Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Laatuseloste: Energian hankinta, kulutus ja hinnat

1. Tilastotietojen relevanssi

1.1 Tilastossa esitetään tietoja energian kokonaiskulutuksesta, sähkön kokonaiskulutuksesta ja hankinnasta, energian tuonnista ja viennistä, energian hinnoista sekä energiaveroista ja veroluontoisista maksuista.

1.2 Tilaston keskeisiä käsitteitä on selitetty osoitteessa: http://www.stat.fi/til/ehkh/kas.html

Tilaston laadinnassa on käytetty Tilastokeskuksen polttoaineluokitusta (http://tilastokeskus.fi/tk/tt/luokitukset/index_muut.html) ja ulkomaankauppatilaston CN-nimikkeistöä.

Osa tiedoista perustuu Tilastokeskuksen omaan tiedonkeruuseen. Muita tietolähteitä ovat Adato Energia Oy, Energiamarkkinavirasto, Energiateollisuus ry, Gasum Oy, Säteilyturvakeskus, Turveteollisuusliitto ry, Tullihallituksen Ulkomaankauppatilasto sekä Öljy- ja Kaasualan Keskusliitto.

2. Tilastotutkimuksen menetelmäkuvaus

2.1 Tilaston pohjana ovat eri viranomaisten, energia-alan järjestöjen ja Tilastokeskuksen eri tarkoituksiin keräämät tiedot. Eri lähteistä saadut tiedot korotetaan useimmissa tapauksissa kattamaan koko perusjoukko. Mikäli näin ei ole, asia ilmoitetaan kyseisen taulukon alaviitteessä. Tilastokeskuksessa tehtyjen korotusten perustana ovat yhden tai useamman edellisen vuoden kattavat tiedot.

3. Tietojen oikeellisuus ja tarkkuus

3.1 Tiedot ovat ennakollisia. Ne perustuvat osittain arvioihin ja saattavat muuttua lopullisen vuositilaston valmistuessa.

4. Julkaistujen tietojen ajantasaisuus ja oikea-aikaisuus

4.1 Tilasto julkaistaan neljä kertaa vuodessa. Kulutustiedot koskevat kumulatiivisesti jo kuluneita vuosineljänneksiä: 1., 1.-2., 1.-3. ja koko vuotta. Hintatiedoissa esitetään kullakin neljänneksellä voimassa olleita hintoja.

4.2 Tiedot ovat ennakollisia. Lopulliset vuositiedot julkaistaan kutakin vuotta koskevassa Energiatilasto-julkaisussa, joka ilmestyy tilastovuotta seuraavan vuoden loppupuolella.

5. Tietojen saatavuus ja läpinäkyvyys/selkeys

5.1 Tiedot julkaistaan Tilastokeskuksen Internet-palvelimella ja kauppa- ja teollisuusministeriön Energiakatsaus-julkaisussa.

6. Tilastojen vertailukelpoisuus

6.1 Esitetyt aikasarjat ovat keskenään vertailukelpoisia lukuun ottamatta joitakin poikkeuksia, joista merkittävimmät on erikseen merkitty kuvioihin ja taulukoihin. Tiedot ovat vertailukelpoisia muiden energia-aihealueen tilastojen kanssa.

6.2 Neljännesvuosittaiset tiedot ovat saatavissa vuosista 1990-1998 alkaen. Vuositiedot ovat Energiatilasto-julkaisun ja sen kanssa julkaistavan CD-ROM -levyn kautta saatavissa yleensä vuodesta 1970 lähtien.

7. Selkeys ja eheys/yhtenäisyys

7.1 Tilaston arviointimenetelmissä on jonkin verran eroja ennakollisen vuositilaston arviointimenetelmiin verrattuna. Vuoden 2006 aikana menetelmiä pyritään yhtenäistämään niin pitkälle, kuin se on eri valmistumisajankohtien takia mahdollista.


Päivitetty 1.9.2009

Viittausohje:

Tilasto: Energian hankinta, kulutus ja hinnat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3363. 2006, Laatuseloste: Energian hankinta, kulutus ja hinnat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 2.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ehkh/2006/ehkh_2006_2006-02-17_laa_001.html