Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Begrepp och definitioner

Annan personalutbildning

Annan personalutbildning än i kursform:

  • inplanerade utbildnings-, orienterings- eller praktikperioder, då man använder vanliga arbetsredskap antingen på arbetsplatsen eller i arbetssituationen
  • inplanerade inlärningsperioder med hjälp av arbetsrotation, arbetstagarutbyten eller utbildningskommendering
  • deltagande i studiegrupper eller kvalitetscirklar
  • självstudier och distansstudier med hjälp av ljud- och videokassetter, korrespondenskurser, datorstödda studier (inkl. studier på internet) eller någon annan form av självstudier eller distansstudier som genomförs med hjälp av en utbildningscentral
  • undervisning på konferenser, föreläsningar och seminarier samt i workshopar, som arbetstagarna deltar i för att lära sig/få utbildning.

Direkta utbildningskostnader

Till direkta utbildningskostnader räknas arvoden och avgifter till utomstående utbildningsanordnare, deltagarnas resekostnader, kost och logi samt dagtraktamenten, utbildarnas lönekostnader m.m. samt lokal-, redskaps- och materialkostnader.

Indirekta utbildningskostnader

Till indirekta utbildningskostnader räknas lönekostnader för arbetstagare som deltagit i kursformad utbildning.

Kurs (kursformad utbildning)

I CVTS-undersökningen om företagens personalutbildning avses med kursformad utbildning all på förhand planerad formell utbildning som ordnas separat (dvs. inte i anslutning till arbetet). Utbildningen bör ha ett program och en målsättning, och undervisningen bör ges av handledare, lärare eller föreläsare.

Kurser kan ordnas internt (i företagets egen planering och regi) eller externt (i en utomstående organisations planering och regi).

Till kursformad utbildning räknas inte inplanerade utbildnings-, orienterings- och praktikperioder, utbildningsperioder i form av arbetsrotation, arbetstagarutbyte eller utbildningskommendering, och inte heller utbildning vid konferenser, workshopar, föreläsningar och seminarier.

Personalutbildning (utbildning som bekostas av arbetsgivaren)

I CVTS-undersökningen om företagens personalutbildning avses med personalutbildning sådan av arbetsgivaren helt eller delvis bekostad utbildning som genomförs i kursform eller andra former av utbildning.

Kurser kan ordnas: a) internt (i företagets egen planering och regi) eller b) externt (i en utomstående organisations planering och regi).

Andra former av utbildning är c) inplanerade utbildnings-, orienterings- och praktikperioder då man använder sig av vanliga arbetsredskap antingen på arbetsplatsen eller i olika arbetssituationer, d) inplanerade utbildningsperioder i form av arbetsrotation, arbetstagarutbyte eller utbildningskommendering, e) studiegrupper eller kvalitetscirklar, f) självstudier och distansstudier med hjälp av ljud- eller videokassetter, korrespondenskurser, datorstödda studier (inkl. studier på internet) eller någon annan form av självstudier eller distansstudier som genomförs med hjälp av en utbildningscentral, g) konferenser, workshopar, föreläsningar och seminarier.

Utbildningens totalkostnader

Utbildningens totalkostnader utgörs av de sammanlagda indirekta och direkta kostnaderna, efter avdrag för erhållna understöd och utbildningsbidrag (t.ex. EU-stöd).

Utbildningsdag

I CVTS-undersökningen om företagens personalutbildning har undervisningstimmar som ordnats under avlönad arbetstid räknats ihop till utbildningsdagar. En utbildningsdag motsvarar lika många timmar som ingår i en arbetsdag.

Utbildningskostnader

Utbildningskostnaderna omfattar de sammanlagda indirekta och direkta kostnaderna för utbildning. Till indirekta utbildningskostnader räknas lönekostnader för arbetstagare som deltagit i utbildning. Till direkta utbildningskostnader räknas arvoden och avgifter till utomstående utbildningsanordnare, deltagarnas resekostnader, kost och logi samt dagtraktamenten, utbildarnas löne- kostnader m.m. samt lokal-, redskaps- och materialkostnader.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): CVTS, Företagens personalutbildning [e-publikation].
ISSN=1797-9994. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 16.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/cvts/kas_sv.html