Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Laatuseloste: Ammatillinen koulutus

1. Tilastotietojen relevanssi

Ammatillisen koulutuksen tilasto on Tilastokeskuksen vuosittain tuottama tilasto. Se sisältää tietoja ammatillisen koulutuksen opiskelijoista ja tutkinnoista. Oppilaitoskohtainen ennakkotilasto kuvaa ammatillista koulutusta antavien oppilaitosten kokonaisopiskelijamäärää. Ammatillisen koulutuksen tilasto sisältää henkilöpohjaiset tiedot sekä opetussuunnitelmaperusteisen ammatillisen koulutuksen että näyttötutkintoon valmistavan ammatillisen koulutuksen opiskelijoista ja tutkinnoista.Tilasto sisältää sekä oppilaitosmuotoisen ammatillisen koulutuksen että oppisopimuskoulutuksen.Tietoja käytetään mm. koulutuksen suunnittelussa, tutkimuksessa ja arvioinnissa.

Opetussuunnitelmaperusteisen ammatillisen koulutuksen opiskelijatiedot kuvaavat kuluvan vuoden poikkileikkausajankohtaa 20.9. Näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen ja oppisopimuskoulutuksen opiskelijatiedot ovat kalenterivuoden tietoja. Kaikki ammatillisen koulutuksen tutkintotiedot ovat kalenterivuoden tietoja. Tilasto sisältää oppilaitosta kuvaavat luokitukset, erilaiset alue- ja demografiset luokitukset sekä Tilastokeskuksen, opetushallinnon ja kansainväliset koulutusala- ja -asteluokitukset.

Ammatillisen koulutuksen opiskelijatiedot ja tutkintotiedot perustuvat ammatillista koulutusta antavien oppilaitosten ja koulutuksen järjestäjien Tilastokeskukselle ilmoittamiin tietoihin.

Tilastolain (23.4.2004/280) mukaan valtion tilastotoimen tehtävänä on huolehtia yhteiskuntaolojen ja niiden kehitystä kuvaavien tilastojen laatimisesta yleistä käyttöä varten. Laki Tilastokeskuksesta (24.1.1992/48) osoittaa tehtävän kuuluvan Tilastokeskukselle. Tilastokeskuksen työjärjestyksen (TK-00-184-03) mukaan Henkilötilastot -toimintayksikkö tuottaa kyseisiä tilastoja mm. koulutuksesta.

2. Tilastotutkimuksen menetelmäkuvaus

Ammatillisen koulutuksen ennakkotilasto, opiskelija- ja tutkintotilasto perustuvat ammatillista koulutusta antavien oppilaitosten ja ammatillisen koulutuksen järjestäjien ilmoittamiin tietoihin. Ennakkotilaston tiedot Tilastokeskus on kerännyt Internetin kautta sähköisellä web-lomakkeella ja opiskelija- ja tutkintotilaston tiedot sähköisenä tiedostosiirtona.

Ennakkotilaston perusjoukon muodostavat ammatillista koulutusta antavat oppilaitokset. Ammatillisen koulutuksen opiskelijatilasto on henkilöpohjainen ja sen perusjoukkona ovat 20.9. tilanteessa oppilaitoksessa kirjoilla olevat opetussuunnitelmaperusteisen ammatillisen koulutuksen opiskelijat ja näyttötutkintoihin valmistavien koulutusten opiskelijat sekä oppisopimusopiskelijat. Tutkintotilasto on henkilöpohjainen ja sen perusjoukkona ovat kalenterivuoden aikana ammatillisen tutkinnon (opetussuunnitelmaperusteiset tutkinnot ja näyttötutkinnot) suorittaneet. Aineistot ovat kokonaisaineistoja.

3. Tietojen oikeellisuus ja tarkkuus

Tietojen käsittelyprosessin aikana tietojen korkea laatu varmistetaan useiden erilaisten tilastollisten tarkistusohjelmien avulla, tiedonantajille tehdyillä lisäkyselyillä sekä vertailuilla aiempiin vastaaviin tilastoihin ja muihin tietolähteisiin. Oppilaitosten ja koulutuksen järjestäjien ilmoittamien tietojen puutteet ja virheet vaikuttavat tilaston laatuun.

4. Julkaistujen tietojen ajantasaisuus ja oikea-aikaisuus

Ammatillisen koulutuksen tilastot tuotetaan vuosittain. Ennakkotilasto ammatillisen koulutuksen opiskelijoista valmistuu noin 3 kuukautta viiteajankohdan jälkeen ja lopullinen henkilöpohjainen opiskelija- ja tutkintotilasto noin 9 kuukautta viiteajankohdan jälkeen.

5. Tietojen saatavuus ja läpinäkyvyys/selkeys

Tilastosta julkaistaan tietoja Tilastokeskuksen Internet-sivuilla ja Oppilaitostilastot -julkaisuissa. Aineistosta on myös mahdollista tehdä tilauksesta erityisselvityksiä.

Lisää tietoa tilastossa käytetyistä käsitteistä löytyy Tilastokeskuksen käsitetietokannasta ja Oppilaitostilastot-julkaisuista. Tilastossa käytetyt luokitukset löytyvät Tilastokeskuksen Internet-sivuilta sekä painetuista luokituskäsikirjoista.

6. Tilastojen vertailukelpoisuus

Aikasarjatietoa on saatavissa 1980-luvulta lähtien. Henkilöpohjaisia opiskelijatietoja on olemassa vuodesta 1999 lähtien. Eri vuosien vertailtavuuteen vaikuttavat koulutusjärjestelmässä, luokituksissa ja tilastoinnissa tapahtuneet muutokset.

7. Selkeys ja eheys/yhtenäisyys

Tilastotiedot perustuvat samoihin tietolähteisiin ja ne on laadittu samoja periaatteita noudattaen kuin muutkin Tilastokeskuksen koulutusta kuvaavat tilastot. Näitä tilastoja voidaan hyvin käyttää rinnan, kunhan otetaan huomioon tilastojen erityispiirteet.


Päivitetty 4.11.2005

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ammatillinen koulutus [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-196X. 2004, Laatuseloste: Ammatillinen koulutus . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 5.10.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/aop/2004/aop_2004_2005-11-04_laa_001.html