Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 16.12.2010

Energian kokonaiskulutus nousi 8,8 prosenttia tammi-syyskuussa

Energian kokonaiskulutus oli Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan 1032 PJ eli 287 TWh tammi-syyskuussa 2010, mikä oli 8,8 prosenttia enemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Sähkön kulutus oli 63,5 TWh kolmena ensimmäisenä vuosineljänneksenä, mikä oli 8,2 prosenttia edellisvuotta enemmän. Energian kulutusta kasvattivat kylmä alkuvuosi ja teollisuustuotannon elpyminen. Fossiilisten polttoaineiden ja turpeen käytön lisääntyminen kasvatti energian tuotannon ja käytön hiilidioksidipäästöjä 15,3 prosenttia edellisvuodesta. Polttoaineiden hinnat ovat nousseet lähes vuoden 2008 tasolle. Kotimaisten polttoaineiden hintakehitys on ollut maltillisempaa.

Energian kokonaiskulutus; PJ

Energian kokonaiskulutus; PJ
Yksittäisistä energialähteistä kivihiilen kulutus kasvoi eniten 26 400 TJ eli 25,1 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna ja toiseksi eniten kasvoi metsäteollisuuden jäteliemistä saatu energia 26 200 TJ eli 14,6 prosenttia. Myös turpeen käyttö kasvoi merkittävästi 20 100 TJ eli 44,9 prosenttia.

Sähkön kulutuksen kasvu oli suurinta metalliteollisuudessa ja metsäteollisuudessa. Sähkön kotimainen tuotanto kasvoi 12 prosentti tammi-syyskuussa. Sähköä tuotettiin myös vientiin pohjoismaisille markkinoille lähes 60 prosenttia edellisvuotta enemmän. Tuotanto pohjoismaisille markkinoille kääntyi kuitenkin tuonniksi heinä-elokuussa, jolloin Venäjän sähkön tuonti oli alhaisella tasolla. Sähkön nettotuonti laski kaikkiaan 11 prosenttia. Sähkön tuotannon kasvu kohdistui erityisesti hiililauhdevoimaan, joka kasvoi 59 prosenttia edellisvuoteen verrattuna tammi-syyskuussa. Ydinenergiatuotanto laski 3,6 prosenttia.

Energian kokonaiskulutus energialähteittäin (TJ) ja CO2-päästöt (Mt)

Energialähde* 5) 1-9 / 2009* 1-9 / 2010* Muutos-%* Osuus % kokonaiskulutuksesta*
Öljy 245543 256154 4,3 25
Hiili 1) 105232 131666 25,1 13
Maakaasu 92802 102305 10,2 10
Ydinenergia 2) 181517 174906 -3,6 17
Sähkön nettotuonti 3) 32595 28994 -11,0 3
Vesi- ja tuulivoima 4) 35748 35270 -1,3 3
Turve 44850 64997 44,9 6
Puuperäiset polttoaineet 179822 205999 14,6 20
Muut 30640 32106 4,8 3
Energian kokonaiskulutus 948748 1032396 8,8 100
Ulkomaanliikenne 24117 22792 -5,5  
Energiasektorin CO2-päästöt 37 42 15,3  
1) Hiili: sisältää kivihiilen, koksin sekä masuuni- ja koksikaasun.
2) Sähköntuotannon yhteismitallistaminen polttoaineiden kanssa: Ydinvoima: 10,91 TJ/GWh (kokonaishyötysuhde 33 %)
3) Sähköntuotannon yhteismitallistaminen polttoaineiden kanssa: Vesi- ja tuulivoima sekä sähkön nettotuonti: 3,6 TJ/GWh (100 %)
4) Sähköntuotannon yhteismitallistaminen polttoaineiden kanssa: Vesi- ja tuulivoima sekä sähkön nettotuonti: 3,6 TJ/GWh (100 %)
5) *Alustava tieto — sisältää kaikki puuperäiset polttoaineet

Energian hinnat nousussa

Kotimaisten polttoaineiden hintakehitys on ollut maltillisempaa kuin tuontipolttoaineiden. Jyrsinturpeen hinta on laskenut johtuen paremmasta tarjonnasta. Turpeen, metsähakkeen ja –murskeen hinnat ovat laskeneet noin kolme ja puoli prosenttia vuoden kolmannella vuosineljänneksella verrattuna vuotta aiempaan. Kuluttajapelletin hinta laski marraskuussa 1,2 prosenttia.

Öljyn kulutus kasvoi 4,3 prosenttia kolmena ensimmäisenä vuosineljänneksenä vuotta aiempaan. Moottoribensiinin ja dieselin hinta on lähestynyt vuoden 2008 huippuhintoja, niiden hinnat ovat kallistuneet 12–15 prosenttia viimevuodesta. Eniten ovat kallistuneet kevyt- ja raskaspolttoöljy, noin 30 prosenttia.

Kylmä talvi, huono vesitilanne Pohjoismaissa ja kysynnän kasvu nostivat pörssisähkön hintaa voimakkaasti. Suomen aluehinta pohjoismaisessa sähköpörssissä on ollut keskimäärin lähes 50 prosenttia kalliimpaa tammi-syyskuussa vuotta aiempaan. Kuluttajahinnat ovat nousseet hitaammin, mutta ovat kallistuneet kymmenisen prosenttia syksyllä edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Kivihiilen hinta on noussut koko vuoden ajan, mutta on edelleen edullisempaa kuin loppuvuodesta 2008. Maakaasun hinta on noussut noin kaksikymmentä prosenttia ja saavuttanut vuoden 2008 loppuvuoden tason. Arvolisäveron muutos nosti osaltaan kuluttajahintoja heinäkuun alusta.


Lähde: Tilastokeskus, Energian hankinta, kulutus ja hinnat

Lisätietoja: Pentti Wanhatalo 09 1734 2685, energia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds

Julkaisu pdf-muodossa (12 sivua 385,8 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 16.12.2010

Viittausohje:

Tilasto: Energian hankinta, kulutus ja hinnat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3363. 3. vuosineljännes 2010. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ehkh/2010/03/ehkh_2010_03_2010-12-16_tie_001_fi.html