Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Laatuseloste: Ammatillinen koulutus

1. Tilastotietojen relevanssi

Ammatillisen koulutuksen tilasto on Tilastokeskuksen vuosittain tuottama tilasto. Se sisältää henkilöpohjaisia tietoja tutkintoon johtavan ammatillisen koulutuksen opiskelijoista ja tutkinnon suorittaneista. Tiedot kuvaavat oppilaitosmuotoisen koulutuksen ja oppisopimuskoulutuksen ammatillista peruskoulutusta (opetussuunnitelmaperusteinen ammatillinen peruskoulutus ja näyttötutkintoon valmistava ammatillinen peruskoulutus) ja ammatillista lisäkoulutusta (ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin valmistava koulutus). Ammatillisen koulutuksen opiskelija- ja tutkintotiedot ovat kalenterivuoden tietoja. Tietoja käytetään mm. koulutuksen suunnittelussa, tutkimuksessa ja arvioinnissa sekä kansainvälisiin tietotarpeisiin, joista tärkeimmät on määritelty EU:n koulutustilastoasetuksessa (EU:n Parlamentin ja Neuvoston asetus koulutusta ja elinikäistä oppimista koskevien tietojen tuottamisesta ja kehittämisestä N:o 452/2008).

Ammatillisen koulutuksen tilasto on laadittu koulutuksen järjestäjien/oppilaitosten Tilastokeskukselle ilmoittamien opiskelija- ja tutkintotietojen perusteella. Tilasto sisältää koulutuksen järjestäjiä ja oppilaitoksia kuvaavat luokitukset, erilaiset alue- ja demografiset luokitukset sekä Tilastokeskuksen, opetushallinnon ja kansainväliset koulutusala- ja -asteluokitukset.

Tilastolain (280/2004 muut. 361/2013) mukaan valtion tilastotoimen tehtävänä on huolehtia yhteiskuntaolojen ja niiden kehitystä kuvaavien tilastojen laatimisesta yleistä käyttöä varten. Laki Tilastokeskuksesta (24.1.1992/48) osoittaa tehtävän kuuluvan Tilastokeskukselle. Tilastokeskuksen työjärjestyksen mukaan Väestö- ja elinolotilastot -tulosyksikkö tuottaa kyseisiä tilastoja mm. koulutuksesta.

2. Tilastotutkimuksen menetelmäkuvaus

Ammatillisen koulutuksen opiskelija- ja tutkintotilasto perustuu ammatillista koulutusta antavien koulutuksen järjestäjien/oppilaitosten ilmoittamiin tietoihin. Tilastokeskus on kerännyt opiskelija- ja tutkintotilaston tiedot tiedostosiirtona. Aineistot ovat kokonaisaineistoja.

3. Tietojen oikeellisuus ja tarkkuus

Tietojen käsittelyprosessin aikana tietojen korkea laatu varmistetaan useiden erilaisten tilastollisten tarkistusohjelmien avulla, tiedonantajille tehdyillä lisäkyselyillä sekä vertailuilla aiempiin vastaaviin tilastoihin ja muihin tietolähteisiin. Oppilaitosten ilmoittamien tietojen puutteet ja virheet vaikuttavat tilaston laatuun.

4. Julkaistujen tietojen ajantasaisuus ja oikea-aikaisuus

Opiskelija- ja tutkintotiedot ilmestyvät kerran vuodessa. Tilasto valmistuu noin 9 kuukautta viiteajankohdan jälkeen.

5. Tietojen saatavuus ja läpinäkyvyys/selkeys

Tilastosta julkaistaan tietoja Tilastokeskuksen Internet-sivuilla. Aineistosta on myös mahdollista tehdä tilauksesta erityisselvityksiä. Lisää tietoa tilastossa käytetyistä käsitteistä on Tilastokeskuksen käsitetietokannassa. Tilastossa käytetyt luokitukset löytyvät Tilastokeskuksen Internet-sivuilta sekä painetuista luokituskäsikirjoista.

6. Tilastojen vertailukelpoisuus

Aikasarjatietoa on saatavissa 1997 lähtien. Eri vuosien vertailtavuuteen vaikuttavat koulutusjärjestelmässä, luokituksissa ja tilastoinnissa tapahtuneet muutokset. Vuonna 2013 kerättiin opetussuunnitelmaperusteisen ammatillisen peruskoulutuksen tiedot koko kalenterivuodelta. Aikaisempina vuosina tiedot on kerätty 20.9. tilanteesta. Tiedot 20.9. tilanteesta ovat myös edelleen saatavissa.

7. Selkeys ja eheys/yhtenäisyys

Ammatillisen koulutuksen tilaston tiedot perustuvat samoihin tietolähteisiin ja ne on laadittu samoja periaatteita noudattaen kuin muutkin Tilastokeskuksen koulutusta kuvaavat tilastot. Näitä tilastoja voidaan hyvin käyttää rinnan, kunhan otetaan huomioon tilastojen erityispiirteet.


Lähde: Koulutustilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Reija Vento 029 551 3279, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 23.9.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ammatillinen koulutus [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-196X. 2013, Laatuseloste: Ammatillinen koulutus . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 5.10.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/aop/2013/aop_2013_2014-09-23_laa_001_fi.html