Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Laatuseloste: Innovaatiotoiminta 2010

1. Tilastotietojen relevanssi

1.1 Tilaston tietosisältö ja käyttötarkoitus

Tilasto sisältää tietoja tuote- ja prosessi-innovaatioihin liittyvän innovaatiotoiminnan yleisyydestä yrityksissä ja ko. innovaatiotoiminnan luonteesta (kuten innovaatioyhteistyö ja innovaatiotoiminnan tietolähteet) sekä tietoja mm. markkinointi- ja organisaatioinnovaatioiden käyttöönoton yleisyydestä. Innovaatiotoiminnan laajuutta ja luonnetta kuvataan muun muassa yritysten suuruusluokan ja toimialan mukaan. Tiedot on kerätty vähintään kymmenen henkilöä työllistäviltä yrityksiltä.

Innovaatiotutkimus 2010 on osa Eurostatin koordinoimaa EU:n jäsenmaiden yhteishanketta Community Innovation Survey (CIS2010).

Tietoja käyttävät muun muassa tutkijat ja viranomaiset niin innovaatiotoiminnan laajuuden ja luonteen analysoinnissa kuin innovaatiopolitiikan taustamateriaalina. Tietoja käytetään sekä kansallisesti että kansainvälisesti.

1.2 Keskeiset käsitteet, käytetyt luokitukset, tiedonantajat sekä tietojen kerääjä

Innovaatiotutkimuksen keskeisiä käsitteitä ovat innovaatio ja innovaatiotoiminta. Innovaatio on yrityksen markkinoille tuoma uusi tai olennaisesti parannettu tuote (tavara tai palvelu). Innovaatioita ovat myös yrityksen käyttöönottamat uudet tai olennaisesti parannetut prosessit, kuten tuotantomenetelmät, logistiikkajärjestelmät ja jakelumenetelmät. Innovaatiotoiminnalla tarkoitetaan kaikkia niitä toimenpiteitä, jotka tuottavat tai joiden tavoitteena on tuottaa uusia tai parannettuja tuotteita tai prosesseja eli innovaatioita. Innovaatiotoimintaa harjoittaneiksi yrityksiksi on laskettu innovaatioita tehneiden yritysten lisäksi ne, joilla on ollut innovaatioiden kehittämiseen tähtääviä, joko edelleen tarkastelujakson jälkeen jatkuneita tai jo tarkastelujaksolla keskeytyneitä projekteja.

Innovaatiotutkimuksen innovaatiokäsite on laajennettu kattamaan tuote- ja prosessi-innovaatioiden lisäksi myös markkinointi- ja organisaatioinnovaatiot. Niillä tarkoitetaan yrityksen käyttöönottamia uusia markkinointi- ja organisatorisia menetelmiä, joita yritys ei ole aiemmin käyttänyt tai jotka olennaisesti eroavat yrityksen aiemmin käyttämistä menetelmistä. Organisaatioinnovaatio on uuden organisatorisen menetelmän käyttöönotto yrityksen liiketoimintakäytännöissä (ml. tiedonhallinta), työorganisaatiossa tai ulkoisissa suhteissa. Markkinointi-innovaatio taas edellyttää olennaisia muutoksia tuotteen muotoilussa (design) tai pakkauksessa, tuotesijoittelussa, myynninedistämisessä tai hinnoittelussa.

Tilastossa tarkastellaan tuote- ja prosessi-innovaatioihin liittyvän innovaatiotoiminnan harjoittamisen lisäksi näin ollen myös laajan määritelmän mukaista innovaatiotoimintaa harjoittaneiden yritysten osuutta. Tähän lasketaan mukaan yritykset, jotka ovat tarkasteluajanjakson aikana eli viimeksi kuluneen kolmen vuoden aikana tuoneet markkinoille tuoteinnovaation tai jotka ovat ottaneet käyttöönsä prosessi-innovaation tai joilla on ollut näihin tähtäävää toimintaa tai jotka ovat ottaneet käyttöönsä organisaatio- tai markkinointi-innovaation tai -innovaatioita.

Keskeiset käsitteet perustuvat OECD:n ja Eurostatin määritelmiin.

Toimialajaottelu perustuu Tilastokeskuksen luokitukseen Toimialaluokitus TOL 2008 (Tilastokeskus, Käsikirjoja 4, Helsinki 2008).

Innovaatiotutkimuksen kohteena on aina kolmen vuoden ajanjakso; tutkimuksen kvalitatiiviset tiedot kerätään kattaen koko kolmen vuoden periodi, mutta tutkimuksen kvantitatiiviset tiedot (kuten tuoteinnovaatioiden liikevaihto-osuus) kysytään ainoastaan periodin viimeisimmältä vuodelta eli tutkimuksen tilastovuodelta. Nyt tutkimuksen kohteena oli yritysten innovaatiotoiminta vuosina 2008–2010.

Tilastoyksikkö on yritys, joissakin tapauksissa konserni tai konsernin Suomessa toimiva osa. Tietojen kerääjä on Tilastokeskus.

1.3 Lait ja asetukset

Tilaston tuotanto perustuu tilastolakiin (280/2004). Euroopan Unionin asetukset edellyttävät osaltaan kyseessä olevien tietojen keruuta (Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös (No 1608/2003/EC) ja EU:n komission implementointiasetus (No 1450/2004)).

2. Tilastotutkimuksen menetelmäkuvaus

Tutkimuksen perusjoukko oli vähintään kymmenen henkilön yritykset seuraavilta toimialoilta (Toimialaluokitus TOL 2008):
- Kaivostoiminta ja louhinta (B 05–09)
- Teollisuus (C 10–33)
- Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta (D 35)
- Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito (E 36–39)
- Tukkukauppa, pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa (46)
- Kuljetus ja varastointi (H 49–53)
- Kustannustoiminta (58)
- Televiestintä (61)
- Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta (62)
- Tietopalvelutoiminta (63)
- Rahoitus- ja vakuutustoiminta (64–66)
- Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi (71)

Suomen tutkimuksessa olivat mukana tällä kerralla myös terveys- ja sosiaalipalvelut eli seuraavat toimialat (Toimialaluokitus TOL 2008):
- Terveyspalvelut (86)
- Sosiaalihuollon laitospalvelut (87)
- Sosiaalihuollon avopalvelut (88)

Otantakehikkona käytettiin Tilastokeskuksen yritysrekisteriin perustuvaa tietokantaa. Tutkimukseen sisällytettiin kaikki otantakehikon vähintään 250 henkilöä työllistävät yritykset. Alle 250 henkilön yrityksistä tehtiin ositettu yksinkertainen satunnaisotanta, jonka ositteina olivat yrityksen henkilöstön suuruusluokka ja toimiala.

Kyselyn perusjoukko, yritysten määrät ja vastausprosentit henkilöstön suuruusluokan mukaan

Toimiala Henkilöstön suuruusluokka Kehikko Kysely Peitto-% Ylipeitto Vastanneet Vastaus-%
Kaikki toimiala t Kaikki yritykset 8222 3163 38,5 55 2187 70,3
Teollisuus 10-49 2846 904 31,8 12 576 64,6
50-249 873 473 54,2 9 349 75,2
250- 236 236 100,0 0 204 86,4
Kaikki yritykset 3955 1613 40,8 21 1129 70,9
Palvelut 10-49 3484 1061 30,5 25 683 65,9
50-249 618 324 52,4 8 249 78,8
250- 165 165 100,0 1 126 76,8
Kaikki yritykset 4267 1550 36,3 34 1058 69,7

Kyselyn perusjoukko, yritysten määrät ja vastausprosentit toimialan mukaan

Toimiala Kehikko Kysely Peitto-% Ylipeitto Vastanneet Vastaus-%
Kaivostoiminta ja louhinta 70 35 50,0 0 26 74,3
Elintarvikkeiden ja juomien valmistus 346 148 42,8 1 101 68,7
Tekstiilien valmistus 58 23 39,7 0 15 65,2
Vaatteiden valmistus 43 18 41,9 0 15 83,3
Nahan ja nahkatuotteiden valmistus 23 14 60,9 0 10 71,4
Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus 274 103 37,6 5 64 65,3
Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus 73 39 53,4 0 30 76,9
Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen 158 60 38,0 1 39 66,1
Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus 123 71 57,7 1 59 84,3
Kumi- ja muovituotteiden valmistus 192 77 40,1 0 61 79,2
Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus 152 64 42,1 1 40 63,5
Metallien jalostus 54 31 57,4 0 28 90,3
Metallituotteiden valmistus (pl, koneet ja laitteet) 789 266 33,7 3 160 60,8
Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus 128 57 44,5 0 38 66,7
Sähkölaitteiden valmistus 157 63 40,1 1 46 74,2
Muiden koneiden ja laitteiden valmistus 431 179 41,5 2 131 74,0
Moottoriajoneuvojen, perä- ja puoliperävaunujen valmistus 78 32 41,0 0 20 62,5
Muiden kulkuneuvojen valmistus 63 28 44,4 0 21 75,0
Huonekalujen valmistus 160 56 35,0 0 36 64,3
Muu valmistus 69 26 37,7 2 18 75,0
Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus 181 66 36,5 0 48 72,7
Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta 160 70 43,8 0 66 94,3
Veden otto, puhdistus ja jakelu 65 35 53,8 2 23 69,7
Viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto 108 52 48,1 2 34 68,0
Tukkukauppa (pl, moottoriajoneuvot ja -pyörät) 1273 444 34,9 13 317 73,5
Kuljetus ja varastointi 1238 448 36,2 11 248 56,8
Posti- ja kuriiritoiminta 39 18 46,2 0 11 61,1
Kustannustoiminta 183 77 42,1 1 57 75,0
Televiestintä 61 26 42,6 0 20 76,9
Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta 472 173 36,7 4 124 73,4
Tietopalvelutoiminta 50 20 40,0 2 12 66,7
Rahoituspalvelut 276 106 38,4 2 88 83,8
Vakuutus-, jälleenvakuutus- ja eläkevakuutustoiminta 63 28 44,4 0 25 89,3
Rahoitusta ja vakuuttamista palveleva toiminta 82 28 34,1 0 22 78,6
Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 530 182 34,3 1 134 74,0
Kaikki toimialat 8222 3163 38,5 55 2187 70,3

Kyselyn perusjoukko, yritysten määrät ja vastausprosentit terveys- ja sosiaalipalveluiden toimialoilla

Toimiala Kehikko Kysely Peitto-% Ylipeitto Vastanneet Vastaus-%
Terveyspalvelut 210 81 38,6 2 53 67,1
Sosiaalihuollon laitospalvelut 429 142 33,1 3 105 75,5
Sosiaalihuollon avopalvelut 116 40 34,5 2 32 84,2
Terveys- ja sosiaalipalvelut 755 263 34,8 7 190 74,2

Tutkimuksen tiedot kerättiin Eurostatin kehittämän mallin mukaan laaditulla lomakkeella. Pääasiallisin tietojen toimitustapa oli sähköinen lomake, jonka lisäksi yritysten oli mahdollista antaa vastauksensa myös paperilomakkeella. Kyselyn vastausprosentti oli kokonaisuudessaan 71.

Tietoja tarkistettiin ja korjattiin pyytämällä lisätietoja yrityksistä ja vertaamalla aineistoa yritysten tutkimus- ja kehittämistoimintatilastoon sekä Tilastokeskuksen muihin yritystilastoihin.

Kyselyn tiedot korotettiin otososion osalta perusjoukon tasolle otoskehikon yritysten lukumäärän ja vastanneiden yritysten lukumäärän suhteella. Konsernien sekä yritysten, joiden osuus toimialan vastanneiden liikevaihdosta oli yli puolet, kerroin sai arvon yksi.

3. Tietojen oikeellisuus ja tarkkuus

Innovaatio ja innovaatiotoiminta on mahdollista määritellä vain yleisellä tasolla. Koska innovaatiotutkimus perustuu yrityksen omaan tulkintaan annetuista määritelmistä, otantavirheen ohella mittausvirheen mahdollisuus on olemassa. Mahdollisen mittausvirheen laajuudesta ei kuitenkaan voida antaa tarkkaa arviota.

4. Julkaistujen tietojen ajantasaisuus ja oikea-aikaisuus

Tutkimuksen tulokset valmistuivat EU-regulaation määräajassa.

5. Tietojen saatavuus ja läpinäkyvyys/selkeys

Tutkimuksen tulokset julkaistaan Tilastokeskuksen internetsivuilla; ennakkojulkistus (sisältäen keskeiset tiedot innovaatiotoiminnan yleisyydestä) maaliskuussa 2012, laajempi julkaiseminen (kaikki tulokset) alkukesällä 2012. Lisäksi Eurostat julkaisee kansainvälisiä vertailuja.

6. Tilastojen vertailukelpoisuus

Tutkimuksen tiedot eivät ole sellaisenaan suoraan vertailukelpoisia kaikkien aiempien innovaatiotutkimusten tulosten kanssa. Keskeisin syy tähän on toimialaluokituksen muuttuminen, minkä vuoksi toimialoittaiset tiedot eivät ole sellaisenaan kaikilta osin vertailukelpoisia edellisten tutkimusten tuloksiin.

Terveys- ja sosiaalipalveluyritysten innovaatiotoiminnasta ja mm. käyttäjälähtöisyydestä on tiedusteltu nyt ensimmäistä kertaa, joten niille ei ole olemassa vertailukelpoista tietoa aiemmilta ajankohdilta.

Kyselyssä oli myös muita muutoksia aiempiin kyselyihin verrattuna:
- uusi taustakysymys liittyen yrityksen pääasialliseen asemaan tuotannon arvoketjussa,
- uudistetut kysymykset liittyen tuote- ja prosessi-innovaatioiden kehittäjiin
- uusi kysymys liittyen tuoteinnovaatioiden maantieteellisen uutuuteen
- design omana erillisenä kohtanaan innovaatiotoimissa
- yliopistot ja ammattikorkeakoulut erillisinä tietolähteitä ja yhteistyötä koskevissa kysymyksissä
- kertaluonteinen kysymys luovuuteen liittyen.

7. Selkeys ja eheys/yhtenäisyys

Käytetyt määritelmät ja rajaukset kuvataan tilastotietojen ohessa ja näillä internetsivuilla.


Lähde: Innovaatiotoiminta 2010, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mervi Niemi 09 1734 3263, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 7.6.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Innovaatiotoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-4380. 2010, Laatuseloste: Innovaatiotoiminta 2010 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/inn/2010/inn_2010_2012-06-07_laa_001_fi.html