Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 28.11.2012

Henkilöstökoulutuksen volyymi ennallaan

Korjattu 26.3.2020. Korjatut kohdat on merkitty punaisella.

Yritysten panostus henkilöstökoulutukseen vuodesta 2005 vuoteen 2010 on säilynyt jokseenkin ennallaan. Kurssikoulutusta tarjoavien yritysten osuus on hiukan laskenut, koulutukseen osallistuneiden osuus on jonkin verran noussut ja koulutukseen käytetty työaika työntekijää kohden on niukasti lyhentynyt. Tämä käy ilmi Tilastokeskuksen toteuttamasta vuotta 2010 koskevasta Yritysten henkilöstökoulutustutkimuksesta, joka toistetaan viiden vuoden välein kaikissa Euroopan Unionin maissa.

Kurssikoulutuksen tarjonta, koulutukseen osallistuneet ja koulutustuntien määrä toimialan, sektorin ja henkilöstömäärän mukaan vuonna 2010. Taulukkoa korjattu 26.3.2020.

  Yrityksiä
yhteensä   
Järjestänyt kursseja   Osallistuneita    Keskimäärin
tuntia
lkm       %         lkm         %          
Toimiala            
Elintarviketeollisuus 350 185 52,9 6 622 24,0 4,8
Puu- ja paperiteollisuus      1 188 704 59,3 56 686 51,1 12,1
Metalliteollisuus 1 898 1 294 68,2 75 610 41,2 9,6
Rakentaminen 2 214 1 046 47,2 37 187 29,8 5,8
Muu teollisuus 393 306 77,8 9 564 51,3 14,2
Kauppa 3 287 2 266 68,9 89 204 38,7 7,5
Majoitus ja ravitsemus 693 335 48,3 13 914 37,9 5,0
Liikenne ja viestintä 2 119 1 678 79,2 70 203 43,5 8,4
Rahoitus, vakuutus 412 354 86,0 22 562 53,9 17,3
Muut palvelut 3 826 2 726 71,2 81 170 37,8 10,3
Sektori            
Teollisuus 6 043 3 535 58,5 185 669 39,9 9,1
Palvelut 10 337 7 359 71,2 277 053 40,5 9,0
Henkilöstön määrä            
10–49 henkeä 12 863 7 970 62,0 86 007 32,2 7,0
50–249 henkeä 2 894 2 369 81,9 92 951 31,9 7,2
250 tai enemmän 623 554 88,9 283 764 48,0 10,9
Kaikki 16 380 10 894 66,5 462 722 40,2 9,1

Kurssikoulutusta henkilöstölleen tarjonneiden yritysten osuus on laskenut jonkin verran viimeksi kuluneiden viiden vuoden aikana, mutta koulutukseen osallistuneiden osuus on tästä huolimatta noussut yhden prosenttiyksikön. Kaikista yksityisen sektorin vähintään 10 työntekijän yrityksen työntekijöistä 40,2 prosenttia osallistui kurssikoulutukseen vuoden 2010 aikana.

Osallistumisaste on teollisuudessa ja palvelualoilla nyt jokseenkin samalla tasolla, kun se vuonna 2005 oli teollisuudessa selvästi palvelusektoria korkeampi. Toimialoittain vaihtelut ovat suuria, varsinkin tarkemmalla (20-luokkaisella) toimialajaolla tarkasteltuna (Liitetaulukko 1). Suurehkot toimialavaihtelut johtuvat usein toimialan suhdannetilanteesta sekä siihen usein liittyvistä koulutustarpeista. Toisaalta yksittäisen yrityksen tasolla yhden jakson koulutusinvestointeja saattaa seurata passiivisempi kouluttamisjakso.

Koulutuksen tarjoaminen sekä koulutukseen osallistuminen on selkeästi yhteydessä yrityksen kokoon. Mitä suurempi yritys sitä todennäköisemmin henkilöstölle on tarjolla koulutusta ja sitä useammat siihen myös osallistuvat.

Kurssikoulutuksen kesto työntekijää kohden laskettuna oli noin 9 tuntia (vajaat puolitoista työpäivää), missä on lievää laskua vuoden 2005 tilanteeseen. Erot teollisuus- ja palvelusektorin sekä erikokoisten yritysten välillä olivat melko vähäiset. Sen sijaan yksittäisten toimialojen väliset erot koulutuksen kestonkin osalta ovat varsin suuria.

Edellä käsitellyt osallistumistiedot koskevat vain kurssimuotoista koulutusta, josta on kerätty tarkimmat tiedot. Kun mukaan luetaan myös muut koulutusmuodot (ohjattu työn ohessa opiskelu, työkierto, oppimisryhmät ja laatupiirit, etäopiskelu, internetin avulla opiskelu sekä konferenssit ja luennot) niin henkilöstökoulutukseen osallistumisen indikaattorit nousevat jonkin verran. Tietoja ei kuitenkaan voi yhdistää kurssikoulutuksen osallistumistietoihin, koska koulutuksessa olleet ovat osittain samoja henkilöitä ja koska muiden koulutusmuotojen kestosta ei ole tietoja.

Muuta koulutusta tarjonneiden yritysten osuus on jokseenkin ennallaan (56,2 % vuonna 2005 ja 57,6 % vuonna 2010). Eri koulutusmuotojen osalta suunta kuitenkin vaihteli. Ohjattuun työn ohessa opiskeluun osallistui 11,9 % (– 4,2 %), työkiertoon ja työkomennuksiin osallistui 2,1 % (– 0,8 %), oppimisryhmiin ja laatupiireihin osallistui 5,4 % (+ 2,9 %), etäopiskeluun ja opiskeluun internetin avulla osallistui 9,0 % (+ 6,0 %) sekä konferensseihin ja luennoille osallistui 12,5 % (+ 3,4 %) kaikista työntekijöistä (Liitetaulukko 3).

Tutkimus kattaa yksityisen sektorin vähintään 10 työntekijän yritykset vuonna 2010 pois lukien maa- ja metsätalousala, koulutusala sekä sosiaali- ja terveysala. Suomen vastausaineistossa on 1 560 yritystä, jotka edustavat kaikkiaan 16 380 yritystä ja niiden 1 150 000 työntekijää. Tutkimus toteutettiin samanlaisena 32 Euroopan maassa.

Tutkimus toteutetaan noin viiden vuoden välein ja sillä selvitetään työnantajan kustantamaa henkilöstökoulutusta, kurssikoulutukseen osallistuneiden ja henkilöstökoulutuksena saatujen koulutuspäivien määrää, koulutuksen sisältöä ja järjestäjää sekä koulutuksesta aiheutuvia kustannuksia. Lisäksi selvitetään muita kuin kurssikoulutusmuotoja, oppisopimuskoulutusta, yrityksen koulutusstrategioita sekä koulutuksen järjestämisen esteitä.


Lähde: CVTS, Yritysten henkilöstökoulutus -tutkimus, Tilastokeskus

Lisätietoja: Hannu Virtanen 09 1734 2514, Tarja Seppänen 09 1734 3220, cvts@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (307,0 kt)

Taulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 28.11.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): CVTS, Yritysten henkilöstökoulutus [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-9471. 2010. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 15.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/cvts/2010/cvts_2010_2012-11-28_tie_001_fi.html