Dokumentation som var i kraft 8.12.2023

Statistikens primäruppgifter

Allmän beskrivning

Till statistiken över arbetskonflikter samlas alla arbetskonflikter inom den privata och offentliga sektorn, vilka Statistikcentralen får kännedom om. Uppgifter om arbetskonflikter som samlats in från arbetsgivarorganisationerna eller på annat sätt sammanställs i en databas. Utifrån den databas som fåtts på detta sätt görs tabeller efter de valda klassificeringarna och antalsuppgifterna. Huvudmaterialet för statistiken över arbetskonflikter fås årligen från Finlands Näringsliv (EK). Därtill kan uppgifter fås från arbetsgivare inom kommunsektorn och staten. Statistikcentralen bedriver också egen datainsamling om arbetskonfliktsåtgärder och uppgifter om arbetskonflikter samlas in från medier. Därtill begärs närmare uppgifter direkt från företagen.

Beskrivning av statistiken

Statistiken över arbetskonflikter beskriver arbetskonflikter som anställda eller arbetsgivare anordnat i Finland.

Statistikens population

Till statistiken över arbetskonflikter samlas alla arbetskonflikter inom den privata sektorn, kommunsektorn och staten, vilka Statistikcentralen får kännedom om. 

Statistisk enhet

Statistikenheten i statistiken över arbetskonflikter är arbetsgivaren.

Måttenhet

Statistiken över arbetskonflikter innehåller uppgifter om antalet arbetskonflikter och hot om sådana, antalet inblandade arbetstagare och förlorade arbetsdagar.

Referensperiod

Referensperioden för statistiken över arbetskonflikter är ett kalenderår. 

Referensområde

Statistiken över arbetskonflikter omfattar såväl den privata som den offentliga sektorn och geografiskt sett täcker statistiken hela Finland.

Sektortäckning

Statistiken över arbetskonflikter täcker den privata och offentliga sektorn. Statistiken över arbetskonflikter innehåller arbetskonflikter enligt huvudklasserna A–S i näringsgrensindelningen (TOL2008).

Tidstäckning

Det finns uppgifter om arbetskonflikter redan från slutet av 1800-talet, men omfattande och klassificerade uppgifter finns från och med år 1971. År 1971 gjordes en omfattande reform av statistiken, då bland annat statistikens omfattning förbättrades vad gäller mindre arbetskonflikter.

Distributionsfrekvens

Uppgifterna i statistiken över arbetskonflikter publiceras i slutlig form en gång per år fem månader efter utgången av statistikåret.

Begrepp

Arbetskonflikt

Tillfälligt och avsiktligt avbrytande av arbetet, vägran att göra arbetet, fördröjning av arbetet eller annat påtryckningsmedel från arbetstagar- eller arbetsgivarsida för att nå ett visst mål.

Blockad

Anställda i ett företag riktar stridsåtgärder mot en tredje part. De t.ex. vägrar hantera ett visst företags transporter.

Lockout

Arbetsgivaren stänger arbetsplatsen och avbryter löneutbetalningen.

Strejk

De anställda vägrar arbeta och anländer därmed inte heller till arbetsplatsen.

Noggrannhet, tillförlitlighet och aktualitet

Noggrannhet och tillförlitlighet i allmänhet

En liten del av de mindre arbetskonflikterna blir utanför statistiken, eftersom information inte fås om deras förekomst. Avsaknaden av dessa arbetskonflikter är främst av betydelse enbart för uppgifterna om antalet arbetskonflikter. Avsaknaden av små arbetskonflikter påverkar inte i betydande grad uppgifterna om antalet arbetstagare och förlorade arbetsdagar, vilka bättre beskriver omfattningen på arbetskonflikterna.

Aktualitet och punktlighet

Den statistiken publiceras en gång per år cirka 4 månader från utgången av varje år.

Aktualitet

Uppgifterna i statistiken över arbetskonflikter publiceras en gång om året, ungefär fem månader efter utgången av statistikåret.

Punktlighet

Dröjsmål har inte förekommit i publiceringen av uppgifterna i statistiken över arbetskonflikter, om de uppgifter som arbetsgivarorganisationerna samlat in från sina medlemmar fåtts i tid. Uppgifterna har publicerats enligt publiceringskalenderns datum. 

Rutiner för revidering av uppgiftert

 Statistiken över arbetskonflikter revideras inte.

Jämförbarhet

Geografisk jämförbarhet

Utgångspunkten är att uppgifterna i statistiken över arbetskonflikter är jämförbara mellan Finlands landskap och kommuner. Olika länders statistik över arbetskonflikter kan variera stort. I vissa länder används begränsningar, varför mindre arbetskonflikter i fråga om längd eller antalet deltagare blir utanför statistiken. Arbetsorganisationen ILO samlar in uppgifter om arbetskonflikter i alla länder där uppgifter är tillgängliga.

Jämförbarhet över tid

Det finns uppgifter om arbetskonflikter sedan över hundra år. År 1971 gjordes en omfattande reform av statistiken, då statistikens omfattning förbättrades vad gäller mindre arbetskonflikter.

Det sammanlagda antalet arbetskonflikter omfattar också hot med arbetskonflikt. Hot med arbetskonflikt har ingått i Statistikcentralens uppgifter från och med år 2012. Hoten finns med enbart i uppgiften om antalet arbetskonflikter, och beaktas därmed inte då man räknar antalet inblandade arbetstagare och förlorade arbetsdagar.

Enhetlighet över statistikområdena

Den statistik över arbetskonflikter som publiceras av Statistikcentralen baserar sig till största delen på material av Finlands Näringsliv (EK). Den uppgift om antalet arbetskonflikter som Statistikcentralen publicerar kan avvika från den antalsuppgift som Finlands Näringsliv publicerar, eftersom uppgifter om arbetskonflikter på olika arbetsställen vid Statistikcentralen slås samman till samma arbetskonflikt. Därtill innehåller Statistikcentralens statistik över arbetskonflikter uppgifter också om arbetskonflikter i den offentliga sektorn och arbetskonflikter i oorganiserade företag, om Statistikcentralen fått information om dessa.

Källmaterial och datainsamlingar

Källmaterial

Statistiken över arbetskonflikter baserar sig till största del på uppgifter som arbetsgivarorganisationerna samlat in från sina medlemmar, till största delen på material från Finlands Näringsliv (EK). Också uppgifterna om arbetskonflikter i den offentliga sektorn baserar sig på uppgifter som arbetsgivarorgansationerna samlat in. Därtill följs uppgifter om arbetskonflikter i oorganiserade företag genom olika massmedier.

Datainsamlingsmetod

Statistiken över arbetskonflikter baserar sig till största del på uppgifter som arbetsgivarorganisationerna samlat in från sina medlemmar, till största delen på material från Finlands Näringsliv (EK). Medlemsföretagen i Finlands Näringsliv har en skyldighet att meddelade det egna facket om arbetskonflikter som hotar att uppkomma eller som uppkommit vid företaget. Företagen överlämnar uppgifterna till sitt eget medlemsförbund på en blankett som är avsedd för ändamålet så fort det finns hot om en störning av arbetsfreden eller om en sådan redan ägt rum. Medlemsförbundet granskar och kompletterar efter behov uppgifterna på blanketten och vidarebefordrar dem till Finlands Näringsliv.

Därtill följs uppgifter om arbetskonflikter i oorganiserade företag genom olika massmedier. Uppgifterna om arbetskonflikter i den offentliga sektorn baserar sig på uppgifter som arbetsgivarorgansationerna samlat in.

Frekvens för datainsamling

Data för statistiken över arbetskonflikter samlas in varje år.

Metoder

Databehandling

Sammanslås uppgifterna om arbetskonflikter på olika arbetsställen vid Statistikcentralen till samma arbetskonflikt. Därtill fogas bland annat företagets näringsgren och kommunkod till materialet och orsaken till arbetskonflikten klassificeras separat.

Datavalidering

Materialet i statistiken över arbetskonflikter granskas på företagsnivå och eventuella brister kompletteras till exempel med uppgifter i massmedierna.

Principer och riktlinjer

Organisation

Statistikcentralen

Organisationsenhet

Samhällsstatistik

Lagstiftning och andra överenskommelser

Framställningen av statistik styrs av statistiklagen. I statistiklagen föreskrivs bl.a. om insamling av uppgifter, behandling av uppgifter och uppgiftsskyldighet. Vid statistikproduktionen tillämpas på behandlingen av uppgifter utöver statistiklagen också dataskyddslagen samt lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet. 

Vid utarbetandet av statistik tillämpar Statistikcentralen EU:s statistikförordningar, som styr statistikbyråerna i alla EU-länder.  

Ytterligare information: Statistiklagstiftning

Principer för dataskydd

Dataskyddet för uppgifter som samlats in för statistiska ändamål garanteras i enlighet med kraven i statistiklagen (280/2004), lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), EU:s allmänna dataskyddsförordning (EU) 2016/679 och dataskyddslagen (1050/2018). Datamaterialen är skyddade med behövliga fysiska och tekniska lösningar i alla skeden av bearbetningen. Statistikcentralen har utarbetat detaljerade föreskrifter och anvisningar för den konfidentiella bearbetningen av uppgifter. Personalen har bara tillgång till de uppgifter som är nödvändiga med tanke på arbetsuppgifterna. Utomstående har inte tillträde till de lokaler där material på enhetsnivå behandlas. De anställda har undertecknat ett sekretessavtal när de trädde i tjänst. Överträdelser av datasekretessen bestraffas. 

Ytterligare information: Dataskydd | Statistikcentralen (stat.fi) 

Sekretess – behandling av uppgifter

Vid publicering och tabellering av uppgifter i statistiken över arbetskonflikter används tröskelvärdesregeln. En central regel vid dataskyddet är att undvika att publicera uppgifter i ett format där en enskild person, organisation eller en egenskap hos ovan nämnda kan avslöjas. 

Enbart information om förlorade arbetsdagar skyddas med tröskelvärdesregeln, eftersom det handlar om sensitiv information. Antalet arbetskonflikter eller delaktiga totalt-uppgifterna skyddas inte. I de näringsgrensvisa tabellerna kan det finnas näringsgrenar där en eller två arbetskonflikter förekommit och uppgifter om förlorade arbetsdagar skyddas i dessa fall. Därtill används sekundärt skydd vid behov (om det i näringsgrenen enbart finns ett primärt skydd).

Principer för offentliggörande

Statistikcentralen publicerar nya statistiska uppgifter vardagar kl. 8.00 i sin webbtjänst. Publiceringstidpunkterna för statistik uppges på förhand i den publiceringskalender som finns i webbtjänsten. Uppgifterna är offentliga efter att de har uppdaterats i webbtjänsten. 

Ytterligare information: Statistikcentralens principer för offentliggörande av statistik 

Datautbyte

Upgifterna i statistiken över arbetskonflikter överlämnas årligen på näringsgrensnivå till Internationella arbetsorganisationen ILO.

Tillgänglighet och tydlighet

Nya statistiska uppgifter publiceras som databastabeller i databasen StatFin. Databasen är det primära forumet för att publicera uppgifter och de nya uppgifterna uppdateras först i databasen. Vid publicering av statistiska uppgifter kan befintliga databastabeller uppdateras med nya uppgifter eller så kan helt nya databastabeller publiceras.   

Utöver de statistiska uppgifter som publiceras i databasen StatFin publiceras i allmänhet ett meddelande om de viktigaste uppgifterna i webbtjänsten. Om offentliggörandet innehåller uppgifter från flera referensperioder (t.ex. månads- och årsuppgifter), publiceras i webbtjänsten en översikt som sammanställer dessa uppgifter. Både i meddelandet och i översikten listas de databastabeller som uppdaterats vid publiceringstidpunkten. Statistikuppgifter kan i vissa fall också publiceras enbart som databasoffentliggöranden i databasen StatFin. I samband med dessa s.k. databasoffentliggöranden publiceras varken ett meddelande eller en översikt. 

Meddelandena och databastabellerna publiceras på tre språk: finska, svenska och engelska. De svenska och engelska versionerna av meddelandena kan vara mindre omfattande än de finska.   

Om det sker ändringar i tidsplanerna för offentliggöranden och databastabeller informeras allmänheten genom ändringsmeddelanden i webbtjänsten, liksom om det görs korrigeringar.

Riktlinjer för revidering av uppgifter

Revidering av redan publicerade statistiska uppgifter är en del av den normala statistikproduktionen och innebär förbättrad kvalitet. Principen är att de statistiska uppgifterna bygger på bästa tillgängliga material och information om det fenomen som statistikförs. Å andra sidan strävar man efter att informera om revideringar så transparent som möjligt på förhand. Med förhandskommunikation säkerställs att användarna kan bereda sig på revideringar av uppgifter.

Bakgrunden till revideringen av uppgifter i offentliggörandena är ofta komplettering av material. I så fall grundar sig den nya, reviderade statistiksiffran på en bredare informationsgrund och beskriver fenomenet ännu mer exakt.

Revideringen av uppgifterna i statistiken kan också bero på den beräkningsmetod som använts, exempelvis årlig avstämning av siffror eller uppdatering av viktstruktur. Också ändring av basår och använda klassificeringar orsakar revidering av uppgifter. 

Kvalitetsbedömning

Kvaliteten på statistiken över arbetskonflikten bedöms under de olika skedena av statistikprocessen och de uppgifter som publiceras jämförs med den årliga statistiken över arbetskonflikter av Finlands Näringsliv (EK).

Kvalitetssäkring

Kvalitetsledningen förutsätter helhetsinriktad styrning av verksamheten. Statistikområdets egen ram för kvalitetsledning är riktlinjerna för europeisk statistik (CoP). Ramarna kompletterar varandra. Också kvalitetskriterierna för Finlands officiella statistik överensstämmer med riktlinjerna för europeisk statistik. 

Ytterligare information: Kvalitetsledning (på finska) | Statistikcentralen (stat.fi)

Användarnas tillgång

Uppgifterna publiceras samtidigt för alla användare. Innan statistiska uppgifter publiceras får de behandlas och lämnas ut bara av de personer vid Statistikcentralen som deltar i framställningen av statistiken eller som behöver uppgifterna i sitt eget arbete innan de publiceras. 

Ytterligare information: Principer för publicering av statistik 

Statistikcentralen är producent till materialet och äger upphovsrätten om inte annat anges i anslutning till produkten, uppgiften eller tjänsten. Användarvillkor för statistiska uppgifter. 

Statistikexperter

Matti Lahdenmäki
överaktuarie
029 551 3690

Dokumentation som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna