Dokumentation som var i kraft 12.4.2024

Statistikens primäruppgifter

Allmän beskrivning

Vägstatistiken innehåller uppgifter om situationen gällande vägnätet och vägtrafiken i landsvägsnätet i Finland. Vägstatistiken publiceras årligen och uppgifterna anges med tidsserier och områdesindelning. Statistiken betjänar de olika aktörerna inom trafikbranschen genom att producera statistikuppgifter som kan utnyttjas för planering, uppföljning, kontroll och beslutsfattande. Uppgifter om trafikarbete används som ursprungsdata vid beräkning av utsläpp.

Statistikens population

Den vägstatistik som Statistikcentralen publicerar bygger på uppgifterna i Trafikledsverkets vägregister. Uppgifterna om trafikarbetet på landsvägarna i vägstatistiken bygger på Trafikledsverkets beräkningar av trafiken på landsvägarna. Det totala trafikarbetet i vägtrafiken bygger på de uppgifter i bilarnas vägmätare som sparats i Transport- och kommunikationsverket Traficoms register över trafikärenden vid besiktningstillfället och därifrån vidare i Statistikcentralens material över trafikarbete.

Statistisk enhet

De statistiska enheterna är vägarna och det därtill relaterade trafikarbetet för fordon.
 

Måttenhet

Kilometer, fordonskilometer, personkilometer
 

Referensperiod

Uppgifterna om vägnätet är från den 31 december och uppgifterna om trafikarbete beskriver hela statistikåret.

Referensområde

Uppgifterna i vägstatistiken har granskats regionalt enligt Närings-, trafik- och miljöcentral (NTM-central). En del av uppgifterna har också redovisats efter kommun och landskap. Landsvägarna har indelats i riks-, stam-, region-, matar- och förbindelsevägar.

Sektortäckning

Vägstatistiken täcker läget för Finlands landsvägar väl, eftersom heltäckande uppgifter om landsvägsnätet fås från Trafikledsverkets vägregister.

 Trafikledsverkets beräkningar av trafiken på landsvägarna beskriver landsvägarnas trafikmängder noggrant.


 

Tidstäckning

De äldsta uppgifterna om vägnätet är från år 1940. Trafikarbeten har redovisats fr.o.m. år 1975. På grund av ändringar i beräkningssätten för gator och enskilda vägar samt person- och paketbilar är siffrorna för trafikarbete och persontrafikarbete inte helt jämförbara med tidigare år fr.o.m. år 2016.

Distributionsfrekvens

Vägstatistiken publiceras omkring ett halvt år efter utgången av statistikåret.

Begrepp

Fordonskilometer

Måttenhet som motsvarar förflyttningen av ett vägmotorfordon en kilometer.

Gata

En gata är en i enlighet med stadsplanen byggd väg som underhålls av kommunen och som löper igenom en stad eller annan tätort.

Genomsnittlig dygnstrafik

Antal passerande motorfordon vid en viss vägpunkt per år dividerat med 365.

Landsväg

Allmän väg som underhålls av staten. Landsvägar indelas efter sin betydelse i huvudvägar, stamvägar, regionala vägar och förbindelsevägar.

Motorväg

En motorväg är en väg som gör det möjligt att röra sig snabbt och som endast är avsedd för motorfordonstrafik. På en motorväg har de olika körriktningarna fysiskt åtskilts från varandra, och motorvägen korsar inte i samma plan med andra trafikleder.

Personkilometer

Personkilometer (passenger-kilometre) är en måttenhet som beskriver personers transportarbete med något kommunikationsmedel. Det kan röra sig om personbil, buss, tåg, fartyg, flygplan eller vilket kommunikationsmedel som helst som är lämpat för persontransport. Om två personer färdas fem kilometer med ett kommunikationsmedel är antalet personkilometer tio. Transportarbetet multiplicerat med det genomsnittliga passagerartalet.

Persontrafikarbete

Antalet kilometer som ett personantal totalt inom en viss tidsenhet, vanligen ett år, färdas. Enhet personkilometer.

Privat väg

Väg som ägs och underhålls av en annan aktör än offentliga myndigheter.

Trafikarbete

Antalet kilometer som ett bestämt fordonsslag eller en definierad undergrupp sammanlagt har kört under en viss tidsperiod, vanligen ett år.

Noggrannhet, tillförlitlighet och aktualitet

Noggrannhet och tillförlitlighet

Det totala trafikarbetet som beräknas av Statistikcentralen beskriver nivån på trafikarbetet i hela Finland väl.

Aktualitet och punktlighet

Vägstatistiken publiceras omkring ett halvt år efter utgången av statistikåret.

Aktualitet

Materialet skickas till Statistikcentralen med ungefär en eller ett par månaders eftersläpning.

Punktlighet

Det förekommer i regel ingen eftersläpning mellan publiceringskalendern och det faktiska publiceringsdatumet.

Jämförbarhet

Geografisk jämförbarhet

Statistiken är internationellt jämförbar.

Jämförbarhet över tid

På grund av ändringar i beräkningssättet för gator och enskilda vägar samt person- och paketbilar är siffrorna för trafikarbetet och persontrafikarbetet inte helt jämförbara med tidigare år från och med 2016.

Källmaterial och datainsamlingar

Källmaterial

Den vägstatistik som Statistikcentralen publicerar bygger på uppgifterna i Trafikledsverkets vägregister. Uppgifterna om trafikarbetet på landsvägarna i vägstatistiken bygger på Trafikledsverkets beräkningar av trafiken på landsvägarna. Det totala trafikarbetet i vägtrafiken bygger på de uppgifter i bilarnas vägmätare som sparats i Transport- och kommunikationsverket Traficoms register över trafikärenden vid besiktningstillfället och därifrån vidare i Statistikcentralens material över trafikarbete.

Datainsamlingsmetod

Den vägstatistik som Statistikcentralen publicerar bygger på uppgifterna i Trafikledsverkets vägregister.

Frekvens för datainsamling

Data för statistiken insamlas årligen.

Metoder

Databehandling

I produktionsprocessen editeras källdata enligt behandlingsreglerna. Siffrorna för trafikarbete härleds ur material över fordonsbeståndet.

Datavalidering

Källdata granskas i produktionsprocessen i fråga om de viktigaste datavariablerna och resultaten jämförs med tidigare material. Om skillnader upptäcks ska orsakerna till dessa utredas med hjälp av materialet eller genom att kontakta den personuppgiftsansvarige.

Principer och riktlinjer

Organisation

Statistikcentralen

Organisationsenhet

Informations- och statistiktjänst

Lagstiftning och andra överenskommelser

Framställningen av statistik styrs av statistiklagen. I statistiklagen föreskrivs bl.a. om insamling av uppgifter, behandling av uppgifter och uppgiftsskyldighet. Vid statistikproduktionen tillämpas på behandlingen av uppgifter utöver statistiklagen också dataskyddslagen samt lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet. 

Vid utarbetandet av statistik tillämpar Statistikcentralen EU:s statistikförordningar, som styr statistikbyråerna i alla EU-länder.  

Ytterligare information: Statistiklagstiftning

Principer för dataskydd

Dataskyddet för uppgifter som samlats in för statistiska ändamål garanteras i enlighet med kraven i statistiklagen (280/2004), lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), EU:s allmänna dataskyddsförordning (EU) 2016/679 och dataskyddslagen (1050/2018). Datamaterialen är skyddade med behövliga fysiska och tekniska lösningar i alla skeden av bearbetningen. Statistikcentralen har utarbetat detaljerade föreskrifter och anvisningar för den konfidentiella bearbetningen av uppgifter. Personalen har bara tillgång till de uppgifter som är nödvändiga med tanke på arbetsuppgifterna. Utomstående har inte tillträde till de lokaler där material på enhetsnivå behandlas. De anställda har undertecknat ett sekretessavtal när de trädde i tjänst. Överträdelser av datasekretessen bestraffas. 

Ytterligare information: Dataskydd | Statistikcentralen (stat.fi) 

Sekretess – behandling av uppgifter

Uppgifterna i statistiken skyddas genom omsorgsfull tabellplanering.

Principer för offentliggörande

Statistikcentralen publicerar nya statistiska uppgifter vardagar kl. 8.00 i sin webbtjänst. Publiceringstidpunkterna för statistik uppges på förhand i den publiceringskalender som finns i webbtjänsten. Uppgifterna är offentliga efter att de har uppdaterats i webbtjänsten. 

Ytterligare information: Statistikcentralens principer för offentliggörande av statistik  

Datautbyte

Uppgifterna i vägstatistiken finns på statistikens webbsidor den dag offentliggörandet publiceras. Uppgifterna i statistiken finns också i Statistikcentralens databastjänst Statfin.
 

Tillgänglighet och tydlighet

Nya statistiska uppgifter publiceras som databastabeller i databasen StatFin. Databasen är det primära forumet för att publicera uppgifter och de nya uppgifterna uppdateras först i databasen. Vid publicering av statistiska uppgifter kan befintliga databastabeller uppdateras med nya uppgifter eller så kan helt nya databastabeller publiceras.   

Utöver de statistiska uppgifter som publiceras i databasen StatFin publiceras i allmänhet ett meddelande om de viktigaste uppgifterna i webbtjänsten. Om offentliggörandet innehåller uppgifter från flera referensperioder (t.ex. månads- och årsuppgifter), publiceras i webbtjänsten en översikt som sammanställer dessa uppgifter. Både i meddelandet och i översikten listas de databastabeller som uppdaterats vid publiceringstidpunkten. Statistikuppgifter kan i vissa fall också publiceras enbart som databasoffentliggöranden i databasen StatFin. I samband med dessa s.k. databasoffentliggöranden publiceras varken ett meddelande eller en översikt. 

Meddelandena och databastabellerna publiceras på tre språk: finska, svenska och engelska. De svenska och engelska versionerna av meddelandena kan vara mindre omfattande än de finska.   

Om det sker ändringar i tidsplanerna för offentliggöranden och databastabeller informeras allmänheten genom ändringsmeddelanden i webbtjänsten, liksom om det görs korrigeringar. 

Riktlinjer för revidering av uppgifter

Revidering av redan publicerade statistiska uppgifter är en del av den normala statistikproduktionen och innebär förbättrad kvalitet. Principen är att de statistiska uppgifterna bygger på bästa tillgängliga material och information om det fenomen som statistikförs. Å andra sidan strävar man efter att informera om revideringar så transparent som möjligt på förhand. Med förhandskommunikation säkerställs att användarna kan bereda sig på revideringar av uppgifter. 

Bakgrunden till revideringen av uppgifter i offentliggörandena är ofta komplettering av material. I så fall grundar sig den nya, reviderade statistiksiffran på en bredare informationsgrund och beskriver fenomenet ännu mer exakt. 

Revideringen av uppgifterna i statistiken kan också bero på den beräkningsmetod som använts, exempelvis årlig avstämning av siffror eller uppdatering av viktstruktur. Också ändring av basår och använda klassificeringar orsakar revidering av uppgifter. 

Kvalitetsbedömning

Det totala trafikarbetet som beräknas av Statistikcentralen beskriver nivån på trafikarbetet i hela Finland väl.

Kvalitetssäkring

Kvalitetsledningen förutsätter helhetsinriktad styrning av verksamheten. Statistikområdets egen ram för kvalitetsledning är riktlinjerna för europeisk statistik (CoP). Ramarna kompletterar varandra. Också kvalitetskriterierna för Finlands officiella statistik överensstämmer med riktlinjerna för europeisk statistik. 

Ytterligare information: Kvalitetsledning (på finska) | Statistikcentralen (stat.fi) 

Användarnas tillgång

Uppgifterna publiceras samtidigt för alla användare. Innan statistiska uppgifter publiceras får de behandlas och lämnas ut bara av de personer vid Statistikcentralen som deltar i framställningen av statistiken eller som behöver uppgifterna i sitt eget arbete innan de publiceras. 

Ytterligare information: Principer för publicering av statistik 

Statistikcentralen är producent till materialet och äger upphovsrätten om inte annat anges i anslutning till produkten, uppgiften eller tjänsten. Användarvillkor för statistiska uppgifter. 

Statistikexperter

Ville Keränen
överaktuarie
029 551 3609

Dokumentation som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna