Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Laatuseloste: Aloittaneet ja lopettaneet yritykset

1. Tilastotietojen relevanssi

Tilasto sisältää tietoja aloittaneiden ja lopettaneiden yritysten määristä toimialoittain, alueittain ja oikeudellisen muodon mukaan. Tilaston ajanjakso on neljännesvuosi.

Tilasto perustuu Tilastokeskuksen yritys- ja toimipaikkarekisteriin. Tilasto kattaa liiketoimintaa harjoittavat yritykset, jotka ovat arvonlisäverovelvollisia tai toimivat työnantajina. Tarkastelun ulkopuolelle jäävät säätiöt, asunto-osakeyhtiöt, aatteelliset yhdistykset, julkiset viranomaiset ja uskonnolliset yhteisöt. Tilasto sisältää valtion liikelaitokset, mutta ei kuntien liikelaitoksia.

Yrityksen toimiala on määritelty Tilastokeskuksen vahvistaman luokituksen mukaisesti (Toimialaluokitus 2002, Tilastokeskus, Käsikirjoja 4, Helsinki 2002).

Alue määräytyy yrityksen kotikunnan perusteella. Yrityksen maakunta on määritelty noudattaen uusinta maakuntajakoa. (Kunnat ja kuntapohjaiset aluejaot 2006, Tilastokeskus, Käsikirjoja 28, Helsinki 2006).

2. Tilastotutkimuksen menetelmäkuvaus

Aloittaneet ja lopettaneet yritykset -tilasto laaditaan poimimalla tilastointiajankohdan poikkileikkaustilanteen tiedot yritysrekisteristä. Tämän jälkeen tehdään tilastotaulujen muokkaus sekä laaditaan tilastokatsaus uusimman vuosineljänneksen tiedoista. Lisäksi tilastosta laaditaan marraskuussa vuosikatsaus, joka sisältää edellisen koko vuoden tiedot.

Aloittamis- ja lopettamistieto on hallinnollinen. Yrityksen aloittamisajankohta on verovalvonnan alkamisaika. Tieto saadaan verohallinnolta. Lopettamistieto saadaan Tilastokeskuksen omasta tiedustelusta tai verohallinnolta. Yritys merkitään aloittaneeksi, kun yrityksestä tulee työnantaja tai kun se tulee arvonlisäverovelvolliseksi. Vastaavasti yritys katsotaan lopettaneeksi, kun se lakkaa toimimasta sekä työnantajana että arvonlisäverovelvollisena yksikkönä. Yritys merkitään aloittaneeksi myös silloin, kun se saa uuden yritystunnuksen. Tällöin yritys tulee lasketuksi myös lopettaneiden yritysten tilastoon, sillä vanha yritystunnus lopetetaan rekisteristä. Yritys kirjautuu aloittaneena yrityksenä myös yhtiöittämisen tai fuusion seurauksena. Vastaavasti yritys rekisteröidään lopettaneeksi silloin, kun se sulautuu toiseen yritykseen. Tilaston luvut sisältävät myös tämänkaltaiset epäaidot aloittamiset ja lopettamiset.

3. Tietojen oikeellisuus ja tarkkuus

Tilasto kuvaa yritysten hallinnollisia aloituksia ja lopetuksia (ks. menetelmäkuvaus yllä). Tämä tarkoittaa sitä, että tietojen tuottamisessa ei ole huomioitu mahdollisia toiminnan siirtymisiä, fuusioita, yhtiöittämisiä tms.

Tilaston taulukoissa oleva tieto "toimivia yrityksiä yhteensä" on poikkileikkaustieto mainittuna ajankohtana. Sen vertailukelpoisuutta Suomen yritykset -vuositilastoon on selvitetty kohdassa 7.

4. Julkaistujen tietojen ajantasaisuus ja oikea-aikaisuus

Tilasto sisältää tietoja aloittaneiden ja lopettaneiden yritysten määristä vuosineljänneksittäin. Aloittaneiden yritysten tiedot julkistetaan neljä kuukautta tilastoajanjakson päättymisestä ja lopettaneiden yritysten tiedot seitsemän kuukauden viiveellä. Edellisten neljännesten tiedot täydentyvät kullakin julkistamiskerralla.

Kutakin ajankohtaa koskevat tiedot kertyvät takautuvasti. Alla oleva esimerkki kuvaa tietojen kertymänopeutta. Esimerkiksi vuoden 2003 aloittamisista oli saatu tieto 98,8 prosentilta lokakuuhun 2004 mennessä. Myös lopettamistiedot kertyvät vastaavalla tavalla.

Tiedonsaanti-ajankohta Aloittaneet
2003
%
lopullisesta
Lopettaneet
2003
%
lopullisesta
2004 Heinäkuu 23 483 98,2 21 043 99,2
2004 Lokakuu 23 626 98,8 21 381 100,8
2005 Tammikuu 23 763 99,4 21 526 101,4
2005 Huhtikuu 23 827 99,7 21 397 100,8
2005 Heinäkuu 23 886 99,9 21 230 100,0
2005 Lokakuu 23 902 100,0 21 220 100,0

5. Tietojen saatavuus ja läpinäkyvyys/selkeys

Tilaston tiedot julkaistaan neljä kertaa vuodessa Tilastokeskuksen palvelusivuilla, www.tilastokeskus.fi/til/aly/index.html

6. Tilastojen vertailukelpoisuus

Vertailukelpoiset tiedot on tuotettu vuodesta 1999 alkaen. Tätä aiemmat tiedot ovat saatavissa ajanjaksolta 1995-1998 toimialaluokituksen TOL1995 mukaisina.

Euroopan Unionin tilastovirasto Eurostat on julkaissut vuosilta 1997-2001 yritysdemografiatilastoa, joka sisältää tietoa aloittaneista ja lopettaneista yrityksistä joissakin jäsenmaissa. Nämä tiedot tuotetaan eri menetelmällä ja erilaisella rajauksella kuin Suomessa julkistetut tilastot, eivätkä ne siten ole vertailukelpoisia. Eurostat on kehittämässä jäsenmaiden kesken vertailukelpoisia aloittaneiden ja lopettaneiden yritysten tilastoja.

7. Selkeys ja eheys/yhtenäisyys

Aloittaneet ja lopettaneet -tilaston tieto ''toimivia yrityksiä yhteensä'' on poikkileikkaustieto, joka kattaa alv- ja työnantajayritykset. Yritysrekisterin vuositilaston ''yrityksiä yhteensä'' on yritysmäärä vuoden keskiarvotietona ja se poikkeaa em. luvusta seuraavista syistä: se kattaa kaikki yritykset, siis muutkin kuin arvonlisäverovelvolliset tai työnantajayritykset. Lisäksi mukaan lasketaan yritykset, joiden toiminta-aika tilastovuonna on yli kuusi kuukautta ja joiden liikevaihto tai henkilömäärä ylittää tietyn alarajan. Yritysrekisterin vuositilasto julkaistaan mm. StatFin-palvelussa ja Suomen yritykset -julkaisuna.


Päivitetty 12.11.2004

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Aloittaneet ja lopettaneet yritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-0660. 2004, Laatuseloste: Aloittaneet ja lopettaneet yritykset . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 27.5.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/aly/2004/aly_2004_2004-11-12_laa_001.html