Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Laatuseloste: Innovaatiotutkimus 2002

1. Tilastotietojen relevanssi

1.1 Tilaston tietosisältö ja käyttötarkoitus

Innovaatiotutkimus 2002 toteutettiin edellistä, vuoden 2000 innovaatiotutkimusta, suppeampana. Tutkimus toteutettiin yritysten tutkimus- ja kehittämistilaston yhteydessä ja siihen sisällytettiin kysymykset innovaatiotoiminnan keskeisimmistä tiedoista; tuote- ja prosessi-innovaatiot, innovaatioprojektit sekä innovaatiotoimintaan liittyvä yhteistyö.

Tietoja käyttävät muun muassa viranomaiset ja tutkijat niin innovaatiotoiminnan laajuuden ja luonteen analysoinnissa kuin innovaatiopolitiikan taustamateriaalina. Tietoja käytetään sekä kansallisesti että kansainvälisesti.

1.2 Keskeiset käsitteet, käytetyt luokitukset, tiedonantajat sekä tietojen kerääjä

Innovaatiotutkimuksen keskeisiä käsitteitä ovat innovaatio ja innovaatiotoiminta (Innovaatio on yrityksen markkinoille tuoma uusi tai olennaisesti parannettu tuote (tavara tai palvelu). Innovaatioita ovat myös käyttöön otetut uudet tai olennaisesti parannetut tuotantomenetelmät. Innovaation perustana voi olla jokin uusi teknologia, entisten teknologioiden uusi sovellus tai yrityksen hankkiman uuden tiedon hyödyntäminen. Innovaatiotoiminnalla tarkoitetaan kaikkia niitä toimenpiteitä, jotka tuottavat tai joiden tavoitteena on tuottaa uusia tai parannettuja tuotteita tai prosesseja eli innovaatioita.)

Toimialajaottelu perustuu Tilastokeskuksen luokitukseen Toimialaluokitus 2002 (Tilastokeskus, Käsikirjoja 4, Helsinki 2002).

Tutkimuskohteena oli suomalaisyritysten innovaatiotoiminnan laajuus vuosina 2000-2002. Tilasto kattaa sekä innovaatiotoimintaa harjoittaneet yritykset että yritykset, joilla ei ollut innovaatiotoimintaa kyselyn tarkoittamalla ajanjaksolla.

Tilastoyksikkö on yritys, joissakin tapauksissa konserni tai konsernin Suomessa toimiva osa. Tietojen kerääjä oli Tilastokeskus.

1.3 Lait ja asetukset

Tilaston tuotanto perustuu tilastolakiin (62/94).

2. Tilastotutkimuksen menetelmäkuvaus

Innovaatiotutkimuksen tiedot kerättiin yritysten tutkimus- ja kehittämistilaston tietojen yhteydessä. Perusjoukkona oli yritysrekisteriin pohjautuvan yritysten rakennetilaston tuotantotietokannan valikoidut toimialat. Ensimmäisessä vaiheessa perusjoukosta muodostettiin paneeli yrityksistä, jotka olivat ilmoittaneet t&k-menoja vuoden 2001 kyselyssä. Paneelia täydennettiin Tekesin tutkimus- ja tuotekehitystukea saaneilla yrityksillä. Kysely lähetettiin kaikille paneeliin kuuluville yrityksille.

Muista perusjoukon yrityksistä tietoja kerättiin otoksella. Otoskehikkona olivat perusjoukkoon paneelin muodostamisen jälkeen jääneet yritykset. Otoskehikon kaikki yli 100 työntekijän yritykset sisällytettiin kyselyyn. Työntekijämäärältään 10-99 henkilön yritysten osalta käytettiin otantaa. Otanta-asetelmana oli toimialan ja kokoluokan mukaan ositettu yksinkertainen satunnaisotanta. Kokoluokkien ositteet olivat 10-19, 20-49 ja 50-99. Koska innovaatiotutkimuksessa innovatiivisten yritysten osuus lasketaan kaikista yrityksistä, otososiossa laskettiin kullekin ositteelle painokerroin jakamalla ositteen kaikkien yritysten lukumäärä vastanneiden yritysten lukumäärällä.

Tutkimuksen tiedot kerättiin postikyselynä.

3. Tietojen oikeellisuus ja tarkkuus

Kysely ohjeistettiin innovaatioiden yleismääritelmillä. Yleiset määritelmät jättävät yritykselle kuitenkin tulkinnanvaraa, joka osaltaan saattaa vaikuttaa mittausvirheenä tutkimuksen tuloksiin.

4. Julkaistujen tietojen ajantasaisuus ja oikea-aikaisuus

Innovaatiotutkimus tehdään joka toinen vuosi - vuorotellen suppeampana ja laajempana. Tämä oli Tilastokeskuksen viides innovaatiotutkimus.

5. Tietojen saatavuus ja läpinäkyvyys/selkeys

Tutkimuksen tulokset on julkaistu julkaisussa 'Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2002'.

6. Tilastojen vertailukelpoisuus

Tilasto oli vertailukelpoinen vuoden 2000 tilastoon, mutta ei aiempiin tilastoihin mm. määritelmiin tehtyjen muutosten vuoksi.

7. Selkeys ja eheys/yhtenäisyys

Tilastojulkaisussa ja ko. internetsivuilla on kuvattu käytetyt määritelmät ja rajaukset.


Päivitetty 2.2.2006

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Innovaatiotoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-4380. 2002, Laatuseloste: Innovaatiotutkimus 2002 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/inn/2002/inn_2002_2006-02-01_laa_001.html