Ämnen
Priser och konsumtionArbete, löner och utkomst

Köpeskillingsstatistik över fastigheter

Finlands officiella statistik (FOS)
Köpeskillingsstatistiken över fastigheter innehåller uppgifter om antalet köp och köpesummor för olika objekt (egnahemshus, fritidshus, åkrar och skogar). Uppgifterna publiceras årligen och för innevarande års del kumulativt månatligen.

Producent:

Lantmäteriverket

Statistikens primäruppgifter