Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Laatuseloste: Innovaatiotoiminta 2012

1. Tilastotietojen relevanssi

1.1 Tilaston tietosisältö ja käyttötarkoitus

Tilasto sisältää tietoja tuote- ja prosessi-innovaatioihin liittyvän innovaatiotoiminnan yleisyydestä yrityksissä ja ko. innovaatiotoiminnan luonteesta (kuten innovaatioyhteistyö ja innovaatiotoiminnan tietolähteet) sekä tietoja mm. markkinointi- ja organisaatioinnovaatioiden käyttöönoton yleisyydestä. Innovaatiotoiminnan laajuutta ja luonnetta kuvataan muun muassa yritysten suuruusluokan ja toimialan mukaan. Tiedot on kerätty vähintään kymmenen henkilöä työllistäviltä yrityksiltä.

Innovaatiotutkimus 2012 on osa Eurostatin koordinoimaa EU:n jäsenmaiden yhteishanketta Community Innovation Survey (CIS 2012).

Tietoja käyttävät muun muassa tutkijat ja viranomaiset niin innovaatiotoiminnan laajuuden ja luonteen analysoinnissa kuin innovaatiopolitiikan taustamateriaalina. Tietoja käytetään sekä kansallisesti että kansainvälisesti.

1.2 Keskeiset käsitteet, käytetyt luokitukset, tiedonantajat sekä tietojen kerääjä

Innovaatiotutkimuksen keskeisiä käsitteitä ovat innovaatio ja innovaatiotoiminta. Innovaatio on yrityksen markkinoille tuoma uusi tai olennaisesti parannettu tuote (tavara tai palvelu). Innovaatioita ovat myös yrityksen käyttöönottamat uudet tai olennaisesti parannetut prosessit, kuten tuotantomenetelmät, logistiikkajärjestelmät ja jakelumenetelmät. Innovaatiotoiminnalla tarkoitetaan kaikkia niitä toimenpiteitä, jotka tuottavat tai joiden tavoitteena on tuottaa uusia tai parannettuja tuotteita tai prosesseja eli innovaatioita. Innovaatiotoimintaa harjoittaneiksi yrityksiksi on laskettu innovaatioita tehneiden yritysten lisäksi ne, joilla on ollut innovaatioiden kehittämiseen tähtääviä, joko edelleen tarkastelujakson jälkeen jatkuneita tai jo tarkastelujaksolla keskeytyneitä projekteja.

Innovaatiotutkimuksen innovaatiokäsite on laajennettu kattamaan tuote- ja prosessi-innovaatioiden lisäksi myös markkinointi- ja organisaatioinnovaatiot. Niillä tarkoitetaan yrityksen käyttöönottamia uusia markkinointi- ja organisatorisia menetelmiä, joita yritys ei ole aiemmin käyttänyt tai jotka olennaisesti eroavat yrityksen aiemmin käyttämistä menetelmistä. Organisaatioinnovaatio on uuden organisatorisen menetelmän käyttöönotto yrityksen liiketoimintakäytännöissä (ml. tiedonhallinta), työorganisaatiossa tai ulkoisissa suhteissa. Markkinointi-innovaatio taas edellyttää olennaisia muutoksia tuotteen muotoilussa (design) tai pakkauksessa, tuotesijoittelussa, myynninedistämisessä tai hinnoittelussa.

Tilastossa tarkastellaan tuote- ja prosessi-innovaatioihin liittyvän innovaatiotoiminnan harjoittamisen lisäksi näin ollen myös laajan määritelmän mukaista innovaatiotoimintaa harjoittaneiden yritysten osuutta. Tähän lasketaan mukaan yritykset, jotka ovat tarkasteluajanjakson aikana eli viimeksi kuluneen kolmen vuoden aikana tuoneet markkinoille tuoteinnovaation tai jotka ovat ottaneet käyttöönsä prosessi-innovaation tai joilla on ollut näihin tähtäävää toimintaa tai jotka ovat ottaneet käyttöönsä organisaatio- tai markkinointi-innovaation tai -innovaatioita.

Keskeiset käsitteet perustuvat OECD:n ja Eurostatin määritelmiin.

