Ämnen
Hälsa och social trygghetArbete, löner och utkomst

Sjukvårdsersättningar

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken över sjukvårdsersättningar innehåller uppgifter om mottagarna av sjukvårdsersättningar, användningen av tjänster, avgifter som tagits ut för tjänsterna samt om de utbetalda ersättningarna. Uppgifterna fås från FPA:s förmånssystem, och de publiceras månadsvis, kvartalsvis och kalenderårsvis.

Producent:

Folkpensionsanstalten