Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Laatuseloste: Ainevalinnat

1. Tilastotietojen relevanssi

Ainevalintatilasto on Tilastokeskuksen tuottama tilasto, joka sisältää tietoja perus- ja lisäopetuksen oppilaiden, aikuisten perusopetuksen oppimäärän suorittaneiden, toisen asteen koulutuksen opiskelijoiden ja lukiokoulutuksen päättäneiden ainevalinnoista (lukiokoulutuksen päättäneiden ainevalinnat vuoteen 2017 saakka). Tietoja käytetään mm. koulutuksen suunnittelussa, tutkimuksessa ja arvioinnissa.

Vuoteen 2019 asti ainevalintatiedot kuvaavat perusopetuksen oppilaiden ja lukio- ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden ainevalintoja ajankohdalta 20.9. (ammatillisen koulutuksen osalta tilastointiajankohta on muuttunut vuodesta 2018 alkaen, ks. kohta 6.). Vuoteen 2017 asti lukiokoulutuksen ainevalintatiedot kuvaavat lukiokoulutuksen päättäneiden ainevalintoja edelliseltä lukuvuodelta.

Vuoden 2020 ainevalintatiedot tuotettiin ensimmäisen kerran perustuen pääosin Opetushallituksen ylläpitämään KOSKI-tietovarantoon. Lisäksi tilasto sisältää Ahvenanmaan tilastoviraston ilmoittamat tiedot. Tiedonkeruumuutoksesta johtuen tiedot perustuvat lukuvuonna (alkaen lukuvuodesta 2020/2021) perusopetuksen oppilaiden lukuvuoden loppuun mennessä suorittamiin kieliin, kun aiemmin tiedonkeruussa kysyttiin oppilaan syksyllä tekemiä kielivalintoja. Aikuisten perusopetuksen kielivalintatiedot perustuvat aikuisten perusopetuksen suorittaneiden suorittamiin kieliin.

Ainevalinnat -tilasto sisältää oppilaitosta kuvaavat luokitukset, erilaiset alueluokitukset sekä kansalliset ja kansainväliset koulutusala- ja -asteluokitukset

Tilasto on laadittu vuoteen 2019 asti koulutuksen järjestäjien Tilastokeskukselle ilmoittamien tietojen perusteella.

Tilastolain (23.4.2004/280 muut. 361/2013) mukaan valtion tilastotoimen tehtävänä on huolehtia yhteiskuntaolojen ja niiden kehitystä kuvaavien tilastojen laatimisesta yleistä käyttöä varten. Laki Tilastokeskuksesta (24.1.1992/48) osoittaa tehtävän kuuluvan Tilastokeskukselle.

2. Tilastotutkimuksen menetelmäkuvaus

Ainevalintatilasto on perustunut vuoteen 2019 asti opetuksen/koulutuksen järjestäjien ilmoittamiin tietoihin, jotka Tilastokeskus on kerännyt verkkolomakkeilla internetin kautta. Perusopetuksen ainevalintatilaston perusjoukon ovat muodostaneet perusopetusta antavat oppilaitokset ja lukiokoulutuksen ainevalintatilaston perusjoukon lukiokoulutusta antavat oppilaitokset. Aineistot ovat kokonaisaineistoja. Vuoden 2020 alkaen ainevalintatiedot tuotetaan perustuen pääosin Opetushallituksen ylläpitämään KOSKI-tietovarantoon.

3. Tietojen oikeellisuus ja tarkkuus

Tietojen käsittelyprosessin aikana tietojen korkea laatu varmistetaan useiden erilaisten tilastollisten tarkistusohjelmien avulla, tiedonantajille tehdyillä lisäkyselyillä sekä vertailuilla aiempiin vastaaviin tilastoihin ja muihin tietolähteisiin. Koulutuksen järjestäjien ilmoittamien tietojen puutteet ja virheet KOSKI -tietovarannossa vaikuttavat kuitenkin tilaston laatuun heikentävästi.

4. Julkaistujen tietojen ajantasaisuus ja oikea-aikaisuus

Perusopetuksen ainevalintatiedot tuotetaan vuosittain ja ne valmistuvat noin 3 kuukautta viiteajankohdan jälkeen. Toisen asteen koulutuksen opiskelijoiden ainevalintatiedot tuotetaan vuosittain ja ne valmistuvat 5 kuukautta viiteajankohdan jälkeen. Kaikki aineistot ovat lopullisia.

5. Tietojen saatavuus ja läpinäkyvyys/selkeys

Tilastosta julkaistaan tietoja Tilastokeskuksen internetsivuilla. Aineistosta on mahdollista tehdä tilauksesta erityisselvityksiä. Lisää tietoa tilastossa käytetyistä käsitteistä löytyy tilaston internetsivuilta ja Tilastokeskuksen käsitetietokannasta . Tilastossa käytetyt luokitukset löytyvät Tilastokeskuksen internetsivuilta .

6. Tilastojen vertailukelpoisuus

Ainevalintatilastoa on laadittu Tilastokeskuksessa vuodesta 1994 lähtien. Eri vuosien vertailtavuuteen vaikuttavat koulutusjärjestelmässä, luokituksissa ja tilastoinnissa tapahtuneet muutokset. Tilastovuodesta 2011 alkaen perusopetuksen ainevalintoihin sisältyvät sekä peruskoulun oppilaiden että muiden kuin peruskoulujen (esimerkiksi aikuislukioiden ja kansanopistojen) perusopetuksen opiskelijoiden ainevalinnat. Muualla kuin peruskouluissa annetun perusopetuksen opiskelijoiden kielivalinnat julkaistaan tämän tilaston tietokantataulukossa.

Vuoden 2018 tiedoista alkaen tieto poikkileikkausajankohdalta on kaikista ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijoista, sillä vuoden 2018 alussa voimaan tulleen lain (Laki ammatillisesta koulutuksesta 531/2017) mukaan koulutusta ei enää jaotella erikseen nuorille (opetussuunnitelmaperusteinen ammatillinen peruskoulutus) ja aikuisille (näyttötutkintoon valmistava koulutus) suunnattuun koulutukseen. Poikkileikkausopiskelijamäärä ei ole vertailukelpoinen edellisten vuosien opiskelijamäärien kanssa, sillä ennen vuotta 2018 tieto 20.9. poikkileikkausajankohdalta oli vain nuorille suunnatun opetussuunnitelmaperusteisen ammatillisen koulutuksen opiskelijoista.

Ainevalintatilasto on perustunut vuoteen 2019 asti opetuksen/koulutuksen järjestäjien ilmoittamiin tietoihin, jotka Tilastokeskus on kerännyt verkkolomakkeilla internetin kautta. Perusopetuksen ainevalintatilaston perusjoukon ovat muodostaneet perusopetusta antavat oppilaitokset ja lukiokoulutuksen ainevalintatilaston perusjoukon lukiokoulutusta antavat oppilaitokset. Aineistot ovat kokonaisaineistoja. Vuodesta 2020 alkaen ainevalintatiedot tuotetaan perustuen pääosin Opetushallituksen ylläpitämään KOSKI-tietovarantoon.Tiedot perustuvat lukuvuodesta 2020/2021 alkaen perusopetuksen suorittaneiden suorittamiin kieliin. Aikuisten perusopetuksen kielivalintatiedot perustuvat vuonna 2020 aikuisten perusopetuksen suorittaneiden suorittamiin kieliin.

7. Selkeys ja eheys/yhtenäisyys

Tilastotiedot perustuvat samoihin tietolähteisiin ja ne on laadittu samoja periaatteita noudattaen kuin muutkin Tilastokeskuksen koulutusta kuvaavat tilastot. Näitä tilastoja voidaan hyvin käyttää rinnan, kunhan otetaan huomioon tilastojen erityispiirteet.


Lähde: Koulutustilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Vesa Hämäläinen 029 551 2594, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala


Päivitetty 14.10.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ainevalinnat [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-103X. lukiokoulutuksen päättäneiden ainevalinnat 2020, Laatuseloste: Ainevalinnat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ava/2020/01/ava_2020_01_2021-10-14_laa_001_fi.html