Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 14.3.2007

Energian kokonaiskulutus kasvoi viime vuonna 8 prosenttia

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan primäärienergian kokonaiskulutus lisääntyi Suomessa viime vuonna 8 prosenttia. Energian kokonaiskulutus oli 1 480 petajoulea, mikä vastaa 35,3 miljoonaa öljytonnia. Sähkön kokonaiskulutus kasvoi 6 prosenttia. Energian kokonaiskulutuksen kasvuuun vaikutti eniten polttoaineiden käytön lisääntyminen sähkön tuotannossa. Toinen tärkeä tekijä oli teollisuuden energiatarpeen kohoaminen viime vuoden poikkeuksellisen alhaiselta tasolta.

Sähkön tuotanto kotimaassa kasvoi 16 prosenttia, 79 terawattituntiin eli lähelle vuosien 2003 ja 2004 tasoa. Polttoaineiden käyttö sähkön tuotannossa lisääntyi 70 prosenttia edellisvuodesta. Lisääntyminen johtui lauhdesähkön tuotannon yli kolminkertaistumisesta edellisvuoteen verrattuna.Laudesähkön tuotannossa käytettyjen polttoaineiden energiasisältö on yli 2,5-kertainen tuotetun sähkön energiamäärään verrattuna. Lauhdevoiman tuotanto ja vastaavasti kaikkien siinä käytettävien polttoaineiden kulutus vaihtelee runsaasti eri vuosina pohjoismaisen vesivoiman saatavuuden mukaan. Kuivina ajanjaksoina lauhdevoiman tuotanto on suurta ja runsaina vesivuosina hyvin vähäistä.

Pohjoismaiden heikon vesitilanteen takia vielä viime vuoden alussa melko suurena säilynyt sähkön nettotuonti Ruotsista ja Norjasta kääntyi nettovienniksi Pohjoismaihin. Viime vuonna sähköä vietiin Pohjoismaihin yhteensä hieman enemmän, kuin sitä tuotiin niistä Suomeen. Vaikka tuonti Venäjältä pysyi samalla tasolla kuin edellisvuonna, sähkön nettotuonti laski 11 terawattituntiin ja sen osuus sähkön kokonaiskulutuksesta väheni 13 prosenttiin.

Fossiilisten polttoaineiden kulutus kasvoi huomattavasti

Fossiilisia polttoaineita käytettiin viime vuonna 15 prosenttia ja turvetta 29 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Hiilen kulutus lisääntyi fossiilisista polttoaineista eniten, noin 68 prosenttia. Suuri kasvu johtui kivihiilen käytön moninkertaistumisesta lauhdetuotannossa. Kaikkiaan kivihiilen käyttö kaksinkertaistui edellisvuodesta. Lisäksi hiilen käyttöön mukaan laskettavien koksin sekä masuuni- ja koksikaasun kulutus kasvoi, mutta vain hieman. Maakaasun käyttö lisääntyi 8 prosenttia vuoteen 2005 verrattuna.

Myös uusiutuvan energian käyttö kasvoi edellisvuoteen verrattuna selvästi, 6 prosenttia. Puupolttoaineiden käyttö lisääntyi kaikkiaan 9 prosenttia. Eniten lisääntyi jäteliemien käyttö, 14 prosenttia, mikä johtui metsäteollisuuden tuotannon palautumisesta normaaliksi viime vuoden työtaistelun takia alhaiseksi jääneeltä tasolta. Myös teollisuuden muu puupolttoaineiden käyttö lisääntyi. Vesivoiman tuotanto laski viime vuonna 17 prosenttia. Tuulivoiman tuotanto laski 9 prosenttia.

Uusiutuvien energialähteiden osuus energian kokonaiskulutuksesta säilyi lähes edellisvuoden tasolla, 24 prosentissa. Fossiilisten polttoaineiden osuus sen sijaan kohosi selvästi, 50 prosenttiin energian kokonaiskulutuksesta.

Energian kokonaiskulutus 2005 - 2006, petajoulea

  2005
PJ
2006*
PJ
Muutos
%
Öljy 362 361 -0
Puupolttoaineet 273 299 9
Ydinenergia 244 240 -2
Maakaasu 149 161 8
Hiili 129 218 69
Turve 69 89 29
Sähkön nettotuonti 61 41 -33
Vesivoima ja tuulivoima 50 41 -17
Muut 27 30 9
Yhteensä 1 366 1 480 8

Energiasektorin hiilidioksidipäästöt lisääntyivät 22 prosenttia

Energian tuotannon ja kulutuksen hiilidioksidipäästöt kohosivat ennakkotietojen mukaan viime vuonna 22 prosenttia edellisvuodesta. Tämä johtui fossiilisten polttoaineiden ja turpeen käytön lisääntymisestä. Nämä hiilidioksidipäästöt olivat noin 65 miljoonaa tonnia, kun ne vuotta aiemmin olivat 53 miljoonaa tonnia. Energian tuotannon ja kulutuksen hiilidioksidipäästöt ylittivät 22 prosentilla myös Kioton sopimuksen perusvuoden, 1990, päästöt. Energiasektorin hiilidioksidipäästöjen osuus on keskimäärin 80 prosenttia Kioton sopimuksessa seurattavasta kasvihuonekaasupäästöjen kokonaismäärästä.

Kasvihuonekaasupäästöt 1990-2006

Energian loppukulutus kasvoi 4 prosenttia

Energian loppukäyttö eli yritysten, kotitalouksien ja muiden kuluttajien käyttöön jäänyt energia kasvoi 4 prosenttia edellisvuodesta. Loppukäytön lisääntyminen johtui teollisuuden kasvaneesta energiantarpeesta. Kasvu selittyy energiaintensiivisen teollisuuden, erityisesti metsäteollisuuden tuotannon kasvulla. Vuonna 2005 metsäteollisuuden tuotanto oli työtaistelun takia poikkeuksellisen alhainen. Muiden sektorien loppukäyttö säilyi suunnilleen edellisen vuoden tasolla.

Sähkön hinta korkealla

Pohjoismaisen sähköpörssin hinnat pysyivät lähes koko viime vuoden korkeina. Vasta vuoden lopulla hinnat laskivat selvästi, ja joulukuun keskihinnat olivat alhaisempia kuin edellisvuonna. Elokuun keskihinta Suomessa, 67,24 €/MWh, oli vain hieman vuoden vaihteen 2002-2003 huippuhintojen alapuolella. Koko vuoden hintataso oli korkeampi kuin koskaan aikaisemmin. Koti- ja maatilatalouksien tilastoidut 1. päivän listahinnat kohosivat viime vuonna 8-11 prosenttia.

Myös polttonesteiden kuluttajahinnat olivat viime vuonna keskimäärin edellisvuotta korkeampia. Raakaöljyn maailmanmarkkinahinnan tapaan hinnat olivat korkeimmillaan heinä-elokuussa. Loppuvuodesta hinnat laskivat ja olivat joulukuussa jonkin verran vuoden 2005 joulukuun hintojen alapuolla.

Lähteet: Energiaennakko 2006. Tilastokeskus
Kasvihuonekaasujen inventaario
Tietoja julkaistaan myös kauppa- ja teollisuusministeriön Energiakatsauksessa 1/2007.

Lisätietoja: Saku Slioor (09) 1734 2685, Leena Timonen (09) 1734 2518

Vastaava tilastojohtaja: Kaija Hovi

Taulukot

Liitetaulukot

Kuviot

Päivitetty 14.3.2007

Viittausohje:

Tilasto: Energian hankinta, kulutus ja hinnat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3363. 4. vuosineljännes 2006. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 17.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ehkh/2006/04/ehkh_2006_04_2007-03-14_tie_001.html