Ämnen
Hälsa och social trygghetArbete, löner och utkomst

Sjukdagpenning

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken över sjukdagpenningar innehåller uppgifter om mottagarna av sjukdagpenning och om de utbetalda beloppen. Uppgifterna fås från FPA:s förmånssystem, och de publiceras månadsvis och årsvis.

Producent:

Folkpensionsanstalten