Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 28.11.2012

Volymen av personalutbildningen oförändrad

Korrigering 26.3.2020. De korrigerade punkterna är markerade med rött.

Företagens satsningar på personalutbildning från år 2005 till år 2010 har varit i stort sett oförändrade. Andelen företag som tillhandahåller utbildning i kursform har minskat något, medan andelen deltagare i utbildning har ökat något. Samtidigt har den arbetstid som använts för utbildning minskat en aning per anställd. Detta framgår av Statistikcentralens undersökning om företagens personalutbildning år 2010 som genomförs vart femte år i alla EU-länder.

Kursutbud, kursdeltagare och antal utbildningstimmar efter näringsgren, sektor och antal anställda år 2010. Korrigerats 26.3.2020.

  Företag
totalt     
Anordnat kurser    Antal deltagare Timmar
i snitt
st. %       st. %       
Näringsgren            
Livsmedelsindustrin 350 185 52,9 6 622 24,0 4,8
Trä- och pappersindustrin 1 188 704 59,3 56 686 51,1 12,1
Metallindustrin 1 898 1 294 68,2 75 610 41,2 9,6
Byggverksamhet 2 214 1 046 47,2 37 187 29,8 5,8
Övrig industri 393 306 77,8 9 564 51,3 14,2
Handel 3 287 2 266 68,9 89 204 38,7 7,5
Hotell- och restaurangverksamhet     693 335 48,3 13 914 37,9 5,0
Transport och kommunikation 2 119 1 678 79,2 70 203 43,5 8,4
Finansiering, försäkring 412 354 86,0 22 562 53,9 17,3
Övriga tjänster 3 826 2 726 71,2 81 170 37,8 10,3
Sektor            
Industrin 6 043 3 535 58,5 185 669 39,9 9,1
Tjänster 10 337 7 359 71,2 277 053 40,5 9,0
Antal anställda            
10–49 anställda 12 863 7 970 62,0 86 007 32,2 7,0
50–249 anställda 2 894 2 369 81,9 92 951 31,9 7,2
250 eller fler 623 554 88,9 283 764 48,0 10,9
Alla 16 380 10 894 66,5 462 722 40,2 9,1

Andelen företag som tillhandahållit personalen kursutbildning har sjunkit något under de senaste fem åren, men andelen utbildningsdeltagare har trots detta ökat med en procent-enhet. Av alla anställda i företag med minst 10 anställda inom den privata sektorn deltog 40,2 procent av de anställda i kursutbildning under år 2010.

Deltagaraktiviteten inom industrin är nu ungefär på samma nivå som inom servicenäringarna, medan den år 2005 var klart högre inom industrin än inom servicenäringarna. Det finns stora variationer mellan näringsgrenarna, särskilt vid granskning enligt en mer detaljerad näringsgrensindelning i 20 klasser (Tabellbilaga 1). Större variationer i näringsgrenarna beror ofta på näringsgrenens konjunktursituation samt på de behov av utbildning som ofta är förknippade med situationen. Å andra sidan kan en period av utbildningsinvesteringar i ett företag följas av en mer passiv utbildningsperiod.

Det finns ett klart samband mellan å ena sidan storleken på ett företag och å andra sidan hur företaget tillhandahåller utbildning och hur personalen deltar i den. Ju större företaget är desto mer sannolikt är det att personalen har tillgång till utbildning och att allt fler också deltar i den.

Längden på kursutbildningen räknat per anställd var omkring 9 timmar (något kortare än en och en halv arbetsdag), vilket är en svag minskning jämfört med situationen år 2005. Skillnaderna mellan industri- och tjänstesektor samt mellan företag av olika storlekar var ganska små. Däremot var skillnaderna mellan de enskilda näringsgrenarna ganska stora också när det gäller utbildningens längd.

Uppgifterna ovan om deltagande i utbildning gäller bara kursutbildning, som man samlat in de mest detaljerade uppgifterna om. När man också räknar med övriga utbildningsformer (handledda studier vid sidan om arbetet, arbetsrotation, studiegrupper och kvalitetscirklar, distansstudier, studier med hjälp av internet samt konferenser och föreläsningar) så ökar indikatorerna för deltagande i personalutbildning i någon mån. Dessa uppgifter kan dock inte sammanslås med uppgifterna om deltagande i kursutbildning, eftersom de som deltagit delvis är samma personer och det inte finns uppgifter om längden på övriga utbildningsformer.

Andelen företag som tillhandahållit annan utbildning är i stort sett oförändrad (56,2 % år 2005 och 57,6 % år 2010). För de olika utbildningsformernas del varierade dock riktningen. I handledda studier vid sidan av arbetet deltog 11,9 % (–4,2 %), i arbetsrotation och arbetskommendering 2,1 % (–0,8 %), i studiegrupper och kvalitetscirklar 5,4 % (+ 2,9 %), i distansstudier och studier med hjälp av internet 9,0 % (+ 6,0 %) samt i konferenser och föreläsningar 12,5 % (+ 3,4 %) av alla anställda (Tabellbilaga 3).

Undersökningen omfattar företag med minst 10 anställda inom den privata sektorn år 2010, undantaget jord- och skogsbruksbranschen, utbildningsbranschen samt social- och hälsovårdsbranschen. Finlands svarsmaterial omfattar 1 560 företag som representerar totalt 16 380 företag och deras 1 150 000 anställda. En likadan undersökning genomfördes i 32 europeiska länder.

Undersökningen genomförs med ungefär fem års mellanrum och den utreder personalutbildning som bekostas av arbetsgivaren, antalet deltagare i kursutbildning, antalet utbildningsdagar i personalutbildning, utbildningsanordnare och -innehåll samt utbildningskostnader. Dessutom utreder man andra utbildningsformer än kurser samt läroavtalsutbildning, företagets utbildningsstrategier och olika hinder för anordnande av utbildning.


Källa: CVTS, Undersökning om företagens personalutbildning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Hannu Virtanen 09 1734 2514, Tarja Seppänen 09 1734 3220, cvts@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (278,7 kB)

Tabeller

Tabellbilagor


Uppdaterad 28.11.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): CVTS, Företagens personalutbildning [e-publikation].
ISSN=1797-9994. 2010. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/cvts/2010/cvts_2010_2012-11-28_tie_001_sv.html