Toimialajaottelu perustuu Tilastokeskuksen luokitukseen Toimialaluokitus TOL 2008 (Tilastokeskus, Käsikirjoja 4, Helsinki 2008).

Innovaatiotutkimuksen kohteena on aina kolmen vuoden ajanjakso; tutkimuksen kvalitatiiviset tiedot kerätään kattaen koko kolmen vuoden periodi, mutta tutkimuksen kvantitatiiviset tiedot (kuten tuoteinnovaatioiden liikevaihto-osuus) kysytään ainoastaan periodin viimeisimmältä vuodelta eli tutkimuksen tilastovuodelta. Nyt tutkimuksen kohteena oli yritysten innovaatiotoiminta vuosina 2010–2012.

Tilastoyksikkö on yritys, joissakin tapauksissa konserni tai konsernin Suomessa toimiva osa. Tietojen kerääjä on Tilastokeskus.

1.3 Lait ja asetukset

Tilaston tuotanto perustuu tilastolakiin (280/2004). Euroopan Unionin asetukset edellyttävät osaltaan kyseessä olevien tietojen keruuta (Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös (No 1608/2003/EY) ja EU:n komission asetus (N:o 995/2012)).

2. Tilastotutkimuksen menetelmäkuvaus

Tutkimuksen perusjoukko oli vähintään kymmenen henkilön yritykset seuraavilta toimialoilta (Toimialaluokitus TOL 2008):
- Kaivostoiminta ja louhinta (B 05–09)
- Teollisuus (C 10–33)
- Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta (D 35)
- Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito (E 36–39)
- Tukkukauppa, pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa (46)
- Kuljetus ja varastointi (H 49–53)
- Kustannustoiminta (58)
- Elokuva-, video- ja televisio-ohjelmatuotanto, äänitteiden ja musiikin kustantaminen (59)
- Radio- ja televisiotoiminta (60)
- Televiestintä (61)
- Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta (62)
- Tietopalvelutoiminta (63)
- Rahoitus- ja vakuutustoiminta (64–66)
- Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi (71)
- Tieteellinen tutkimus ja kehittäminen (72)
- Mainostoiminta ja markkinatutkimus (73)

Otantakehikkona käytettiin Tilastokeskuksen yritysrekisteriin perustuvaa tietokantaa. Tutkimukseen sisällytettiin kaikki otantakehikon vähintään 250 henkilöä työllistävät yritykset. Alle 250 henkilön yrityksistä tehtiin ositettu yksinkertainen satunnaisotanta, jonka ositteina olivat yrityksen henkilöstön suuruusluokka ja toimiala.

Kyselyn perusjoukko, yritysten määrät ja vastausprosentit henkilöstön suuruusluokan mukaan

Toimiala Henkilöstön suuruusluokka Kehikko Kysely Peitto-% Ylipeitto Vastanneet Vastaus-%
Kaikki toimialat 10-49 6697 2229 33,3 63 1559 72,0
50-249 1572 925 58,8 16 702 77,2
250- 431 431 100,0 7 344 81,1
Kaikki yritykset 8700 3585 41,2 86 2605 74,4
Teollisuus 10-49 2841 988 34,8 33 690 72,3
50-249 872 521 59,7 9 401 78,3
250- 243 243 100,0 4 198 82,8
Kaikki yritykset 3956 1752 44,3 46 1289 75,6
Palvelut 10-49 3856 1241 32,2 30 869 71,8
50-249 700 404 57,6 7 301 75,8
250- 188 188 100,0 3 146 78,9
Kaikki yritykset 4744 1833 38,6 40 1316 73,4

Kyselyn perusjoukko, yritysten määrät ja vastausprosentit toimialan mukaan

Toimiala Kehikko Kysely Peitto-% Ylipeitto Vastanneet Vastaus-%
Kaivostoiminta ja louhinta 76 45 59,2 1 32 72,7
Elintarvikkeiden ja juomien valmistus 364 157 43,1 3 111 72,1
Tekstiilien valmistus 45 23 51,1 1 18 81,8
Vaatteiden valmistus 40 19 47,5 0 13 68,4
Nahan ja nahkatuotteiden valmistus 25 16 64,0 3 8 61,5
Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus 274 109 39,8 3 69 65,1
Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus 72 46 63,9 1 30 66,7
Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen 147 63 42,9 2 45 73,8
Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus 122 77 63,1 1 65 85,5
Kumi- ja muovituotteiden valmistus 194 85 43,8 0 66 77,6
Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus 149 72 48,3 0 56 77,8
Metallien jalostus 59 39 66,1 1 32 84,2
Metallituotteiden valmistus (pl, koneet ja laitteet) 814 286 35,1 4 214 75,9
Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus 133 64 48,1 2 50 80,6
Sähkölaitteiden valmistus 151 68 45,0 2 50 75,8
Muiden koneiden ja laitteiden valmistus 445 192 43,1 5 151 80,7
Moottoriajoneuvojen, perä- ja puoliperävaunujen valmistus 81 41 50,6 1 25 62,5
Muiden kulkuneuvojen valmistus 59 33 55,9 2 25 80,6
Huonekalujen valmistus 147 58 39,5 4 34 63,0
Muu valmistus 70 33 47,1 1 23 71,9
Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus 190 78 41,1 3 54 72,0
Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta 155 71 45,8 0 66 93,0
Veden otto, puhdistus ja jakelu 26 18 69,2 4 13 92,9
Viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto 118 59 50,0 2 39 68,4
Tukkukauppa (pl, moottoriajoneuvot ja -pyörät) 1302 462 35,5 5 325 71,1
Kuljetus ja varastointi 1280 478 37,3 12 318 68,2
Posti- ja kuriiritoiminta 49 28 57,1 0 23 82,1
Kustannustoiminta 184 84 45,7 4 65 81,3
Ohjelmatuotanto, äänitteiden ja musiikin kustantaminen 60 25 41,7 0 21 84,0
Radio- ja televisiotoiminta 13 12 92,3 0 10 83,3
Televiestintä 57 32 56,1 1 22 71,0
Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta 516 193 37,4 6 142 75,9
Tietopalvelutoiminta 54 28 51,9 0 23 82,1
Rahoituspalvelut 268 110 41,0 1 80 73,4
Vakuutus-, jälleenvakuutus- ja eläkevakuutustoiminta 60 34 56,7 1 27 81,8
Rahoitusta ja vakuuttamista palveleva toiminta 87 39 44,8 1 30 78,9
Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 557 204 36,6 3 155 77,1
Tieteellinen tutkimus ja kehittäminen 62 31 50,0 3 22 78,6
Mainostoiminta ja markkinatutkimus 195 73 37,4 3 53 75,7
Kaikki toimialat 8700 3585 41,2 86 2605 74,4

Tutkimuksen tiedot kerättiin Eurostatin kehittämän mallin mukaan laaditulla lomakkeella. Kysely sisältää myös joitakin kansalliseen tietotarpeeseen perustuvia kysymyksiä, kuten kysymys innovaatiotoimintaan liittyvien yhteistyökumppaneiden merkityksestä ja aineiston taustakysymys yrityksen asemasta tuotannon arvoketjussa.

Pääasiallisin tietojen toimitustapa oli sähköinen lomake, jonka lisäksi yritysten oli mahdollista antaa vastauksensa myös paperilomakkeella. Kyselyn vastausprosentti oli kokonaisuudessaan 74.

Tietoja tarkistettiin ja korjattiin pyytämällä lisätietoja yrityksistä ja vertaamalla aineistoa yritysten tutkimus- ja kehittämistoimintatilastoon sekä Tilastokeskuksen muihin yritystilastoihin.

Kyselyn tiedot korotettiin otososion osalta perusjoukon tasolle otoskehikon yritysten lukumäärän ja vastanneiden yritysten lukumäärän suhteella. Konsernien sekä yritysten, joiden osuus toimialan vastanneiden liikevaihdosta oli yli puolet, kerroin sai arvon yksi.

3. Tietojen oikeellisuus ja tarkkuus

Innovaatio ja innovaatiotoiminta on mahdollista määritellä vain yleisellä tasolla. Koska innovaatiotutkimus perustuu yrityksen omaan tulkintaan annetuista määritelmistä, otantavirheen ohella mittausvirheen mahdollisuus on olemassa. Mahdollisen mittausvirheen laajuudesta ei kuitenkaan voida antaa tarkkaa arviota.

Innovaatiomenojen määrittely ja mittaaminen on erityisen haasteellista ja ne joudutaan usein ilmoittamaan arvionvaraiseen harkintaan perustuen, koska niitä ei sellaisenaan välttämättä seurata yritysten seurantajärjestelmissä – etenkään muiden kuin t&k -erien osalta. Tuoreimpien tietojen vertailtavuuteen aiemmin julkaistujen menotietojen kanssa saattaa vaikuttaa kysymyksenasetteluun tehdyt muutokset. Aiemmin kysytyn neljän menoerän sijaan nyt kyselyssä tiedusteltiin kaikkia innovaatiomenoja sekä lisäksi innovaatiotoiminnan kokonaismenoja. Mikäli aineistoon ei ole laskettu ja arvioitu kaikkia toteutuneita menoeriä, ilmoitetut kokonaismenot voivat johtaa menojen aliestimointiin.

4. Julkaistujen tietojen ajantasaisuus ja oikea-aikaisuus

Tutkimuksen tulokset valmistuivat EU-regulaation määräajassa.

5. Tietojen saatavuus ja läpinäkyvyys/selkeys

Tutkimuksen tulokset julkaistaan Tilastokeskuksen internetsivuilla; ennakkojulkistus (sisältäen keskeiset tiedot innovaatiotoiminnan yleisyydestä) maaliskuussa 2014, laajempi julkaiseminen (kaikki tulokset) alkukesällä 2014. Lisäksi Eurostat julkaisee kansainvälisiä vertailuja.

6. Tilastojen vertailukelpoisuus

Tutkimuksen tiedot eivät kaikilta osin ole sellaisenaan suoraan vertailukelpoisia kaikkien aiempien innovaatiotutkimusten tulosten kanssa. Keskeisinä syinä tähän ovat toimialaluokituksen ja tutkimuksen toimialakattavuuden muuttuminen ajassa sekä kysymyksenasetteluihin tehdyt muutokset ja tarkennukset.

Kyselyssä oli seuraavia muutoksia aiempiin kyselyihin verrattuna:
- uusi taustakysymys liittyen maantieteellisiin markkinoihin, joilla yritys myy tuotteitaan,
- rakennusten lisääminen koneiden, laitteiden ja ohjelmistojen hankintaan liittyviin innovaatiotoimiin,
- innovaatiomenojen tiedustelu koskien kaikkia innovaatiotoimia sekä innovaatiotoiminnan kokonaismenot,
- asiakkaiden jaottelu yksityisen sektorin ja julkisen sektorin asiakkaisiin innovaatiotoiminnan tietolähteissä ja yhteistyössä,
- uusi kysymys liittyen tuote- ja prosessi-innovaatioiden suojaamiseen ja eri suojauskeinojen tehokkuuteen kilpailukyvyn edistämisessä ja ylläpitämisessä sekä
- uusi kysymys liittyen julkisiin hankintoihin ja näihin liittyneisiin innovaatiotoimiin.

Tutkimusta laajennettiin aiemmista vuosista toimialoille 59 Elokuva-, video- ja televisio-ohjelmatuotanto, äänitteiden ja musiikin kustantaminen, 60 Radio- ja televisiotoiminta, 72 Tieteellinen tutkimus ja kehittäminen sekä 73 Mainostoiminta ja markkinatutkimus.

7. Selkeys ja eheys/yhtenäisyys

Käytetyt määritelmät ja rajaukset kuvataan tilastotietojen ohessa ja näillä internetsivuilla.


Lähde: Innovaatiotoiminta 2012, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mervi Niemi 09 1734 3263 (9.6.2014 => 029 551 3263), tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 5.6.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Innovaatiotoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-4380. 2012, Laatuseloste: Innovaatiotoiminta 2012 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/inn/2012/inn_2012_2014-06-05_laa_001_fi.html