Ämnen
Hälsa och social trygghetArbete, löner och utkomst

Föräldradagpenning

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken över föräldradagpenningar innehåller uppgifter om mottagarna av föräldradagpenning, ersatta föräldradagpenningar samt om föräldradagpenningperioder som inletts respektive avslutats. Uppgifterna fås från FPA:s förmånssystem, och de publiceras månadsvis och årsvis.

Producent:

Folkpensionsanstalten