Fritidsdeltagande: dokumentation för statistiken

Dokumentation som var i kraft 21.3.2023

Begrepp

Aktiv utövare av en motionsgren

Utövat någon motionsgren regelbundet ungefär en gång i veckan, åtminstone i några månader under de senaste 12 månaderna.

Aktiv kulturevenemangspublik

Besöker teater och/eller dansföreställning och/eller konserter minst 6 gånger om året och/eller operan minst 3 gånger och/eller biograf minst en gång i månaden.

Aktiv motionär

Motionerar under minst tre dagar i veckan.

Att göra själv som hobby

Har något av följande som hobby: handarbete, skrivande, dans, fotografering, trädgårdsarbete, bildkonst, spelande, sjungande, matlagning, videofilmning, musikskapande (komponerande), deklamation, skådespeleri.

Kulturevenemangspublik

Besöker minst en gång om året något av följande kulturevenemang: teater, konsert, opera, dansföreställning, film, kulturevenemang.

Kulturpublik

Besöker minst en gång om året något av följande: teater, konsert, opera, dansföreställning, film, kulturevenemang, konstutställning, museum.

Till kulturpubliken hör utöver kulturevenemangspubliken också personer som besöker konstutställningar eller museer.

Jfr kulturevenemangspublik

Motionsutövare

Motionerar minst en gång i veckan.

Principer och riktlinjer

Organisation

Tilastokeskus

Lagstiftning och andra överenskommelser

Tilastojen laadintaa ohjaa valtion tilastotoimen yleislaki, tilastolaki (280/2004, muut 361/2013). Tiedonantajilta kerätään vain ne välttämättömät tiedot, joita ei saada hallinnollisista aineistoista. Indeksisarjat julkaistaan niin, että niistä ei voida päätellä yksittäisen yrityksen tietoja tai kehitystä.

Principer för dataskydd

Tilastotarkoituksiin kerätyn tiedon tietosuoja taataan ehdottomasti tilastolain (280/2004), henkilötietolain (532/1999) ja lain viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) sekä EU:n tietosuoja-asetuksen (2016/679) vaatimusten mukaisesti. Tietoaineistot on suojattu käsittelyn kaikissa vaiheissa tarvittavin fyysisin ja teknisin ratkaisuin. Tilastokeskus on laatinut yksityiskohtaiset määräykset ja ohjeet tietojen luottamukselliseen käsittelyyn. Henkilökunnalla on pääsy vain työtehtävien kannalta välttämättömiin tietoihin. Tiloihin, joissa yksikkötason aineistoa käsitellään, ei ulkopuolisilla ole pääsyä. Henkilökunnan jäsenet ovat allekirjoittaneet salassapitositoumuksen palvelukseen tullessaan. Tietosuojan tahallisesta rikkomisesta seuraa rangaistus.

Principer för offentliggörande

Tilastokeskuksen julkistamiskalenterissa kerrotaan etukäteen kaikki vuoden aikana julkaistavat tilastotiedot ja julkaisut. Tilastojulkistukset löytyvät kohdasta tilastokohtaiset julkaisut. Tilastotiedot julkistetaan internetissä klo 8, ellei toisin mainita. Kalenteria päivitetään arkipäivisin. Tilastokeskuksen seuraavan vuoden julkistamiskalenteri julkaistaan vuosittain joulukuussa.

Kvalitetssäkring

Tilastokeskus noudattaa tilastoja laatiessaan Euroopan tilastojen käytännesääntöjä (Code of Practice, CoP) ja niihin pohjautuvaa laadunvarmistuskehikkoa (Quality Assurance Framework, QAF). Käytännesäännöt koskevat tilastoviranomaisten riippumattomuutta ja vastuuvelvollisuutta sekä prosessien ja julkaistavan tiedonlaatua. Periaatteet ovat yhteensopivat YK:n tilastokomission hyväksymien virallisen tilaston periaatteiden kanssa ja täydentävät niitä. Myös Suomen virallisen tilaston laatukriteerit ovat yhteensopivat Euroopan tilastojen käytännesääntöjen kanssa. Periaatteet ovat myös yhteensopivat Euroopan laatupalkintoperiaatteiden (EFQM) kanssa.

Asiasta kerrotaan enemmän Tilastokeskuksen laadunhallinnan sivulla.

Tilastokeskuksessa tehdään vuosittain tilastojen läpivalaisuja, joilla osaltaan varmistetaan tilastojen laatua.

Statistikexperter

Dokumentation som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna