Dokumentation som var i kraft 6.2.2023

Statistikens primäruppgifter

Allmän beskrivning

Statistiken över industrins orderingång beskriver utvecklingen av företagens nya beställningar i fråga om de varor och tjänster som produceras på ett arbetsställe i Finland. Avsikten med indexet över industrins orderingång är att snabbt och tillförlitligt ge information om utvecklingen av orderingången. Statistiken ger dessutom uppgifter om utvecklingen av den kommande produktionen och omsättningen.

Statistikens population

Industrins orderingång är statistik som baserar sig på urval enligt prövning. Populationen utgörs av industriella arbetsställen och företag inom de statistikförda näringsgrenarna som bedriver tillverkningsverksamhet i Finland.

Statistisk enhet

Statistikenheten för statistik över industrins orderingång är ett företag eller en branschenhet.

Måttenhet

Uppgifterna i statistiken över industrins orderingång publiceras som indextal. På basis av indexen beräknas också förändringsprocentsatser.

Basperiod

Basåret för tidsserierna är år 2015 (2015 = 100).

Referensperiod

Referensperioden för indexet över industrins orderingång är en månad. Statistiken publiceras med cirka 40 dagars fördröjning från slutet av den månad som statistikförs.

Referensområde

Indexet över industrins orderingång publiceras på riksnivå. I industrins orderingång registreras endast händelser vars produktion är avsedd att ske i Finland.

Sektortäckning

I statistiken över industrins orderingång omfattar tillverkningsindustrin de tvåsiffriga näringsgrenarna som hör till huvudgrupp C Tillverkning i Näringsgrensindelningen 2008: 17, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Uppgifterna om indexet över industrins orderingång publiceras som näringsgrensvisa indexserier. Indexserierna som publiceras är utöver den aggregatnivån Tillverkning (industrins orderingång) näringsgren Pappers- och pappersvarutillverkning (17), Kemisk industri (20–21) och Metallindustri (24–30).

Tidstäckning

Månatliga uppgifter från tidsserien för statistiken över industrins orderingång finns tillgängliga på webbplatsen från och med januari 2005.

Distributionsfrekvens

Statistiken publiceras månatligen på Statistikcentralens webbplats.

Begrepp

Avbeställda order

Ordern betraktas som avbeställd, då tillverkaren av varan eller tjänsten anser att det tidigare avtalet inte längre är gällande. Avbeställda order beaktas inte i efterskott vid beräkning av indexet för industrins orderingång.

Basår

Tidsseriens basperiod kallas för basår. Som basår används vanligen ett år som är delbart med fem. I offentliggöranden är beteckningen för basåret till exempel 2010 = 100 eller 2015 = 100. Medeltalet för basårets indextal är 100. T.ex. i de månatliga indexen anger indextalen för månaderna i basåret fördelningen av den aktuella variabeln på olika månader.

Index

Indexet är ett relationstal, som beskriver den relativa förändringen av en variabel (t.ex. pris, antal eller värde) i förhållande till basperioden (t.ex. år). Varje tidpunkts indextal anger hur många procent en viss variabel är av basperiodens pris, mängd eller värde vid ifrågavarande tidpunkt. Medeltalet av basperiodens indextal är 100.

Indexet för industrins orderingång

Värdeindex för de varor och tjänster som är avsedda att produceras på arbets-ställen i Finland och som levereras antingen till Finland eller för export.

Industrins orderingång

Industrins orderingång beskriver värdet på nya beställningar som företag som hör till industrin får under en månad. De nya beställningarna anses beskriva kommande produktion och omsättning.

Inhemsk orderingång

Industrins inhemska orderingång beskriver värdet på den inhemska orderingången under en månad för företag som hör till industrin. Orderingången anses beskriva den framtida produktionen och inrikes omsättning.

Leveranser

Värdet på de varor och leveranser som levererats under månaden.

Order

Ett avtal med vilket leverantören förbinder sig att i framtiden leverera den överenskomna varan eller tjänster till överenskommet pris.

Orderingång inom exporten

Orderingång inom exporten beskriver värdet på nya beställningar som företag som hör till industrin får från exportländerna under en månad. De nya beställningarna anses beskriva kommande produktion, omsättning och export.

Orderstock

Orderstock är värdet på företagets olevererade beställningar i slutet av månaden.

Panelräkning

Med panelräkning avses en kalkylmetod som används vid produktion av en del konjunkturstatistik. Ifall källmaterialets ackumulering inte är fullständig under de nyaste perioderna inkluderas i beräkningen i huvudsak de statistikföringsenheter som har jämförbar information både för den aktuella perioden och motsvarande period året innan. Utgående från denna grupp, dvs. panel, räknas en förändring. Med hjälp av förändringen kan man från föregående års index räkna ut indexet för referensperioden.

Revision

Revision avser granskning av uppgifter. Att uppgifter preciseras beror till exempel på ändringar i materialet som används vid kalkyleringen eller tillgång till nya uppgifter.

Säsongrensning

Med säsongrensning avses estimering av säsongvariation och eliminering av dess inverkan på tidsserien. Till följd av detta får vi en säsongrensad tidsserie. Då man eliminerar både säsongvariation och oregelbunden slumpvariation från tidsserien, får man tidsseriens trend. Handels- eller arbetsdagskorrigerade serier får man däremot när man från den ursprungliga tidsseriens observationer eliminerar de faktorer som beror på variationen i antalet handels- eller vardagar. Vid säsongrensning av tidsserier använder Statistikcentralen Tramo/Seats-metoden. I Tramo/Seats-metoden grundar sig förhandsrensningen på regressionsmodellen (som beaktar bl.a. extremvärden, söckenhelger och veckodagsstruktur) och den egentliga säsongrensningen på ARIMA-modellen, som gjorts upp för tidsserien.

Säsongvariation

Med säsongvariation avses de svängningar som i stort sett sker regelbundet inom ett år i en tidsserie. Säsongvariation kan förorsakas av bl.a. temperatur, nederbörd, helgdagar, säsonger och semestrar.

Trend

En trend beskriver tidsseriens utveckling under en längre period. Trendserien har rensats från periodisk och tillfällig variation. Detta betyder att väderleksförhållandenas och kortvariga strejkers inverkan inte syns i trenden. Däremot syns permanenta förändringar som t.ex. större efterfrågan, som beror på skatteändringar. Vid tolkningen av riktningen i trendens slutskede är det bra att följa omdömet. Trendgrafens slutskede kan förändras efter att kommande månadsuppgifter har uppdaterats.

Ursprunglig serie

En ursprunglig serie är en indexserie där man inte har raderat effekten av icke-produktiva faktorer. Icke produktiva faktorer är t.ex. variationer i antalet arbetsdagar i månaden och produktionsförändringar som beror på säsongvariation.

Värdeindex

Värdeindexet är en mätare (relationstal) som beskriver utvecklingen av det nominella värdet i förhållande till basårets motsvarande värde. Indextalet för varje period anger hur många procent ifrågavarande periods värde är av basperiodens värde. Sålunda beskriver värdeindextalet för månaden som granskas i månadsstatistiken ifrågavarande månads värde i procent i förhållande till basårets månadsmedeltal.

Årsförändring

Årsförändring är indexets relativa förändring jämfört med motsvarande period året innan (t.ex. årsförändring av totalindexet för konsumentpriset, dvs. inflation).

Noggrannhet, tillförlitlighet och aktualitet

Noggrannhet och tillförlitlighet i allmänhet

Uppgifterna i statistiken över industrins orderingång preciseras i senare publikationer. De främsta orsakerna till att uppgifterna preciseras är att uppgifterna kompletteras eller korrigeras retroaktivt samt att viktstrukturen uppdateras. Dessutom kan säsongsrensade serier och trendserier ändras även om inga ändringar sker i de ursprungliga serierna. De modeller som används vid säsongsrensningen uppdateras en gång per år, varvid revisionerna kan vara större än vanligt.

Aktualitet

Uppgifterna i statistiken över industrins orderingång publiceras med 40 dagars fördröjning.

Punktlighet

Uppgifterna har publicerats de dagar som anges i publiceringskalendern.

Jämförbarhet

Jämförbarhet över tid

Statistiken över industrins orderingång har producerats månatligen sedan 2005. Man har strävat efter att göra uppgifterna tidsmässigt så jämförbara som möjligt. Det har dock med tiden skett förändringar i statistikens beräkningsmetod och källmaterial, så uppgifterna kan inte anses vara helt jämförbara över tid.

Enhetlighet över statistikområdena

Den företagsstatistik som Statistikcentralen producerar kan delas in i struktur- och konjunkturstatistik. Skillnaderna i statistiken uppstår till följd av redogörelseintervallets längd, publiceringsfördröjningen och datainnehållets omfattning; konjunkturstatistiken har ett kortare redogörelseintervall och en kortare publiceringsfördröjning samt ett snävare datainnehåll än strukturstatistiken. Till företagens strukturstatistik hör bland annat struktur- och bokslutsstatistiken över företag, som beskriver företagens struktur och verksamhet på årsnivå. Företagens konjunkturstatistik består bland annat av månadsgrafer över affärsverksamheten. Årsstatistiken är tvärsnitt av företagsverksamheten under året i fråga. Däremot har konjunkturuppgifterna gjorts tidsmässigt jämförbara till exempel i fråga om företagsarrangemang och överföringar av näringsgrenar så att indikatorerna beskriver förändringarna inom respektive näringsgren.

Enhetlighet över delårs- och årsstatistiken

Endast månadsdata publiceras på indexet för industrins orderingång.

Intern enhetlighet

Statistiken över industrins orderingång tillhör konjunkturstatistik, som beskriver utvecklingen för olika delfaktorer eller delområden inom ekonomin på kort sikt. Uppgifterna i statistiken kan inte helt jämföras med andra konjunkturindikatorer inom industrin, eftersom näringsgrenstäckningarna avviker från varandra.

Det finns också skillnader i beräkningsmetoderna för indexen. Vid beräkningen av indexet över industrins orderingång används over-the-year-metoden, där varje månad jämförs med motsvarande månad året innan. Vid beräkningen av volymindexet för industriproduktionen används annual overlap-metoden, där varje månad jämförs med medeltalet för föregående år.

Källmaterial och datainsamlingar

Källmaterial

De företag som ingår i urvalet tillfrågas varje månad om värdet på orderingången i en egen datainsamling.

Datainsamlingsmetod

Uppgifterna i Statistikcentralens egen datainsamling samlas in med en webblankett. Webblanketten för indexet över industrins orderingång har testats i samband med att det togs i bruk och senare i samband med ändringar av det. Dessutom följs svarsbortfallet upp varje månad.

Frekvens för datainsamling

Uppgifterna i indexet över industrins orderingång samlas in varje månad.

Metoder

Databehandling

Beräkningen bygger på förändringsestimering. Summan per näringsgren beräknas på den tvåsiffriga nivån i näringsgrensindelningen utifrån uppgifterna för de företag som har jämförbara uppgifter både för den månad som granskas och för motsvarande månad föregående år. Årsförändringen för en näringsgren beräknas på basis av dessa summor. Med denna årsförändring upphöjs indexet över orderingången motsvarande månad föregående år. Vid beräkningen av årsförändringen beaktas också företagsarrangemang och förändringar av näringsgrenarna. Indexen för den grövre näringsgrensnivån beräknas genom att de viktas från indexen på näringsgrensindelningens tvåsiffriga nivå. Som vikter används den tvåsiffriga nivåns estimater för värdet på hela populationens orderingång.

Datavalidering

Materialet granskas på företagsnivå genom att man går igenom värdet på orderingången hos de företag som ingår i urvalet för den månad som beräknas. Värdet för den månad som beräknas jämförs med företagets tidigare värden i tidsserien. Dessutom går man igenom alla företagsarrangemang och nedlagda företag. Materialet jämförs också med den övriga statistiken inom området som statistiken beskriver, till exempel med industrins omsättning och volymindexet för industriproduktionen. Felaktiga uppgifter som observerats i materialet korrigeras eller så avlägsnas deras inverkan.

Säsongrensning

Säsongrensning är en statistisk metod med vilken man bearbetar tidsserier. Med hjälp av metoden raderas från materialet variationen under året, som upprepas nästan regelbundet. I statistiken används Tramo/Seats-metoden och programmet J-Demetra+. Dessutom baserar sig säsongrensningen på anvisningarna ESS Guidelines on seasonal Adjustment.
Ytterligare information: Säsongrensning | Begrepp | Statistikcentralen

Principer och riktlinjer

Organisation

Statistikcentralen

Organisationsenhet

Ekonomisk statistik

Lagstiftning och andra överenskommelser

Framställningen av statistik styrs av statistiklagen. I statistiklagen föreskrivs bl.a. om insamling av uppgifter, behandling av uppgifter och uppgiftsskyldighet. Vid statistikproduktionen tillämpas på behandlingen av uppgifter utöver statistiklagen också dataskyddslagen samt lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet. 

Vid utarbetandet av statistik tillämpar Statistikcentralen EU:s statistikförordningar, som styr statistikbyråerna i alla EU-länder.  

Ytterligare information: Statistiklagstiftning 

Statistiken över industrins orderingång hör till så kallad känslig statistik. Enligt lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (24 § 1 mom. 13 punkten) får bara särskilt utsedda personer hantera uppgifter i sådan statistik före publiceringen. Användarna delges inte resultaten före den officiella publiceringsdagen.

Principer för dataskydd

Dataskyddet för uppgifter som samlats in för statistiska ändamål garanteras i enlighet med kraven i statistiklagen (280/2004), lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), EU:s allmänna dataskyddsförordning (EU) 2016/679 och dataskyddslagen (1050/2018). Datamaterialen är skyddade med behövliga fysiska och tekniska lösningar i alla skeden av bearbetningen. Statistikcentralen har utarbetat detaljerade föreskrifter och anvisningar för den konfidentiella bearbetningen av uppgifter. Personalen har bara tillgång till de uppgifter som är nödvändiga med tanke på arbetsuppgifterna. Utomstående har inte tillträde till de lokaler där material på enhetsnivå behandlas. De anställda har undertecknat ett sekretessavtal när de trädde i tjänst. Överträdelser av datasekretessen bestraffas. 

Ytterligare information: Dataskydd | Statistikcentralen (stat.fi) 

Sekretess – behandling av uppgifter

Publiceringen av statistiken över industrins orderingång innehåller inte uppgifter på enhetsnivå. Näringsgrenarna 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29 och 30 publiceras inte separat eftersom de har dominerande företag. Dessa publiceras som kombinerade näringsgrenar och de ingår i siffrorna för den aggregatnivån 17, 20–21, 24–30 Tillverkning (industrins orderingång).

Principer för offentliggörande

Statistikcentralen publicerar nya statistiska uppgifter vardagar kl. 8.00 i sin webbtjänst. Publiceringstidpunkterna för statistik uppges på förhand i den publiceringskalender som finns i webbtjänsten. Uppgifterna är offentliga efter att de har uppdaterats i webbtjänsten. 

Ytterligare information: Statistikcentralens principer för offentliggörande av statistik 

Tillgänglighet och tydlighet

Nya statistiska uppgifter publiceras som databastabeller i databasen StatFin. Databasen är det primära forumet för att publicera uppgifter och de nya uppgifterna uppdateras först i databasen. Vid publicering av statistiska uppgifter kan befintliga databastabeller uppdateras med nya uppgifter eller så kan helt nya databastabeller publiceras.   

Utöver de statistiska uppgifter som publiceras i databasen StatFin publiceras i allmänhet ett meddelande om de viktigaste uppgifterna i webbtjänsten. Om offentliggörandet innehåller uppgifter från flera referensperioder (t.ex. månads- och årsuppgifter), publiceras i webbtjänsten en översikt som sammanställer dessa uppgifter. Både i meddelandet och i översikten listas de databastabeller som uppdaterats vid publiceringstidpunkten. Statistikuppgifter kan i vissa fall också publiceras enbart som databasoffentliggöranden i databasen StatFin. I samband med dessa s.k. databasoffentliggöranden publiceras varken ett meddelande eller en översikt. 

Meddelandena och databastabellerna publiceras på tre språk: finska, svenska och engelska. De svenska och engelska versionerna av meddelandena kan vara mindre omfattande än de finska.   

Om det sker ändringar i tidsplanerna för offentliggöranden och databastabeller informeras allmänheten genom ändringsmeddelanden i webbtjänsten, liksom om det görs korrigeringar. 

Tillgänglighet av mikrodata

Data på enhetsnivå i statistiken används endast för att ta fram statistiken och andra än statistikproducenter har inte tillgång till den.

Riktlinjer för revidering av uppgifter

Revidering av redan publicerade statistiska uppgifter är en del av den normala statistikproduktionen och innebär förbättrad kvalitet. Principen är att de statistiska uppgifterna bygger på bästa tillgängliga material och information om det fenomen som statistikförs. Å andra sidan strävar man efter att informera om revideringar så transparent som möjligt på förhand. Med förhandskommunikation säkerställs att användarna kan bereda sig på revideringar av uppgifter. 

Bakgrunden till revideringen av uppgifter i offentliggörandena är ofta komplettering av material. I så fall grundar sig den nya, reviderade statistiksiffran på en bredare informationsgrund och beskriver fenomenet ännu mer exakt. 

Revideringen av uppgifterna i statistiken kan också bero på den beräkningsmetod som använts, exempelvis årlig avstämning av siffror eller uppdatering av viktstruktur. Också ändring av basår och använda klassificeringar orsakar revidering av uppgifter. 

De säsongrensade uppgifterna i konjunkturstatistiken revideras på grund av den använda beräkningsmetoden. Den tilläggsinformation som en ny observation i tidsserien medför utnyttjas i en modellbaserad beräkningsmetod, vilket återspeglas i ändringar i gamla offentliggöranden. Information om revideringen av de senaste säsongrensade siffrorna finns i offentliggörandena och kvalitetsbeskrivningarna. 

I samband med den centrala konjunkturstatistiken och viss årsstatistik publiceras också en tabell om revideringarna. Av tabellen framgår hur uppgifterna för de senaste statistikperioderna förändrats mellan det första och det senaste offentliggörandet. 

Användarnas behov

Statistikens data används för att följa och analysera utvecklingen av företagstjänster. Offentliga förvaltningar, näringsliv och forskningsinstitut använder uppgifterna för att bedöma utvecklingen av marknader och konkurrenter.

Kvalitetsbedömning

Kvaliteten på statistiken över industrins orderingång bedöms i flera olika skeden av den statistiska processen. Varje månad granskas revisioner av statistikens enhetsmaterial och koherensen med den övriga konjunkturstatistiken.

Kvalitetssäkring

Kvalitetsledningen förutsätter helhetsinriktad styrning av verksamheten. Statistikområdets egen ram för kvalitetsledning är riktlinjerna för europeisk statistik (CoP). Ramarna kompletterar varandra. Också kvalitetskriterierna för Finlands officiella statistik överensstämmer med riktlinjerna för europeisk statistik. 

Ytterligare information: Kvalitetsledning (på finska) | Statistikcentralen (stat.fi) 

Användarnas tillgång

Uppgifterna publiceras samtidigt för alla användare. Innan statistiska uppgifter publiceras får de behandlas och lämnas ut bara av de personer vid Statistikcentralen som deltar i framställningen av statistiken eller som behöver uppgifterna i sitt eget arbete innan de publiceras. 

Ytterligare information: Principer för publicering av statistik 

Statistikcentralen är producent till materialet och äger upphovsrätten om inte annat anges i anslutning till produkten, uppgiften eller tjänsten. Användarvillkor för statistiska uppgifter. 

Statistikexperter

Petri Koivisto
aktuarie
029 551 3669

Söker du tidigare publicerad dokumentation?

Dokumentation som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna