Suomen virallinen tilasto

Kasvihuonekaasut

Tuottaja: Tilastokeskus
Tiedot:

Tuorein julkistus:
Suomen kasvihuonekaasupäästöt 2019 EU:lle ja YK:n ilmastosopimukselle
19.3.2021
Suomen kasvihuonekaasupäästöt ilman LULUCF-sektoria vuonna 2019 vastasivat 53,1 miljoonaa hiilidioksidiekvivalenttitonnia (milj. t CO2-ekv.) ollen 18,2 miljoonaa tonnia vähemmän kuin vertailuvuonna 1990. Nämä kokonaispäästöt pysyivät lähes ennallaan verrattuna joulukuussa 2020 julkistettuun ennakkotietoon. Päästökaupan ulkopuoliset päästöt ylittivät EU:n asettaman päästökiintiön 0,6 milj. t CO2-ekv. Maankäyttö, maankäytön muutokset sekä metsätalous (LULUCF) - sektorin nettonielu eli poistumien ja päästöjen summa oli 14,7 milj. tonnia CO2-ekv. vuonna 2019, mutta näitä tietoja ei ole luettu mukaan kokonaispäästöihin. Nyt julkistettavat tiedot perustuvat päästötietojen raportointiin EU:lle ja YK:n ilmastosopimukselle.

Kuvaus: Tilasto koostetaan EU:lle ja YK:n ilmastosopimukselle toimitettavista päästötiedoista. Kioton pöytäkirjan mukaisten kasvihuonekaasujen vuosittainen raportointi YK:n ilmastosopimukselle sisältää määrämuotoisen päästölaskennan (raportointitaulukot, CRF-taulut) ja niihin liittyvän taustaraportin (National Inventory Report). YK:n ilmastosopimuksen ja sen alaisen Kioton pöytäkirjan lisäksi kasvihuonekaasut on raportoitava EU:lle vuosittain. Tilastokeskus toimii Suomen kansallisena inventaarioyksikkönä.
Lue koko kuvaus >>>
Asiasanat: ilmansuojelu, kasvihuonekaasut, päästöt, ilmasto.
Tilastot asiasanoittain >>>

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kasvihuonekaasut [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-6049. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 18.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/khki/index.html