Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Energian hinnat 2021, 2. vuosineljännes

Laatuseloste: Energian hinnat

1. Tilastotietojen relevanssi

1.1 Yhteenveto tilaston tietosisällöstä ja käyttötarkoituksesta

Energian hinnat –tilastossa esitetään tietoja energian ja energiatuotteiden hinnoista sekä energiaveroista ja veroluontoisista maksuista. Tilastoon on koottu tietoja uusiutuvien ja fossiilisten polttoaineiden hinnoista, Pohjoismaisen sähköpörssin spot-hinnoista, Suomen kotitalous- ja yritysasiakkaiden sähkön hinnoista ja energianlähteitä koskevien valmiste- ja arvonlisäverojen sekä veroluonteisten maksujen suuruuksista kuluttajahinnoissa.

1.2 Käsitteet

Tilaston keskeisiä käsitteitä on määritelty tilaston käsitetietokannassa .

1.3 Luokitukset

Tilaston laadinnassa on käytetty Tilastokeskuksen polttoaineluokitusta ja Tullin ulkomaankauppatilaston CN-nimikkeistöä.

1.4 Tietolähteet

Osa tiedoista perustuu Tilastokeskuksen omaan tiedonkeruuseen. Muita tilaston laadinnassa käytettyjä tietolähteitä ovat Energiavirasto, Energiateollisuus ry, FOEX Indexes Oy, Gasum Oy, Säteilyturvakeskus, Bioenergia ry, Öljy- ja biopolttoaineala ry (-2018), Verohallinto, Nord Pool sekä Tullin Ulkomaankauppatilasto.

2. Tilastotutkimuksen menetelmäkuvaus

Tilaston pohjana ovat viranomaisten, yritysten, energia-alan järjestöjen ja Tilastokeskuksen eri tarkoituksiin keräämät tiedot.

3. Tietojen oikeellisuus ja tarkkuus

Osa tiedoista on ennakollisia ja saattaa tarkentua lopullisten tietojen valmistuessa tulevien julkistusten yhteydessä. Ennakollinen tieto on ilmoitettu tilastossa. Hintatietoja korjataan takautuvasti, jos on saatavissa kattavampia tietoja tai alkuperäisiä tietolähteitä päivitetään.

4. Julkaistujen tietojen ajantasaisuus ja oikea-aikaisuus

Tilasto julkaistaan neljännesvuosittain 2,5 kuukautta vuosineljänneksen päättymisen jälkeen. Julkistusten ajankohdat ovat kesä-, syys-, joulu- ja maaliskuu.

Tilaston julkistamisajankohdat on ilmoitettu Tilastokeskuksen julkistamiskalenterissa ja tilaston kotisivuilla .

5. Tietojen saatavuus ja läpinäkyvyys/selkeys

Tietoja julkaistaan tilaston kotisivuilla . Yksityiskohtaisimmat aikasarjatiedot julkaistaan Tilastokeskuksen tietokantapalvelussa . Tietoja käytetään hyväksi kansainvälisissä energiakyselyissä, joita Tilastokeskus raportoi Euroopan Unionin tilastovirastolle (Eurostat) ja kansainväliselle energiajärjestölle International Energy Agency:lle (IEA). Eurostat julkaisee maakohtaisia tietoja omilla Internet-sivuillaan.

6. Tilastojen vertailukelpoisuus

Esitetyt aikasarjat ovat keskenään vertailukelpoisia lukuun ottamatta joitakin poikkeuksia, joista merkittävimmät on eriytetty omiksi muuttujikseen Tilastokeskuksen tietokantapalvelussa. Tilastossa käytetyt käsitteet ja määritelmät ovat yhteneviä muiden energia-aihealueeseen kuuluvien tilastojen käsitteiden ja määritelmien kanssa.

7. Selkeys ja eheys/yhtenäisyys

Tilastokeskuksen tietokantapalvelussa esitetyissä taulukoissa on merkitty energianlähdettä tai –tuotetta koskevan aikasarjan pituus, jos se eroaa koko taulukon aikasarjan pituudesta.


Lähde: Tilastokeskus, Energian hinnat

Lisätietoja: Ville Maljanen 029 551 2691, energia@stat.fi

Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja


Päivitetty 10.06.2021

Viittausohje:

Tilasto: Energian hinnat [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-7984. 1. vuosineljännes 2021, Laatuseloste: Energian hinnat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.10.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ehi/2021/01/ehi_2021_01_2021-06-10_laa_001_fi.html