Dokumentation som var i kraft 5.2.2024

Statistikens primäruppgifter

Allmän beskrivning

Statistiken beskriver utvecklingen för momsfria priser på produktionsmedel som används i jordbruket. Indexet anger hur mycket inköpspriserna på produktionsmedlen inom lantbruket har förändrats i förhållande till bastidpunkten. Indexets vikter beräknas i huvudsak på basis av uppgifterna i nationalräkenskaperna som gäller lantbruket. Basåret byts ut vart femte år, då också viktstrukturen korrigeras och produkt- och uppgiftslämnarurvalen revideras.

Statistikens population

Populationen för indexet för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket utgörs av alla gårdar som verkar i Finland, vilka skaffar produktionsmedel på marknaden för jordbruksproduktionen.

Statistisk enhet

Statistikenheten i indexet för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket är de produktionsmedel som skaffats till gården. Rapporteringsenheterna omfattar bland annat företag, föreningar och centralaffärer inom jordbrukshandel. Transportkostnaden till gården borde läggas till i priserna. Tillsvidare har inte transportkostnaderna inkluderats i priserna förutom några undantag.

Måttenhet

Uppgifterna i indexet för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket publiceras som indextal. Därtill publiceras månads-, kvartals- och årsförändringsprocenter som räknats utifrån indexen.

Basperiod

Bastidpunkten för indexet för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket är år 2015 (2015=100).

Referensperiod

Referenstidpunkten för indexet för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket är en månad. I samband med publiceringen i november publiceras också förhandsuppgifter om statistikåret.

Referensområde

Det geografiska referensområdet för indexet för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket är hela Finland.

Sektortäckning

Indexet för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket täcker hela Finland, utan att någon regional fördelning förekommer. Dess beskrivningsmål utgörs av varor, tjänster och investeringar vilka används i jordbruksproduktionen. Indexet täcker inte löner, lönebikostnader, hyror, räntebetalning eller köp av mark och produktionsdjur.
De tillgångar som ingår i indexet täcker populationen i sin helhet. Dock omfattas produkter med lågt inköpsvärde inte av en egen prisuppföljning och kostnaderna för dessa har i indexets viktstruktur hänförts till övriga produkter. Följaktligen är produkterna i indexet via viktstrukturen också representativa för produkter som inte är med i indexet.

Tidstäckning

För de nya 2015=100 indexen finns tidsserier från och med indexuppgifterna för januari 2000. 2010=100, 2005=100 och 2000=100-serierna produceras tills vidare. 2000=100-serien är tillgänglig på huvudgruppsnivå från och med januari år 1995.
Indexet för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket revideras inte.

Distributionsfrekvens

Statistiken publiceras varje månad. De preliminära uppgifterna som gäller statistikåret ges ut årligen i november.

Begrepp

Basindex

I basindexet jämförs priset vid beräkningstidpunkten alltid med bastidpunkten. I basindexet byts vikterna ut vanligen mera sällan än varje år, t.ex. med fem års mellanrum.

Index

Indexet är ett relationstal, som beskriver den relativa förändringen av en variabel (t.ex. pris, antal eller värde) i förhållande till basperioden (t.ex. år). Varje tidpunkts indextal anger hur många procent en viss variabel är av basperiodens pris, mängd eller värde vid ifrågavarande tidpunkt. Medeltalet av basperiodens indextal är 100.

Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket

Indexet för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket mäter utvecklingen av priserna på kostnadsfaktorerna inom lantbruket. Indexet anger hur mycket priserna på produktionsmedlen inom lantbruket har förändrats i förhållande till bastidpunkten.

Indexformel

Indexformeln är en matematisk funktion och med hjälp av den räknar man från observationsvärden ut ett enskilt nyckeltal som beskriver förändring (t.ex. Fischers, Laspeyres' och Paasches indexformler).

Indextal

Indextalet är en storhet som används inom prisindexen och som anger priset, medelpriset eller indexet under jämförelsetidpunkten i förhållande till priset, medelpriset eller indexet under bastidpunkten. Indextalet för bastidpunkten anges vanligen med talet hundra. T.ex. om indextalet för en vara under en viss tidpunkt är 105,3 betyder det att priset på varan har stigit med 5,3 procent från bastidpunkten.

Kedjeindex

I kedjeindexet sker jämförelsen alltid mellan efter varandra följande beräkningstidpunkter. I kedjeindexet förs indextalen för en viss bastidpunkt framåt med förändringen av två beräkningstidpunkter. I kedjeindexet byts vikten i princip under varje beräkningstidpunkt.

Ibland talar man om kedjeindex också i det fall att jämförelseperioden hålls fast i jämförelsen under året, men jämförelseperiod och indexets viktstruktur ändras alltid när ett nytt år börjar.

Kvartalsförändring

Med kvartalsförändring avses den relativa förändringen av kvartalsindexet jämfört med indexet för det föregående kvartalet. Förändringen anges i allmänhet i procent.

Månadsförändring

Månadsförändring är den relativa förändringen av indexet från tidpunkten månaden innan. Förändringen anges vanligen i procent.

Odlarpris

Skattefria priser som odlare betalar för sina produktionsmedel då produktionsmedlen anländer till gården.

Viktstruktur

Viktstrukturen beskriver vilken betydelse respektive underindex (vara, löntagargrupp o.d.) har med tanke på totalindexet.

Årsförändring

Årsförändring är indexets relativa förändring jämfört med motsvarande period året innan (t.ex. årsförändring av totalindexet för konsumentpriset, dvs. inflation).

Noggrannhet, tillförlitlighet och aktualitet

Noggrannhet och tillförlitlighet i allmänhet

Felkällor och omständigheter som kan påverka statistikens exakthet kan utgöras av att prisuppgifter saknas för en del av året, bristfällig behandling av kvalitetsförändringar i produkterna i indexberäkningen, urvalsfel, inexakthet i viktstrukturen i indexet vid avsevärda strukturförändringar i jordbruksproduktionen, täckningsgraden för de prisuppgifter som samlas in av uppgiftslämnarna, felaktiga uppgifter och eventuella behandlingsfel. De viktigaste produktionsmedel, tjänster och investeringar vilka skaffats av odlarna har valts till produktkorgen i indexet för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket. Alla priser följs följaktligen inte, utan en produkt som valts till en produktkorg företräder en större produktgrupp.

Aktualitet

Indexet för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket publiceras med 45 dagars eftersläpning efter utgången av varje månad. Preliminära uppgifter om statistikåret ges ut 45 dagar innan referenstidpunktens utgång.

Punktlighet

Uppgifterna publiceras på dagarna enligt publiceringskalendern.

Jämförbarhet

Geografisk jämförbarhet

Sammanställningen av indexet för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket grundar sig på den handbok som upprättats tillsammans av medlemsländerna och Eurostat, vars mål utgörs av harmoniserade metoder och jämförbara resultat mellan olika länder.

Jämförbarhet över tid

Indexet för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket har räknats från och med år 1990 med Eurostats klassificeringar. Indexserierna är inte till alla delar jämförbara med de indexserier som är i användning för tillfället, till exempel vad gäller beskattning och klassificering.

När Finland anslöt sig till Europeiska unionen år 1995 ändrades beräkningsgrunden för indexet för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket enligt Eurostats klassificering. Jordbruk har omfattats av momsbeskattning från och med början av år 1995, vilket sänkte indexet under denna tidpunkt.

Enhetlighet över statistikområdena

Ekonomikonton för jordbruket i nationalräkenskaperna och viktstrukturen i prisindexen för jordbruket är harmoniserade, med undantag för egen användning av gårdar och lagerförändringar. Detta beror på metodmässiga skillnader i statistikgrenarna.

Källmaterial och datainsamlingar

Källmaterial

De huvudsakliga informationskällorna för indexet för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket utgörs av företag, föreningar och centralaffärer inom jordbrukshandel. Utöver de uppgifter som samlas in direkt från företagen används även prisuppgifter eller indextal ur Statistikcentralens övriga statistik i sammanställningen av prisindexen.

Datainsamlingsmetod

Utgångsdata för index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket samlas in direkt av uppgiftslämnarna med Statistikcentralens webbenkät eller per telefon. Prisuppgifter hämtas också från företagens webbplatser för e-handel. Övriga informationskällor utgörs av bland annat producentprisindexen för industrin och tjänster, byggnadskostnadsindexen och konsumentprisindexet.

Frekvens för datainsamling

Uppgifterna i indexet för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket samlas i regel månatligen. Prisuppgifter om produkter vars prisvariation är ringa samlas in kvartalsvis, halvårsvis eller en gång per år.

Metoder

Databehandling

De granskade observationsvärdena bildar statistikmaterialet. Prisobservationer som saknas tillfälligt imputeras med prisändringarna för andra motsvarande produkter eller så används priset för föregående månad. För prisobservationer som ständigt saknas väljer man en aktör i samma storleksklass som ny uppgiftsleverantör.
Indextalen beräknas med hjälp av en basstrategi med hjälp av Laspeyres indexformel. Observationsvärdena aggregeras med viktkoefficienter för produkter och uppgiftslämnare på de högre produktgruppsnivåerna och slutligen som ett totalindex. Med hjälp av viktkoefficienterna kan de indextal och prisändringar som beskriver populationen estimeras.

Datavalidering

När det gäller uppgifter som saknas skickas aktivt påminnelser. Materialet granskas då statistik sammanställs såväl på observations- som på aggregatnivå. Stora och avvikande prisförändringar och ändringar i produkterna granskas och vid behov begärs närmare information av uppgiftslämnaren. Det bedöms om de beräknade indextalen är korrekta genom att jämföra dem med källuppgifterna och den allmänna informationen på marknaden.

Principer och riktlinjer

Organisation

Statistikcentralen

Organisationsenhet

Ekonomistatistik

Lagstiftning och andra överenskommelser

Framställningen av statistik styrs av statistiklagen. I statistiklagen föreskrivs bl.a. om insamling av uppgifter, behandling av uppgifter och uppgiftsskyldighet. Vid statistikproduktionen tillämpas på behandlingen av uppgifter utöver statistiklagen också dataskyddslagen samt lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

Vid utarbetandet av statistik tillämpar Statistikcentralen EU:s statistikförordningar, som styr statistikbyråerna i alla EU-länder.  

Ytterligare information: Statistiklagstiftning

Produktionen av statistiken grundar sig på en långvarig gentlemannaöverenskommelse med Europeiska kommissionens statistikbyrå Eurostat. Sammanställningen av statistiken baserar sig indirekt också på följande lagar: EP:s och rådets förordning om räkenskaper för jordbruket i gemenskapen (EG) nr 138/2004, lagen om landsbygdsnäringsstatistik 20.12.1996/1197, lagen om landsbygdsnäringsregistret 29.12.1994/1515).
Från uppgiftslämnarna samlas endast sådana nödvändiga uppgifter in som inte kan fås från administrativa register.

Principer för dataskydd

Dataskyddet för uppgifter som samlats in för statistiska ändamål garanteras i enlighet med kraven i statistiklagen (280/2004), lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), EU:s allmänna dataskyddsförordning (EU) 2016/679 och dataskyddslagen (1050/2018). Datamaterialen är skyddade med behövliga fysiska och tekniska lösningar i alla skeden av bearbetningen. Statistikcentralen har utarbetat detaljerade föreskrifter och anvisningar för den konfidentiella bearbetningen av uppgifter. Personalen har bara tillgång till de uppgifter som är nödvändiga med tanke på arbetsuppgifterna. Utomstående har inte tillträde till de lokaler där material på enhetsnivå behandlas. De anställda har undertecknat ett sekretessavtal när de trädde i tjänst. Överträdelser av datasekretessen bestraffas.

Ytterligare information: Dataskydd | Statistikcentralen (stat.fi)

Sekretess – behandling av uppgifter

I statistik som publiceras anges uppgifterna på en nivå där uppgifterna om enskilda uppgiftslämnare inte kan identifieras. I material som lämnas in till Eurostat markeras sådana uppgifter som konfidentiella.

Principer för offentliggörande

Statistikcentralen publicerar nya statistiska uppgifter vardagar kl. 8.00 i sin webbtjänst. Publiceringstidpunkterna för statistik uppges på förhand i den publiceringskalender som finns i webbtjänsten. Uppgifterna är offentliga efter att de har uppdaterats i webbtjänsten.

Ytterligare information: Statistikcentralens principer för offentliggörande av statistik

Datautbyte

De producentprisindex som offentliggjorts lämnas varje kvartal in till Eurostat, som publicerar dem på sin egen webbplats.

Tillgänglighet och tydlighet

Nya statistiska uppgifter publiceras som databastabeller i databasen StatFin. Databasen är det primära forumet för att publicera uppgifter och de nya uppgifterna uppdateras först i databasen. Vid publicering av statistiska uppgifter kan befintliga databastabeller uppdateras med nya uppgifter eller så kan helt nya databastabeller publiceras.   

Utöver de statistiska uppgifter som publiceras i databasen StatFin publiceras i allmänhet ett meddelande om de viktigaste uppgifterna i webbtjänsten. Om offentliggörandet innehåller uppgifter från flera referensperioder (t.ex. månads- och årsuppgifter), publiceras i webbtjänsten en översikt som sammanställer dessa uppgifter. Både i meddelandet och i översikten listas de databastabeller som uppdaterats vid publiceringstidpunkten. Statistikuppgifter kan i vissa fall också publiceras enbart som databasoffentliggöranden i databasen StatFin. I samband med dessa s.k. databasoffentliggöranden publiceras varken ett meddelande eller en översikt.

Meddelandena och databastabellerna publiceras på tre språk: finska, svenska och engelska. De svenska och engelska versionerna av meddelandena kan vara mindre omfattande än de finska.   

Om det sker ändringar i tidsplanerna för offentliggöranden och databastabeller informeras allmänheten genom ändringsmeddelanden i webbtjänsten, liksom om det görs korrigeringar.

Riktlinjer för revidering av uppgifter

Revidering av redan publicerade statistiska uppgifter är en del av den normala statistikproduktionen och innebär förbättrad kvalitet. Principen är att de statistiska uppgifterna bygger på bästa tillgängliga material och information om det fenomen som statistikförs. Å andra sidan strävar man efter att informera om revideringar så transparent som möjligt på förhand. Med förhandskommunikation säkerställs att användarna kan bereda sig på revideringar av uppgifter.

Bakgrunden till revideringen av uppgifter i offentliggörandena är ofta komplettering av material. I så fall grundar sig den nya, reviderade statistiksiffran på en bredare informationsgrund och beskriver fenomenet ännu mer exakt.

Revideringen av uppgifterna i statistiken kan också bero på den beräkningsmetod som använts, exempelvis årlig avstämning av siffror eller uppdatering av viktstruktur. Också ändring av basår och använda klassificeringar orsakar revidering av uppgifter.

Kvalitetsbedömning

Kvaliteten på indexet för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket bedöms i flera olika skeden av den statistiska processen. Varje månad granskas förändringar i det statistiska materialet på enhetsnivå, och avvikande uppgifters riktighet utreds. Också uppgifterna på aggregerad nivå granskas.

Kvalitetssäkring

Kvalitetsledningen förutsätter helhetsinriktad styrning av verksamheten. Statistikområdets egen ram för kvalitetsledning är riktlinjerna för europeisk statistik (CoP). Ramarna kompletterar varandra. Också kvalitetskriterierna för Finlands officiella statistik överensstämmer med riktlinjerna för europeisk statistik.

Ytterligare information: Kvalitetsledning (på finska) | Statistikcentralen (stat.fi)

Användarnas tillgång

Uppgifterna publiceras samtidigt för alla användare. Innan statistiska uppgifter publiceras får de behandlas och lämnas ut bara av de personer vid Statistikcentralen som deltar i framställningen av statistiken eller som behöver uppgifterna i sitt eget arbete innan de publiceras.

Ytterligare information: Principer för publicering av statistik

Statistikcentralen är producent till materialet och äger upphovsrätten om inte annat anges i anslutning till produkten, uppgiften eller tjänsten. Användarvillkor för statistiska uppgifter.

Statistikexperter

Marianne Rautelin
överaktuarie
029 551 3421

Dokumentation som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna