändringar i undersökningens informationsinnehåll. Tidsserier för basuppgifterna kan upprättas senast från och med år 2004. I statistiken publiceras alltid slutliga uppgifter.
 

Distributionsfrekvens

Uppgifterna för statistiken över befolkningens användning av informations- och kommunikationsteknik insamlas och publiceras varje år. Utgående från materialet om ett och samma år görs flera publiceringar om olika innehållsområden.
 

Begrepp

E-handel

Med e-handel, dvs. internethandel, avses köp eller beställning via internet för konsumentens eller hushållets bruk oberoende av om räkningen betalas senare eller om inköpen betalas direkt via nätbanken, med kreditkort, e-betalning eller på annat motsvarande sätt. Internethandel omfattar beställningar som ifyllts på en färdig blankett på internet och som sänds via internet samt handel i webbutiker. I e-handeln ingår inhemsk och utländsk e-handel.

E-utbildning

Vid e-utbildning utnyttjas informationsnätverk. Informationsnätverket kan vara antingen internet eller en organisations interna informationsnätverk, dvs. intranät. Nätverket kan användas för interaktiva studier och interaktiv undervisning samt för informationssökning och -förmedling.

Regelbunden internetanvändning

En person som använt internet minst varje vecka under en tremånadersperiod som föregick undersökningsperioden definieras som regelbunden internetanvändare.

Noggrannhet, tillförlitlighet och aktualitet

Noggrannhet och tillförlitlighet i allmänhet

Tillförlitligheten hos uppgifter som samlas in genom urvalsundersökningar påverkas av mätningsfel, svarsbortfall samt slumpvariation i urvalet. Mätningsfel kan uppstå till följd av olika tolkningar av frågorna eller på grund av att uppgiftslämnarna låter bli att berätta något. Man strävar efter att minska mätningsfelen genom noggrann utformning av blanketten, testning samt utbildning för intervjuarna.

Bortfallet i undersökningen indelas i enhetsbortfall och partiellt bortfall. Enhetsbortfall innebär att urvalspersonen inte kan intervjuas alls till exempel eftersom hen inte kunnat nås eller nekat till en intervju. Enhetsbortfall kan korrigeras med viktkoefficienter. Med partiellt bortfall avses frågespecifikt bortfall. I sådana fall har en intervju genomförts, men i en del frågor förekommer brister till exempel på grund av en avbruten intervju eller ovilja att svara.

Medelfel

Använt Internet under de senaste 3 månaderna 2022
N,                  deltagargrad, medelfel
2 554             92,99 %                               0,45

Köpt något via internet under de senaste 3 månaderna 2022
N,                  deltagargrad,                   medelfel
1 512             58,06 %                               1,00
 

Aktualitet

Uppgifterna i statistikens publiceras i november under statistikåret, det vill säga ungefär sju månader efter slutet av referensperioden.
 

Punktlighet

År 2022 flyttades publiceringen av nya uppgifter i statistiken över befolkningens användning av informations- och kommunikationsteknik med två veckor från det planerade.  Eurostat publicerar uppgifter ur statistikens EU-del i december under datainsamlingsåret.
 

Jämförbarhet

Geografisk jämförbarhet

Uppgifterna som gäller Finland i statistiken är innehållsmässigt jämförbara geografiskt sett. Jämförelser kan göras endast inom ramarna för materialets storlek.

Statistikens EU-harmoniserade uppgifter är jämförbar med uppgifterna om övriga EU-länder, om ländernas uppgifter har insamlats i enlighet med de förordningar och anvisningar som styr datainsamlingen.

 

Jämförbarhet över tid

Användningen av informations- och kommunikationsteknik är ett fenomen som förändras snabbt. Även informationsbehoven kring fenomenet förändras. Av dessa orsaker har innehållet i datainsamlingen för statistiken förändrats från år till år, vilket begränsar möjligheterna att göra jämförelser över tid.

Dessutom har en del definitioner av uppgifter som insamlas förändrats till följd av förändringar i fenomenet. Därför är alla uppgifter från olika år inte fullt jämförbara.

Möjligheten att upprätta tidsserier varierar från fråga till fråga. Tidsserier med basuppgifter kan framställas senast från och med år 2004.

Vissa ändringar har gjorts i statistikens datainsamling under 2010-talet. År 2016 övergick man från telefonintervjuer till en mixed-mode-datainsamling (telefonintervjuer/webbenkät). Åren 2019–2021 lades genomförandet av telefonintervjuerna ut på entreprenad. Det här kan påverka resultatens jämförbarhet med de föregående åren ifråga om en del variabler.

 

Enhetlighet över statistikområdena

Lika detaljerade uppgifter om befolkningens användning av informations- och kommunikationsteknik samt internetanvändning samlas inte in i någon annan statistik.
 

Intern enhetlighet

Uppgifterna är internt enhetliga.
 

Källmaterial och datainsamlingar

Källmaterial

Utgångspunkten för utformningen av EU-frågorna på datainsamlingsblanketten är den mallblankett som finns som bilaga till genomförandeförordningen och som har utformats i Eurostats, kommissionens och medlemsstaternas arbetsgrupper. EU-frågorna bearbetas för att passa de nationella förhållandena och datainsamlingen. Vid utformning av de nationella frågorna hörs en expertgrupp bestående av Statistikcentralens experter och uppgifternas användare. Frågeformuleringen och blankettens funktionalitet testas varje år. Blanketten har även testats med kognitiva test. Innehållet i datainsamlingen ändras till ungefär en tredjedel varje år. Förändringen beror delvis på rotation av frågor och delvis på att nya uppgifter samlas in.

Datainsamlingen för statistiken görs som en urvalsundersökning. Urvalet grundar sig på ett slumpmässigt urval ur befolkningsdatasystemet. År 2022 var bruttourvalet 6 000 personer och svarsgraden 47 procent. Svarsgraden för den blankett som fylls i på internet var 33 procent av hela urvalet och telefonintervjuns svarsgrad var 14 procent. Materialet omfattade 2 992 personer, andelen som svarade på internet var 70 procent och andelen som svarade genom en telefonintervju var 30 procent.

Undersökningsmaterialet viktas för att motsvara hela landets befolkning och hushåll med beaktande av svarsbortfallet. Vid personviktning tabellförs både antalet uppgiftslämnare och befolkningen enligt kön, ålder, utbildningsgrad, modersmål, område samt den statistiska kommungrupperingen.
 

Datainsamlingsmetod

Uppgifterna för statistiken samlas in med en mixed-mode-datainsamling där uppgiftslämnaren kan välja mellan en telefonintervju och att fylla i en webblankett. Undersökningens EU-harmoniserade frågor utformas av arbetsgrupper vid Eurostat, kommissionens vissa huvudavdelningar och de nationella statistikmyndigheterna. Vid utformningen av de nationella frågorna används som hjälp en expertgrupp som består av uppgifternas användare.
 

Frekvens för datainsamling

Uppgifterna samlas in varje år.
 

Metoder

Databehandling

Undersökningsmaterialet viktas för att motsvara hela landets befolkning och hushåll med beaktande av svarsbortfallet. Vid personviktning tabellförs både antalet uppgiftslämnare och befolkningen enligt kön, ålder, utbildningsgrad, modersmål, område samt den statistiska kommungrupperingen.
 

Datavalidering

Materialet för statistiken valideras i många faser av statistikprocessen. Under processen för databehandling säkerställs en hög kvalitet på uppgifterna med flera olika statistiska kontrollprogram och genom jämförelse med tidigare motsvarande statistik och övriga uppgiftskällor. Efter datainsamlingen granskas materialet. Halvfärdiga svar och övriga icke-godkända observationer raderas.
 

Principer och riktlinjer

Organisation

Statistikcentralen

Organisationsenhet

Samhällsstatistik

Befogenheter

Insamlingen av EU-harmoniserade uppgifter för statistiken är obligatorisk i EU:s medlemsstater. För datainsamlingen gäller fram till undersökningen år 2020 den mångåriga EU-ramlagen Regulation (EC) Nr 808/2004 of the European Parliament and the Council concerning Community statistics on the information society och genomförandeförordningarna som fastställs för respektive års undersökningar. Sedan undersökningen år 2021 regleras datainsamlingen av ramlagen Regulation (EU) 2019/1700 of the European Parliament and the Council establishing a common framework for European statistics relating to persons and households samt genomförandeförordningarna och de delegerade förordningarna som fastställs varje år.

Europeiska kommissionen har finansierat undersökningen..

Lagstiftning och andra överenskommelser

Framställningen av statistik styrs av statistiklagen. I statistiklagen föreskrivs bl.a. om insamling av uppgifter, behandling av uppgifter och uppgiftsskyldighet. Vid statistikproduktionen tillämpas på behandlingen av uppgifter utöver statistiklagen också dataskyddslagen samt lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.
Vid utarbetandet av statistik tillämpar Statistikcentralen EU:s statistikförordningar, som styr statistikbyråerna i alla EU-länder.
Ytterligare information: Statistiklagstiftning

Europeiska kommissionen har financierat undersökningen.

Principer för dataskydd

Dataskyddet för uppgifter som samlats in för statistiska ändamål garanteras i enlighet med kraven i statistiklagen (280/2004), lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), EU:s allmänna dataskyddsförordning (EU) 2016/679 och dataskyddslagen (1050/2018). Datamaterialen är skyddade med behövliga fysiska och tekniska lösningar i alla skeden av bearbetningen. Statistikcentralen har utarbetat detaljerade föreskrifter och anvisningar för den konfidentiella bearbetningen av uppgifter. Personalen har bara tillgång till de uppgifter som är nödvändiga med tanke på arbetsuppgifterna. Utomstående har inte tillträde till de lokaler där material på enhetsnivå behandlas. De anställda har undertecknat ett sekretessavtal när de trädde i tjänst. Överträdelser av datasekretessen bestraffas.
Ytterligare information: Dataskydd | Statistikcentralen (stat.fi

Sekretess – behandling av uppgifter

Datamaterialen är skyddade med behövliga fysiska och tekniska lösningar i alla skeden av bearbetningen. Enhetsspecifika data i materialet är sekretessbelagda. Uppgifterna behandlas endast av personer som behöver dem i sitt arbete. Användningen av uppgifter är begränsad genom användarbehörigheter. Alla som medverkar i att framställa statistiken har undertecknat ett sekretessavtal där de förbinder sig att hemlighålla uppgifter som enligt statistiklagen eller lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet föreskrivs som sekretessbelagda.

Datamaterialet i statistikens EU-harmoniserade del sänds till kommissionen (Eurostat) i csv-format via Edamis Wep Application (EWA). I den fil som sänds till Eurostat används som identifieringsuppgift endast ett löpande urvalsnummer, utifrån vilket uppgiftslämnaren inte kan identifieras. Till Eurostat levereras i början av oktober under datainsamlingsåret en kvalitets- och metodrapport.

Uppgifterna publiceras i text-, figur- och tabellformat, vilket inte gör det möjligt att identifiera enskilda uppgiftsproducenter.

I statistikens baspublikation och i StatFin-tabeller märker man ut uppgifter som saknas på följande sätt:
Ingen –
Andelen är mindre än 0,5 procentenheter 0
Uppgiften är inte möjlig.
Uppgiften är för osäker för att anges (n < 30).
 

Principer för offentliggörande

Statistikcentralen publicerar nya statistiska uppgifter vardagar kl. 8.00 i sin webbtjänst. Publiceringstidpunkterna för statistik uppges på förhand i den publiceringskalender som finns i webbtjänsten. Uppgifterna är offentliga efter att de har uppdaterats i webbtjänsten.
Ytterligare information: Statistikcentralens principer för offentliggörande av statistik

Datautbyte

Uppgifterna i statistiken publiceras som procentandelar och antal på Statistikcentralens webbplats ungefär fem månader efter att datainsamlingen avslutats.

Basmaterialet för statistikens EU-harmoniserade uppgifter (EU ICT-HH data) sänds till Eurostat i början av oktober. Eurostat publicerar i december på olika sätt uppgifter som gäller Europas länder samt överlåter mikromaterialet från undersökningen till forskare i enlighet med sina egna tillståndsförfaranden.
 

Tillgänglighet och tydlighet

Nya statistiska uppgifter publiceras som databastabeller i databasen StatFin. Databasen är det primära forumet för att publicera uppgifter och de nya uppgifterna uppdateras först i databasen. Vid publicering av statistiska uppgifter kan befintliga databastabeller uppdateras med nya uppgifter eller så kan helt nya databastabeller publiceras. 

Utöver de statistiska uppgifter som publiceras i databasen StatFin publiceras i allmänhet ett meddelande om de viktigaste uppgifterna i webbtjänsten. Om offentliggörandet innehåller uppgifter från flera referensperioder (t.ex. månads- och årsuppgifter), publiceras i webbtjänsten en översikt som sammanställer dessa uppgifter. Både i meddelandet och i översikten listas de databastabeller som uppdaterats vid publiceringstidpunkten. Statistikuppgifter kan i vissa fall också publiceras enbart som databasoffentliggöranden i databasen StatFin. I samband med dessa s.k. databasoffentliggöranden publiceras varken ett meddelande eller en översikt.

Meddelandena och databastabellerna publiceras på tre språk: finska, svenska och engelska. De svenska och engelska versionerna av meddelandena kan vara mindre omfattande än de finska. 

Om det sker ändringar i tidsplanerna för offentliggöranden och databastabeller informeras allmänheten genom ändringsmeddelanden i webbtjänsten, liksom om det görs korrigeringar.
 

Riktlinjer för revidering av uppgifter

Revidering av redan publicerade statistiska uppgifter är en del av den normala statistikproduktionen och innebär förbättrad kvalitet. Principen är att de statistiska uppgifterna bygger på bästa tillgängliga material och information om det fenomen som statistikförs. Å andra sidan strävar man efter att informera om revideringar så transparent som möjligt på förhand. Med förhandskommunikation säkerställs att användarna kan bereda sig på revideringar av uppgifter.

Bakgrunden till revideringen av uppgifter i offentliggörandena är ofta komplettering av material. I så fall grundar sig den nya, reviderade statistiksiffran på en bredare informationsgrund och beskriver fenomenet ännu mer exakt.

Revideringen av uppgifterna i statistiken kan också bero på den beräkningsmetod som använts, exempelvis årlig avstämning av siffror eller uppdatering av viktstruktur. Också ändring av basår och använda klassificeringar orsakar revidering av uppgifter.
 

Kvalitetssäkring

Kvalitetsledningen förutsätter helhetsinriktad styrning av verksamheten. Statistikområdets egen ram för kvalitetsledning är riktlinjerna för europeisk statistik (CoP). Kvalitetskriterierna för Finlands officiella statistik överensstämmer med riktlinjerna för europeisk statistik.

Ytterligare information: Kvalitetsledning (på finska) | Statistikcentralen (stat.fi)

Användarnas tillgång

Uppgifterna publiceras samtidigt för alla användare. Innan statistiska uppgifter publiceras får de behandlas och lämnas ut bara av de personer vid Statistikcentralen som deltar i framställningen av statistiken eller som behöver uppgifterna i sitt eget arbete innan de publiceras.
Ytterligare information: Principer för publicering av statistik
Statistikcentralen är producent till materialet och äger upphovsrätten om inte annat anges i anslutning till produkten, uppgiften eller tjänsten. Användarvillkor för statistiska uppgifter.

Statistikexperter

Rauli Kohvakka
specialforskare
029 551 3448

Dokumentation som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna