Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

2. Tuote- ja prosessi-innovaatioihin liittyvä innovaatiotoiminta 2006–2008

Tuote- ja prosessi-innovaatioihin liittyvää innovaatiotoimintaa harjoitti vuosina 2006–2008 kaikkiaan 47 prosenttia kaikista tutkimuksen kohteena olleista yrityksistä. Innovaatiotoimintaa harjoittavaksi yritykseksi katsotaan yritys, joka on ottanut käyttöönsä innovaatioita tai jolla on ollut näiden käyttöönottoon tähtäävää toimintaa. Lähes kaikki tuote- ja prosessi-innovaatioihin liittyvää innovaatiotoimintaa harjoittaneista – 43 prosenttia kaikista yrityksistä – otti myös käyttöönsä tuote- tai prosessi-innovaatioita.

Kuten aiemminkin, innovaatiotoiminta oli teollisuusyrityksissä palveluyrityksiä yleisempää. Innovaatiotoimintaa harjoittaneiden osuus oli teollisuudessa 53 prosenttia ja palveluissa 41 prosenttia.

Yleispiirteinä voidaan havaita myös, että innovaatiotoiminta yleistyy yrityskoon kasvaessa ja konserniyrityksissä – etenkin ulkomaisiin konserneihin kuuluvissa yrityksissä – innovaatiotoiminta on yleisempää kuin itsenäisissä yrityksissä. Ulkomaisiin konserneihin kuuluvista yrityksistä kaikkiaan 61 prosenttia ilmoitti harjoittaneensa innovaatiotoimintaa vuosina 2006–2008, kun kotimaisiin konserneihin kuuluvien yritysten osalta vastaava osuus oli 52 prosenttia itsenäisten yritysten osalta osuuden oltua 42 prosenttia.

Innovaatiotoiminnan yleisyys teollisuudessa toimialoittain 2006–2008, osuus yrityksistä

Innovaatiotoiminnan yleisyys teollisuudessa toimialoittain 2006–2008, osuus yrityksistä

Innovaatiotoiminnan yleisyys palveluissa toimialoittain 2006–2008, osuus yrityksistä

Innovaatiotoiminnan yleisyys palveluissa toimialoittain 2006–2008, osuus yrityksistä

Tuoteinnovaatioiden käyttöönotto ja niiden osuus yritysten liikevaihdosta

Yrityksistä kaikkiaan lähes kolmannes ilmoitti tuoneensa markkinoille tuoteinnovaation tai -innovaatioita vuosina 2006–2008. Tuoteinnovaatioita markkinoille tuoneiden osuus oli teollisuudessa 33 prosenttia ja palveluissa 28 prosenttia.

Tavarainnovaatioita ilmoitti 22 prosenttia yrityksistä; teollisuudessa 29 prosenttia ja palveluissa 15 prosenttia. Palveluinnovaatioita oli tuonut markkinoille vajaa viidennes yrityksistä, 17 prosenttia; teollisuudessa 14 prosenttia ja palveluissa 21 prosenttia. Vajaa kolmannes tuoteinnovaatioita markkinoille tuoneista ilmoitti sekä tavara- että palveluinnovaatioista.

Tuoteinnovaatiot kehitetään edelleen pääasiallisesti yrityksessä tai omassa konsernissa, sillä kaksi kolmesta innovoineesta ilmoitti innovaatioiden ensisijaisen kehittäjän olleen oma yritys tai oma konserni.

Tuoteinnovaatioiden kehittäjät henkilöstön suuruusluokan mukaan teollisuudessa ja palveluissa 2006–2008, osuus tuoteinnovaatioita markkinoille tuoneista

Tuoteinnovaatioiden kehittäjät henkilöstön suuruusluokan mukaan teollisuudessa ja palveluissa 2006–2008, osuus tuoteinnovaatioita markkinoille tuoneista

Innovoineista yrityksistä kaikkiaan 57 prosenttia oli tuonut markkinoille sellaisia tuoteinnovaatioita, jotka olivat markkinoiden kannalta uusia. Kolme neljästä innovoineesta ilmoitti innovaatioista, jotka olivat uusia ainoastaan oman yrityksen kannalta. Kaikista tuoteinnovaatioita ilmoittaneista 43 prosenttia oli tuonut markkinoille vain sellaisia innovaatioita, jotka olivat uusia ainoastaan oman yrityksen kannalta, 24 prosenttia oli tuonut markkinoille ainoastaan markkinoiden kannalta uusia tuotteita ja 33 prosenttia ilmoitti sekä oman yrityksen kannalta uusista että markkinoiden kannalta uusista tuotteista.

Vuonna 2008 noin 16 prosenttia yritysten yhteenlasketusta liikevaihdosta kertyi vuosina 2006–2008 markkinoille tuoduista innovaatioista. Teollisuudessa tuoteinnovaatioiden osuus liikevaihdosta oli 21 prosenttia ja palveluissa seitsemän prosenttia. Markkinoille uusista tuotteista saatu liikevaihto edusti 40 prosenttia innovaatioista kertyneestä liikevaihdosta.

Prosesseihin liittyvä innovointi

Yritykset ottivat prosessi-innovaatioita käyttöönsä hieman tuoteinnovaatioita yleisemmin vuosina 2006–2008, sillä kaikista yrityksistä 34 prosenttia ilmoitti prosessi-innovaatioista. Teollisuudessa prosessi-innovaatioita käyttöönottaneiden osuus oli 39 prosenttia. Palveluissa vastaava osuus oli 30 prosenttia.

Prosessi-innovaatiot kohdistuivat yleisimmin valmistus- ja tuotantomenetelmiin sekä prosesseihin liittyviin tukitoimintoihin. Uusia valmistus- tai tuotantomenetelmiä oli ottanut käyttöönsä 23 prosenttia yrityksistä – teollisuudessa 31 prosenttia ja palveluissa 14 prosenttia. Tukitoimintoja koskevia innovaatioita oli ottanut käyttöönsä 21 prosenttia yrityksistä – teollisuudessa 21 prosenttia ja palveluissa 22 prosenttia. Logistiikkaratkaisuihin tai toimitus- ja jakelumenetelmiin liittyviä innovaatioita ilmoitti 12 prosenttia kaikista yrityksistä.

Prosessi-innovaatioiden kehittäjä on usein joku muu taho kuin niiden käyttöönottaja. Prosessi-innovaatioita käyttöönottaneista 53 prosenttia ilmoitti innovaatioiden ensisijaisen kehittäjän olleen oma yritys tai oma konserni, 37 prosenttia ilmoitti kehittäjän olleen oma yritys yhdessä muiden toimijoiden kanssa ja yhdeksän prosenttia ilmoitti innovaatioiden ensisijaiseksi kehittäjäksi muut yritykset tai laitokset.

Prosessi-innovaatioiden kehittäjät henkilöstön suuruusluokan mukaan teollisuudessa ja palveluissa 2006–2008, osuus prosessi-innovaatioita käyttöön ottaneista

Prosessi-innovaatioiden kehittäjät henkilöstön suuruusluokan mukaan teollisuudessa ja palveluissa 2006–2008, osuus prosessi-innovaatioita käyttöön ottaneista

Keskeytyneet ja käynnissä olleet innovaatiohankkeet

Neljäsosalla kaikista yrityksistä oli ollut vuosina 2006–2008 toimia tai projekteja, joiden tavoitteena oli kehittää tuote- tai prosessi-innovaatiota, mutta jotka olivat joko keskeytyneet tarkasteluajanjakson aikana tai eivät olleet vielä valmistuneet vuoden 2008 loppuun mennessä. Teollisuudessa tällaisia hankkeita oli noin 30 prosentilla yrityksistä, palveluissa noin 20 prosentilla yrityksistä.

Lähes kaikki tällaisia toimia ilmoittaneista ilmoitti edelleen vuoden 2008 lopussa jatkuneista projekteista. Sen sijaan reilu kolmannes – kymmenen prosenttia kaikista yrityksistä – ilmoitti projekteista, jotka olivat keskeytyneet ennen valmistumistaan.

Innovaatiotoimet ja -menot

Innovaatiotoimet käsittävät tutkimus- ja kehittämistoiminnan lisäksi koneiden ja laitteiden hankinnan sekä osaamisen hankinnan ja koulutuksen, kun näiden nimenomaisena tavoitteena on kehittää tai käyttöönottaa tuote- tai prosessi-innovaatioita. Innovaatiotoimiin lasketaan myös toimet innovaatioiden markkinoille tuomiseksi sekä muut tarvittavat toimet innovaatioiden käyttöönottamiseksi, kuten erilaiset selvitykset, testaaminen ja tekniset valmistelutoimet.

Noin kolme neljästä vuosina 2006–2008 tuote- ja prosessi-innovaatioihin liittyvää innovaatiotoimintaa harjoittaneesta yrityksestä ilmoitti harjoittaneensa omaa tutkimus- ja kehittämistoimintaa. Hieman yli puolet näistä ilmoitti tutkimus- ja kehittämistoiminnan olleen säännöllistä. Noin puolet kaikista innovaatiotoimintaa harjoittaneista oli tilannut tutkimus- ja kehittämistoimintaa yrityksen ulkopuolelta. Kaikkiaan noin 80 prosenttia innovaatiotoimintaa harjoittaneista ilmoitti vuosina 2006–2008 tutkimus- ja kehittämistoimintaa, joko omaa tai yrityksen ulkopuolelta tilattua.

Koneita, laitteita, atk-laitteita ja -ohjelmistoja uusien tai olennaisesti parannettujen tuotteiden ja prosessien kehittämiseksi ilmoitti hankkineensa 75 prosenttia innovaatiotoimintaa harjoittaneesta. Yrityksen ulkopuolista osaamista, kuten patentteja ja ei-patentoituja keksintöjä tai tietotaitoa ja muuta osaamista, oli hankkinut kaikkiaan 42 prosenttia innovaatiotoimintaa harjoittaneista. Noin 40 prosenttia oli järjestänyt tai tilannut innovaatiotoimintaan liittyvää koulutusta ja 38 prosenttia ilmoitti toimista liittyen innovaatioiden markkinoille tuomiseen. Yhtälailla, 38 prosentilla innovaatiotoimintaa harjoittaneista oli ollut muita, edellä mainitsemattomia toimia innovaatioiden käyttöönottamiseksi.

Yritykset ilmoittivat omaan tutkimus- ja kehittämistoimintaan, yrityksen ulkopuolelta tilattuun tutkimus- ja kehittämistoimintaan, innovaatiotoimintaan liittyviin kone- ja laitehankintoihin ja osaamisen hankintaan liittyviä innovaatiomenoja kaikkiaan seitsemän miljardia euroa vuonna 2008. Yritysten oman tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot olivat kaikkiaan noin 4,6 miljardia euroa. Yritykset tilasivat muilta tutkimus- ja kehittämistoimintaa noin yhdellä miljardilla eurolla. Innovaatiotoimintaan liittyvistä kone- ja laitehankinnoista kertyi kaikkiaan lähes 1,3 miljardia euroa ja osaamisen hankinnasta vajaa 200 miljoonaa euroa.

Teollisuudessa yritysten yhteenlasketut innovaatiomenot olivat lähes 5,9 miljardia euroa, tutkimuksen kohteena olleilla palvelutoimialoilla reilu 1,1 miljardia euroa.

Innovaatiotoiminnan menojen jakauma teollisuudessa 2008

Innovaatiotoiminnan menojen jakauma teollisuudessa 2008

Innovaatiotoiminnan menojen jakauma palveluissa 2008

Innovaatiotoiminnan menojen jakauma palveluissa 2008

Noin kolmannes innovaatiotoimintaa harjoittaneesta oli saanut vuosina 2006–2008 julkista rahoitustukea innovaatiotoimintaansa. Teollisuudessa tukea saaneiden osuus oli 46 prosenttia, palveluissa 20 prosenttia.

Paikallis- tai alueviranomaisilta tukea oli saanut kahdeksan prosenttia innovaatiotoimintaa harjoittaneista. Valtiolta tukea saaneiden osuus oli 29 prosenttia ja Euroopan unionilta tukea saaneiden osuus seitsemän prosenttia. Valtion ja EU:n tukea saivat suuret yritykset pieniä yleisemmin, sen sijaan pienemmät yritykset saivat paikallis- tai alueviranomaistasolta rahoitustukea suuria suhteellisesti yleisemmin.

Innovaatiotoiminnan tietolähteet

Oma yritys tai oma konserni on edelleen merkittävin tietolähde innovaatiotoiminnassa; 96 prosenttia innovaatiotoimintaa harjoittaneista konserniyrityksistä oli käyttänyt omaa yritystä tai omaa konsernia tietolähteenä ja 65 prosenttia näistä arvioi oman yrityksen tai konsernin merkitykseltään suurena lähteenä.

Seuraavaksi tärkeimmät tietolähteet vuosina 2006–2008 olivat asiakkaat ja laitteiden ja materiaalien toimittajat. Asiakkaiden merkitys koetaan yleisimmin suurena tai kohtalaisena, laite- ja materiaalitoimittajat mainittiin useimmiten kohtalaisen merkittävinä lähteinä.

Suhteellisesti vähiten kyselyssä mainituista tietolähteistä vuosina 2006–2008 käytettiin julkisia ja yksityisiä voittoa tavoittelemattomia tutkimuslaitoksia, yliopistoja ja ammattikorkeakouluja sekä toimialajärjestöjä. Niitä tietolähteinä hyödyntäneiden osuudet olivat vastaavasti 51, 59 ja 64 prosenttia innovaatiotoimintaa harjoittaneista.

Eri tietolähteiden käyttö ja niiden merkitys näyttäytyivät samankaltaisina teollisuudessa ja palveluissa.

Yhteistyö innovaatiotoiminnassa

Tärkeimpiä yhteistyökumppaneita innovaatiotoiminnassa ovat asiakkaat ja laite- ja materiaalitoimittajat sekä konserniyrityksille oman konsernin muut yritykset. Vuosina 2006–2008 tuote- ja prosessi-innovaatioihin liittyvää innovaatiotoimintaa harjoittaneista kaikkiaan noin kolmannes ilmoitti yhteistyöstä laite- ja materiaalitoimittajien kanssa. Yhtälailla, noin kolmannes ilmoitti tehneensä innovaatiotoimintaan liittyvää yhteistyötä asiakkaiden kanssa. Innovaatiotoimintaa harjoittaneista konserneihin kuuluvista yrityksistä 40 prosenttia oli tehnyt yhteistyötä omaan konserniinsa kuuluvien yritysten kanssa.

Suhteellisesti vähiten yhteistyötä ilmoitettiin julkisten ja yksityisten voittoa tavoittelemattomien tutkimuslaitosten kanssa. Näiden kanssa yhteistyötä tehneistä valtaosa ilmoitti yhteistyön merkityksen olleen vähäinen.

Innovaatiotoimintaan liittyvä yhteistyö kumppanin mukaan 2006–2008, osuus innovatiotoimintaa harjoittaneista

Innovaatiotoimintaan liittyvä yhteistyö kumppanin mukaan 2006–2008, osuus innovatiotoimintaa harjoittaneista

Kaikkiaan 37 prosenttia innovaatiotoimintaa harjoittaneista ilmoitti tehneensä innovaatiotoimintaan liittyvää yhteistyötä. Lähes kaikilla näistä yrityksistä oli yhteistyökumppaneita Suomessa, noin 70 prosentilla muualla Euroopassa. Yhteistyötä tehneistä vajaalla kolmanneksella oli yhteistyökumppaneita Yhdysvalloissa ja vajaa viidennes ilmoitti yhteistyökumppaneista Kiinassa. Kuusi prosenttia yhteistyötä tehneistä ilmoitti Intiassa sijaitsevista kumppaneista ja viidenneksellä oli yhteistyökumppaneita muilla kuin edellä mainituilla alueilla.

Innovaatiotoiminnan tavoitteet

Tuote- ja prosessi-innovaatioihin liittyvän innovaatiotoiminnan tavoitteiksi tutkimuksessa mainittiin suhteellisesti yleisimmin tuotteiden laadun parantaminen ja tuotevalikoiman laajentaminen. Yksi keskeisistä tavoitteista on luonnollisesti myös markkinaosuuden kasvattaminen.

Yhtälailla, tuotannon joustavuuden lisääminen ja tehokkuuden parantaminen ovat myös keskeisiä toiminnan kehittämisessä; noin 90 prosenttia innovaatiotoimintaa harjoittaneista katsoi nämä – joustavuuden parantamisen ja yksikkökustannusten alentamisen – innovaatiotoimintansa tavoitteiksi.


Lähde: Innovaatiotoiminta 2008, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mervi Niemi (09) 1734 3263, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 10.6.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Innovaatiotoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-4380. 2008, 2. Tuote- ja prosessi-innovaatioihin liittyvä innovaatiotoiminta 2006–2008 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 9.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/inn/2008/inn_2008_2010-06-10_kat_002_fi.html