Dokumentation som var i kraft 27.10.2022

Statistikens primäruppgifter

Allmän beskrivning

Förhandsuppgifterna om befolkningen innehåller uppgifter om befolkningsförändringar och befolkningsstruktur. När det gäller befolkningsförändringar finns det uppgifter om levande födda och döda i Finland, flyttningar inom och mellan kommuner, migration, ingångna äktenskap, beviljade skilsmässor, registrerade partnerskap, registrerade partnerskap som upplösts och personer som fått finskt medborgarskap. Förhandsstatistik produceras månatligen.
 

Statistikens population

Den stadigvarande bosatta befolkningen i Finland vid tidpunkten för händelsen.
 

Statistisk enhet

Person i förhandsstrukturen och händelse i befolkningsförändringarna. Varje person har ett personnummer och med hjälp av det kan man göra samkörningar med andra personbaserade material.
 

Måttenhet

I förhandsuppgifterna om befolkningsstrukturen antalet personer och i förhandsuppgifterna om befolkningsförändringar antalet befolkningsförändringar.
 

Referensperiod

I förhandsuppgifterna om befolkningsstrukturen statistikmånadens sista dag och i förhandsuppgifterna om befolkningsförändringar från början av januari till slutet av statistikmånaden.

Referensområde

Uppgifterna finns tillgängliga om Finland på riksnivå och med olika regionindelningar baserade på Finlands kommunindelning.

Klassificeringarna landskapsindelning och statistisk kommungruppering har använts sedan 1997. Före detta användes län i stället för landskap och kommunform i stället för statistisk kommungruppering. I förhandsuppgifterna om befolkningen har man sedan år 2000 använt sig av statistikårets regionindelning.

Sektortäckning

Materialet om befolkningsförändringar är ett totalmaterial. Uppgifterna om befolkningsförändringar gäller personer som är stadigvarande bosatta i Finland och hämtas från befolkningsdatasystemet. Generellt sett kan befolkningsdatasystemet som upprätthålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata och Statens ämbetsverk på Åland anses vara mycket täckande i fråga om personer. Förhandsuppgifterna om befolkningen omfattar befolkningsförändringar på det sätt som förutsätts i de internationella rekommendationerna.

Tidstäckning

Efter utgången av statistikåret är de preliminära uppgifterna tillgängliga tills de slutliga uppgifterna är klara. Under året uppdateras de preliminära uppgifterna för alla månader under det pågående statistikåret. De slutliga uppgifterna blir klara före utgången av juni året efter statistikåret. Förhandsuppgifterna ska inte längre användas när de slutliga uppgifterna är klara.
 

Distributionsfrekvens

Förhandsuppgifter om befolkningen publiceras månatligen på Statistikcentralens webbplats. Förhandsuppgifter från tidigare månader under statistikåret revideras månatligen i samband med det senaste offentliggörandet.

Begrepp

Befolkning

Uppgifter om den i landet bosatta befolkningen erhålls från befolkningsdatasystemet som förs av Befolkningsregistercentralen. Uppgifterna gäller tidpunkten 31.12.

Från och med materialet för år 1993 är både Statistikcentralens och Befolkningsregistercentralens "statistiktidpunkt" densamma, dvs. midnatt vid årsskiftet.

Befolkning

Med befolkning avses befolkning som är stadigvarande bosatt inom området (t. ex. hela landet, länet, kommunen). Samtliga personer som enligt befolkningsdatasystemet hade sin lagenliga hemvist i Finland vid årsskiftet 31.12 hör till den i landet bosatta befolkningen, oberoende av nationalitet. Detsamma gäller finska medborgare som tillfälligt bor utomlands.

En utlänning har laglig hemvist i Finland om vistelsen har räckt eller är avsedd att räcka minst ett år. Asylsökande får laglig hemvist i Finland först då ansökan är godkänd.

Till befolkningen räknas inte personer som bor i Finland, men som är medlemmar av en främmande stats ambassad, handelsrepresentation eller konsulat och inte heller deras familjemedlemmar och personliga tjänstefolk, om inte dessa personer är finländska medborgare. Till den i landet bosatta befolkningen räknas däremot den finländska personalen på Finlands ambassader och handelsrepresentationer i utlandet samt personer som tjänstgör i FN:s fredsbevarande styrkor.

Dödsfall

Till avlidna statistikförs personer som på sin dödsdag varit stadigvarande bosatta i Finland. Uppgiften om dödsfall hämtas från befolkningsdatasystemet vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Antalet dödsfall kan variera något inom olika statistikgrenar. Skillnaden beror på olika tidpunkter för framställningen av statistiken. Det officiella antalet dödsfall i Finland fås utgående från antalet avlidna i befolkningsstatistiken.

Folkmängd

Uppgiften om den i kommunen fast bosatta befolkningen i slutet av året (31.12) erhålls ur Befolkningsregistercentralens befolkningsdatasystem. Med befolkning avses den befolkning som är fast bosatt i kommunen. De personer som enligt befolkningsdatasystemet hade hemvist i Finland i slutet av året, hör till befolkningen oberoende av medborgarskap; likaså de finska medborgare som tillfälligt bor utomlands.

Födelseöverskott

Födelseöverskott, dvs. den naturliga folkökningen, avser skillnaden mellan levande födda och döda.

Förändringar i folkmängden

Förändringar i folkmängden är folkökning sammanräknad med korrigering för folkmängden.

Ingångna äktenskap

Fr.o.m. statistikåret 2017 avses med ingångna äktenskap sådana äktenskap där minst den ena av makarna bor varaktigt i Finland då äktenskapet ingås. Ändringen av äktenskapslagen, som trädde i kraft 1.3.2017 mögliggjorde att två personer av samma kön kan ingå äktenskap (156/2015).

Det totala antalet äktenskap som ingåtts årligen omfattar sålunda antalet äktenskap som ingås av personer av olika kön och samma kön.

Äktenskap som ingåtss under åren 1980–2016 åvsåg äktenskap för kvinnor som var bosatta i Finland om inte annat angivits.

Ändringen av äktenskapslagen fr.o.m 1.6.2019 den som är under 18 år får inte ingå äktenskap i Finland ( 351/2019).

Levande födda

Med levande födda avses nyfödda som efter födseln andats eller visat andra tecken på liv. I statistiken över folkmängden beaktas bara levande födda barn till kvinnor som är fast bosatta i Finland.

Totalförändring

Totalförändringen är folkökningen inkl. registerkorrigeringar i folkmängden. Folkökningen är summan av födelseöverskottet och den totala nettoflyttningen.

Utvandring

Personer som flyttar ut ur landet ska göra en flyttningsanmälan på samma sätt som personer som flyttar in i Finland (lagarna 661/2009 och 201/1994). Som utvandrare betraktas personer som flyttar utomlands för en längre tid än ett år. Undantag är finska medborgare som är diplomater, arbetar inom utvecklingssamarbete o.d.

När en person flyttar från ett nordiskt land till ett annat ska han eller hon anmäla sin inflyttning till inflyttningsstatens lokala registreringsmyndighet. Registreringsmyndigheten beslutar i enlighet med landets registreringspraxis om personen registreras som boende i inflyttningsstaten eller inte. Registreringsmyndigheten i inflyttningsstaten meddelar sitt beslut till personen ifråga och till utflyttningsstatens registreringsmyndighet. I utflyttningsstatens befolkningsregister anges som datum för utflyttning det datum när personen upptagits i inflyttningslandets lokala befolkningsregister (lagen om hemkommun 201/1994, förordning och fördrag 96/2006).

Äktenskapsskillnad

Statistiken över äktenskapsskillnader grundar sig på uppgifter om beviljade äktenskapsskillnader som domstol sänder till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (f.d. Befolkningsregistercentralen). I statistiken har även de fall medtagits där en person som stadigvarande är bosatt i Finland beviljats äktenskapsskillnad av en utländsk domstol. Om äktenskapsskillnaden beviljats utomlands, bör en utredning ges till registerföraren för registrering av äktenskapsskillnaden. Undantag utgörs av de äktenskapsskillnader som beviljats finska medborgare i Sverige och som registerförare i Sverige meddelar direkt till registerföraren i Finland.

Under åren 1980–2016 avsågs med äktenskapsskillnad, om inte annat angivits, äktenskapsskillnader som beviljats kvinnor som var varaktigt bosatta i Finland. Fr.o.m. statistikåret 2017 statistikförs äktenskapsskillnader där minst den ena maken var varaktigt bosatt i Finland dagen då äktenskapsskillnaden beviljades. Ändringen av äktenskapslagen, som trädde i kraft 1.3.2017 möjliggjorde att två personer av samma kön kan ingå äktenskap (156/2015). Fr.o.m. år 2017 utgörs det totala antalet äktenskapsskillnader av antalet äktenskapsskillnader för personer av olika och samma kön.

Lagen om ändring av äktenskapslagen (411/1987) trädde i kraft 1.1.1988. Den nya lagen gjorde det lättare att få äktenskapsskillnad. Antalet äktenskapsskillnader ökade mot slutet av år 1988, då de första äktenskapsskillnaderna enligt den nya lagen var möjliga (ett halvt års betänketid).

Äktenskapslagen innehåller inte längre stadganden om "återgång av äktenskap" eller om "annullering av äktenskap". Före den lag som trädde i kraft år 1988 upptogs dessa som egna klasser, nu ingår de i äktenskapsskillnaderna.

Äktenskapslagen innehåller inte längre stadganden om "återgång av äktenskap" eller om "annullering av äktenskap". Före den lag som trädde i kraft år 1988 upptogs dessa som egna klasser, nu ingår de i äktenskapsskillnaderna.

Ålder

Uppgifterna om ålder avser åldern på händelsedagen. Medelåldern är summan av åldern vid händelsetidpunkten för alla personer som upplevt händelsen i fråga dividerad med antalet personer. Eftersom åldern avser det antal år en person fyllt via händelsedagen är åldern inte exakt. Av denna anledning utgår beräkningarna av medelålder från antagandet att alla personer i medeltal är x+0,5 år vid händelsetidpunkten.

Noggrannhet, tillförlitlighet och aktualitet

Noggrannhet och tillförlitlighet i allmänhet

Befolkningsdatasystemet som upprätthålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata och Statens ämbetsverk på Åland kan anses vara mycket täckande i fråga om personer. För att en person ska få en personbeteckning ska hen registreras i befolkningsdatasystemet. Det är i praktiken omöjligt att leva i Finland utan en personbeteckning. Lagligt arbete, öppnande av bankkonto, kontakt med myndigheter osv. förutsätter en personbeteckning.

Befolkningsdatasystemet har sedan mantalsskrivningen upphörde 1989 baserats enbart på anmälningar om befolkningsförändringar. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata har låtit Statistikcentralen göra en urvalsundersökning om adressuppgifternas riktighet. Omkring 11 000 personer tillfrågas om deras adress i befolkningsdatasystemet är korrekt. I den senaste undersökningen 2012 var uppgifterna korrekta för 98,9 procent av de tillfrågade.

Felaktiga adresser påverkar den kommunvisa befolkningsstatistiken endast om den felaktiga adressen är i en annan kommun än rätt adress. Endast en del av de felaktiga adresserna finns i fel kommun.

Aktualitet

Uppgifterna offentliggörs under den andra hälften av månaden efter statistikmånaden.

Punktlighet

Uppgifterna har nästan utan undantag offentliggjorts på utsatt datum utan tidsfördröjning. Om offentliggörandet av statistiken fördröjs avsevärt från den angivna tidpunkten, meddelas förseningen på statistikens webbsidor.

Jämförbarhet

Geografisk jämförbarhet

En jämförelse baserad på antal kan göras eftersom inverkan av regionsammanslagningar har beaktats. Allmän praxis är att den tidsmässigt senaste ändringen uppdaterar hela tidsserien. När befolkningsförändringarna ställs i relation till folkmängden kan regionala jämförelser göras.

I förhandsuppgifterna om befolkningen används regionindelningen den första dagen av statistikåret. Den slutliga befolkningsstatistiken för föregående år produceras enligt regionindelningen för det år som följer på statistikåret. Förhandsuppgifterna om befolkningen är således med tanke på regionsammanslagningar direkt jämförbara med de slutliga siffrorna för föregående år, inte med förhandssiffrorna för föregående år.

Begreppen i förhandsuppgifterna om befolkningen avviker inte från begreppen och klassificeringarna i de internationella rekommendationerna.

Den tid en person måste bo i landet innan hen godkänns som invandrare varierar i de olika ländernas statistiska system. Därför är det svårt att jämföra statistiken över olika länders internationella migration med varandra.

Jämförbarhet över tid

På riksnivå kan förhandsuppgifterna om befolkningen jämföras med föregående års förhandsuppgifter.

I förhandsuppgifterna om befolkningen används regionindelningen den första dagen av statistikåret. Den slutliga befolkningsstatistiken för föregående år produceras enligt regionindelningen för det år som följer på statistikåret. Förhandsuppgifterna om befolkningen är således med tanke på regionsammanslagningar direkt jämförbara med de slutliga siffrorna för föregående år, inte med förhandssiffrorna för föregående år.

Enhetlighet över statistikområdena

I Statistikcentralens övriga statistik används befolkningsstatistikens material som basuppgift för befolkningen. Således överensstämmer Statistikcentralens olika statistikgrenar i fråga om befolkningsuppgifterna.

Ur befolkningsdatasystemet produceras månatligen uppgifter för olika organisationer även enligt tabeller från andra organisationer än Statistikcentralen. Siffrorna avviker från Statistikcentralens månatliga förhandsstatistik. Skillnaden beror på olika behandlingssätt och på att de organisationer som producerar uppgifterna gör upp en tabell över registersituationen vid månadsskiftet, medan Statistikcentralen väntar på ändringsanmälningar i 8-10 dagar efter månadens slut innan man producerar förhandsstatistik över situationen i slutet av föregående månad.

Enhetlighet över delårs- och årsstatistiken

När man jämför antalet befolkningsförändringar i förhandsuppgifterna och årsstatistiken för samma period, ska man i fråga om den internationella flyttningsrörelsen beakta de flyttningar som genererats för den slutliga statistiken. För den slutliga statistiken har man genererat invandring i fråga om personer som inte har lämnat in en immigrationsanmälan, men som har registrerats som fast bosatta i Finland. För den slutliga statistiken har man genererat utvandring i fråga om personer som man efter kontroll av livstecken har kommit fram till att sannolikt flyttat utomlands. Dessa personer är i regel födda utomlands, saknar adressuppgifter och har ingen ekonomisk aktivitet i Finland. Eftersom inga genereringar görs för förhandsuppgifterna om befolkningen, ökar genereringarna skillnaden mellan siffrorna i förhandsuppgifterna och siffrorna i den slutliga statistiken.

Intern enhetlighet

Förhandsuppgifter om befolkningsförändringar har publicerats på basis av befolkningsstatistiken sedan 1970-talet. Förhandsuppgifterna om befolkningen är ett viktigt jämförelseobjekt för den slutliga statistiken. Den slutliga statistiken över befolkningsförändringar avviker i allmänhet inte väsentligt från förhandsstatistiken. Å ena sidan finns det efterfrågan på förhandsuppgifter när man följer utvecklingen av ett fenomen, å andra sidan använder många kommuner och organisationer uppgifterna i sin verksamhet. Den slutliga statistiken avviker från förhandsstatistiken främst genom att de slutliga uppgifterna granskas mer detaljerat än förhandsstatistiken och att det i den slutliga statistiken finns fler variabler för att beskriva ett fenomen.

I den slutliga statistiken över utvandring inkluderas genererade utvandringar (i allmänhet över tusen fall), som man fått fram genom strykningar ur befolkningsstrukturmaterialet. Ur befolkningsstrukturmaterialet stryks årligen personer som det inte finns några livstecken från i något register.

Källmaterial och datainsamlingar

Källmaterial

Materialet om befolkningsförändringar är ett totalmaterial. Finlands befolkningsstatistik baseras på det befolkningsdatasystem som upprätthålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata och Statens ämbetsverk på Åland. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata uppdaterar befolkningsdatasystemet med uppgifter om befolkningsförändringar avseende personer som är stadigvarande bosatta i Finland. Tingsrätterna uppdaterar uppgifterna om beslut om äktenskapsskillnad och upplösning av registrerat partnerskap och Migrationsverket uppdaterar uppgifterna om beviljande av finskt medborgarskap. Till befolkningen hör de finska och utländska medborgare som bor stadigvarande i Finland, även om de tillfälligt är utomlands. Efter slutet av varje statistikmånad inväntas ändringsanmälningar i 8-10 dagar innan förhandsstatistiken sammanställs. Ändringsanmälningar som dröjt längre statistikförs i nästa månadsstatistik enligt den faktiska tidpunkten för händelsen. Därför kan siffrorna som publicerats under föregående statistikmånader ändras.

Datainsamlingsmetod

Sedan 1975 har Statistikcentralen varje vecka fått befolkningsuppgifter från det befolkningsdatasystem som upprätthålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata och Statens ämbetsverk på Åland. Tillgången till uppgifter grundar sig på lagen där Statistikcentralen fått ställning som statistikmyndighet.

Frekvens för datainsamling

Uppgifterna samlas in varje vecka.
 

Metoder

Databehandling

Materialet innehåller bakgrundsvariabler som kan innehålla värden som saknas eller är ogiltiga. Man försöker imputera uppgifterna från annat befolkningsmaterial. Händelser imputeras inte.

Datavalidering

Man kontrollerar att det inte finns dubbla rader i materialet. Värden som saknas eller är ogiltiga för bakgrundsvariablerna kan imputeras.

Dokumentering av metoder

Efter utgången av statistikmånaden inväntas ändringsanmälningar ännu 8-10 dagar innan den preliminära statistiken produceras. Huvudregeln är följande: Tiden för inväntan av anmälningar är 10 dagar, om den 10:e i månaden efter statistikmånaden infaller under en vardag. Tiden är 9 dagar om den aktuella dagen är en lördag, och 8 dagar om den är en söndag. Framställningen av förhandsuppgifterna om befolkningen inleds veckan efter den 10:e i månaden efter statistikmånaden.
 

Principer och riktlinjer

Organisation

Statistikcentralen

Organisationsenhet

Samhällsstatistik

Lagstiftning och andra överenskommelser

Framställningen av statistik styrs av statistiklagen. I statistiklagen föreskrivs bl.a. om insamling av uppgifter, behandling av uppgifter och uppgiftsskyldighet. Vid statistikproduktionen tillämpas på behandlingen av uppgifter utöver statistiklagen också dataskyddslagen samt lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet. 

Vid utarbetandet av statistik tillämpar Statistikcentralen EU:s statistikförordningar, som styr statistikbyråerna i alla EU-länder.  

Ytterligare information: Statistiklagstiftning

Principer för dataskydd

Dataskyddet för uppgifter som samlats in för statistiska ändamål garanteras i enlighet med kraven i statistiklagen (280/2004), lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), EU:s allmänna dataskyddsförordning (EU) 2016/679 och dataskyddslagen (1050/2018). Datamaterialen är skyddade med behövliga fysiska och tekniska lösningar i alla skeden av bearbetningen. Statistikcentralen har utarbetat detaljerade föreskrifter och anvisningar för den konfidentiella bearbetningen av uppgifter. Personalen har bara tillgång till de uppgifter som är nödvändiga med tanke på arbetsuppgifterna. Utomstående har inte tillträde till de lokaler där material på enhetsnivå behandlas. De anställda har undertecknat ett sekretessavtal när de trädde i tjänst. Överträdelser av datasekretessen bestraffas. 

Ytterligare information: Dataskydd | Statistikcentralen (stat.fi)

Sekretess – behandling av uppgifter

I befolkningsstatistiken är individens identifikationsuppgift pseudonymiserad, vilket innebär att personens uppgifter inte längre kan kopplas till en viss person utan tilläggsuppgifter.

I enlighet med dataskyddspraxisen ska man vid regionvis datadistribution följa förgrovningsregler om det finns känsliga variabler i tabellen. Då uppges inte antal som understiger gränsvärdet eller så delas de inte in i klasserna för en känslig variabel.

Enligt statistiklagen ska material som överlåts för forskningsändamål bearbetas på ett sådant sätt att statistikenheterna inte kan identifieras vare sig direkt eller indirekt. För att förhindra indirekt identifiering ska de variabler som är centrala för identifieringen anpassas till situationen med lämpliga statistiska dataskyddsmetoder.
 
Utlämnande av ett urval i stället för totalmaterialet är den viktigaste dataskyddsmetoden.
Statistikcentralen har utöver urval använt metoder som begränsar materialet, bland annat förgrovning av variablernas klassificering, borttagning av variabler eller täckning av värden som en enskild enhet fått av en variabel.

Principer för offentliggörande

Statistikcentralen publicerar nya statistiska uppgifter vardagar kl. 8.00 i sin webbtjänst. Publiceringstidpunkterna för statistik uppges på förhand i den publiceringskalender som finns i webbtjänsten. Uppgifterna är offentliga efter att de har uppdaterats i webbtjänsten. 

Ytterligare information: Statistikcentralens principer för offentliggörande av statistik

Datautbyte

Förhandsuppgifter om befolkningen är efter offentliggörandet tillgängliga i statistikdatabasen StatFin. Dessutom finns som en avgiftsbelagd tjänst uppgifter om befolkningsförändringar efter händelsemånad med kommunbaserade regionindelningar.

Årligen produceras en separat sammanställd statistik över befolkningsförändringar utifrån de slutliga uppgifterna.

Förhandsuppgifter om befolkningen skickas årligen också till Eurostat.
 

Tillgänglighet och tydlighet

Nya statistiska uppgifter publiceras som databastabeller i databasen StatFin. Databasen är det primära forumet för att publicera uppgifter och de nya uppgifterna uppdateras först i databasen. Vid publicering av statistiska uppgifter kan befintliga databastabeller uppdateras med nya uppgifter eller så kan helt nya databastabeller publiceras.   

Utöver de statistiska uppgifter som publiceras i databasen StatFin publiceras i allmänhet ett meddelande om de viktigaste uppgifterna i webbtjänsten. Om offentliggörandet innehåller uppgifter från flera referensperioder (t.ex. månads- och årsuppgifter), publiceras i webbtjänsten en översikt som sammanställer dessa uppgifter. Både i meddelandet och i översikten listas de databastabeller som uppdaterats vid publiceringstidpunkten. Statistikuppgifter kan i vissa fall också publiceras enbart som databasoffentliggöranden i databasen StatFin. I samband med dessa s.k. databasoffentliggöranden publiceras varken ett meddelande eller en översikt. 

Meddelandena och databastabellerna publiceras på tre språk: finska, svenska och engelska. De svenska och engelska versionerna av meddelandena kan vara mindre omfattande än de finska.   

Om det sker ändringar i tidsplanerna för offentliggöranden och databastabeller informeras allmänheten genom ändringsmeddelanden i webbtjänsten, liksom om det görs korrigeringar.

Riktlinjer för revidering av uppgifter

Revidering av redan publicerade statistiska uppgifter är en del av den normala statistikproduktionen och innebär förbättrad kvalitet. Principen är att de statistiska uppgifterna bygger på bästa tillgängliga material och information om det fenomen som statistikförs. Å andra sidan strävar man efter att informera om revideringar så transparent som möjligt på förhand. Med förhandskommunikation säkerställs att användarna kan bereda sig på revideringar av uppgifter. 

Bakgrunden till revideringen av uppgifter i offentliggörandena är ofta komplettering av material. I så fall grundar sig den nya, reviderade statistiksiffran på en bredare informationsgrund och beskriver fenomenet ännu mer exakt. 

Revideringen av uppgifterna i statistiken kan också bero på den beräkningsmetod som använts, exempelvis årlig avstämning av siffror eller uppdatering av viktstruktur. Också ändring av basår och använda klassificeringar orsakar revidering av uppgifter.

Kvalitetsbedömning

Man kan bedöma kvaliteten genom att jämföra statistikårets preliminära uppgifter med de slutliga uppgifterna när de slutliga uppgifterna är klara. I dödsorsaksstatistiken har man samlat in material om dödsfall utanför befolkningsdatasystemet som förhandsuppgifterna kan jämföras med.

Finlands officiella statistik (FOS) är en heltäckande statistiksamling som beskriver samhällets utveckling och tillstånd. Den omfattar nästan 300 statistiskgrenar inom 26 ämnesområden. Producenterna av Finlands officiella statistik har godkänt ett gemensamt kvalitetslöfte där man förbinder sig till gemensamma kvalitetsmål och gemensamma kvalitetssäkringsåtgärder. Kvalitetskriterierna för Finlands officiella statistik är också förenliga med uppförandekoden för europeisk statistik. God praxis som ska följas i statistiken presenteras i Statistikcentralens finskspråkiga handbok Laatua tilastoissa.

Statistiken Förhandsuppgifter om befolkningen och dess produktionsprocess genomlystes 2020.

Kvalitetssäkring

Kvalitetsledningen förutsätter helhetsinriktad styrning av verksamheten. Statistikområdets egen ram för kvalitetsledning är riktlinjerna för europeisk statistik (CoP). Kvalitetskriterierna för Finlands officiella statistik överensstämmer med riktlinjerna för europeisk statistik. 

Ytterligare information: Kvalitetsledning (på finska) | Statistikcentralen (stat.fi)

Användarnas tillgång

Uppgifterna publiceras samtidigt för alla användare. Innan statistiska uppgifter publiceras får de behandlas och lämnas ut bara av de personer vid Statistikcentralen som deltar i framställningen av statistiken eller som behöver uppgifterna i sitt eget arbete innan de publiceras. 

Ytterligare information: Principer för publicering av statistik 

Statistikcentralen är producent till materialet och äger upphovsrätten om inte annat anges i anslutning till produkten, uppgiften eller tjänsten. Användarvillkor för statistiska uppgifter.

Statistikexperter

Joonas Toivola
överaktuarie
029 551 3355

Dokumentation som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna