Dokumentation som var i kraft 2.3.2024

Statistikens primäruppgifter

Allmän beskrivning

Statistiken över utrikeshandel med varor och tjänster beskriver exporten och importen av varor och tjänster med en grov produkt- och regionindelning på kvartalsnivå. Statistiken beskriver utrikeshandeln som helhet och utgör en länk mellan varuhandeln enligt IMTS-manualen (International Merchandise Trade Statistics, Tullen) och BPM-manualen (Balance of Payments Manual, betalningsbalansen). När det gäller tjänstehandeln följs rekommendationerna i FN:s handbok MSITS 2010 om statistik över internationell tjänstehandel (Manual on Statistics of International Trade in services 2010).

Utrikeshandeln med varor och tjänster ingår i bytesbalansen, dvs. statistiken utgör en del av Finlands betalningsbalans. Statistiken över betalningsbalansen grundar sig på Finlands lagstadgade skyldigheter att producera och rapportera betalningsbalansstatistik till Europeiska centralbanken (ECB) (ECB:s riktlinjer ECB/2011/23), EU:s statistikbyrå Eurostat (Europeiska kommissionens förordning nr 555/2012) och Internationella valutafonden (IMF). Statistikuppgifterna används också för att producera uppgifter om sektorn utlandet i nationalräkenskaperna.

Statistikens population

Populationen för statistiken är de institutionella enheter som hör till Finlands samhällsekonomi. Enheten är inhemsk när dess huvudsakliga centrum för ekonomiskt intresse finns i landet, det vill säga när den bedriver ekonomisk verksamhet i landet under en längre tid (minst ett år).

Statistisk enhet

Statistikenheten är en institutionell enhet.

En institutionell enhet är en ekonomienhet som självständigt fattar beslut om sin huvudfunktion. En inhemsk enhet är en institutionell enhet vars huvudsakliga centrum för ekonomiskt intresse finns i det berörda ekonomiska området och som har beslutanderätt i sin verksamhet och som har, eller skulle kunna ha, en fullständig bokföring.

Måttenhet

Måttenheten som används är en miljon euro.

Referensperiod

Statistiken beskriver utrikeshandeln med varor och tjänster kvartalsvis.

Referensområde

Referensområdet för statistiken är Finlands samhällsekonomi.

Sektortäckning

Statistiken omfattar handeln mellan utländska enheter och enheter som hör till Finlands samhällsekonomi.

Tidstäckning

Statistiken sammanställs i enlighet med internationella statistikstandarder och IMF:s handbok om betalningsbalans (6:e upplagan från 2009), vilket garanterar att statistiken är jämförbar. Dessutom används rekommendationerna i FN:s handbok om statistik över internationell tjänstehandel (Manual on Statistics of international trade in services 2010), som ligger i linje med handboken om betalningsbalans. Publiceringen av den nya statistiken inleddes sommaren 2016.

Distributionsfrekvens

Statistiken över utrikeshandel med varor och tjänster distribueras kvartalsvis och samtidigt publiceras ett meddelande. Dessutom publiceras reviderade uppgifter en månad efter meddelandet, vilket innebär att databastabellerna uppdateras. Totalt uppdateras databastabellerna alltså åtta gånger om året.

Begrepp

Avsändningsland

Med avsändningsland vid import avses det medlemsland varifrån varan ursprungligen skickats för transport till Finland antingen direkt eller via ett annat land.

Byggande

Byggande omfattar uppförande, förvaltning, renovering, reparation eller utbyggnad av fasta tillgångar i form av byggnader, markförbättringar av teknisk karaktär och andra tekniska konstruktioner, inklusive vägar, broar, dammar osv. Detta omfattar tillhörande installations- och monteringsarbeten, markberedning och allmänna byggnadsarbeten samt specialiserade tjänster som målnings-, rörmokeri- och rivningsarbeten.

CIF-FOB-justering

Tullen statistikför varuimporten enligt CIF-värdet. I betalningsbalansen anges varuimporten till FOB-värdet. För att uppnå FOB värdet avdras frakten och försäkringskostnaderna mellan inlastningshamn och destinationshamn från varuimporten.

Cif-pris

Priset inbegriper kostnader, försäkringar och frakt mellan inlastningshamn och destinationshamn. Säljaren betalar sjöfrakten till överenskommen destinationshamn samt tecknar en sjöförsäkring på varan till förmån för köparen.

Datortjänster

Till datortjänster räknas maskinvaru- och programvarutjänster samt databehandlingstjänster. Omfattar konsulttjänster avseende hårdvara och programvara och implementeringstjänster; underhåll och reparation av datorer och kringutrustning; återställande efter datorhaverier, rådgivning och stöd i frågor som rör driften av datorresurser; analys, utformning och programmering av driftklara system (inklusive konstruktion och formgivning av webbsidor) samt teknisk rådgivning i samband med programvara; utveckling, produktion, leverans och dokumentation av skräddarsydd programvara, inklusive kundanpassade operativsystem; systemunderhåll och andra stödtjänster, t.ex. utbildning som ges som en del av konsultverksamhet; databehandling, t.ex. datainmatning, tabulering och behandling baserad på tidsdelning; webbhotelltjänster (dvs. upplåtande av serverutrymme för webbplats åt kunder); datordrifttjänster.

Destinationsland

Med destinationsland för exporten avses det senaste kända medlemslandet för export av produkten från Finland.

FOB-pris

Värdet av varorna till baspris. Säljaren levererar varan till köparen i inlastningshamnen.

Fabrikslös produktion

När det gäller fabrikslös produktion har ett företag i Finland (fabrikslös producent) lagt ut hela sin produktion, medan övriga funktioner t.ex. huvudkontoret, försäljning och forskning samt utveckling är helt eller delvis i Finland. Den fabrikslösa producenten i Finland organiserar den internationella tillverkningsprocessen. Produktens försäljningspris omfattar utöver tillverkningskostnaderna bl.a. planering, förvaltning, patent och know-how, marknadsföring och finansiering. I synnerhet för högteknologiska varor kan dessa icke-fysiska bidrag vara stora i förhållande till värdet av material och montering. Skillnaden mellan försäljning och köp inom fabrikslös produktion (marginalen för försäljning från utlandet till utlandet) bokförs inom betalningsbalansen som Finlands export av varor.

Fartygsleveranser

Leverans av reservdelar och utrustning till fartyg, bränslen och smörjmedel till fartyg, varor avsedda att säljas till passagerare ombord på fartyg, varor avsedda att konsumeras av passagerare eller personal ombord på fartyg då leveransen sker till fartyg och luftfartyg som går i yrkesmässig internationell trafik.

Finansiella tjänster

Finansiella tjänster täcker i huvudsak bankernas och övriga finansiella företags finansieringsförmedling och stödtjänster med undantag av försäkrings- och pensionstjänster.

Forsknings- och utvecklingstjänster

Tjänster i samband med grundforskning, tillämpad forskning och utveckling av nya produkter och processer. Forsknings- och utvecklingsverksamhet inom det naturvetenskapliga, samhällsvetenskapliga och humanistiska området. Utveckling av teknologiskt avancerade programvaror. Kommersiell forskning inom elektronik-, läkemedels- och bioteknologibranschen.

Förmedlingshandel

Vid förmedlingshandel köper en finländsk ekonomienhet varor från utlandet och återförsäljer dem oförändrade till utlandet utan att varorna transporteras via Finland. Förmedlingshandeln bokförs bara under exporten.

Försäkrings- och pensionstjänster

Försäkrings- och pensionstjänster täcker direktförsäkring, återförsäkring, stödtjänster till försäkring och pensionstjänster och tjänster för standardiserade garantisystem. Direktförsäkring kan indelas i livförsäkring, fraktförsäkring och annan direktförsäkring. Pensionstjänster och tjänster för standardiserade garantisystem indelas i pensionstjänster och tjänster för standardiserade garantisystem. Dessa tjänster estimeras eller värderas hellre på basis av serviceavgifter som ingår i de totala försäkringsavgifterna än på basis av totalvärdet för försäkringsavgifterna.

Global produktion

Global produktion täcker tillverkningsuppdrag i Finland för en utländsk enhets räkning, tillverkningsuppdrag utomlands för en finländsk enhets räkning, förmedlingshandel och fabrikslös produktion.

Globala tillverkningsuppdrag

När det gäller tillverkningsuppdrag utomlands äger uppdragsgivaren råvarorna och den färdiga produkten samt står för riskerna under hela tillverkningsprocessen. Den utländska uppdragsgivaren har det ekonomiska ägandet. Bokningen i betalningsbalansen beror på om det är fråga om tillverkningsuppdrag utomlands för en finländsk enhets räkning eller tillverkningsuppdrag i Finland för en utländsk enhets räkning.

Informationstjänster

Omfattar tillhandahållande av nyheter, fotografier och reportage till media, databastjänster, optiska och tryckta media och portaler med söktjänst, direkta enskilda prenumerationer på tidningar och tidskrifter, övriga tjänster för produktion av innehåll på internet samt biblioteks- och arkivtjänster.

Offentliga varor och tjänster, ej hänförliga till någon annan kategori

Offentliga transaktioner (även internationella organisationers transaktioner) med varor och tjänster som inte kan hänföras till någon annan kategori.

Operationell leasing

Operationell leasing innebär att man hyr ut en producerad tillgång enligt ett avtal som gör det möjligt för leasingtagaren att använda tillgången, men utan att alla ägandets risker och förmåner övergår till leasingtagaren. Också leasing och charter, utan besättning, av fartyg, flygplan och transportutrustning, såsom järnvägsvagnar, containrar och riggar.

Personliga tjänster, kultur- och rekreationstjänster

Audiovisuella tjänster, konstrelaterade tjänster, utbildningstjänster, hälso- och sjukvårdstjänster, kulturarvs- och rekreationstjänster samt övriga personliga tjänster. Tjänster som är relaterade till produktion av film, radio- och TV-program och musikinspelningar. Uthyrning av audiovisuella och närbesläktade produkter och tillgång till krypterade tv-kanaler, massproducerade audiovisuella produkter som köps eller säljs för permanent bruk och levereras elektroniskt, ersättningar som erhållits av utövande konstnärer (skådespelare, musiker, dansare), författare, kompositörer osv Tjänstetransaktioner förknippade med utbildning mellan inhemska och utländska subjekt, t.ex. undervisning per korrespondens och via TV eller internet, samt av lärare osv. som tillhandahåller tjänster direkt i värdekonomin. Tjänster som tillhandahålls av läkare, sjuksköterskor och paramedicinsk och liknande personal samt laboratorie- och liknande tjänster, oavsett om de ges på distans eller på plats. Tjänster med anknytning till museer och annan verksamhet inom kultur, idrott, hasardspel eller rekreation, utom sådan verksamhet som avser personer utanför den ekonomi där de är bosatta. Sociala tjänster, hushållsnära tjänster m.m.

Projektleveranser

Projektleveranserna kan omfatta totala leveranser av maskiner, produktionsutrustning och industrianläggningar, inkl. installering och montering av maskiner och övriga tillhörande byggarbeten.

Royaltyer och licensavgifter ej specificerat någon annanstans

I övriga avgifter för nyttjande av immateriella rättigheter ingår avgifter för nyttjande av äganderätt (så som patent, varumärken, upphovsrätter, metod- och modellskydd, inkl. affärshemligheter och franchising). Dessa rättigheter kan uppkomma genom forskning och utveckling samt genom marknadsföring samt avgifter för licenser för att reproducera och/eller distribuera immateriella rättigheter i form av producerade original eller prototyper (t.ex. upphovsrätt på böcker och manuskript, datorprogram, kinematografiska verk och ljudinspelningar) och relaterade rättigheter, t.ex. för inspelning av liveframträdanden (t.ex. televisions-/kabel-/satellit¬sändning).

Telekommunikationstjänster

Telekommunikationstjänster omfattar överföring av ljud, bilder eller annan information via telefon, telex, telegram, radiosändning eller kabel-tv och rundradiosändning, satellit, e-post, telefax osv., inklusive företagens nättjänster, telekonferenstjänster och stödtjänster. Värdet av den transporterade informationen ingår inte. Här ingår också tjänster för mobil telekommunikation, internetstamnätstjänster och onlineåtkomsttjänster, inklusive tillhandahållande av internetåtkomst.

Tillverkningstjänster

Till tillverkningstjänster räknas aktiviteter av typen bearbetning, montering, etikettering, förpackning och så vidare, som utförs av företag som inte äger varorna. Tillverkningstjänster utförs av en enhet som får betalt för dem av ägaren. För tillverkningstjänster används också termerna tillverkningsuppdrag, förädling och lönearbete.

Tillverkningsuppdrag i Finland för en utländsk uppdragsgivares räkning

När det gäller tillverkningsuppdrag i Finland äger en utländsk uppdragsgivare råvarorna och den färdiga produkten samt står för riskerna under hela tillverkningsprocessen. Det ekonomiska ägandet är utomlands. En utländsk uppdragsgivare betalar ersättning för utfört arbete (tjänst) till en finländsk tillverkare som också kan vara dess dotterbolag. Arvodet för tillverkningsuppdraget bokförs i betalningsbalansen under Finlands export av tjänster. Varor som importerats till Finland för tillverkningsuppdrag och färdiga varor som sedan exporterats från Finland avdras från Finlands varuhandel i betalningsbalansen eftersom ägandet inte ändras.

Tillverkningsuppdrag utomlands för en finländsk uppdragsgivares räkning

När det gäller tillverkningsuppdrag utomlands äger en finländsk uppdragsgivare råvarorna och den färdiga produkten samt står för riskerna under hela tillverkningsprocessen. Det ekonomiska ägandet är i Finland. En finländsk uppdragsgivare betalar ersättning för utfört arbete (tjänst) till en utländsk tillverkare som också kan vara dess dotterbolag. Arvodet för tillverkningsuppdrag bokförs i betalningsbalansen under Finlands import av tjänster. Varor som exporterats till utlandet från Finland för tillverkningsuppdrag och färdiga varor som sedan importerats från utlandet avdras från Finlands varuhandel i betalningsbalansen eftersom ägandet inte ändras. Varor som köpts från utlandet och som bearbetas utomlands samt varor som sålts till utlandet och som tillverkats utomlands, läggs för sin del till Finlands varuhandel i betalningsbalansen.

Tjänster

Tjänster är resultatet av en produktionsverksamhet som förändrar villkoren för de konsumerande enheterna eller som underlättar utbytet av produkter eller finansiella tillgångar. Tjänster är generellt sett inte separata enheter för vilka äganderätt kan fastställas och kan i allmänhet inte skiljas från frambringandet av tjänsten.

Transport

Transport omfattar passagerar- och frakttransport inom havssjöfart, lufttransport, järnvägstransport, vägtransport och sjöfart på inre vattenvägar samt stödtjänster. Dessutom omfattar transporten post- och kurirtjänster.

Turism

Turism innefattar aktiviteter då människor reser till platser utanför sin vanliga omgivning och vistas där oavbrutet i högst ett år (12 månader) på grund av fritid, affärer eller annat. Här ingår de varor och tjänster som turisten själv betalar eller som någon annan betalar för hans/hennes del, eller som han/hon får utan vederlag för eget bruk eller för att ge till någon annan. Betalningar som erlagts före eller efter resan ingår. Däremot ingår inte turisternas internationella transporter. De ingår i persontransporterna i transporttjänster.

Ursprungsland

Ursprungslandet är det land där varan har producerats eller tillverkats. Ifall varan har tillverkats i två eller flera olika länder är ursprungslandet det land där det senaste betydande och ekonomiskt motiverade tillverkningen eller behandlingen har skett.

Utrikeshandel med tjänster

Utrikeshandel med tjänster äger rum då ett inhemskt och ett utländskt företag handlar inbördes med tjänster. Exporten av tjänster ger företaget inkomster och importen av tjänster ger utgifter. Utrikeshandel med tjänster identifieras genom att ett företag i Finland får ersättning av ett utländskt företag och/eller betalar ersättning till ett utländskt företag för de tjänster som nämns på blanketten.

Varuhandeln enligt Tullen

Tullen statistikför varuhandeln som överskrider statsgränsen. Uppgifter om Finlands handel med länder utanför EU fås från förtullningssystemet. När det gäller den EU-interna handeln lämnar importörer och exportörer månatligen statistikuppgifter enligt Intrastat-systemet till Tullen. Tullen statistikför importen enligt CIF-värdet.

Varuhandeln enligt betalningsbalansen

Varuhandeln i den form den beräknas i betalningsbalansen omfattar varor som byter ekonomisk ägare mellan en inhemsk och en utländsk enhet och som inte utgör en del av en tjänst. Allmänna handelsvaror bokförs till marknadsvärde till leveransvillkoret fritt ombord (FOB). Exporten har statistikförts efter destinationsland, importen från EU-området efter avgångsland och importen från länder utanför EU efter ursprungsland.

Övriga affärstjänster

Forsknings- och utvecklingstjänster, juridiska tjänster, redovisnings-, revisions-, bokförings- och skatterådgivningstjänster, affärs- och managementkonsult- och PR-tjänster, reklam, marknads- och opinionsundersökningar, arkitekttjänster, ingenjörstjänster, vetenskapliga och andra tekniska tjänster, avfallshanterings- och saneringstjänster, tjänster förknippade med jordbruk, skogsbruk och fiske, tjänster förknippade med gruvdrift och olje- och gasutvinning, operationell leasing, handelsrelaterade tjänster, arbetsförmedlingstjänster samt övriga affärstjänster.

Övriga underhålls- och reparationstjänster

Övriga underhålls- och reparationstjänster omfattar reparationer som gör att varan hålls i användbart skick, som förbättrar varans effektivitet eller kapacitet eller förlänger dess livslängd, exkl. rengöring av transportutrustning, byggreparationer och underhåll samt underhåll och reparation av datorer. Reparationerna kan utföras hos reparatören eller på annan plats.

Noggrannhet, tillförlitlighet och aktualitet

Noggrannhet och tillförlitlighet i allmänhet

Statistiken över utrikeshandel med varor och tjänster är statistik som härletts från flera källor. Därför är källstatistikens kvalitet avgörande för statistikens tillförlitlighet. För att upprätthålla och förbättra statistikens kvalitet har man uppmärksammat definitionen av enkätramarna och registrens noggrannhet. Uppgifternas riktighet och exakthet granskas regelbundet.

De viktigaste felkällorna som upptäcks är ramfel och mätfel. Ramfel uppstår på grund av eftersläpning i registren när alla svarande inte hittas och mätfel uppstår när de svarande misstolkar rapporteringskraven. Finlands statistik är känslig just i fråga om ram- och mätfel, eftersom det i Finland i förhållande till samhällsekonomins storlek finns mycket stora internationella företag.

Uppgifter som baserar sig på årsenkäter utvärderas i den kvartalsvisa förhandsstatistiken för statistikåret. Därmed kompletteras tillgången till uppgifter med tiden, vilket kan leda till betydande korrigeringar i statistiken. Tullen korrigerar successivt de månatliga uppgifterna om utrikeshandeln fram till våren året efter statistikåret.

Aktualitet

Kvartalsuppgifterna publiceras första gången omkring 1,5 månader efter utgången av kvartalet och samtidigt publiceras ett meddelande. Dessutom publiceras reviderade uppgifter omkring 2,5 månader efter utgången av kvartalet, utan ett meddelande.

Årsuppgifterna färdigställs 6 månader efter årets slut och offentliggörs samtidigt som kvartalsuppgifterna.

Punktlighet

Det fanns ingen fördröjning mellan publiceringskalendern och den faktiska publikationsdagen för denna publikation.

Jämförbarhet

Geografisk jämförbarhet

Uppgifterna i statistiken över utrikeshandel med varor och tjänster är geografiskt jämförbara tack vare internationella statistikstandarder.

Uppgifterna i statistiken klassificeras enligt land. Det kan förekomma asymmetrier i statistiken mellan två länder bland annat på grund av att olika informationskällor används i olika länder. Man strävar efter att minska dessa asymmetrier i samarbete med andra länder.

Jämförbarhet över tid

Statistiken sammanställs i enlighet med internationella statistikstandarder och IMF:s handbok om betalningsbalans (6:e upplagan från 2009), vilket garanterar att statistiken är jämförbar. Dessutom används rekommendationerna i FN:s handbok om statistik över internationell tjänstehandel (Manual on Statistics of international trade in services 2010), som ligger i linje med handboken om betalningsbalans. Publiceringen av den nya statistiken inleddes sommaren 2016.

Enhetlighet över statistikområdena

Definitionerna och omfattningen i betalningsbalansmanualen BPM6 överensstämmer helt med definitionerna i nationalräkenskaperna ENS 2010. Variablerna i statistiken över utrikeshandel med varor och tjänster överensstämmer således helt med motsvarande variabler i nationalräkenskaperna. Statistiken över utrikeshandel med varor och tjänster utgör en del av betalningsbalansen. Produktionssystemen för betalningsbalansen och nationalräkenskaperna är integrerade och uppgifterna sammanfaller i huvudsak från och med 2019 och för finansräkenskapernas del från och med 2020. De största skillnaderna gäller bokföringen av derivat samt inkomstskatterna vid omfördelning av inkomster.

Den statistik över utrikeshandeln som Tullen publicerar skiljer sig definitionsmässigt från utrikeshandeln enligt betalningsbalansen. Utrikeshandelsstatistiken mäter den gränsöverskridande utrikeshandeln och förändringen i fartygens ägarskap, medan betalningsbalansen mäter förändringen i ägarskapet.

Intern enhetlighet

Statistikuppgifterna inom denna informationshelhet är enhetliga.

Källmaterial och datainsamlingar

Källmaterial

Statistiken över utrikeshandel med varor och tjänster baserar sig huvudsakligen på två informationskällor:
utrikeshandelsstatistiken och enkäten om tjänster och utländska varuflöden samt uppgifter som härletts ur nationalräkenskaperna. Övriga uppgifter produceras metodiskt utifrån flera informationskällor.

Tullen samlar in uppgifter om gränsöverskridande utrikeshandel med varor samt en del av förändringarna i ägandet av fartyg. I Statistikcentralens enkät om utrikeshandel med tjänster och utländska varuflöden samlar man in uppgifter om finländska företags och samfunds utrikeshandel med tjänster samt varuhandel som inte överskrider Finlands gränser. Uppgifterna om utrikeshandeln kompletteras med uppgifter som härletts ur nationalräkenskaperna samt med uppskattningar av finländska privatpersoners utrikeshandel.

Uppgifter om gränsöverskridande handel med länder utanför EU fås från tullsystemet. Importörer och exportörer som överskrider statistikgränsen för gränsöverskridande handel inom EU ska varje månad lämna in statistikuppgifter enligt Intrastat-systemet till Tullen.

Urvalet för kvartalsenkäten om utrikeshandel med tjänster och utländska varuflöden är ungefär tusen enheter och för årsenkäten ungefär tvåtusen enheter. Kvartalsenkäten justeras uppåt så att den motsvarar populationen, baserat på andelarna i den föregående färdiga årsenkäten. I årsenkäten används ett stratifierat slumpmässigt urval (SRS eller PPS) beroende på stratumet.
 

Datainsamlingsmetod

Statistiken över utrikeshandel med varor och tjänster sammanställs från flera källor. Källorna består av direkta datainsamlingar, administrativt material och uppgifter som härletts ur statistisk eller estimerats från andra källor.

Frekvens för datainsamling

Uppgifterna samlas in varje kvartal/år.

Metoder

Databehandling

Enkätmaterialet behandlas i enlighet med den allmänna processen för statistikproduktion GSBPM.

Datavalidering

Materialet valideras i två faser i enlighet med statistikproduktionsprocessen. Statistikcentralens enhet för datainsamling ansvarar för granskningen av enhetsuppgifterna i insamlingarna. Det granskade materialet skickas till systemet för betalningsbalansen för analys.

Varje källmaterial analyseras på aggregerad nivå. Därefter sammanställs och analyseras de godkända källmaterialen som en helhet. Om man i analysskedet upptäcker avvikande förändringar eller värden, utreds orsaken till dem och vid behov granskas avvikelsen i fråga återigen på enhetsnivå.

Statistikcentralen säkerställer i båda granskningsfaserna konsistensen med annat statistiskt material som används både på enhetsnivå och på publikationsnivå.

Principer och riktlinjer

Organisation

Statistikcentralen

Organisationsenhet

Ekonomisk statistik

Lagstiftning och andra överenskommelser

Framställningen av statistik styrs av statistiklagen. I statistiklagen föreskrivs bl.a. om insamling av uppgifter, behandling av uppgifter och uppgiftsskyldighet. Vid statistikproduktionen tillämpas på behandlingen av uppgifter utöver statistiklagen också dataskyddslagen samt lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet. 
Vid utarbetandet av statistik tillämpar Statistikcentralen EU:s statistikförordningar, som styr statistikbyråerna i alla EU-länder.  
Ytterligare information: Statistiklagstiftning

Principer för dataskydd

Dataskyddet för uppgifter som samlats in för statistiska ändamål garanteras i enlighet med kraven i statistiklagen (280/2004), lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), EU:s allmänna dataskyddsförordning (EU) 2016/679 och dataskyddslagen (1050/2018). Datamaterialen är skyddade med behövliga fysiska och tekniska lösningar i alla skeden av bearbetningen. Statistikcentralen har utarbetat detaljerade föreskrifter och anvisningar för den konfidentiella bearbetningen av uppgifter. Personalen har bara tillgång till de uppgifter som är nödvändiga med tanke på arbetsuppgifterna. Utomstående har inte tillträde till de lokaler där material på enhetsnivå behandlas. De anställda har undertecknat ett sekretessavtal när de trädde i tjänst. Överträdelser av datasekretessen bestraffas. 
Ytterligare information: Dataskydd | Statistikcentralen (stat.fi)

Sekretess – behandling av uppgifter

Datamaterialet är skyddat i alla skeden av behandlingen med nödvändiga fysiska och tekniska lösningar. Enhetsspecifika uppgifter i beräkningsmaterialet är sekretessbelagda.

Uppgifterna behandlas endast av personer som behöver dem i sitt arbete. Användningen av uppgifterna begränsas med behörigheter. Aggregationen av uppgifter, utvärderingen av uppgifternas kvalitet under utarbetandet, den noggranna prioriteringen av källor och åtgärder för balansering av den totala nivån ger ett slutresultat som inte gör det möjligt att identifiera enskilda informationsproducenter.

I baspublikationerna om statistiken över utrikeshandel med varor och tjänster iakttas Statistikcentralens officiella anvisningar för skydd av personuppgifter och företagsuppgifter i tabellform som grundar sig på statistiketiska principer och lag. Ett centralt rättesnöre i dataskyddsverksamheten är att undvika att publicera statistikuppgifter i en form där enskilda personer eller företag kan identifieras.

Statistiken innehåller inte uppgifter på enhetsnivå som enligt lag är offentliga, så röjanderisken måste beaktas när tabellerna sammanställs.

Vid bedömningen av röjanderisken används tröskelkriteriet och dominanskriteriet. Gränsen för tröskelkriteriet grundar sig på uppgifter som har erhållits direkt från företag eller som har imputerats. Enligt regeln ska cellens uppgifter skyddas om cellen består av ett mindre antal observationer än tröskelvärdet. Dominanskriteriet skyddar uppgifterna om summan av uppgifterna från de viktigaste uppgiftslämnarna inte skiljer sig tillräckligt från den information som publiceras.

Uppgifterna i de celler som ska skyddas publiceras inte, utan ska täckas. Reglerna används vid primär och sekundär täckning. Vid primär täckning skyddas en enskild cell genom täckning, om gruppens värde grundar sig på mindre än tre observationer eller om ett enskilt företags uppgifter inte skiljer sig tillräckligt från det publicerade värdet. Sekundär täckning utförs så att innehållet i den cell som ska skyddas inte kan beräknas med hjälp av andra cellvärden.

Alla personer som upprättar statistik över utrikeshandel med varor och tjänster har undertecknat en sekretessförbindelse där de förbinder sig att hemlighålla de uppgifter som enligt statistiklagen eller lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet är sekretessbelagda.

Principer för offentliggörande

Statistikcentralen publicerar nya statistiska uppgifter vardagar kl. 8.00 i sin webbtjänst. Publiceringstidpunkterna för statistik uppges på förhand i den publiceringskalender som finns i webbtjänsten. Uppgifterna är offentliga efter att de har uppdaterats i webbtjänsten. 
Ytterligare information: Statistikcentralens principer för offentliggörande av statistik

Datautbyte

Statistiken över utrikeshandel med varor och tjänster utgör en del av betalningsbalansen. Uppgifterna i betalningsbalansen överlämnas som aggregerade data i enlighet med konfidentialitetsprincipen till Europeiska centralbanken (ECB), EU:s statistikmyndighet Eurostat, OECD, IMF och FN. Organisationerna publicerar statistikuppgifterna i flera tryckta publikationer och webbpublikationer.

Tillgänglighet och tydlighet

Nya statistiska uppgifter publiceras som databastabeller i databasen StatFin. Databasen är det primära forumet för att publicera uppgifter och de nya uppgifterna uppdateras först i databasen. Vid publicering av statistiska uppgifter kan befintliga databastabeller uppdateras med nya uppgifter eller så kan helt nya databastabeller publiceras.

Utöver de statistiska uppgifter som publiceras i databasen StatFin publiceras i allmänhet ett meddelande om de viktigaste uppgifterna i webbtjänsten. Om offentliggörandet innehåller uppgifter från flera referensperioder (t.ex. månads- och årsuppgifter), publiceras i webbtjänsten en översikt som sammanställer dessa uppgifter. Både i meddelandet och i översikten listas de databastabeller som uppdaterats vid publiceringstidpunkten. Statistikuppgifter kan i vissa fall också publiceras enbart som databasoffentliggöranden i databasen StatFin. I samband med dessa s.k. databasoffentliggöranden publiceras varken ett meddelande eller en översikt.

Meddelandena och databastabellerna publiceras på tre språk: finska, svenska och engelska. De svenska och engelska versionerna av meddelandena kan vara mindre omfattande än de finska.

Om det sker ändringar i tidsplanerna för offentliggöranden och databastabeller informeras allmänheten genom ändringsmeddelanden i webbtjänsten, liksom om det görs korrigeringar.

Riktlinjer för revidering av uppgifter

Revidering av redan publicerade statistiska uppgifter är en del av den normala statistikproduktionen och innebär förbättrad kvalitet. Principen är att de statistiska uppgifterna bygger på bästa tillgängliga material och information om det fenomen som statistikförs. Å andra sidan strävar man efter att informera om revideringar så transparent som möjligt på förhand. Med förhandskommunikation säkerställs att användarna kan bereda sig på revideringar av uppgifter.

Bakgrunden till revideringen av uppgifter i offentliggörandena är ofta komplettering av material. I så fall grundar sig den nya, reviderade statistiksiffran på en bredare informationsgrund och beskriver fenomenet ännu mer exakt.

Revideringen av uppgifterna i statistiken kan också bero på den beräkningsmetod som använts, exempelvis årlig avstämning av siffror eller uppdatering av viktstruktur. Också ändring av basår och använda klassificeringar orsakar revidering av uppgifter.

Kvalitetsbedömning

Finlands officiella statistik är en heltäckande statistiksamling som beskriver samhällets utveckling och tillstånd. Den omfattar nästan 300 statistiskgrenar inom 26 ämnesområden. Producenterna av Finlands officiella statistik har godkänt ett gemensamt kvalitetslöfte där man förbinder sig till gemensamma kvalitetsmål och gemensamma kvalitetssäkringsåtgärder. Kvalitetskriterierna för Finlands officiella statistik är förenliga med uppförandekoden för europeisk statistik. God praxis som ska följas i statistiken presenteras i Statistikcentralens finskspråkiga handbok Laatua tilastoissa.

Kvalitetssäkring

Kvalitetsledningen förutsätter helhetsinriktad styrning av verksamheten. Statistikområdets egen ram för kvalitetsledning är riktlinjerna för europeisk statistik (CoP). Kvalitetskriterierna för Finlands officiella statistik överensstämmer med riktlinjerna för europeisk statistik

Ytterligare information: Kvalitetsledning (på finska) | Statistikcentralen (stat.fi)

Användarnas tillgång

Uppgifterna publiceras samtidigt för alla användare. Innan statistiska uppgifter publiceras får de behandlas och lämnas ut bara av de personer vid Statistikcentralen som deltar i framställningen av statistiken eller som behöver uppgifterna i sitt eget arbete innan de publiceras.

Ytterligare information: Principer för publicering av statistik

Statistikcentralen är producent till materialet och äger upphovsrätten om inte annat anges i anslutning till produkten, uppgiften eller tjänsten. Användarvillkor för statistiska uppgifter.

Statistikexperter

Joonas Pohja
överaktuarie
029 551 3898

Dokumentation som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna