Dokumentation som var i kraft 4.10.2023

Statistikens primäruppgifter

Allmän beskrivning

Statistiken över miljösubventioner beskriver allokeringen av miljösubventioner och andra transfereringar som finska staten och utlandet betalar samt beloppen efter sektor och näringsgren. Stöden klassificeras enligt åtgärder som beskriver förorening av miljön och sparande av naturresurser. Uppgifterna samlas in från olika källor och offentliggörs en gång om året. 
 

Statistikens population

Statistiken grundar sig på registermaterial. Populationen är de enheter som utövar ekonomisk verksamhet i Finland. Enheterna aggregeras ihop så att enheterna i statistiken inte längre kan skiljas från varandra. Institutionella sektorer (företag, samfund, hushåll, den offentliga sektorn och utlandet) aggregeras också ihop.
 

Statistisk enhet

Uppgifterna i statistiken produceras utgående från Statistikcentralens uppgifter i nationalräkenskaperna och Europeiska unionens statistik. Uppgifterna i statistikens olika material länkas till de klassificeringar som krävs i statistiken.
 

Måttenhet

I statistiken anges stöd och transaktioner i miljoner euro.
 

Basperiod

I statistiken finns inga index.
 

Referensperiod

Statistikens referensperiod är ett kalenderår.
 

Referensområde

Statistiken omfattar hela Finland som ett område. Statistiken innehåller inga regionala indelningar.
 

Sektortäckning

Statistiken innehåller uppgifter om miljösubventioner och andra transfereringar som betalats av offentliga samfund och Europeiska unionens institutioner och organ. Statistiken omfattar alla näringsgrenar på bokstavsnivå i enlighet med näringsgrensindelningen.
 

Tidstäckning

Statistiken omfattar åren 2014–2021.
 

Distributionsfrekvens

Statistiken distribueras årligen.
 

Noggrannhet, tillförlitlighet och aktualitet

Noggrannhet och tillförlitlighet i allmänhet

Statistiken framställs i enlighet med principerna för nationalräkenskaperna, vilket innebär att samma exakthet och tillförlitlighet gäller i den här statistiken. Den mest centrala osäkerheten i statistiken gäller de expertutlåtanden som beskriver subventionernas och transfereringarnas miljöandel.
 

Aktualitet

Statistiken över miljösubventioner framställs årligen ungefär 24 månader efter statistikårets slut.
 

Punktlighet

Statistiken publiceras i enlighet med publiceringskalendern.
 

Jämförbarhet

Geografisk jämförbarhet

Jämförbarheten med andra EU-länder är god tack vare efterlevnaden av de gemensamma principerna för statistikföring som Eurostat tagit fram.
 

Jämförbarhet över tid

Statistiken är jämförbar sedan år 2014.
 

Enhetlighet över statistikområdena

Statistiken har upprättats så att den motsvarar nationalräkenskapernas ramverk, metoder och definitioner.
 

Intern enhetlighet

Det publiceras ingen annan statistik med uppgifter som skulle motsvara uppgifterna i statistiken över miljösubventioner.
 

Källmaterial och datainsamlingar

Källmaterial

Statistiken baserar sig på administrativa källor. Statistikcentralens material är den mest betydande källan. Av Statistikcentralens uppgifter används nationalräkenskaperna som informationskälla, men även som ett ramverk för hela statistiken. Uppgifterna som används i statistiken baserar sig på nationalräkenskapernas uppgifter som publicerats ungefär 3 månader tidigare.
 

Datainsamlingsmetod

Nästan allt material i statistiken består av Statistikcentralens material, som insamlas ur Statistikcentralens databaser. Resten av materialet består av övriga enskilda externa uppgifter som insamlas från webben.   
 

Frekvens för datainsamling

Basuppgifterna samlas in en gång per år.
 

Metoder

Databehandling

Miljöstödens andel av subventioner, kapitaltransfereringar och andra transfereringar som redovisas i nationalräkenskaperna uppskattas.
 

Datavalidering

Mottagna uppgifter jämförs med tidigare mottagna uppgifter med samma innehåll och eventuella uppgifter som anknyter till samma ämnesområde.
 

Principer och riktlinjer

Organisation

Statistikcentralen

Organisationsenhet

Ekonomisk statistik

Lagstiftning och andra överenskommelser

Framställningen av statistik styrs av statistiklagen. I statistiklagen föreskrivs bl.a. om insamling av uppgifter, behandling av uppgifter och uppgiftsskyldighet. Vid statistikproduktionen tillämpas på behandlingen av uppgifter utöver statistiklagen också dataskyddslagen samt lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

Vid utarbetandet av statistik tillämpar Statistikcentralen EU:s statistikförordningar, som styr statistikbyråerna i alla EU-länder.

Ytterligare information: Statistiklagstiftning

Principer för dataskydd

Dataskyddet för uppgifter som samlats in för statistiska ändamål garanteras i enlighet med kraven i statistiklagen (280/2004), lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), EU:s allmänna dataskyddsförordning (EU) 2016/679 och dataskyddslagen (1050/2018). Datamaterialen är skyddade med behövliga fysiska och tekniska lösningar i alla skeden av bearbetningen. Statistikcentralen har utarbetat detaljerade föreskrifter och anvisningar för den konfidentiella bearbetningen av uppgifter. Personalen har bara tillgång till de uppgifter som är nödvändiga med tanke på arbetsuppgifterna. Utomstående har inte tillträde till de lokaler där material på enhetsnivå behandlas. De anställda har undertecknat ett sekretessavtal när de trädde i tjänst. Överträdelser av datasekretessen bestraffas

Ytterligare information: Dataskydd | Statistikcentralen (stat.fi)

Sekretess – behandling av uppgifter

Uppgifterna i statistiken är offentliga enligt statistiklagen (280/2004).

Statistikens tabeller har producerats genom att använda/redigera tabellens klassificering på en så grov/allmän nivå att inga små cellfrekvenser uppstår.

Uppgifterna om antalen företag är offentliga enligt statistiklagen (280/2004) och inte ens små cellfrekvenser behöver skyddas. I tabellerna över antal har celler med endast få observationer (tröskelvärde) eller celler som domineras av en eller två enheter (dominansregel) skyddats genom att dölja cellens värde för att hindra att uppgifterna om ett enskilt företag avslöjas. Utöver dessa har andra celler dolts för att hindra att de cellvärden som i första hand ska döljas beräknas med hjälp av marginalsummor. Dolda celler är i den publicerade tabellen märkta med ’..’. Mera information om att dölja uppgifter finns i the Handbook on Statistical Disclosure Control (2010).
Uppgifterna i statistiken lämnas inte ut i identifierbar form utanför Statistikcentralen. Det är möjligt att använda materialet för vetenskaplig forskning och statistiska utredningar endast på basis av ett separat beslut om användningstillstånd och i icke-identifierbar form. Mera information om användningstillstånd
 

Principer för offentliggörande

Statistikcentralen publicerar nya statistiska uppgifter vardagar kl. 8.00 i sin webbtjänst. Publiceringstidpunkterna för statistik uppges på förhand i den publiceringskalender som finns i webbtjänsten. Uppgifterna är offentliga efter att de har uppdaterats i webbtjänsten.

Ytterligare information: Statistikcentralens principer för offentliggörande av statistik

Datautbyte

Resultaten för statistiken över miljösubventioner publiceras på utsatt datum på webben på statistikens ingångssida. Via länkarna på ingångssidan kommer man till bl.a. statistikens beskrivning, begrepp och definitioner samt avgiftsfria statistikdatabastabeller (StatFin).
 

Tillgänglighet och tydlighet

Nya statistiska uppgifter publiceras som databastabeller i databasen StatFin. Databasen är det primära forumet för att publicera uppgifter och de nya uppgifterna uppdateras först i databasen. Vid publicering av statistiska uppgifter kan befintliga databastabeller uppdateras med nya uppgifter eller så kan helt nya databastabeller publiceras.

Utöver de statistiska uppgifter som publiceras i databasen StatFin publiceras i allmänhet ett meddelande om de viktigaste uppgifterna i webbtjänsten. Om offentliggörandet innehåller uppgifter från flera referensperioder (t.ex. månads- och årsuppgifter), publiceras i webbtjänsten en översikt som sammanställer dessa uppgifter. Både i meddelandet och i översikten listas de databastabeller som uppdaterats vid publiceringstidpunkten. Statistikuppgifter kan i vissa fall också publiceras enbart som databasoffentliggöranden i databasen StatFin. I samband med dessa s.k. databasoffentliggöranden publiceras varken ett meddelande eller en översikt.

Meddelandena och databastabellerna publiceras på tre språk: finska, svenska och engelska. De svenska och engelska versionerna av meddelandena kan vara mindre omfattande än de finska.

Om det sker ändringar i tidsplanerna för offentliggöranden och databastabeller informeras allmänheten genom ändringsmeddelanden i webbtjänsten, liksom om det görs korrigeringar.

Riktlinjer för revidering av uppgifter

Revidering av redan publicerade statistiska uppgifter är en del av den normala statistikproduktionen och innebär förbättrad kvalitet. Principen är att de statistiska uppgifterna bygger på bästa tillgängliga material och information om det fenomen som statistikförs. Å andra sidan strävar man efter att informera om revideringar så transparent som möjligt på förhand. Med förhandskommunikation säkerställs att användarna kan bereda sig på revideringar av uppgifter.

Bakgrunden till revideringen av uppgifter i offentliggörandena är ofta komplettering av material. I så fall grundar sig den nya, reviderade statistiksiffran på en bredare informationsgrund och beskriver fenomenet ännu mer exakt.

Revideringen av uppgifterna i statistiken kan också bero på den beräkningsmetod som använts, exempelvis årlig avstämning av siffror eller uppdatering av viktstruktur. Också ändring av basår och använda klassificeringar orsakar revidering av uppgifter.

 

Kvalitetssäkring

Kvalitetsledningen förutsätter helhetsinriktad styrning av verksamheten. Statistikområdets egen ram för kvalitetsledning är riktlinjerna för europeisk statistik (CoP). Också kvalitetskriterierna för Finlands officiella statistik överensstämmer med riktlinjerna för europeisk statistik

Ytterligare information: Kvalitetsledning (på finska) | Statistikcentralen (stat.fi)

Användarnas tillgång

Uppgifterna publiceras samtidigt för alla användare. Innan statistiska uppgifter publiceras får de behandlas och lämnas ut bara av de personer vid Statistikcentralen som deltar i framställningen av statistiken eller som behöver uppgifterna i sitt eget arbete innan de publiceras.

Ytterligare information: Principer för publicering av statistik

Statistikcentralen är producent till materialet och äger upphovsrätten om inte annat anges i anslutning till produkten, uppgiften eller tjänsten. Användarvillkor för statistiska uppgifter.

Statistikexperter

Antti Hörkkö
överaktuarie
029 551 3035

Dokumentation som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna