Dokumentation som var i kraft 14.4.2024

Statistikens primäruppgifter

Allmän beskrivning

Statistiken över miljöskyddsutgifter beskriver de utgifter som miljöskyddet medför för industrin, hushållen, icke-vinstdrivande bolag samt staten och kommunerna. Den är avsedd för samhälleligt beslutsfattande, behov inom företag och deras intresseorganisationer samt forskning. Statistiken gör det möjligt att jämföra miljöskyddsutgifter mellan olika sektorer. Statistiken är en del av det internationella statistikramverket för miljöräkenskaper (System of Environmental Economic Accounting, SEEA), som granskar växelverkan mellan miljö och ekonomi. EU:s förordning om miljöräkenskaper (nr 691/2011, 538/2014) och dess genomförandeförordning (nr 2174/2015) ålägger EU:s medlemsländer att statistikföra sektorn för miljövänliga varor och tjänster från och med år 2014. Målet med miljöräkenskaperna är en statistisk beskrivning av växelverkan mellan miljön och ekonomin, vilken i huvudsak följer grundramen och klassificeringarna i nationalräkenskaperna.

Statistikens population

Statistiken grundar sig på registermaterial. Populationen är enheter som utövar ekonomisk verksamhet i Finland. Enheterna aggregeras ihop så att enheterna i statistiken inte längre kan skiljas från varandra. Institutionella sektorer (företag, sammanslutningar, hushåll och den offentliga sektorn) aggregeras även ihop.

Statistisk enhet

Observationsenheten innehåller nationalekonomins sektorer S13 Offentliga samfund, S14 Hushåll, S15 Hushållens icke-vinstsyftande organisationer och S11 Företag i näringsgrenarna B, C, D och E

Måttenhet

I statistiken anges utgifter och investeringar i miljoner euro.

Referensperiod

Statistikens referensperiod är ett kalenderår.
 

Referensområde

Statistiken omfattar hela Finland som ett område. Statistiken innehåller inte regionala klassificeringar.

Sektortäckning

Statistiken omfattar näringsgrenarna inom tillverkning, dvs. utvinnings- och mineralverksamhet, industriell tillverkning och energiförsörjning, vattenförsörjning, avloppsrening och avfallshantering, hushåll samt staten och kommunerna. Näringsgrensindelningen följer Statistikcentralens klassificering TOL 2008, som baserar sig på EU:s standard (Näringsgrensindelningen 2008, Statistikcentralen, Handböcker 4, Helsingfors 2008).
Statistiken över miljöskyddsutgifter omfattar:
  • miljöskyddsinvesteringar
  • drifts- och underhållsutgifter för miljöskyddsutrustning
övriga verksamhetsutgifter för miljöskydd, t.ex. utgifter för forskning, utveckling och förvaltning samt separata avgifter och ersättningar.

Tidstäckning

Statistiken omfattar åren 2014–2021.

Distributionsfrekvens

Statistiken distribueras årligen.

Noggrannhet, tillförlitlighet och aktualitet

Noggrannhet och tillförlitlighet i allmänhet

På grund av urvalet förekommer alltid statistiska osäkerhetsfaktorer i resultaten. Med den urvalsdesign som används strävar man efter att miljöskyddsutgifter i stora industriföretag, som är de mest betydande, statistikförs omfattande och mer tillförlitligt. Svarsprocenten på den enkät som sänts till omkring 2 000 arbetsställen har de senaste åren varit 70–80 procent. Svaren granskas vid Statistikcentralen för att minimera mätningsfel. Svarsbortfallet beaktas när materialet upphöjs för att täcka all industriell verksamhet i Finland.

Annars består statistiken i huvudsak av annan härledd statistik. Därför är kvaliteten på källstatistiken avgörande för statistikens tillförlitlighet.

Aktualitet

Statistiken över miljöskyddsutgifter produceras årligen ungefär 22 månader efter statistikårets slut.

Punktlighet

Statistiken publiceras i enlighet med publiceringskalendern.

Jämförbarhet

Geografisk jämförbarhet

Jämförbarheten med andra EU-länder är god tack vare efterlevnaden av de gemensamma principerna för statistikföring som Eurostat tagit fram. Jämförbarheten har förbättrats också mellan OECD-länder under de senaste åren.

Jämförbarhet över tid

Statistiken är jämförbar sedan år 2014. Tidigare statistik över miljöskyddsutgifter inom industrin och den offentliga sektorn (åren 1992–2013) är inte jämförbar med de nuvarande miljöskyddsutgifterna.

Enhetlighet över statistikområdena

I miljöskyddsutgifterna kapitaliseras inte forsknings- och utvecklingsutgifterna till bruttobildningen av kapital såsom i nationalräkenskaperna. Storleken på den ifrågavarande posten är 20–40 miljoner euro. I övrigt har statistiken upprättats för att motsvara nationalräkenskapernas ramverk, metoder och definitioner.

Intern enhetlighet

I sektor S11 (Icke-finansiella företag) ingår endast sektorerna B, C, D och E.

Källmaterial och datainsamlingar

Källmaterial

Urvalsenkät riktad direkt till företagens arbetsställen, omkring 2 000 arbetsställen. Statens bokslutsmaterial, statistik över kommunernas verksamhet och ekonomi samt separata utredningar.

Datainsamlingsmetod

Urvalsenkät riktad direkt till företagens arbetsställen, omkring 2 000 arbetsställen. Statens bokslutsmaterial, statistik över kommunernas verksamhet och ekonomi samt separata utredningar.

Frekvens för datainsamling

Datainsamlingen genomförs årligen.

Metoder

Databehandling

Med viktning upphöjs urvalsenkätens svar så att de motsvarar hela näringsgrenen.

Datavalidering

Mottagna uppgifter jämförs med tidigare mottagna uppgifter med samma innehåll och eventuella uppgifter som anknyter till samma ämnesområde.

Principer och riktlinjer

Organisation

Statistikcentralen

Organisationsenhet

Ekonomisk statistik

Lagstiftning och andra överenskommelser

Framställningen av statistik styrs av statistiklagen. I statistiklagen föreskrivs bl.a. om insamling av uppgifter, behandling av uppgifter och uppgiftsskyldighet. Vid statistikproduktionen tillämpas på behandlingen av uppgifter utöver statistiklagen också dataskyddslagen samt lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

Vid utarbetandet av statistik tillämpar Statistikcentralen EU:s statistikförordningar, som styr statistikbyråerna i alla EU-länder.

Ytterligare information: Statistiklagstiftning

Principer för dataskydd

Dataskyddet för uppgifter som samlats in för statistiska ändamål garanteras i enlighet med kraven i statistiklagen (280/2004), lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), EU:s allmänna dataskyddsförordning (EU) 2016/679 och dataskyddslagen (1050/2018). Datamaterialen är skyddade med behövliga fysiska och tekniska lösningar i alla skeden av bearbetningen. Statistikcentralen har utarbetat detaljerade föreskrifter och anvisningar för den konfidentiella bearbetningen av uppgifter. Personalen har bara tillgång till de uppgifter som är nödvändiga med tanke på arbetsuppgifterna. Utomstående har inte tillträde till de lokaler där material på enhetsnivå behandlas. De anställda har undertecknat ett sekretessavtal när de trädde i tjänst. Överträdelser av datasekretessen bestraffas.

Ytterligare information: Dataskydd | Statistikcentralen (stat.fi)

Sekretess – behandling av uppgifter

Uppgifterna i statistiken är offentliga enligt statistiklagen (280/2004).
Statistikens tabeller har producerats genom att använda/redigera tabellens klassificering på en så grov/allmän nivå att inga små cellfrekvenser uppstår.

Uppgifterna om antalen företag är offentliga enligt statistiklagen (280/2004) och inte ens små cellfrekvenser behöver skyddas. I tabellerna över antal har celler med endast få observationer (tröskelvärde) eller celler som domineras av en eller två enheter (dominansregel) skyddats genom att dölja cellens värde för att hindra att uppgifterna om ett enskilt företag avslöjas. Utöver dessa har andra celler täckts för att hindra att de cellvärden som i första hand ska döljas kan räknas ut med hjälp av marginalsummor. Dolda celler är i den publicerade tabellen märkta med ’..’. Mera information om täckning the Handbook on Statistical Disclosure Control (2010).

Uppgifterna i statistiken lämnas inte ut i identifierbar form utanför Statistikcentralen. Det är möjligt att använda materialet för vetenskaplig forskning och statistiska utredningar endast på basis av ett separat beslut om användningstillstånd och i icke-identifierbar form. Mera information om användningstillstånd

Principer för offentliggörande

Statistikcentralen publicerar nya statistiska uppgifter vardagar kl. 8.00 i sin webbtjänst. Publiceringstidpunkterna för statistik uppges på förhand i den publiceringskalender som finns i webbtjänsten. Uppgifterna är offentliga efter att de har uppdaterats i webbtjänsten.

Ytterligare information: Statistikcentralens principer för offentliggörande av statistik

Datautbyte

Statistiken över miljöskyddsutgifter produceras årligen ungefär 22 månader efter statistikårets slut. Webbadress till publiceringskalendern: https://www.stat.fi/sv/kommande-offentliggoranden

Tillgänglighet och tydlighet

Nya statistiska uppgifter publiceras som databastabeller i databasen StatFin. Databasen är det primära forumet för att publicera uppgifter och de nya uppgifterna uppdateras först i databasen. Vid publicering av statistiska uppgifter kan befintliga databastabeller uppdateras med nya uppgifter eller så kan helt nya databastabeller publiceras.

Utöver de statistiska uppgifter som publiceras i databasen StatFin publiceras i allmänhet ett meddelande om de viktigaste uppgifterna i webbtjänsten. Om offentliggörandet innehåller uppgifter från flera referensperioder (t.ex. månads- och årsuppgifter), publiceras i webbtjänsten en översikt som sammanställer dessa uppgifter. Både i meddelandet och i översikten listas de databastabeller som uppdaterats vid publiceringstidpunkten. Statistikuppgifter kan i vissa fall också publiceras enbart som databasoffentliggöranden i databasen StatFin. I samband med dessa s.k. databasoffentliggöranden publiceras varken ett meddelande eller en översikt.

Meddelandena och databastabellerna publiceras på tre språk: finska, svenska och engelska. De svenska och engelska versionerna av meddelandena kan vara mindre omfattande än de finska.

Om det sker ändringar i tidsplanerna för offentliggöranden och databastabeller informeras allmänheten genom ändringsmeddelanden i webbtjänsten, liksom om det görs korrigeringar.

Riktlinjer för revidering av uppgifter

Revidering av redan publicerade statistiska uppgifter är en del av den normala statistikproduktionen och innebär förbättrad kvalitet. Principen är att de statistiska uppgifterna bygger på bästa tillgängliga material och information om det fenomen som statistikförs. Å andra sidan strävar man efter att informera om revideringar så transparent som möjligt på förhand. Med förhandskommunikation säkerställs att användarna kan bereda sig på revideringar av uppgifter.

Bakgrunden till revideringen av uppgifter i offentliggörandena är ofta komplettering av material. I så fall grundar sig den nya, reviderade statistiksiffran på en bredare informationsgrund och beskriver fenomenet ännu mer exakt.

Revideringen av uppgifterna i statistiken kan också bero på den beräkningsmetod som använts, exempelvis årlig avstämning av siffror eller uppdatering av viktstruktur. Också ändring av basår och använda klassificeringar orsakar revidering av uppgifter.

 

Kvalitetssäkring

Kvalitetsledningen förutsätter helhetsinriktad styrning av verksamheten. Statistikområdets egen ram för kvalitetsledning är riktlinjerna för europeisk statistik (CoP). Kvalitetskriterierna för Finlands officiella statistik överensstämmer med riktlinjerna för europeisk statistik.

Ytterligare information: Kvalitetsledning (på finska) | Statistikcentralen (stat.fi)

Användarnas tillgång

Uppgifterna publiceras samtidigt för alla användare. Innan statistiska uppgifter publiceras får de behandlas och lämnas ut bara av de personer vid Statistikcentralen som deltar i framställningen av statistiken eller som behöver uppgifterna i sitt eget arbete innan de publiceras.

Ytterligare information: Principer för publicering av statistik

Statistikcentralen är producent till materialet och äger upphovsrätten om inte annat anges i anslutning till produkten, uppgiften eller tjänsten. Användarvillkor för statistiska uppgifter.

Ändringar i statistiken

Statistikexperter

Antti Hörkkö
överaktuarie
029 551 3035

Dokumentation som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna